‘Tjeerd de Groot wil minister worden’

Tweede Kamerlid Tjeerd de Groot is helemaal niet verslagen. De discussie over de toekomst van de veehouderij is losgebarsten en daar ging het hem om. “Nou, ik wil het wel hoor, minister worden. Ik zal er vaart achter zetten”, zegt Tweede Kamerlid Tjeerd de Groot in een interview in de Volkskrant. Hij is helemaal niet verslagen en wil graag de kop van Jut zijn. De discussie over de toekomst van de veehouderij is losgebarsten en daar ging het hem om. Met minister Schouten gaat het hem veel te langzaam. Daarom wil hij ook graag minister worden. Hij zegt dat over vijf jaar, in 2025 dus, de veestapel gehalveerd kan en moet zijn. Lees verder onder de tweet De ZLTO lag dwars. Daar is Tjeerd nog boos om. Dat lukte hem met duurzaamheidsprogramma’s voor zuivel en meer koeien in de wei: ‘Ik, de grote De Groot, regel het wel op mijn manier’, moet hij gedacht hebben. Dat deed hij als zuivelvoorman al samen met de milieuorganisaties. Hij pleitte met hen toen al voor strengere milieuwetgeving, maar boekte te weinig resultaat. De ZLTO lag dwars. Daar is Tjeerd nog boos om. En de boerenbestuurders in de zuivel lieten het gebeuren. Betaalden de man vorstelijk om binnenskamers de poten onder de stoel van de boerensector door te zagen. Ze haalden met hem het paard van Troje binnen, maar hadden dat niet door. https://www.boerderij.nl/Home/Blogs/2019/10/Tjeerd-de-Groot-wil-minister-worden-484281E/?cmpid=NLC|boerderij_vandaag|2019-10-15|?Tjeerd_de_Groot_wil_minister_worden?

Column Sjakie: De strijd moet nog beginnen

Door Jack Rijlaarsdam, Afgelopen dinsdag is een dag om niet te vergeten. Indrukwekkend was het machtsvertoon waarmee colonnes van honderden trekkers de snelwegen overspoelden, blokkades omzeilden en uiteindelijk het Malieveld in Den Haag in bezit namen. De meeste indruk maakten misschien nog wel het begrip en de steun van de gewone burgers die duimen opstaken in de file en toeterend de ingenomen rechterbaan inhaalden. De actie draaide onder andere om meer waardering van de maatschappij, maar daar blijkt eigenlijk helemaal geen gebrek aan. D66-Kamerlid Tjeerd de Groot heeft met zijn pleidooi voor halvering van de veestapel flink wat wrevel gewekt en zo onbedoeld de opkomst naar grote hoogte gestuwd. De plotseling ontstane saamhorigheid in de landbouw is daarmee misschien nog wel de mooiste bijvangst. Opvallend genoeg werd de actie gesteund door menig leverancier, maar was er van de coöperatieve afnemers geen spoor te bekennen. Hoewel FrieslandCampina het weekend voor de actie een advertentiecampagne lanceerde, werd ook daarin geen openlijke steun uitgesproken. Ondertussen staan de onderlinge verhoudingen binnen de nog kakelverse actieorganisatie al fors onder druk door meningsverschillen over de verder te varen koers. Het zou jammer zijn de opgebouwde goodwill weer te laten vervliegen. De plotseling ontstane saamhorigheid in de landbouw is misschien nog wel de mooiste bijvangst JACK RIJLAARSDAM, MELKVEEHOUDER IN STOMPETOREN Burgers hebben na de belastingdeals met buitenlandse bedrijven wel door dat cijfers die de overheid presenteert, wel vaker rammelen. In de zuivel ligt er bij ZuivelNL nog 15 miljoen euro op de plank na de overdracht van het fosfaatreductieplan aan de overheid. Dit budget kan nu worden benut om opgelegde regelgeving met gezond boerenverstand te pareren. Aangenomen wordt dat de uitstoot van stikstofoxiden (NOx) door het wegverkeer binnen ongeveer 500 meter neerslaat. Het is merkwaardig dat er voor ammoniak (NH3) met veel ruimere normen wordt gerekend. De netto-uitstoot van CO2 en NH3 door de veestapel hoort gecorrigeerd te worden voor de opnamen van deze stoffen door de voedergewassen. De methaanemissie van onze koeien vormt een kringloop met de opname van de gewassen, terwijl de NOx-uitstoot van verkeer en industrie afkomstig is van de onomkeerbare verbranding van fossiele brandstoffen. De waarheid is anders dan dat de overheid beweert. De echte strijd moet nog beginnen. Bron: Nieuwe Oogst

Belangenbehartiging is failliet

Ik had vanochtend beloofd een reactie te geven op het vertrek van NMV uit Zuivelnl. Voor dat ik begin doe ik de mededeling dat ik alles op persoonlijke titel doet, wel met steun van een aantal mensen uit de periferie Ik ben vanaf 1994 betrokken de belangenbehartiging. Eerst regionaal bij GLTO tot 2000. Reden van vertrek toen was dat het belang van een enkele individu boven het ledenbelang uit steeg. Daarna ben ik vrij snel in het landelijk bestuur van de NMV toegetreden tot juli 2017. Daarna nog dagelijks/wekelijks contact voor advies. In 2018 mede initiatiefnemer van de oprichting van STAF tot mei dit jaar. De afgelopen week was een prachtig voorbeeld hoe het moet in de sector. Maar achter de schermen was er veel rumoer over belangenbehartiging. Agractie de kolen uit het vuur laten halen en de elite die vervolgens achter op de rijdende trein zo nodig willen springen. In het fosfaatdossier zitten tot op de dag van vandaag grote tekortkomingen in, die door ondeskundigheid niet opgelost worden. Van begin af aan was duidelijk waar het probleem zat en na twee jaar is het nog een chaos, waarbij de sector binnenkort wrs nog met een nieuwe taakstelling geconfronteerd wordt. Waarom, door allerlei stommiteiten zijn er te veel fosfaatrechten uitgedeeld. Berekeningen kloppen niet en men komt niet in actie. Sterker nog belangenbehartigers hebben de moet niet om het te vertellen aan de leden en oplossen al helemaal niet. STAF was een prachtige stap, veel steun van jullie en de periferie. Maar de strijd met LTO en het bemoeien met onze dossiers heeft mij doen besluiten te stoppen. Zo'n aanval van binnenuit gaf strijd en dat wilde ik niet. Stikstof. Door mede opzetten van de PAS in 2014, zijn de bestuurders nu medeverantwoordelijk. Maar de overheid faciliteert, en net zoals bij fosfaat hebben zij de fouten gemaakt. In het advies Remkes staat op pagina 26 duidelijk dat een mogelijke oplossing bij de sector ligt en middels een AVV zou dat opgelost kunnen worden. In plaats van daarop als belangenbehartigers afwijzend te reageren, heeft men de aangeboden de regie te willen nemen. Zonder dat voor te leggen aan de leden. Dit is een minachting naar hun achterban. Omdat de belangenbehartiging versnippert is, moest Zuivelnl naar voren geschoven worden als DE branche organisatie. Net zoals bij fosfaat zouden zij de uitvoerende macht kunnen hebben. Nu is de democratie ver te zoeken in deze organisatie, waarbij 1 van de 5 stemgerechtigde zetels ingenomen wordt door NMV. Modernisering is al bijna een jaar aan de gang maar democratisering voert daar niet de boventoon in. Dit was voor een aantal leden van de NMV, waaronder ik, de reden om met het bestuur in overleg te gaan. Unaniem is besloten om het lidmaatschap te beëindigingen. Voortdurend is het ledenbelang in het gedrang. Een zeer moedige stap van het bestuur, die kiest voor hun leden en niet voor de elite. Afgelopen dinsdag was een prachtig en duidelijk signaal, bestuurder ga voor ons belang!. Maar vandaag draait Zuivelnl weer op volle toeren om middels enorme hoeveelheden geld stikstof onderzoek door LTO noord over te laten doen. Dit terwijl Mesdag al zoveel voor de sector heeft onderzocht en bekent gemaakt en nog gaat doen. NMV heeft een moedig besluit genomen door niet meer aan deze poppenkast mee te doen. Zuivelnl is alleen opgezet om de verwerkende industrie te faciliteren, maar boerenbelang is daar ondergeschikt aan. LTO WAT DOEN JULLIE , GAAN JULLIE BOERENBELANG OF VOOR DE ELITE?

Mesdag Zuivelfonds: Spoedonderzoek naar stikstofuitstoot in natuur

Mesdag Zuivelfonds laat een spoedonderzoek doen naar de stikstofdepositie op natuurgebieden, onder toezicht van de Universiteit van Amsterdam. Volgens de organisatie wordt de stikstofdepositie nu alleen geschat met modellen die nooit geijkt zijn met metingen. Met het onderzoek wil het Mesdag Zuivelfonds bewijzen dat de stikstofuitstoot van de veebedrijven in Nederland vooral op het boerenerf en het boerenland blijft en niet verder wordt verspreid. “Wij willen de politiek ervoor behoeden dat zij nu de landbouw opofferen op basis van de huidige modellen die grote onzekerheden kennen, terwijl uit metingen wel eens zou kunnen blijken dat zaken in werkelijkheid anders liggen", meldt Jan Cees Vogelaar, voorzitter van het Mesdag Zuivelfonds. Naar verwachting gaat het meetprogramma in januari 2020 van start. Volgens het Mesdag Zuivelfonds is er al jaren veel kritiek op de nu gebruikte modellen, omdat uit diverse studies blijft dat die er wel eens 30 tot 100% naast kunnen zitten. De huidige modellen, waarvan de Commissie Remkes ook haar adviezen baseert op het terugdringen van de stikstofuitstoot, wijzen uit dat bedrijven in een schil van 10 kilometer om een natuurgebied relatief veel stikstof uitstoten op dat natuurgebied. Maatregelen effectief De Rijksoverheid geeft volgens Mesdag continue aan de modellen niet te willen ijken, omdat zij daarvoor geen geschikte en betaalbare meetmethode in huis heeft. "Als je wilt dat maatregelen tegen stikstof effectief zijn, dan moet je weten om hoeveel stikstof het gaat en waar die precies vandaan komt. Nu is dat niet bekend, omdat dit niet met metingen is vastgesteld", zegt Vogelaar. De Universiteit van Amsterdam heeft nu wel een meetprogramma klaarliggen. Het Mesdag Zuivelfonds hoopt dat andere organisaties ook aanhaken. "Het liefst hadden wij dit onderzoek opgezet in samenwerking met andere organisaties in de landbouw en de overheid, maar daarvoor ontbreekt nu de tijd”, stelt Vogelaar. Mesdagfonds nodigt geïnteresseerde organisaties en ook de overheid uit om aan te haken bij dit onderzoek.

Qlip: Onvolledige registratie in KalfVolgsysteem

Nou joepie, ik heb het schijnbaar weer allemaal verkeerd gedaan. ============== Geachte heer, mevrouw, Met ingang van 1 juli 2018 is in het zuivelkwaliteitssysteem de norm opgenomen dat alle mannelijke dieren met een leeftijd tot en met 35 dagen door een erkende handelaar van uw bedrijf afgevoerd dienen te worden. Hiermee wordt aangesloten op het KalfVolgSysteem (KVS). De toetsing op deze norm wordt ieder kwartaal door Qlip uitgevoerd. Onlangs heeft Qlip gegevens opgevraagd van uw bedrijf over de afgevoerde mannelijke dieren van het afgelopen kwartaal en getoetst of de daarvoor in aanmerking komende dieren correct waren geregistreerd in het KVS. Daarbij zijn een of meerdere afwijkingen gevonden, zie achterkant van deze brief voor het overzicht met bevindingen. Hiermee voldoet uw bedrijf op dit moment niet aan de norm van het voor u geldende zuivelkwaliteitsstyteem. Wij vragen u om ervoor zorg te dragen dat alle daarvoor in aanmerking komende dieren via een erkende handelaar worden afgevoerd en de handelaar deze dieren correct registreerd in het KalfVolgSysteem. Na afloop van dit kwartaal zal opnieuw worden getoetst of alle daarvoor in aanmerking komende dieren op de juiste wijze worden afgevoerd. Indien dan opnieuw blijkt dat er afwijkingen worden gevonden informeren wij u op dat moment over het vervolgtraject. Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u vragen hebben over deze brief, dan kunt u contact opnemen met de afdeling Certificering op tel.nr.: 088 - 754 70 65 of per email een bericht sturen naar certificering@qlip.nl. =========== In de bijlage staan 6 mannelijke kalveren. Een kalf is niet geregistreerd in het KVS --> Deze is dan ook overleden, moeten dode dieren ook in het KVS gemeld worden dan? De andere 5 zijn wel geregistreerd in het KVS maar geen erkende handelaar?? Terwijl deze handelaar gewoon op de witte lijst staat. (https://openbaar.veehandel.nl). Moet allemaal kloppen dus. Zeg het maar, wat heb ik verkeerd gedaan of had ik anders moeten doen? Dit systeem klopt van geen kant. Ik geef ze mee aan een erkende handelaar en moet maar hopen dat het vervolgtraject allemaal klopt, je kunt als melkveehouder nergens controleren of bijhouden of het allemaal goed gaat. Maar als het volgens hun niet klopt word je er wel op aangesproken.

dorpsrandhoeve


Foto's
0
Video's
0
Topics
0
Reacties
1.198
Stemmen
1.094
Volgers

Over mij

Leeftijd: onbekend
Laatst op Boeren.online: 1jr geleden
Laatst op Prikkebord: 6u geleden
Laatst op TractorFan: 1mnd geleden

Bedrijven

Ervaring

Ik heb ervaring met de volgende machines:

Merk / type Waardering