Agractie: aangifte van smaad en laster tegen Dier en Recht

[b]Anti-dierhouderij campagne Gisteren verschenen beelden van de anti-dierhouderij ‘campagne’ die Dierenrecht is gestart, onder meer op billboards op diverse plaatsen, bijvoorbeeld in Scheveningen. Op deze billboards staat onder meer letterlijk ‘zuivel veroorzaakt ernstig dierenleed’. Daarmee worden dierhouders direct en openbaar neergezet als veroorzakers van ernstig dierenleed, ofwel ernstige dierenmishandelaars. Stuitend en shockerend![/b] Extra stuitend is het bovendien dat op de website van dierenleed bij deze ‘campagne’ direct reclame wordt gemaakt voor alternatieve producten. Betalen zij deze lasterlijke ‘campagne’? Dringende oproep! Agractie deed vanmorgen aangifte van smaad en laster bij de politie tegen de organisatie Dier en Recht en haar directeur Frederieke Schouten wegens deze lasterlijke uiting. We eisen tevens openbare rectificatie en schadevergoeding. Daarnaast hebben we contact met een jurist om een kort geding te starten. Boeren; Dit mogen we niet laten gebeuren, dit gaat veel en veel te ver! ➔ Kom in actie, bel met 0900-8844, en doe massaal aangifte van smaad en laster bij de politie omdat je openbaar wordt tentoongesteld als ‘ernstige dierenmishandelaar/veroorzaker van ernstig dierenleed’. Neem de foto mee als bewijs. Laat je niet afschepen door de politie die misschien zegt ‘dit is vrijheid van meningsuiting’, we móéten een vuist maken tegen dit soort clubs en personen en aangifte doen! We rekenen op jullie! Oproep aan de politiek Beste politici. Op 1 oktober 2019 was één van de eerste zinnen op het Malieveld: ‘vinden jullie het normaal dat wij worden weggezet als milieuvervuilers, als dierenmishandelaars’.. Het gaat nog steeds door en wordt steeds erger! Wanneer stopt ú het? Middels moties, amendementen, Kamervragen, kom hiertegen in het geweer met alles wat in u is! Mogen we op u rekenen?

Emissiearme vloeren gevloerd?

Een onderzoek van WUR naar stalemissies methaan, lachgas en ammoniak deed afgelopen week het nodige stof opwaaien. Er bleken geen significante verschillen te zijn tussen de ammoniakuitstoot op traditionele roostervloeren vergeleken met emissiearme varianten. Op social media leidde dat tot voorspelbare reacties aan zowel boeren- als milieuzijde: innovatie is te duur en levert niks op. Waarbij de ene partij dit argument gebruikt om de zinloosheid van emissiereductie te verdedigen en de ander daarmee de krimp van de veestapel als enige resterende oplossing propageert. Het draagvlak voor technische innovaties als oplossing wordt daarmee verder ondermijnt. Navraag bij de onderzoekers leert dat, naast dat het oudere vloertypes betrof, een belangrijke oorzaak van het falen van emissiearme vloeren ligt bij de gebruiker. De boerenpraktijk is anders dan op het moment van het beoordelen van een vloer voor de RAV lijst. Daar zit dus een risico. Onderhoud (vervanging van onderdelen), management (frequentie van schuiven, versmering, etc.) en bedrijfsspecifieke omstandigheden zoals het rantsoen zijn belangrijk om de berekende emissiereductie te realiseren. Schiet dit tekort, dan kan de emissie soms zelfs hoger zijn dan bij een traditionele vloer! Een emissiearme vloer wordt aangeschaft om een vergunning te krijgen. Zijn er problemen met koecomfort, dan is de veehouder gemotiveerd om dat te verhelpen. Loopt de emissiereductie terug, dan ontbreekt de motivatie om dat te verbeteren. Is dat terecht? Los van het afwijken aan de vergunning, de extra schade aan de natuur of het imago van de sector betekent elke kg NH3 vervluchtiging ook ruim 800 gram stikstof verlies voor het bedrijf. Als je een vloer hebt die berekend is op 7 kg emissie per koe, maar je realiseert 13, dan verlies je als melkveehouder dus ongeveer 5 kg stikstof per koe per jaar. Dat betekent dat bij een bedrijf van een gemiddelde omvang zo’n 500 kg stikstof onnodig vervluchtigd. Hierdoor moet je extra mest afvoeren vanwege lagere gehaltes en is er minder stikstof beschikbaar voor je eigen land. De vraag is of het bewust zijn van deze kosten voldoende is om boeren te motiveren een dure stalvloer te ‘managen’. 500 kg stikstof afvoeren via mest omdat er per m3 minder stikstof in zit, is maximaal 125 m3 mest. 500 kg N minder beschikbaar voor je eigen land kost ongeveer 7,5 ton ds grasopbrengst. Ook als je daar als melkveehouder van wél bewust bent; gaat dan voor grofweg €2.500,- euro aan kosten voldoende motivatie ontstaan om de puntjes op de spreekwoordelijke i te zetten? Het helpt zeker, maar we denken niet dat het voldoende is. Het is daarom dat als we innovatie serieus nemen als deel van de oplossing, borging en handhaving daar onlosmakelijk aan verbonden zijn. En dat dit zowel voor het draagvlak van innovatie in het algemeen maar ook in de afweging van de ondernemer voor wélke innovatie hij kiest voor het eigen bedrijf zwaar moet wegen. Kies voor innovaties die het beste bij jezelf en bij je bedrijf passen. Eerst de boer, dan pas de vloer! Herman Bakhuis & Jos Verstraten – Portefeuillehouders Stikstof en Bodem & Water van de LTO vakgroep Melkveehouderij Bron: LTO Melkveehouderij

Column Bennie Stevelink: 'LTO heeft terecht leiding genomen bij stikstofprobleem'

[quote]Ik was blij verrast toen ik zag dat LTO een akkoord had gesloten met milieu- en natuurorganisaties[/quote] DOOR BENNIE STEVELINK Verschillende organisaties in de landbouw zijn al bijna twee jaar bezig het stikstofprobleem van tafel te krijgen. Maar ze zijn er niets mee opgeschoten, ze hebben zelfs eerder achteruitgeboerd. Het is ook niet te verwachten dat men het probleem van tafel krijgt of kan decimeren tot een onbelangrijk iets. De emissie, dus de uitstoot, staat wel behoorlijk vast en kan ook goed worden gemeten. et twistpunt is de depositie, oftewel het deel van de emissie die in de natuur terechtkomt. Ook kan de schadelijkheid van de depositie op de natuur nog een twistpunt zijn. Naar deze twee punten wordt nog onderzoek gedaan. Mijn verwachting is dat het allemaal weinig zal uitmaken. Misschien zal blijken dat ammoniak veel minder ver neerslaat. Dat is voordelig voor een boer die wat verder van een natuurgebied afligt. Er wordt minder depositie aan hem toegerekend. Voor een boer die dicht bij een natuurgebied zit, is het juist nadelig. Aan hem wordt meer depositie toegerekend. Voor de sector als geheel is het dus lood om oud ijzer. Voor de ene boer een plus, voor de andere een min en voor de sector als geheel blijft het bij hetzelfde. Ondertussen wordt in Den Haag aan een nieuw kabinet gewerkt waarvan op dit moment nog onduidelijk is hoe het eruit gaat zien. Er is een reële kans dat het CDA daar geen deel van uitmaakt. Drie partijen, PvdA, D66 en GroenLinks, die voor de verkiezingen met elkaar wedijverden over wie de hoogste inkrimping van de veestapel kon claimen, vormen op dit moment een gezamenlijk blok binnen de formatie. Tegen deze achtergrond is het onverantwoord om het stikstofprobleem aan de politiek over te laten en als landbouworganisatie aan de zijlijn toe te kijken. Met uitzondering van LTO Nederland zijn vrijwel alle andere organisaties uit de onderhandelingen weggelopen. Ik was dan ook blij verrast toen ik vorige week een mail kreeg waarin werd meegedeeld dat LTO een akkoord had gesloten met een aantal andere organisaties, waaronder ook milieu- en natuurorganisaties. Vooral het feit dat het akkoord is gesloten met milieu- en natuurorganisaties is van groot belang om de linkse partijen binnen de formatie in de goede richting te krijgen. BENNIE STEVELINK, MELKVEEHOUDER IN DEURNINGEN

Boeren voorkomen wake van dierenactivisten na stalbrand Nederweert

Tientallen boeren van Farmers Defence Force zijn demonstratief aanwezig in Nederweert. Ze hebben met hun trekkers een deel van de wegen bij het dorp bezet. Daarmee hebben ze voorkomen dat actiegroep Animal Rights een wake houdt bij het boerenbedrijf waar vorige week 4600 varkens omkwamen bij een stalbrand. Voorman Mark van den Oever van FDF waarschuwde eerder dat de activisten "er niet zullen doorkomen". Volgens hem verdienen de bewoners rust. De wake van de dierenactivisten is verplaatst naar het Raadhuisplein in het centrum Nederweert. Een woordvoerder van Animal Rights laat bij 1Limburg weten dat er geen plannen meer zijn om naar het bedrijf te gaan. Knuffels en bloemen Op 1 juni brak door nog onbekende oorzaak brand uit in de stal in Nederweert. De brand was meteen zo heftig dat de brandweer weinig kon uitrichten. De stal brandde geheel uit, het blussen duurde tot na middernacht. Woensdagochtend vlamde het vuur zelfs weer even op. De brandweer wist wel te voorkomen dat een naastgelegen stal met nog eens 3000 varkens vlamvatte. Animal Rights heeft vanmiddag knuffels en bloemen neergelegd op het Raadhuisplein. "De veehouderij reduceert de dieren al snel tot een statistiek. Wij willen laten zien dat het gaat om individuen en geen producten die weggeschreven kunnen worden", aldus Kristel Grond van de actiegroep op Facebook. " De wereld moet gevoerd worden, en dat gaat niet zoals bij huisdieren", reageert Mark van den Oever van FDF in het Eindhovens Dagblad.

Vogelaar en Van der Tak (LTO) zijn het oneens over kwalijke uitwerking stikstofwet

Boerenstem broodnodig Jan Cees Vogelaar (landbouwkandidaat voor JA21 bij de komende Tweede Kamerverkiezingen) en Sjaak van der Tak (voorzitter landbouworganisatie LTO) spraken afgelopen week over een aantal agrarische dossiers. Van der Tak steunt Vogelaar in zijn strijd voor een zetel in de Tweede Kamer, maar de twee werden het niet eens over de kwalijke uitwerking van de aanstaande stikstofwetgeving voor met name veehouders. Van der Tak en Vogelaar wisselden van gedachten over onder meer het stikstofbeleid, verdienmodellen en korte ketens zoals bv AH en Royal Aware hebben, de politieke verhoudingen en de positie van boeren en tuinders daarin. Van der Tak gaf aan dat het altijd goed is wanneer mensen met kennis van zaken van de agrarische sectoren en ketens, in de Tweede Kamer komen. Vanuit deze visie steunt hij de kandidaatstelling van Vogelaar. Oneens over Stikstofwet Over het stikstofbeleid verschillen Vogelaar en Van der Tak in hoge mate van mening. Volgens Van der Tak heeft LTO het maximaal haalbare bereikt binnen de huidige stikstofwet, Vogelaar verwacht dat Van der Tak van een koude kermis zal thuiskomen. Van der Tak is van mening dat de stikstofwet een oplossing biedt voor PAS-melders. Vogelaar is dat niet met hem eens. De nieuwe wetgeving is nog gebrekkiger onderbouwd dan de PAS, er zitten nog meer gaten in, die zullen worden aangegrepen door milieuorganisaties zoals MOB. De PAS-melders en ook de bouwbedrijven die hiermee vlot getrokken moeten worden, komen niet van de regen in de drup, maar van de drup in de regen. Volgens Vogelaar ontgaat het Van der Tak welk vuige spel gespeeld wordt. Onlangs kwam bijvoorbeeld uit dat er heel veel stikstofgevoelige natuur was bijgetekend, buiten alle democratische processen om. Hetzelfde lijkt nu het geval bij de waslijst aan soorten die is bijgeplust. Stikstof depositieberekeningen van boeren in bepaalde regio’s komen daardoor opeens veel nadeliger uit. Bovendien kent de stikstofwetgeving geen enkele onderbouwing in depositiemetingen. De overheid kan met het huidige model vol aannames naar believen aan knoppen draaien. Deze virtuele wereld heeft met de werkelijkheid niet veel meer van doen. Verdienmodellen Waar Vogelaar en Van der Tak het wél over eens zijn, dat zijn de verdienmodellen: “Inkomen daar draait het om”. Met die leus ging Jan Cees Vogelaar in 1996 de verkiezingen in voor voorzitter van de LTO-vakgroep Melkveehouderij. En daar draait het nog steeds om. Overheidsbeleid – middelvoorschriften waarbij het doel buiten beeld is gevallen - jaagt boeren geregeld onnodig op kosten. En van verdienmodellen hebben veruit de meeste politici nog nooit gehoord. Van der Tak ziet de samenwerking van Royal A-ware met Albert Heijn in het programma Beter voor Koe, Natuur&Boer als een goed voorbeeld hoe in de keten meerwaarde voor boeren uit de markt kan worden gehaald. Vogelaar is betrokken geweest bij de opzet van dat programma. Boerenstem broodnodig Vogelaar en Van der Tak zijn het er ook over eens dat een inhoudelijk sterk boerengeluid in de Tweede Kamer harder nodig is dan ooit. Het mag niet gebeuren dat een belangrijke economische sector in Nederland, de speelbal wordt van Randstedelijk wensdenken;

Een Veluwse kalkoenboer reageert op commotie

ERMELO – Gisteren publiceerden we het artikel over de hoge stikstofuitstoot van veehouderijen onder de titel ‘Ermelose kalkoenen zijn topvervuilers’. Volgens het onderzoek van Investico en De Groene Amsterdammer zijn een kleine groep veehouderijen verantwoordelijk voor onevenredig veel stikstofneerslag op natuurgebieden. En de Ermelose kalkoenenmester spant volgens het onderzoek de kroon. Vandaag ontving Ermelo van NU van de eigenaar van dit bedrijf een brief met daarbij de excuses dat gisteren zomaar de verbinding werd verbroken. ,,We werden aan alle kanten platgebeld en een cameraploeg stond voor de deur.’’ [quote]De eigenaar van het bedrijf schrijft: Woensdag 25 november kwam ons bedrijf uitgebreid in het nieuws. Volgens onderzoeksbureau Investico zou de uitstoot van ons bedrijf net zoveel zijn als de verlaging van de snelheid naar 100 km/h op de snelweg. Wij zijn één van de kleinste kalkoenbedrijven van Nederland met relatief de grootste ammoniakuitstoot volgens het stikstofmodel Aerius. Dit komt omdat ons bedrijf zich middenin de natuur bevindt en ammoniak in de directe omgeving zou ‘neervallen’. Dit alles terwijl wij over de benodigde milieu- en natuurbeschermingswetvergunning beschikken. Ons bedrijf bestaat al sinds 1986, al ruim voordat er stikstofwetten kwamen en voordat er Natura2000 gebieden bestonden. Het gebied rondom was destijds nog defensieterrein. Wij willen de rest van Nederland niet dwarszitten met 100 km op de snelwegen en wij willen de woningbouw niet blokkeren en wij hebben deze regels niet bedacht. Toch worden we mogelijk gedwongen om te stoppen. De overheid en de media doen namelijk voorkomen alsof de uitkoopregeling volledig vrijwillig is, terwijl het volgende in de regeling van minister Schouten staat: ‘Een onteigeningsprocedure wordt pas ingezet nadat de overheid heeft gepoogd het onroerend goed op minnelijke wijze te verwerven’. Verder doen de overheid en de media voorkomen alsof de uitkoopregeling royaal is, maar dat is zeker niet het geval. In de huidige regeling komt er enkel een schamele gebouwenvergoeding en de dierrechten worden opgekocht. Achter deze schamele gebouwenvergoeding schuilt een vooropgezet plan. Jaren geleden zijn alle bedrijven binnen de 250 meter van de Natura2000 gebieden op slot gezet, met de belofte: ‘Wat er zit mag er blijven’, zodat er destijds geen planschade ingediend kon worden. Daarna was het wachten totdat de bedrijven vervallen, zodat ze later op een geschikt moment voor een appel en een ei opgekocht zouden kunnen worden. Het zou eerlijk geweest zijn om de waarde van een bedrijf te bepalen op de vrije markt in het geval er geen overheidsingrijpen was geweest. In de huidige opkoopregeling komt er bovendien geen vergoeding voor het staken van de economische activiteiten. Als een websitebouwer zijn bedrijf verkoopt, krijgt hij hopelijk toch wel iets meer dan alleen een vergoeding voor zijn afgedankte PC? De provincie Gelderland vergoedt zelfs niet de peperdure ammoniakrechten die ze zelf wel kunnen doorsluizen aan de bouw en de industrie.[/quote]

Kars


Foto's
0
Video's
0
Topics
0
Reacties
0
Stemmen
3
Volgers

Over mij

Leeftijd: 11mnd
Laatst op Boeren.online: onbekend geleden
Laatst op Prikkebord: 1u geleden
Laatst op TractorFan: 1jr geleden

Bedrijven

Ervaring

Ik heb ervaring met de volgende machines:

Merk / type Waardering