Column Sjakie (de laatste): Ik ben opgeschoven, het is mooi geweest

Door Jack Rijlaarsdam Melkveehouder in Stompetoren (NH), Een paar weken geleden hebben we mijn vijftigste geboortedag gevierd. Vooraf stond er een vijftigtal trekkers langs de weg geparkeerd. Het was een mooie avond; stevig bier drinken met vage kennissen, activistische boeren en regionale bestuurders. In de loop van de avond werd met een stukje satire de draak gestoken met de verschillende rollen die ik me heb toegeëigend in de loop der jaren. Van origine neem ik geen blad voor de mond, het leven is ook best overzichtelijk wanneer je de wereld bekijkt vanaf het eigen erf. Zo ben ik in 2008 begonnen als columnist bij Nieuwe Oogst. De lezers een spiegel voor houden, uitspraken van bestuurders fileren en opvallende ontwikkelingen voorzien van nuchter en vooral kritisch commentaar. Het sentiment over productielandbouw, en de veehouderij in het bijzonder, is door handig lobbywerk van een relatief kleine groep groene activisten ondertussen zeker niet verbeterd. Dat heeft mijn rechtvaardigheidsgevoel wel geprikkeld. Het is bijzonder dat de randstedeling denkt te kunnen bepalen hoe ik mijn landbouwgrond gebruik. Eerst betaal ik een vermogen om grond op naam te krijgen, vervolgens gaat een ander bepalen wat op die grond is toegestaan. De landbouw is tegen haar ecologische grenzen aan gelopen, wordt heel mooi gecommuniceerd. Daar heb ik een andere mening over. Landbouwgrond is bestemd voor voedselproductie. Het spreekt voor zich dat deze productie efficiënt gebeurt, dus met zo min mogelijk verliezen en emissies. Dat lukt steeds beter, maar het lijkt erop dat het nooit goed genoeg is. Tegenwoordig wordt verwacht dat ecologie en biodiversiteit op landbouwpercelen op hetzelfde niveau komen als op natuurgrond. Ik ben de laatste paar jaar vooral bezig om ambtenaren en beleidsmakers wat realiteitszin bij te brengen. Eerst als actieboer en nu als bestuurder van LTO in Noord-Holland. Daar gaat niet alleen veel tijd in zitten, het maakt het ook lastiger om ongenuanceerd een mening te ventileren. Ik ben in mijn rol opgeschoven van luis in de pels naar, weliswaar licht opstandig, maar toch gevestigde orde. Daarom is dit mijn laatste column, het is mooi geweest. Ik hoop dat nu een ander zich geroepen voelt om mijn bestuurlijke inzet te gaan wegen. Bron: Nieuwe Oogst

Rekentool piekbelasters stuurt op gewenst resultaat

Door Geesje Rotgers Onderzoeksjournalist in de agrarische sector Deze week kwam de speciale Aerius-calculator beschikbaar, die piekbelasters aanwijst. Heb hem meteen bekeken. In dit stuk een aantal bevindingen. De overheid heeft de Aerius-calculator zodanig ingericht, dat die stuurt op gewenste uitkomsten. In de afgelopen jaren kwamen wetenschappers al met een reeks verschillende uitgangspunten, om piekbelasters aan te wijzen (grootste emissie, grootste depositie-vracht, hoogste depositie-piek, maximaal doelbereik). Uit een vergelijking bleek dat de gekozen uitgangspunten in hogere mate de uitkomsten bepaalden. Het ministerie had dus veel ruimte om eerst de gewenste uitkomsten te bepalen, en daar vervolgens de uitgangspunten bij te kiezen die zouden leiden tot die uitkomsten. De ministeriële keuzes en hun consequenties op een rij. Nadeel voor bedrijven met weinig of geen grond Het ministerie heeft ervoor gekozen alleen de stikstof die vrijkomt uit stallen mee te tellen. En niet de stikstof die vrijkomt uit de bemesting van de akkers. De 'normale' versie van Aerius rekent bij grondgebonden bedrijven ongeveer evenveel stikstof uit de stal als vanuit de bemeste percelen. Door stikstof uit bemesting in deze speciale calculator niet mee te tellen, hebben grondgebonden bedrijven een voordeel. En bedrijven met weinig of geen grond een nadeel. Aanvankelijk werd een andere definitie voor piekbelaster gehanteerd. Het ging steeds om bedrijven op korte afstand van natuurgebieden, op pakweg maximaal één tot twee kilometer. Deze keer koos het ministerie voor een veel ruimere afstandsgrens, van maar liefst 25 kilometer. Vrijwel alle veehouderijen in Nederland hebben wel een stikstofgevoelig natuurgebied binnen deze afstand. Deze ruime afstand zorgt ervoor dat grote bedrijven, op grotere afstand van natuurgebieden, tóch kunnen worden aangemerkt als piekbelaster. Kleine bedrijven niet veilig voor calculator Het meest in het oog springt de keuze voor een 'depositievracht' van minimaal 2.500 mol/jaar op overbelaste stikstofgevoelige natuur. Dit is omgerekend 35 kilo stikstof per jaar. Een uitstoot van 35 kilo wordt gerealiseerd door een kudde van 50 schapen, een groep met 7 paarden, een stal met drie of vier koeien. Ook kleine bedrijven zijn dus niet bij voorbaat veilig voor de piekbelaster-calculator. Welke bedrijven lopen de meeste kans om als piekbelaster te worden aangewezen? Dat zijn de bedrijven met de meeste hectares stikstofgevoelige natuur binnen de straal van 25 kilometer. Met andere woorden: boeren die een groot natuurgebied in de regio hebben (dit zijn veel hectares). Het meest in het oog springt de Veluwe. Neem een bedrijf dat een minimale depositie van 0,3 mol/ha veroorzaakt op een gebied van 10.000 hectare. Door de vele hectares natuur komt dit bedrijf in de calculator uit op 3.000 mol/ha, en is dus 'piekbelaster'. Geen beveiliging van ingevoerde data Wat je in het rekenmodel stopt, bepaalt de uitkomst. Zo ook bij deze piekbelaster-calculator. Er zijn duidelijk politieke keuzes verwerkt in deze rekentool. Het ministerie richtte deze calculator zodanig in, dat bepaalde groepen boeren eerder als piekbelaster worden aangewezen: boeren bij grote natuurgebieden en boeren met weinig of geen grond. Met sturen op 'de staat van instandhouding van de natuur' heeft dit weinig te maken. Met selectief saneren van de veehouderij des te meer. Tot slot de beveiliging van de Aerius-calculaties. Ik zag bezorgde berichten van veehouders, die bang zijn dat derden kunnen meekijken met hun rekenwerk. Zij hebben een terecht punt. Ik heb me er al vaker over verbaasd hoe gemakkelijk je Aerius-uitdraaien van anderen kunt openen, en tot in detail de ingevoerde gegevens kunt bekijken. Er zit geen beveiliging op.

Van der Tak: 'Ik wil boeren en tuinders meenemen in de transitie'

Sjaak probeert zieltjes te winnen voor een slecht akkoord. Gebruikt daarbij angst als middel. "Want kabinet gaat anders zelf maatregelen nemen." Sjaak ziet het verkeerd. Kabinet gaat niets doen. Kabinet gaat vooral veel ruzie maken. CDA gaat zichzelf niet volledig opheffen. En zelf als het CDA dat al doet en het kabinet komt zelf met strenge maatregelen, dan nog hebben ze niet de uitvoeringskracht om voordat er nieuwe verkiezingen zijn ook maar een begin te maken met de uitvoering. Er gaat enorme maatschappelijke onrust ontstaan, met betogingen, blokkades omgekeerde vlaggen etc. En het ministerie en RVO en NVWA gaan volledig vast lopen in de uitvoering als boeren zich massaal verzetten. Ook juridisch gezien gaat het volledig vast lopen met duizenden boeren die tegen ieder besluit in bezwaar en beroep gaan. Het kabinet weet dat ze het niet zonder medewerking van de sector kunnen. Sjaak moet dan ook ophouden met bukken en angstzaaien. [quote]LTO Nederland-voorman Sjaak van der Tak is duidelijk over het nut van het Landbouwakkoord waar hij nu al zes maanden over onderhandelt. 'Zonder akkoord komt er een hardere kabinetslijn.' Toch lijkt een uitkomst nog ver weg.[/quote]

Al 100.000 Nederlanders geloven in kwaadaardige elite-complot, en dat aantal neemt verder toe

[quote]De complottheorie dat een kwaadaardige, wereldwijde elite mensen tot slaaf wil maken of wil doden gaat niet meer weg, denkt geheime dienst AIVD. Sterker: sinds de coronatijd groeide het aantal aanhangers zelfs iets. Al meer dan 100.000 mensen in ons land geloven in een kwade elite die achter de schermen aan de touwtjes trekt. Die extremistische groepering dreigt zich in een uiterste geval zelfs af te splitsen van de samenleving met alle gevolgen van dien, waarschuwt veiligheidsdienst AIVD in een rapportage. In de coronaperiode won de complottheorie terrein: het coronavirus zou bewust zijn ontwikkeld en verspreid, door een kwaadaardige groep leiders die in de schaduw de touwtjes in handen zou hebben, met als doel om via de wetenschap, de media en grote bedrijven totale wereldcontrole te vergaren. Het World Economic Forum van Klaus Schwab wordt in dat verband vaak genoemd, ook door Forum voor Democratie van Thierry Baudet.[/quote]

LTO Ledenbrief Landbouwakkoord

Beste leden, Vòòr Hemelvaartsdag had er een concept-landbouwakkoord moeten liggen. Maar tijdens de laatste hoofdtafel, vorige week woensdag 17 mei, constateerden we dat de teksten zoals die op tafel lagen opnieuw onvoldoende waren. Wat volgde was een 24-uurs vergadermarathon waarbij zelfs minister-president Mark Rutte in de loop van de nacht aanschoof. Het laat zien hoeveel belang het kabinet eraan hecht om met agrarische partijen tot een landbouwakkoord te komen. Tegelijkertijd zaten de onderhandelingen inhoudelijk muurvast. Thema’s Wat LTO betreft zijn er vier onderwerpen waarop nog forse stappen moeten worden gezet: - Financiering van landschapsdiensten. LTO vindt het van belang dat landschapsdiensten en agrarisch natuur- en landschapsbeheer (ANLb) wordt vastgelegd in langjarige contracten (met een looptijd tot 18 jaar), waarbij de financiering ook langjarig verzekerd is. - Bescherming van boeren die door willen gaan. - Mest en grondgebondenheid. LTO is voorstander van beleid dat kijkt naar bedrijfsspecifieke emissies. Die kunnen worden gemeten en daarop kunnen boeren sturen. Wat ons betreft moet dit worden uitgewerkt in een ‘afrekenbare stoffenbalans’: laat boeren en tuinders weten welke doelen ze moeten bereiken en geef hen ruimte om daar zelf invulling aan te geven. Dit thema is aan de onderhandelingstafel nog volop in beweging. Het kabinet kijkt helaas naar de introductie van nieuwe, sturende middelvoorschriften als GVE- en graslandnormen. Wij vinden dat het kabinet volledig op het verkeerde spoor zit met die norm. - Het proces rondom de PAS-melders en interimmers. Zoals bekend: voor LTO is het een harde randvoorwaarde dat PAS-melders en interimmers zicht hebben op legalisatie. Hoe verder Hoewel de voorstellen op deze thema’s nog niet voldoende zijn, heeft het kabinet ervoor gekozen om nu al een (eerste) doorrekening uit te laten voeren door o.a. het Planbureau voor de Leefomgeving. Dit zal twee à drie weken in beslag nemen – en pas daarna komt de hoofdtafel weer bijeen. Wat LTO betreft moet dat dan ook echt de laatste sessie zijn. We hebben al tweemaal eerder afgesproken dat we ‘ja’ of ‘nee’ zouden zeggen tegen een concept-landbouwakkoord – driemaal is scheepsrecht. Tegelijkertijd zullen we ook de komende weken in gesprek blijven; met andere agrarische organisaties, met het ministerie van LNV en ook intern met onze eigen sectoren en vakgroepen. Voor dit moment is het kabinet aan zet. Om tot een conceptakkoord te komen dat we daadwerkelijk aan onze leden voor kunnen leggen, moeten nog forse stappen gezet worden. Als wij van mening zijn dat het akkoord onvoldoende is, zullen we het niet aan u voorleggen. We hopen dat het kabinet deze handschoen oppakt en bouwt aan een akkoord dat boeren en tuinders werkelijk perspectief biedt, en zo bijdraagt aan het herstel van vertrouwen. Met vriendelijke groet, Sjaak van der Tak Voorzitter LTO

Overleg over landbouwakkoord onder hoogspanning, Rutte in de nacht aangeschoven

Betrokken organisaties hebben in Den Haag urenlang onderhandeld over het akkoord. Op een landgoed aan de rand van Den Haag wordt door partijen nog altijd gesproken over een landbouwakkoord. Rond 01.00 uur schoof ook premier Rutte aan. Een betrokkene zegt tegen de NOS dat hij erbij is gekomen in een ultieme poging om tot een akkoord te komen. Aan tafel zitten ook nog landbouworganisatie LTO en minister Adema. Anderen partijen zitten elders in het gebouw en wachten de uitkomst af. Het overleg is al uren gaande. Hoe het er precies voor staat, blijft onduidelijk. Zowel LTO als de minister sprak vorige maand over het belang om er medio mei uit te komen. Volgens bronnen rondom de onderhandelingen is er duidelijkheid over de beperkingen en verplichtingen die boeren zullen worden opgelegd, maar is minder helder hoe het verdienmodel voor boeren er dan uit moet zien. Daarnaast zou er nog discussie zijn over het eventueel vastleggen van een maximumaantal koeien per weiland. Eerder lekte er al een nota van het ministerie van Landbouw, waarin staat dat de minister verwacht zo'n 6,7 miljard euro nodig te hebben om de maatregelen uit het landbouwakkoord uit te voeren. Of het kabinet zo'n bedrag wil betalen en hoe dat geld dan verdeeld wordt, is nog niet duidelijk. Andere maatregelen die naast het maximum aantal koeien besproken worden, zo blijkt uit het document, zijn technische maatregelen zoals emissiearme stallen, het aanpassen van veevoer, minder gewasbeschermingsmiddelen, meer mestverwerking en emissiearm uitrijden van mest en maatregelen zoals het verhogen van het waterpeil en duurzaam bodembeheer. Ook is er nog discussie over de productierechten van boerderijen die ermee stoppen. Zo is het de vraag of het recht om dieren te houden in dat geval kan worden overgedragen op iemand anders dan directe familieleden.

LTO: ‘De Groot (D66) moet uitspraak terugnemen’

LTO is verbolgen over de uitspraken van D66-Tweede Kamerlid Tjeerd de Groot in de Telegraaf van vandaag waarin hij met betrekking tot het Landbouwakkoord stelt dat de handtekening van LTO ‘niets’ waard is. Dat is opnieuw een respectloze uitspraak van de landbouwwoordvoerder van de tweede coalitiepartij van Nederland. LTO eist dat deze uitspraken worden teruggenomen. Het is onwerkelijk om met een kabinet te onderhandelen over herstel van vertrouwen en een wenkend toekomstperspectief als één van de coalitiepartijen zich op deze manier uitlaat. De uitspraken van De Groot zijn wat LTO betreft extra opvallend omdat D66 vóór een eerdere motie om tot een Landbouwakkoord te komen heeft gestemd. Bovendien is de partij onderdeel van het kabinet-Rutte IV dat vorig jaar de aanbevelingen van Johan Remkes onomwonden heeft overgenomen. Aanbevelingen die als essentie hebben: werken aan het herstellen van vertrouwen, verbeteren van het gesprek tussen overheid en de agrarische sector, en het schetsen van een wenkend toekomstperspectief. Het (proberen te) komen tot een Landbouwakkoord is daarbij een essentieel middel en is door het kabinet stevig opgepakt. Dat vervolgens op deze manier over een van de onderhandelende partijen in dat akkoord wordt gesproken, is ronduit ongepast. LTO-voorzitter Sjaak van der Tak: “Veel mensen werken op dit moment keihard om te komen tot een akkoord dat stappen zet in het herstellen van vertrouwen én een wenkend perspectief moet bieden voor boeren en tuinders. Of dat gaat lukken is zoals bekend lastig; op de inhoud schuurt het en dat hoort ook zo in een volwassen proces. Maar als een coalitiepartij zich niet meer op de inhoud maar op een van de deelnemers van het akkoord stort, dan kan ik dat niet anders dan ernstig noemen. Het schaadt het aanzien van de politiek. Deze onnodig polariserende en grievende uitspraken moeten van tafel worden genomen door D66, door Kamerlid Tjeerd de Groot.”

Jan S


Foto's
0
Video's
0
Topics
0
Reacties
1.840
Stemmen
1.280
Volgers

Over mij

Woonplaats: Mastenbroeker polder
Leeftijd: 59jr
Laatst op Boeren.online: 4jr geleden
Laatst op Prikkebord: 1jr geleden
Laatst op TractorFan: 1jr geleden

Bedrijven

Ervaring

Ik heb ervaring met de volgende machines:

Merk / type Waardering