Nieuwsgrazer


Foto's
1
Video's
1
Topics
3.241
Reacties
1
Stemmen
107
Volgers
3

Over mij

Woonplaats: Hoogermsilde
Leeftijd: 39jr
Laatst op Boeren.online: 4mnd geleden
Laatst op Prikkebord: 4mnd geleden
Laatst op TractorFan: 1jr geleden

Bedrijven

Ervaring

Ik heb ervaring met de volgende machines:

Merk / type Waardering

18 Mei 2022

Natuurlijk kapitaal en brede welvaart in Nederland

De Monitor Brede Welvaart en SDG’s 2022 laat zien dat de staat van natuurlijk kapitaal ook in Nederland zorgwekkend is. Dit rapport laat zien welke ecosysteemtypen in Nederland voorkomen en op welke wijze deze bijdragen aan brede welvaart. Deze relatie wordt gelegd door te kijken naar de ecosysteemdiensten die ze leveren. De resultaten van het onderzoek hiernaar worden in dit rapport door het CBS gepubliceerd. De analyse in dit rapport betreft de periode 2013 tot en met het jaar 2020.
Daarnaast wordt gekeken naar hoe onze leefomgeving veranderd is in de periode 2013-2020. De omvang van deze veranderingen is belangrijk om te weten, omdat deze kunnen helpen om de potentiele omvang van nieuwe ruimtelijke veranderingen in een passende context te plaatsen. In dit rapport worden daartoe de recente omzettingen van ecosysteemtypen vergeleken met het potentiele ruimtebeslag en bijbehorende omzettingen ten gevolge van de grote maatschappelijke opgaven die er nu liggen, zoals de energietransitie, woningbouw, een klimaatbestendig Nederland, de verdere uitbreiding van het Natuur Netwerk Nederland en de aanplant van bos binnen de Bossenstrategie. Op basis van beleidsvoornemens wordt een schatting gemaakt van de mogelijk benodigde ruimte, en wordt deze vergeleken met de recente ruimtelijke veranderingen.

0 reacties


‘Leven en werken op familiebedrijf’

Nergens zo’n fenomeen als in de landbouw.

0 reacties


Nieuwe strategieën bestrijden knolcyperus

Knolcyperus is een lastig plantje om te bestrijden. Vanwege het teeltverbod in Nederland verzwijgen boeren en tuinders dat het op hun percelen groeit, maar volgens experts zit het overal.

0 reacties


In vijf jaar twee keer zoveel foodtrucks

In vijf jaar tijd is het aantal foodtrucks in Nederland meer dan verdubbeld. In 2017 telde ons land bijna 1.200 mobiele keukens, nu zijn dat er bijna 2.500, meldt de KvK. Zegen of vloek?

0 reacties


Beperkingen rond Lunteren blijven, regio 7 en 10 vrijgegeven

Alle beperkingen in het gebied rondom de laatste uitbraak van vogelgriep in Lunteren blijven gelden. Op advies van de deskundigengroep acht landbouwminister Henk Staghouwer het nog niet haalbaar om ze op te heffen, meldt hij in een update over de vogelgriepsituatie.

0 reacties


Tussenkalftijd: onzuiver maar tijdloos

Het verkorten van de tussenkalftijd blijft veelbesproken maar niet elke veehouder streeft ernaar.

0 reacties


Ergernis in Kamer over niet verlagen slachtsnelheid

Verschillende partijen in de Tweede Kamer zijn er niet over te spreken dat de slachtsnelheid in Nederlandse slachterijen niet wordt verlaagd door de minister Henk Staghouwer, ondanks eerder aangenomen moties hierover. Volgens Tweede Kamerlid Leonie Vestering heeft de Tweede Kamer hierover twee jaar geleden al duidelijke conclusies getrokken en moet de minister dit gewoon opvolgen.

0 reacties


He-va Pentatiller – Stoppelaar

Om minder afhankelijk te zijn van glyfosaat ontwikkelen veel machinebouwers een cultivator die de onkruidwortel oppervlakkig afsnijdt. De Pentatiller van het Deense He-va kan nog meer.

0 reacties


Verenigde Staten willen meer Nederlands melkpoeder importeren

De Verenigde Staten (VS) willen tijdelijk veel meer melkpoeder importeren, ook uit Nederland. De Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) heeft de importregels verruimd omdat de eigen Amerikaanse productie grotendeels is stilgevallen.

23 reacties


Horticoop versterkt versterkt directieteam met Director Investments

Wilco Schoonderbeek is per 1 juli 2022 aangesteld als Director Investments bij Horticoop. In deze functie is hij verantwoordelijk voor het complete investeringsproces van de organisatie. Schoonderbeek vormt samen met Steven van Nieuwenhuijzen (CEO) en Hend van Ravenstein (CFO) het directieteam van Horticoop.

0 reacties


Kamer mort dat slachtsnelheid niet wordt verlaagd

De slachtsnelheid in Nederlandse slachterijen wordt niet verlaagd door landbouwminister Henk Staghouwer. Dat gebeurt niet, ondanks eerder aangenomen moties hierover. Verschillende partijen in de Tweede Kamer trekken daarom aan de bel.

0 reacties


LTO steunt provincies in verzet tegen onwerkbaar stikstofbeleid

De waarschuwing tegen het stikstofbeleid, die in verschillende provinciehuizen klinkt, moet zeer serieus worden genomen. Dat betoogt LTO nu blijkt dat de zorgen over de

0 reacties


Waterschapsverkiezingen op de schop: einde ‘ondemocratische’ boerenzetels in zicht

De verkiezingen voor het waterschap gaan op de schop. Een meerderheid in de Tweede Kamer lijkt een wetsvoorstel van D66 en GroenLinks te steunen. Boeren en natuurorganisaties krijgen geen vaste zetels meer.

0 reacties


Arbeidsmigratie als oplossing

Sta arbeidsmigratie van buiten de EU toe als een van de oplossingen voor de arbeidsmarktkrapte in Nederland. Deze oproep deed Robert van Meer, bestuurslid van de vakgroep...

0 reacties


‘Boeren doen er verstandig aan binnen de gebruiksnorm van 170 kilogram stikstof per hectare te blijven’

Ondanks de constatering dat de waterkwaliteit op derogatiebedrijven beter is dan op niet derogatiebedrijven blijft de EC bij haar standpunt dat de waterkwaliteit derogatie in de weg zit.

0 reacties


Toename bebouwd gebied ten koste van landbouw

In de periode 2013–2020 is de hoeveelheid grond voor wonen, industrie en infrastructuur met 200 vierkante kilometer toegenomen. De oppervlakte landbouwgrond nam af met 244 vierkante kilometer, de oppervlakte natuur en water nam toe met 44 vierkante kilometer.

0 reacties


Huidige brede welvaart groot, maar houdbaarheid onder druk

Op veel gebieden gaat het goed met de brede welvaart in Nederland. De houdbaarheid ervan staat echter wel onder druk.

0 reacties


Retail sorteert alvast voor op verwachte prijsstijging

De laatste weken zijn prijsstijgingen in de supermarkten nieuws van de dag.

0 reacties


Glastuinbouw Nederland pleit voor gelijktrekken steunmaatregelen in Europa

Glastuinbouw Nederland pleit er voor om de steunmaatregelen voor de glastuinbouw in heel Europa gelijk te trekken. Steeds meer Europese telers worden beschermd tegen de hevige impact van de oorlog in Oekraïne. Zij krijgen toegang tot Europese steunmaatregelen en verschillende landen vullen deze crisisbudgetten zelf verder aan. Nederlandse telers hebben dit niet.

0 reacties


Staghouwer: geen basis voor lagere slachtsnelheid

Slachterijen kunnen op dit moment niet zomaar gedwongen worden de slachtsnelheid te verlagen.

0 reacties


FAO steunt Oekraïense plattelandsfamilies met pootaardappelen

De voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO) heeft pootaardappelen uitgedeeld aan bijna 18.000 huishoudens in diverse plattelandsgebieden van Oekraïne. Zo wil de organisatie de voedselzekerheid en het levensonderhoud van deze plattelandsfamilies in Oekraïne waarborgen.

0 reacties


Mechan Groep krijgt te maken met twee aandeelhouders

Gerrit van der Scheer, voormalig CEO van Royal Reesink, heeft samen met Frank Zweegers de Zweegers Equipment Group opgestart.

0 reacties


Debat over misstanden in slachthuizen. 'Wat de PvdD zegt, is niet waar'

Dinsdagavond debatteerde de Tweede Kamer over misstanden in de Nederlande slachthuizen - een debat dat al was aangevraagd na de toestanden in slachterij Gosschalk vorige zomer, maar nog niet eerder kon worden ingepland.

0 reacties


Vervoersbeperkingen pluimvee versoepeld

De vervoersbeperkingen voor pluimvee in de regio's 7 en 10 worden versoepeld.

0 reacties


Feiten en fabels rond beregenen

Vrijwel ieder voorjaar en zomer is er discussies over het beregenen van gewassen. Wat is er nou echt aan de orde bij beregenen?

0 reacties


Start bouw aardwarmteproject Maasdijk

De boorwerkzaamheden van de eerste put voor de aanleg van een aardwarmteproject in het Westlandse Maasdijk zijn maandag gestart. Energieleverancier HVC realiseert hier samen met warmtecoöperatie Maasdijk een aardwarmteproject. Tachtig glastuinbouwondernemers worden bij een positief boorresultaat over anderhalf jaar op duurzame aardwarmte aangesloten.

0 reacties


Flevoland zal vaker last krijgen van droge jaren rond 2050

Droge jaren zoals in 2018 zullen in de toekomst eens per tien tot vijftien jaar voorkomen in Flevoland. Dat is ongeveer twee keer zo vaak als in het huidige klimaat.

0 reacties


Fikse (onweers)buien in aantocht: 'Mooi voor de natuur, maar wel oppassen'

Er zit een weeromslag aan te komen. Morgen is de laatste dag met temperaturen dik in de 20 graden. Na een aantal fikse buien, morgen en overmorgen - soms met onweer - wordt het koeler. "We kijken terug op een periode van rustig weer. Het begint nu te broeien; de spanning neemt weer een beetje toe", zegt William Huizinga van Buienradar.

5 reacties


Onderzoek naar kernaandrijving voor Nederlandse schepen

Vier Nederlandse instellingen gaan onderzoeken of Nederlandse koopvaardijschepen door kernenergie kunnen worden aangedreven. Dit meldt Nederland Maritiem Land (NML). Volgens deze organisatie komen zo’n 200 Nederlandse schepen in aanmerking die met kleine kernreactoren met vermogens tussen de tien en twintig megawatt aangedreven zouden kunnen worden. Volgens NML is kernenergie een effectieve manier om broeikasgassen en […]

0 reacties


Boeren mogen straks niet zomaar land beregenen in De Peel

Boeren hebben straks een vergunning nodig voor het beregenen van hun land in De Peel. Dat hebben de provincies Brabant en Limburg woensdagmorgen bekendgemaakt. Nu hebben boeren nog geen vergunning nodig voor het beregenen. Samen met de waterschappen werken de provincies aan een overgangsperiode van twee jaar, zodat agrariërs tijd krijgen om zich aan te kunnen passen aan de nieuwe omstandigheden.
In de afgelopen jaren was aan agrariërs in de Peelvenen vrijstelling verleend zodat zij zonder vergunning kunnen beregenen. De Raad van State besloot in 2021 dat deze vrijstelling helemaal niet kon, op grond van wetgeving rondom Natura 2000-gebieden. Provincies hebben de taak om in Natura 2000-gebieden flora en fauna te beschermen.DilemmaDe beide provincies zitten in de Peelvenen met een moeilijk dilemma. Verdroging door klimaatverandering en het intensieve gebruik van grondwater voor verschillende toepassingen hebben voor de Peelvenen tot een onhoudbare situatie geleid. De bijzondere natuur in dit Natura 2000-gebied wordt steeds verder aangetast. In droge periodes zijn veel agrariërs in het gebied met de huidige teelten afhankelijk van beregening van hun gewassen. Grondwatervoorraden slinken hierdoor nog verder met nadelige gevolgen voor de beschermde natuur en de landbouw zelf. “In Brabant willen we grote opgaven in het landelijk gebied samenpakken: natuurbescherming, verdrogingsaanpak en het bieden van perspectief voor de landbouw”, zegt Hagar Roijackers, gedeputeerde Water, Natuur en Gebiedsgerichte aanpak van de provincie Brabant. “Dit brengt dilemma’s met zich mee: welke ruimte is er voor welke functies? De uitspraak van de rechter over beregening in de Peelvenen vraagt nu van ons om de natuurbescherming als primair vertrekpunt te nemen." Landbouw moet passen bij natuurElies Lemkes-Straver, gedeputeerde Landbouw, Voedsel, Bodem en Brede Welvaart, haakt daar op in. “Maar we hebben ook begrip voor de belangen van agrariërs. We gaan met de betrokken overheden en met de omgeving samen onderzoeken op welke manier we kunnen komen naar een grondwaterbalans en een gebiedsbescherming die perspectief blijft houden voor een landbouw die passend is nabij de natuur.”De provincies begrijpen dat dit besluit forse consequenties heeft voor de agrariërs in het gebied. Daarom werken provincies en waterschappen samen aan de invulling van een overgangsperiode van twee jaar. In de deze periode kunnen agrarisch ondernemers zich voorbereiden op een bedrijfsvoering die minder of niet afhankelijk is van beregening en die samenwerkt met het natuurlijke water- en bodemsysteem.InloopbijeenkomstTijdens de overgangsperiode is beregening onder voorwaarden mogelijk, maar gelden er wel grenzen. Op het moment dat grondwaterstanden te ver wegzakken en de kwetsbare toestand van de Peelvenen dreigt te verslechteren, worden beperkingen opgelegd voor beregening uit grondwater. Het ontwerpbesluit Beheerplan Peelvenen ligt vanaf 25 mei zes weken ter inzage. Er wordt een inloopbijeenkomst georganiseerd in het gebied waar belanghebbenden terecht kunnen met vragen.

0 reacties


Regen kan voor de ene Groningse wijnboer niet snel genoeg vallen, terwijl de ander de droogte wel prima vindt. 'Vorig jaar was het echt een vervelende

Kom maar door met de regen, zegt wijnboer Henk van Meekeren die zich zorgen maakt om zijn oogst. Nee, juist niet, vindt Elma Middel van Wijngaard Hof van ’t Hogeland. ,,2018 was net zo droog als nu en toen hadden we een fantastisch wijnjaar.’’

0 reacties


Droogte: natuur voortaan belangrijker dan landbouw

Het beregenen van gewassen rond de Peel wordt fors beperkt. Dat maken de provinciebesturen van Limburg en Brabant woensdag bekend.

1 reactie


De boer wijkt voor huizen, fabrieken, wegen en natuur. Nog maar de helft van de Nederlandse oppervlakte wordt gebruikt voor de landbouw

Tussen 2013 en 2020 is het Nederlandse landbouwareaal met 244 vierkante kilometer gekrompen. Een groot deel van die grond is gebruikt voor de bouw van woningen en fabrieken en de aanleg van wegen.

0 reacties


Geen besluiten tijdens heisessie 'stikstofaanpak' minister en provincies

Minister Christianne van der Wal (natuur en stikstof) en de twaalf provincies hebben dinsdag 17 mei een ‘verhelderende heisessie’ gehad over de stikstofaanpak, met name in de landbouw. Besluiten werden echter niet genomen.

0 reacties


Debat over misstanden in slachthuizen. 'Wat de PvdD zegt, is niet waar'

Dinsdagavond debatteerde de Tweede Kamer over misstanden in de Nederlande slachthuizen - een debat dat al was aangevraagd na de toestanden in slachterij Gosschalk vorige zomer, maar nog niet eerder kon worden ingepland.

2 reacties


De Wuling Hongguang Mini EV is nog steeds de meest verkochte elektrische auto van China

Twee jaar geleden overschreden de verkoopcijfers van de Wuling Hongguang Mini EV de 100.000. De mensen achter de joint venture van General Motors, SAIC en Guangxi beseften toen wellicht nog niet dat ze een enorm succesnummer in huis hadden. Er zijn inmiddels namelijk al meer dan 700.000 eenheden van verkocht.

0 reacties


Dure chocola en zelfs Franse kaas: we gooien steeds duurder eten zomaar weg

Een niet-aangebroken paasstol, restjes uit maaltijdboxen en een volle fles knoflooksaus: het is een willekeurige greep uit het voedsel dat dit jaar werd weggegooid. Het Voedingscentrum trekt onze vuilniszakken open en bekijkt of we minder voedsel verspillen dan drie jaar geleden.

0 reacties


A-ware ondertekent code en geeft inzicht in belastingen

A-ware heeft zich gecommitteerd aan de nieuwe fiscale gedragscode, opgesteld door werkgeversorganisatie VNO NCW. Het zuivelconcern is voorlopig het enigste bedrijf in de Agribusiness die publiekelijk gaat rapporteren over de belastingafdracht.

0 reacties


Verenigde Naties leveren Oekraïne pootaardappelen

De voedsel- en landbouworganisatie (FAO) van de Verenigde Naties heeft pootaardappelen uitgedeeld aan bijna 18.000 huishoudens in diverse plattelandsgebieden van Oekraïne. Zo wil de organisatie de voedselzekerheid en het levensonderhoud van deze plattelandsfamilies in Oekraïne waarborgen.

1 reactie


Beregenen rondom de Peel wordt aan banden gelegd; boeren krijgen twee jaar om zich aan te passen

HELMOND - Boeren rondom de Peel krijgen bij droogte in de komende twee jaar al forse beperkingen opgelegd bij het beregenen van hun gewassen. Het is een overgangsfase, want het besproeien met grondwater wordt daarna nog verder aan banden gelegd.

0 reacties


Salamisnijder boerengrond zet verduurzaming onder druk

Het behoud van een sterk en dynamisch platteland dat steeds verder verduurzaamt staat voortdurend onder druk. Dat blijkt uit cijfers die het CBS vandaag publiceerde over...

0 reacties


Ivoorkust nadert Senegal als grootste afnemer Nederlandse uien

Naar Ivoorkust is dit seizoen tot en met week 16 al 163.000 ton Nederlandse uien verscheept, dat is bijna 36.000 ton meer dan vorig jaar in dezelfde periode.

0 reacties


800.000 euro voor natuurboeren Krimpenerwaard

Vijf boeren in de Zuid-Hollandse Krimpenerwaard, die via Natuurnetwerk Nederland hun agrarisch bedrijf met natuurbeheer combineren, krijgen de komende twee jaar in totaal 800.000 euro. Hiermee kunnen ze investeren in onder andere (pot)stallen, mobiele baggerpompen en hooiwagens.

0 reacties


Milcobel plust melkprijs met € 5

De melkprijs van het Belgische Milcobel is in mei met € 5 verhoogd tot een standaard melkprijs van € 51,50 per 100 liter.

0 reacties


LTO steunt verzet provincies tegen stikstofbeleid

De waarschuwing die in verschillende provinciehuizen klinkt tegen het stikstofbeleid moet zeer serieus worden genomen. Dat vindt LTO nu blijkt dat de zorgen over de haalbaarheid van de reductiedoelen en het gebrek aan perspectief voor boeren in de provincies erkend worden.

0 reacties


Fysieke tarweprijs volgt explosie op termijnmarkt

De termijnmarktnoteringen stegen vorige week door droog weer op het noordelijk halfrond, waardoor lagere oogstopbrengsten worden verwacht.

0 reacties


Te veel subsidie sanering varkenshouderij door ruime marges

Bij de saneringsregeling voor de varkenshouderij zijn ruime marges gehanteerd waardoor het mogelijk is dat er tienduizenden euro’s per subsidie meer is uitbetaald dan nodig was.

0 reacties


Brussel wil nieuw energiebeleid: schoner, goedkoper en zonder Rusland

Europa wil zo snel mogelijk af van alle energie-import (steenkool, olie én gas) uit Rusland. In één vloeiende beweging wil Brussel ook lagere energieprijzen voor burgers en bedrijven en – door besparing en een snellere overgang op schone energie – een beter klimaatbeleid.

0 reacties


Prijsstijging graanrijke diervoerders blijft fors

De graanprijzen staan op een hoog niveau en dat maakt de diervoederprijzen nu zo’n 30% duurder zijn dan een drie maanden geleden.

0 reacties


Kabinet onthoudt zich van advies over geborgde zetels

Het kabinet kiest in de vorm van minister van Infrastructuur en Waterstaat Mark Harbers (VVD) geen kant in de discussie over het voortbestaan van de geborgde zetels. Dat zegt de bewindspersoon in het debat over deze zetels van woensdag 18 mei.

0 reacties


Video | Antieke landbouwvoertuigen in actie

​​​​​​​Volop oude trekkers en landbouwwerktuigen tijdens Het Agrarisch Verleden Herleeft afgelopen weekend in Toldijk.

0 reacties


Uitscheiding stikstof daalt, fosfaat stijgt in 2022

De uitscheiding van fosfaat door melkvee gaat in 2022 omhoog door een hoger fosfaatgehalte in het gras. De stikstofuitscheiding daalt wel verder, blijkt uit de inschatting van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Alle diergroepen blijven onder de fosfaat- en stikstofplafonds.

0 reacties


Hoge prijzen in graanpool Agrifirm

De stijgende prijzen op de graanmarkt hebben geresulteerd in hoge poolprijzen, meldt coöperatie Agrifirm.

0 reacties


Ruim 28 graden in Twente: niet eerder was het in Nederland zo warm op 18 mei

In Twente is woensdag een temperatuur van 28,4 graden gemeten. Niet eerder was het op 18 mei zo warm in Nederland. Het oude record was 27,9 graden en werd in 1918 gemeten in Maastricht.

0 reacties


Oirschot geeft Oekraïense vluchtelingen onderdak in een kampeerboerderij en B&B

OIRSCHOT - Net als andere gemeenten in de regio gaat ook Oirschot Oekraïense vluchtelingen centraal opvangen. Het gaat om relatief kleine aantallen: maximaal 34 mensen in totaal. Die worden ondergebracht op particuliere vakantieadressen.

0 reacties


Boer Ayoub was bijna een van zijn ballen kwijt

Ayoub Louihrani, beter bekend als Boer Ayoub, raakte bijna een van zijn ballen kwijt. Hoewel je zou denken dat één van zijn dieren op de boerderij hierin een rol zouden spelen, is dit allesbehalve waar. Aan 'LINDA' vertelt hij hoe het zit.

Ayoub legt uit dat hij een 'verdraaiing in de bal' had, een zogenaamde 'torsio testis'. "Gelukkig was ik er net op tijd bij, anders was ik hem kwijt geweest." Hoewel hij normaal niet snel naar de dokter gaat, vond Ayoub het dit keer wel noodzakelijk om snel aan de bel te trekken. "Ik wil me voortplanten, dus ik ben er niet mee blijven doorlopen." Niet alleen zijn kinderwens speelde hierin een rol, want het 'was ook te pijnlijk' om langer mee rond te lopen, legt hij uit.

Het hele interview is nu te lezen in LINDA.

5 reacties


Minder uitzendkrachten in de landbouw

Het aantal werknemers met een flexibele arbeidsrelatie nam in het eerste kwartaal van 2022 toe ten opzichte van een jaar geleden. Vooral het aantal flexibele werknemers met relatief meer zekerheid, zoals mensen met een tijdelijk contract met uitzicht op een vast contract, was hoger; er waren juist minder…

0 reacties


Waar moeten de arbeidsmigranten wonen?

"Om het tekort aan huisvesting op te lossen willen boeren en tuinders graag investeren in goede huisvesting. Hiervoor is het wel nodig om van de desbetreffende gemeente bouwtoestemming krijgen", vertelt LTO Noord. "Tegelijkertijd worstelen gemeenten met de vraag waar en onder welke voorwaarden ze ruimte…

0 reacties


Staghouwer moet Animal Rights antwoord geven over Rendac

Landbouwminister Henk Staghouwer moet binnen zes weken reageren op het verzoek van dierenrechtenorganisatie Animal Rights om gegevens van destructiebedrijf Rendac openbaar te maken. Dat heeft de Raad van State woensdag bepaald.

0 reacties


Straks vergunning nodig voor beregenen in Peelvenen

Boeren in het gebied de Peelvenen, op de grens van de provincies Noord-Brabant en Limburg, mogen binnenkort hoogstwaarschijnlijk niet meer zonder vergunning hun akkers beregenen in de Peel.

0 reacties


GDT-prijsindex daalt door

De internationale prijsindex voor zuivelproducten, Global Dairy Trade, daalde voor de tweede keer op rij. Bij de laatste veiling werd minus 2,9 procent genoteerd. Gemiddeld over alle verhandelde producten, beurden de verkopende partijen 4.432 dollar per ton. Er werd 24.285 ton verhandeld op de laatste veiling.

0 reacties


Chinese consument koopt meer melk

In China steeg het pro capita verbruik van melk in 2021 met 10,6 procent tot 14,6 kg. In Nederland werd in 2020 pro capita 41,8 kg melk geconsumeerd, in Duitsland 47,8 kg in 2021.

0 reacties


Deel zuivelnoteringen daalt verder

De noteringen voor vollemelkpoeder en melkpoeder in voedselkwaliteit blijven deze week stabiel op respectievelijk 519 en 394 euro. De andere zuivelnoteringen dalen verder.

3 reacties


Rond 2050 meer droge periodes in Flevoland

Eens per twintig jaar zullen naar verwachting na 2050 watertekorten ontstaan in het oppervlaktewatersysteem in Flevoland. Dat blijkt uit onderzoek dat in opdracht van waterschap Zuiderzeeland is uitgevoerd.

0 reacties


Tool geeft beeld bij koolstofbalans op lange termijn

Kosteloos en met weinig inspanning kunnen telers inzicht krijgen in de organischestofbalans op hun bedrijf met de BodemCoolstof-tool. Ook krijgen ze hiermee meer zicht op de aanvoerstromen en afbraak ofwel de mineralisatie op zowel perceels- als bedrijfsniveau.

0 reacties


Flushen zeugen voor meer biggen en hogere bigoverleving

In de flushperiode van een gelt en een zeug is voeding heel belangrijk. Hoe werkt flushen en welke voeroplossingen zijn hiervoor beschikbaar?

0 reacties


Zorg over juiste besteding stikstoffondsen

Arno Visser, president van de Algemene Rekenkamer, is “nog niet gerust” dat de tientallen miljarden die het nieuwe kabinet wil investeren in klimaat en natuur op een juiste manier worden uitgegeven.

0 reacties


LumiNose wint de AtlasInvest Entrepreneurship Grant met ruikende computerchips

De student-entrepreneurs van LumiNose wonnen de start-up award van € 35.000 met hun ‘Insect Odour Receptors’: technologie die het gevoelige reukvermogen van insecten nabootst. Daarnaast won Urban Funghi, dat oesterzwammen verbouwt in leegstaande gebouwen, de prijs voor het beste sociale initiatief met impact.

0 reacties


Kubota maakt debuut in Farming Simulator

Farming Simulator kan vanaf 28 juni worden uitgebreid met Kubota DLC, meldt de fabrikant zelf in een persbericht. Hiermee maakt het Japanse merk zijn debuut in Farming Simulator.

0 reacties


Fotoreportage Agrarisch Verleden Herleeft 2022

De 32e editie van het oldtimer evenement Agrarisch Verleden herleeft stond dit jaar in het teken van Schlüter. Het evenement, dat zaterdag 14 en zondag 15 mei in Toldijk plaatsvond werd georganiseerd door de OTMV afdeling Gelderland. Landbouwmechanisatie was er bij.

0 reacties


Boer uit Wildervank heeft ook in droge tijden voldoende water: 'Wel een bepaald risico'

Er is de laatste weken amper neerslag gevallen. Voor boeren brengt dat risico's met zich mee. Gerrit Jan Laarman uit Wildervank experimenteert samen met een collega-boer met een manier om het land ook in tijden van droogte vochtig te houden.

0 reacties


ChristenUnie doet ultieme poging behoud geborgde zetels

Grinwis van de ChristenUnie doet een ultieme poging om de geborgde zetels voor boeren, bedrijven en natuurbeheerders in de waterschappen te behouden.

0 reacties


Aanbod graan blijft laag en prijzen stijgen

Rabobank rekent op aanhoudend hoge prijzen voor granen. En een hogere oogstverwachting voor oliezaden op dit moment is nog geen garantie voor lagere prijzen voor koolzaad en soja, waarschuwt de bank.

0 reacties


Team van Syngenta Flowers kijkt uit naar FlowerTrials

Het team van Syngenta Flowers kan bijna niet wachten tot het 14 juni is. Het is blij dat het tijdens de FlowerTrials dit jaar weer de kans krijgt om het volledige assortiment, noviteiten en nog veel meer aan de sector te kunnen laten zien. Van 14 tot en met 17 presenteert Syngenta Flowers haar laatste innovaties en toekomstige ontwikkelingen in pot- en perkplanten op haar locatie aan de Noord/Lierweg in De Lier. Het thema van dit jaar is Blooming Brightly, omdat niet alleen de producten in bloei staan, maar ook de mensen erachter enthousiast zijn om te laten zien waar ze trots op zijn.

0 reacties


Stoomschillen stijgen verder in prijs

De prijzen van producten uit de fritesverwerking zijn gestegen. Aardappelstoomschillen stegen 20 cent per procent drogestof in prijs.

0 reacties


Vernieuwd groenplan vergroot biodiversiteit op terreinen van Royal FloraHolland

Zondag 22 mei is het de Internationale Dag van de Biodiversiteit. Een goede biodiversiteit helpt onder andere bij de productie van sierteeltproducten. Royal FloraHolland wil graag bijdragen aan het herstel van biodiversiteit en is daarom sinds 2020 partner van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel.
Om de verscheidenheid van plant- en diersoorten in de leefomgeving te bevorderen zetten FloraHolland in op vijf commitments. Eén hiervan is het inrichten van de eigen terreinen met aandacht voor biodiversiteit.

0 reacties


Hennepverwerker: nieuwe EU-regels catastrofaal

Het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) dat vanaf volgend jaar ingaat, is catastrofaal voor de Nederlandse verwerking en teelt van vezelhennep

0 reacties


Gelderland wil ook industrie uitkopen om stikstof

De provincie Gelderland wil ook industriële bedrijven gaan uitkopen in het kader van het stikstofbeleid.

0 reacties


Vertrouwen van varkenshouders weggeslagen

Vrouwen bloot, handel dood; het is een gezegde dat een slappe markt bij mooi weer aanduidt. Dit is doorgaans niet op de vleesmarkt van toepassing

0 reacties


Samenwerking pluimveesector in Avined steunt innovatie

Het belang van sectororganisatie Avined voor de pluimveehouderij is groot voor alle betrokken partijen. Door de goede samenwerking is er op de pluimveebedrijven en in de periferie steeds sprake van vooruitgang en innovatie, stelt voorzitter Kees de Jong van Avined bij de presentatie van het jaarplan. 'We gaan niet op onze lauweren zitten en het ook komend jaar weer een stapje beter doen.'

0 reacties


Poolprijs graan bij Agrifirm 35 tot 60 procent hoger

De graanpoolprijs bij Agrifirm is in seizoen 2021 35 tot 60 procent hoger dan vorig seizoen. Volgens de landbouwcoöperatie heeft dat te maken met de gunstige marktomstandigheden.

0 reacties


Nederland slaat meeste varkensvlees op

Met de aanmelding van 12.512 ton slaat Nederland het meeste varkensvlees op in het kader van de Europese regeling voor de particuliere opslag van varkensvlees. In totaal is 47.541 ton varkensvlees geregistreerd.

0 reacties


Niet alleen boer maar ook industrie mag wijken voor Gelderse stikstofaanpak

Gelderland wil, naast veehouders, ook industrie vrijwillig gaan uitkopen.

0 reacties


LLTB overweegt stappen tegen beregenregels De Peel

De Limburgse landbouwlobby kijkt of het nieuwe beregeningsbeleid rond de Peel juridisch kan worden aangepakt.

0 reacties


Timmermans: bijna 300 miljard euro voor ’groene versnelling’ Europa

Om snel onafhankelijk te worden van Russische energie wil Brussel het Europees coronaherstelfonds uitbreiden met een soort klimaatpot. In totaal wil eurocommissaris Frans Timmermans bijna 300 miljard euro spenderen aan de door hem voorgestelde groene versnelling.

0 reacties

17 Mei 2022

Minder melk voor meer monden

Jumbo kwam onlangs in het nieuws met slecht gevulde of zelfs lege zuivelschappen. Maar hoe kon dat nou? Heeft de prijs die Jumbo aan leveranciers betaalt daar mee te maken?...

0 reacties


‘Circulaire landbouw, wetgeving heeft drempels opgeworpen’

Toen mijn vader eind jaren zestig de boerderij overnam van mijn opa was het nog een gemengd bedrijf.

0 reacties


Geen stikstofbeleid, zonder koolstofbeleid

0 reacties


Zonder derogatie gaan afzetkosten voor varkenshouders omhoog

Als Brussel onverhoopt geen derogatie verleent, heeft dat ook voor varkenshouders grote gevolgen. In de tweede helft van dit jaar komt er veel extra mest op de markt en die verdringt varkensmest. Hogere afzetkosten zijn het gevolg.

0 reacties


Onzekerheid knaagt aan boeren bij Wierdense Veld

Het is misschien wel één van de opmerkelijkste natuurgebieden in Nederland dat een Natura 2000-status heeft gekregen: het Wierdense Veld.

0 reacties


Vlaanderen krijgt nieuwe minister voor landbouw

Jo Brouns wordt de nieuwe minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale Economie en Landbouw. Dat heeft de partijraad van CD&V beslist. De partijraad heeft groen licht gegeven voor nieuwe samenstelling Vlaamse ministerploeg.

0 reacties


'CBS-methode niet bruikbaar voor inschatting ammoniakemissie uit stallen'

De methodiek die het CBS heeft gebruikt voor het bepalen van ammoniakemissies uit gangbare en emissiearme stallen is zeer gevoelig voor onjuistheden in de uitgangspunten. Dat stelt I-VEE na onderzoek van drie emissie-experts. Het CBS pareert de kritiek.

0 reacties


Voorkom een te zware snede bij weidevogelmaatregel uitgesteld maaien

Een te zware snede na uitgesteld maaien voor de weidevogels is zowel voor de boer als voor de weidevogel niet ideaal. Een boer kan verschillende dingen doen om een te zware snede te voorkomen.

0 reacties


Tarwenotering stijgt vlot door naar weer een record

Na de publicatie van nieuwe prognosecijfers door het Amerikaanse landbouwministerie USDA en de aankondiging van een exportstop door India stijgen de tarwenoteringen op de wereldmarkt naar recordhoogtes.

0 reacties


In ronde steden regent het meer en harder

0 reacties


Strip: Opa drinkt noodgedwongen buiten een bak koffie

Opa drinkt de koffie maar buiten vanwege de droogte.

0 reacties


Solynta en Incotec werken samen aan hybride aardappel

Aardappelveredelaar Solynta en zaadtechnologiebedrijf Incotec zijn een overeenkomst aangegaan om samen te werken aan de verdere ontwikkeling van hybride aardappelen die worden vermeerderd en geteeld vanuit zaden.

0 reacties


Vee&Logistiek Nederland start publiekscampagne

Vee&Logistiek Nederland start een publiekscampagne onder de titel ‘Respect’. De lancering vond plaats in het Van der Valk Theaterhotel in Almelo tijdens het jaarlijkse congres.

0 reacties


Ketchup in karton, wijn in blik

0 reacties


Keukenhof trekt 1,1 miljoen bezoekers

Keukenhof heeft dit jaar ruim 1,1 miljoen bezoekers mogen ontvangen. Dit was meer dan Keukenhof dit jaar voor mogelijk had gehouden. De bezoekers waren afkomstig uit 100 landen en waardeerden de bloemententoonstelling met een 8,8.

0 reacties


Birgit Horn nieuwe managing director VIV Worldwide

Birgit Horn (49) is per 1 augustus 2022 de nieuwe managing director van VIV Worldwide. Horn volgt in die positie Heiko M. Stutzinger op, die eind vorig jaar benoemd werd als COO van de Jaarbeurs.

0 reacties


WEBINAR: Hoe kunt u verdienen aan duurzaamheid in de zuivel?

Hoe kun je als melkveehouder blijven verdienen in een omgeving waarin markt, klimaat en regelgeving continu veranderen? Nieuwe Oogst organiseert hierover in samenwerking met Rabobank een inspirerend webinar dat plaatsvindt op dinsdag 7 juni om 20 uur.

2 reacties


Twintig jaar Toscana Pelargonium

Toscana Pelargonium bestaat dit jaar twintig jaar. Tien jaar geleden kwam de genetica in handen van Florensis, Ball en P. van der Haak Handelskwekerij. Anno 2022 zijn de organisaties Pelargonium marktleider binnen Europa. De gezamenlijke krachtenbundeling van de bedrijven heeft geleid tot een ware metamorfose op branding gebied. Met een voorjaarscampagne rondom het merk neemt Florensis de klanten mee in het innovatieve merkverhaal van Toscana.

0 reacties


Staghouwer trekt 8 miljoen euro aan Europees crisisgeld uit voor grondgebonden varkens- en pluimveehouders

Minister Staghouwer wil 8 miljoen euro uit de Europese crisisreserve inzetten om varkens- en pluimveehouders met eigen grond te ondersteunen. Dit vanwege de gestegen kosten die boeren ondervinden vanwege de Oekraïnecrisis.

0 reacties


Vijf universiteiten onderzoeken darmgezondheid varkens

Antibioticaresistentie verminderen door meer inzicht te krijgen in de factoren die invloed hebben op de darmgezondheid van varkens. Dit is een van de doelen van het project PIG-Paradigm, waarin vijf universiteiten in Denemarken, Nederland en de Verenigde Staten vijf jaar lang uitgebreid onderzoek gaan doen.

0 reacties


Video: Maatschap Boerrigter Bio wint prijs door topresultaat vleesvarkens

De winnaar van de Agroscoopbokaal Biologisch 2022 is bekend. Reudink kent de prijs toe aan Maatschap Boerrigter Bio, het biologische varkensbedrijf van de jonge ondernemer Gideon Boerrigter (21) en zijn familie.

0 reacties


Uitslag stelling: Boeren zijn voor behoud geborgde zetels in waterschappen

Boeren vinden het belangrijk voor de landbouw dat de geborgde zetels blijven in de waterschappen. Dat blijkt uit een stelling van Agrio (uitgever van deze website) waar 523 boeren op stemden.

0 reacties


Video: Maatschap Boerrigter Bio wint prijs door topresultaat vleesvarkens

De winnaar van de Agroscoopbokaal Biologisch 2022 is bekend. Reudink kent de prijs toe aan Maatschap Boerrigter Bio, het biologische varkensbedrijf van de jonge ondernemer Gideon Boerrigter (21) en zijn familie.

0 reacties


Covid-19 heeft niet geleid tot meer plantaardige restaurantmaaltijden

De verkoop van vegetarische en veganistische gerechten buitenhuis blijkt (in het Verenigd Koninkrijk) tijdens de coronapandemie harder getroffen met grotere dalingen dan maaltijden op basis van vlees en ook het herstel lijkt langzamer te verlopen.

0 reacties


‘Zorg dat je aan tafel zit en praat mee. Anders praten ze over je.’

Varkenshouder Theo Vernooij staat bekend als een ondernemer die altijd een stap vooruit denkt en niet bang is om daar voor uit te komen. Wij spraken Theo op over zijn keuzes en hoe het is om in deze moeilijke tijd te produceren voor een concept.

0 reacties


Stelling: Ik ontvang steeds vaker burgers op mijn boerenbedrijf om de verbinding met burgers te verbeteren

Laat het ons weten!

0 reacties


Betere vertering met Fermentatie mix

Doel van fermentatie is het makkelijker verteerbaar maken van voer én om melkzuur te produceren. Wij leveren nu varkensvoer waar een ferment mix met melkzuur bacteriën op aangebracht is. Het voer is niet alleen smakelijk, maar ook zeer goed verteerbaar.

0 reacties


Massey Ferguson 8S.205 Platium edition ter gelegenheid van twee jubilea

De Britse Massey Ferguson dealer KO Machines uit Wolverhampton heeft in opdracht van Massey Ferguson een trekker van het merk in paars en zilver gespoten. De 8S.205 ondergaat die verandering ter gelegenheid van het platina jubileum van de Britse koningin Elizabeth II en het 175 jarig bestaan van trekkerbouwer Massey Ferguson.

0 reacties


'Gehele zuivelsector moet weer met een stem spreken'

Wij zijn er voor alle melkveehouders. Bovendien zijn LTO en de NMV sinds de oprichting van ZuivelNL kleiner geworden. Het is van groot belang dat we als sector weer met één stem spreken, zodat we een sterkere overlegpartner worden en ons niet meer uit elkaar laten spelen. Dan kunnen we als sector meer bereiken, zegt Arjan Schimmel, voorzitter van ZuivelNL.

2 reacties


Geef extra voeding aan je mais en voorkom groeiremming

Een effectieve onkruidbestrijding in mais is belangrijk, maar heeft negatieve neveneffecten, zoals groeiremming. Dit voorkom je door Nov@ aan de onkruidmix toe te voegen.

0 reacties


Het landbouwplastic is van de ramen, Jouke is hartstikke verliefd en Karlijn kan eindelijk naar de Poiesz | Boer zoekt Vrouw

Boer Zoekt Vrouw bracht Jouke Huitema en Karlijn Verstraten bij elkaar. Hij: ,,Ik ben hartstikke verliefd op haar.’’ Zij: ,,Zonder dat kuilplastic op de ramen konden we niks.’’ Op bezoek in Witmarsum.

0 reacties


Zuivelreus FrieslandCampina lanceert koffiemelk van haver

Weer lanceert FrieslandCampina een niet-zuivel product: een plantaardige ‘opschuimmelk’ op basis van haver.

16 reacties


Nog nooit kregen boeren zó veel voor een liter melk, maar ze betalen zelf ook de hoofdprijs: ‘Alles is 30 procent duurder’

ZIJTAART - Nog nooit is er zó veel betaald voor een liter melk. Feest op het boerenerf, toch? Dat valt vies tegen: de kosten voor melkveehouders zijn minstens zo historisch hoog. ,,Het wordt echt nog heel spannend.”

0 reacties


Zuidenwind, warme lucht en zon zorgen voor grote kans op warmterecords

De combinatie van een zuidenwind die zeer warme lucht naar ons land blaast terwijl de zon flink schijnt zorgt woensdag voor weerrecords in het oosten en zuidoosten. Plaatselijk wordt 30 graden verwacht. Nog voor het middaguur bereikt de temperatuur landinwaarts al zomerse waarden van rond 25 graden, verwacht Weeronline.

0 reacties


Erve Mentink produceert naast melk ook data

Het verduurzamen van een melkveebedrijf vraagt om ondernemerschap. In een serie van drie afleveringen vertellen melkveehouders over hoe zij kans hebben gezien om van duurzaam boeren een verdienmodel te maken. Els Uijterlinde runt samen met haar man een melkveebedrijf in het Overijsselse Deurningen. Hun Erve Mentink is niet alleen een duurzame boerderij, het is ook een onderzoeksbedrijf.

18 reacties


Derogatie

'Al met al is mijn conclusie dat er niemand gebaat is bij een situatie waarin we in Nederland geen gebruik meer zouden mogen maken van derogatie. De boeren niet, maar ook de natuurbeschermers en de milieubeschermers niet.'

0 reacties


FDF stelt ultimatum voor PAS-legalisatie

Farmers Defence Force (FDF) geeft stikstofminister Christianne van der Wal nog een maand de tijd om met een legalisatieprogramma voor PAS-melders te komen, anders volgt er een spoedprocedure bij de rechter.

0 reacties


Warmtepomp vanaf 2026 verplicht voor verwarming, cv-ketel wordt afgeschaft

De hybride warmtepomp wordt vanaf 2026 de standaard voor het verwarmen van woningen, kondigt het kabinet aan. Dat betekent dat mensen vanaf dan bij de vervanging van een cv-installatie moeten overstappen op een duurzamer alternatief. Dat kan, behalve een hybride warmtepomp, ook een volledig elektrische warmtepomp of een aansluiting op een warmtenet zijn.

Door nu een jaartal te noemen wil het kabinet duidelijkheid bieden aan leveranciers, installateurs en huis- en gebouweigenaren. "De urgentie van verduurzaming is groot en het tempo moet omhoog", zegt minister De Jonge voor Volkshuisvesting. Hij voegt daaraan toe dat er voor woningen die niet geschikt zijn, een uitzonderingsmogelijkheid bestaat.

Minister Jetten voor Klimaat en Energie zegt dat een warmtepomp niet alleen een forse gasbesparing oplevert, "maar ook nog goed is voor de energierekening en het klimaat". Hij wil de komende jaren samenwerken met fabrikanten en installateurs om meer monteurs op te leiden en de productie van warmtepompen in Nederland op te schalen.

0 reacties


Mest erin, groen gas, grondstoffen en schoon water eruit. Meer niet

ZENDEREN/HENGELO – Na een roerige aanloop pompte de mestvergister in Zenderen onlangs het eerste groene gas in de leiding van netbeheerder Coteq. De met veel publiek geld gebouwde enorme installatie is controversieel, maar doet volgens eigenaar Twence alles wat is beloofd: er gaat mest in en het enige wat nog in het milieu verdwijnt, is schoon water.

0 reacties


Olie- en gasreuzen verkopen hun olievelden, en dat is slecht voor het klimaat

Beursgenoteerde olie- en gasbedrijven stoten steeds vaker activiteiten af om zelf minder fossiele brandstoffen te produceren. Zo zorgen ze op papier voor minder CO2-uitstoot. Goed nieuws, zou je misschien denken, maar de uitstoot wordt vooral doorgeschoven naar kleinere bedrijven die (nog) minder zorgvuldig omgaan met milieu en klimaat.

0 reacties


McDonald’s slaat gat in Russische fritesmarkt

's Werelds bekendste fastfoodketen McDonald's sluit definitief de deuren van de 850 restaurants in Rusland. Het was de eerste én grootste keten in het land. Dat betekent ook een klap voor de aardappelsector. Hoe komt het land nu aan zijn frites?

0 reacties


Milieuorganisatie gaat provincie Drenthe dwingen op te treden tegen 'stikstofboeren': 50 Drentse bedrijven zijn de klos

Milieuorganisatie MOB start ook in Drenthe handhavingsprocedures om de provincie te dwingen op te treden tegen bedrijven, veelal veehouderijen, die geen stikstofvergunning hebben.

48 reacties


Het is kurkdroog: 'Andere planten en bomen nodig om natuur brandbestendiger te maken’

EINDHOVEN - Sterke wind is het enige dat er aan ontbrak afgelopen weekend. Verder waren alle ingrediënten voor een flinke natuurbrand aanwezig. De natuur is kurkdroog. De brandweer staat op scherp.

0 reacties


Melkveehouder raakt ongebruikte stikstofruimte straks mogelijk kwijt

Melkveehouders raken ongebruikte stikstofruimte straks mogelijk kwijt. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit onderzoekt namelijk de mogelijkheid om onbenutte stikstofruimte van veehouders in te nemen.

4 reacties


"Chinese tuinbouw is meer dan alleen productie"

Tholen - De tuinbouw in China is volop in ontwikkeling. Denk bijvoorbeeld aan de Smart Agriculture competitie die Pinduoduo uitschreef, vergelijkbaar met de Autonomous Greenhouse Challenge van de WUR. Ridder is bij dat project betrokken als technische partner. “Ze proberen zo een autonome kas van de…

0 reacties


Tesla Cybertruck in Nederland niet meer te bestellen

De Tesla Cybertruck is in Nederland niet meer te bestellen. Nederland is niet het enige land waar Tesla de orderboeken voor de elektrische pick-up heeft gesloten. In grote delen van de wereld is de Cybertruck niet meer te reserveren.

0 reacties


Nieuwe elektrische trekkers en platformtrucks van Linde Material Handling

Motrac breidt zijn portfolio uit met nieuwe elektrische trekkers en platformwagens van Linde Material Handling (MH). Uitgerust met uitgebreide veiligheidsvoorzieningen, een verbeterd rijcomfort en krachtige aandrijftechniek, zorgen de Linde trekkers en platformtrucks voor hogere doorvoersnelheden voor…

0 reacties


Nieuwe website brengt CO2-uitstoot van transportbewegingen gratis in kaart

Evofenedex, Transport en Logistiek Nederland en Topsector Logistiek hebben een nieuwe website gelanceerd: CO2meter.nu. De website helpt bedrijven gratis bij het in kaart brengen, vergelijken en reduceren van de CO2-uitstoot van hun transportbewegingen.

0 reacties


Kippenslachter Esbro vreest vogelgriep: ‘Een week dicht kost ons 3,5 miljoen’

WEHL - Kippenslachter Esbro uit Wehl vreest dagelijks dat er vogelgriep uitbreekt op een van de pluimveehouderijen in de omgeving. ,,De kans bestaat dat we dan direct moeten sluiten”, zegt directeur Edward Windhorst. ,,Het is elke dag fingers crossed.”

0 reacties


Krapte arbeidsmarkt neemt toe, aantal banen op recordniveau

DEN HAAG (ANP) - De krapte op de arbeidsmarkt is in het eerste kwartaal verder toegenomen door de aanhoudende groei van het aantal vacatures en een verdere daling van het aantal werklozen. Het aantal banen nam toe met 127.000 naar een recordhoogte van ruim 11 miljoen, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Bij onder meer Schiphol, de NS en Rijkswaterstaat kwamen de afgelopen weken al problemen naar boven door personeelstekort.

0 reacties


‘CBS-methode niet bruikbaar voor inschatting ammoniakemissie stallen’

Volgens verschillende experts is de meetmethode van het CBS niet bruikbaar om conclusies te mogen trekken over de werking van emissiearme stalsystemen.

0 reacties


Chinees consumeert flink meer zuivel en vlees

De zuivelconsumptie in China trekt snel aan. In 2021 steeg de gemiddelde consumptie met 10,6% tot 14,4 kilo, zo blijkt uit cijfers van de Chinese zuivelbranchevereniging. De stijging is een gevolg van toenemende welvaart. Ook de vleesconsumptie trekt aan.

3 reacties


Zonnebloemolie terug in het schap maar wel dubbel zo duur

De schappen in de meeste supermarkten zijn weer redelijk gevuld met zonnebloemolie. Er zit ook geen limiet meer op het aantal flessen dat je mag kopen, maar die flessen zijn wel twee keer zo duur als voor de 'zonnebloemoliecrisis'. Dat is wel verklaarbaar, zeggen brancheorganisatie MVO en supermarktkoepel CBL.

0 reacties


Cao-akkoord cao Graanbe- en verwerkende bedrijven

Nevedi heeft met de werknemersorganisaties FNV en CNV Vakmensen een cao-akkoord bereikt voor de cao voor de Graanbe- en verwerkende bedrijven.

0 reacties


Slagerij De Groene Weg ontvangt eerste biovarkens uit België

De eerste Belgische biologische varkens zijn geleverd aan De Groene Weg. De opbouw van een biovarkensketen in België is daarmee gestart. De slagerij zette deze stap veertig jaar geleden al in Nederland.

0 reacties


Foto’s | Nu ook schoffelen met zaairobot

Na het zaaien van uien, sjalotten en blauwmaanzaad heeft biologisch akkerbouwer Mark Buijze uit het Zeeuwse Schoondijke de Farmdroid omgebouwd om te kunnen schoffelen.

0 reacties


58.000 handtekeningen tegen aanhoudende overtredingen in slachthuizen

Vanavond debatteert de Tweede Kamer met minister Staghouwer van LNV over de voortdurende overtredingen in slachthuizen. Dat gebeurt bijna een jaar na de schokkende undercoverbeelden van Varkens in Nood bij slachthuis Gosschalk in Epe.

0 reacties


Steketee introduceert stuurframe voor schoffelmachines zonder besturing

Voor schoffelmachines zonder eigen besturing bouwt Steketee EC-Steer. Dat maakt schoffelen met camerabesturing mogelijk.

0 reacties


Staghouwer: 'Blijf binnen nitraatnorm van 170 kilo stikstof'

Boeren doen er verstandig aan om dit jaar bij het bemesten binnen de standaardnorm te blijven van 170 kilo stikstof uit dierlijke mest per hectare. Dat antwoordt minister Henk Staghouwer (LNV) op Kamervragen over de voortgang van de derogatieonderhandelingen.

44 reacties


Faunabescherming wint slepende zaak over Het Loo, minister moet bezwaar behandelen

De minister voor Natuur en Stikstof moet het bezwaar van de Faunabescherming tegen de miljoenensubsidie voor Kroondomein Het Loo alsnog behandelen. Dat is de uitkomst van de rechtszaak die de stichting aanspande. ,,We zijn op alle punten in het gelijk gesteld’’, zegt voorzitter Niko Koffeman.

0 reacties


Al twee weken geen vogelgriep bij pluimveehouders, maar zorgen blijven

Bijna een miljoen dode dieren, dat is het gevolg van de vogelgriepuitbraak die sinds 12 april in de Gelderse Vallei rond gaat. Toch zijn er al twee weken geen nieuwe bedrijven met pluimvee getroffen. Is de vogelgriepuitbraak daarmee voorbij?

0 reacties


Nu Boer Zoekt Vrouw erop zit hoeft Sander uit Lollum niet meer door het zijraam naar binnen te sluipen bij de Limburgse Janine

Nu het twaalfde seizoen van ‘Boer Zoekt Vrouw’ erop zit, mag iedereen het weten: Janine uit het Zuid-Limburgse Epen en Sander uit Lollum zijn nog steeds een stel. „Nu hoef ik geen vreemde auto meer te lenen en door het zijraam naar binnen te sluipen.”

0 reacties


CO2-prijs nu nog uitzondering, straks de norm

Volgens veel economen is CO2-uitstoot beprijzen de effectiefste manier om klimaatverandering tegen te gaan. CO2-uitstoot beprijzen kan zowel door belasting te heffen op CO2-uitstoot als door een systeem van verhandelbare CO2-emissierechten op te tuigen. Zo meldt ABN AMRO.
Vooralsnog zijn echter maar…

0 reacties


Na succes in Nederland gaat ook teler Nieuw-Zeeland voor biomassaketel met CO2-terugwinning

Southern Paprika Limited, een van de grootste leveranciers van paprika's in Nieuw-Zeeland, zet een belangrijke stap om het bedrijf CO2-arm te maken. Het bedrijf krijgt als eerste in het land een biomassaketel met teruggewonnen CO2 in Nieuw-Zeeland.
"We weten dat onze klanten, en een toenemend aantal…

0 reacties


MOB start vijftig procedures tegen PAS-melders Drenthe

Mobilisation for the Environment (MOB) en Vereniging Leefmilieu (VL) starten vijftig procedures tegen PAS-melders in Drenthe die volgens de milieuactiegroep onterecht een natuurvergunning kregen. Drenthe is de zesde provincie waar deze handhavingsverzoeken lopen.

0 reacties


Ayoub wil boeren zonder de bank

Een echte publiekslieveling werd Ayoub, de jonge boer die de kijkers in Nederland afgelopen winter liet meegenieten van zijn zoektocht naar een boerderij.

0 reacties


‘Wat als derogatie ten koste gaat van duizend bedrijven?’

Is het behoud van de derogatie zo belangrijk dat daarvoor 500 tot 1000  boerenbedrijven moeten wijken? Want dat kan gebeuren als tienduizenden hectares landbouwgrond omgezet worden.

0 reacties


Boerrigter Bio wint Agroscoopbokaal Biologisch

Maatschap Boerrigter Bio in het Drentse Kerkenveld is winnaar van de Agroscoopbokaal Biologisch 2002. Dat heeft organisator Reudink, leverancier van biologische voeders, bekendgemaakt.

0 reacties


VVD wil slachthuizen sneller sluiten na herhaald dierenleed

Slachthuizen die bij herhaling de regels op het gebied van dierenwelzijn overtreden, moeten sneller worden gesloten. Een ruime meerderheid in de Tweede Kamer steunt dit plan van VVD-Kamerlid Thom van Campen. Hij stelt voor slachthuizen definitief te sluiten na een derde ernstige overtreding.

0 reacties


Rentabiliteit Vlaamse melkveehouderij stijgt

Het bruto saldo van de gemiddelde Vlaamse melkveehouder steeg in het eerste kwartaal van 2022 met 13,5%.

0 reacties


Sentiment exportverbod India prikkelt suikerprijs

Het Indiase verbod op de export van tarwe leidt tot bezorgdheid op de suikermarkt.

0 reacties


Blijven de geborgde zetels behouden?

Morgen spreekt de Tweede Kamer over het wetsvoorstel om de geborgde zetels uit de waterschappen te halen. De initiatiefnemers geven daarbij hun reactie op de vele kritische vragen. Of zij een meerderheid krijgen voor hun initiatief is vooralsnog geen uitgemaakte zaak.

0 reacties


Opinie | Na Q-koorts de zoveelste klap in mijn gezicht

Stel je voor. Op een dag word je ziek. De oorzaak is een bacterie die van geiten en schapen komt, Coxiella Burnetti oftewel Q-koorts. Een zoönose. En stel dat deze bacterie ervoor zorgt dat er een groot verlies plaatsvindt. Verlies van gezondheid, werk en inkomen, sociale contacten maar ook eigenwaarde, zelfvertrouwen, geloof en hoop voor de toekomst. Wat je voor het verlies terugkrijgt is woede, verdriet, eenzaamheid en een compleet nieuw leven wat niet te vergelijken is met wat je altijd voor ogen had en met het leven wat je voorheen hebt geleefd.

0 reacties


NAM moet toch strafrechtelijk vervolgd worden voor aardbevingsschade

De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) moet voor één geval van aardbevingsschade in Groningen strafrechtelijk vervolgd worden, besliste het gerechtshof Leeuwarden dinsdag. Het Openbaar Ministerie (OM) zei vorig jaar dat er te weinig bewijs voor vervolging was, maar daar is het hof het niet volledig mee eens.

0 reacties


Aardbeientelers investeren in LED mét verrood: "Bevordert strekking van bladstelen en trossen in de winterperiode"

De Belgische aardbeientelers Fresa en Fragaria hebben hun nieuwe kassen voorzien van Philips LED GreenPower toplighting compact (TLC) groeilampen met het nieuwe FR_5 spectrum. Het gaat volgens de verlichtingsproducent om 'een nieuw efficiënt LED-lichtrecept met rood, blauw, groen en verrood licht' dat…

0 reacties


FDF stelt ultimatum voor PAS-legalisatie

Farmers Defence Force (FDF) geeft stikstofminister Christianne van der Wal nog een maand de tijd om met een legalisatieprogramma voor PAS-melders te komen, anders volgt er een spoedprocedure bij de rechter.

Het bestuur van FDF schrijft: 'Lukt het de minister niet om binnen een maand met een programma te komen dat toereikend is, dan moeten we ervan uitgaan dat ook Rutte IV kennelijk wil volharden in het huidige falende en ontoereikende beleid. In dat geval ziet FDF geen andere mogelijkheid meer dan aan de rechter in een spoedprocedure te vragen de Staat te bevelen op straffe van een dwangsom al die maatregelen te laten treffen die nodig zijn zodat alsnog een toereikend programma zal worden vastgesteld dat concreet zicht geeft op legalisatie van PAS-projecten. De wet geldt immers ook voor de overheid.'

8 reacties


Polen vereenvoudigt graanimport uit Oekraïne

In dit liveblog houden we u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rond de oorlog in Oekraïne.

0 reacties


Op meer plaatsen onttrekkingsverbod oppervlaktewater

Waterschappen moeten steeds meer maatregelen nemen tegen de aanhoudende droogte.

0 reacties


Hoogeveen Plants breidt assortiment uit met Agapanthus Everpanthus serie

Ze worden ook wel de meest spectaculaire Agapanthussen met geweldige tuinprestatie genoemd. Daar twijfelt Bob Hoogerdijk van Hoogeveen Plants geen seconde aan. Hoewel veel kwekers de markt op gaan met Agapanthus die veel bloem hebben, zijn deze rassen vaak na een paar weken al uitgebloeid. De Agapanthus Everpanthus serie bloeit daarentegen tot laat in de herfst- en dat maakt ze als je het mij vraagt veel aantrekkelijker voor de consument.

0 reacties


Snijhortensia seizoen is begonnen

Het seizoen van de Nederlandse snijhortensia is begonnen. Alle soorten zijn nu in grote aantallen beschikbaar in verschillende kleuren, indrukwekkende grote bloemen en van vertrouwde Nederlandse kwaliteit. Om een goede indruk te krijgen van het beschikbare assortiment hebben de snijhortensia kwekers dit jaar een nieuwe snijhortensia catalogus ontwikkeld. Hierin staan alle variëteiten die in het seizoen 2022 in ruime hoeveelheden beschikbaar zijn of komen.

0 reacties


PPP-Agro: 'Extensiveren heeft hoge prijs'

Milieu- en klimaatvriendelijke bedrijfsmodellen voor melkvee kunnen emissies van stikstof en broeikasgassen fors verlagen en de biodiversiteit vergroten. Maar daar hangt dan wel een stevig prijskaartje aan.

0 reacties


Incotec zet ISF-steun komende jaren voort

Incotec zal de International Seed Federation de komende drie jaar blijven ondersteunen. Erik Jan Bartels, Managing Director van Incotec, en Michael Keller, Secretaris-Generaal van het ISF, ondertekenden de overeenkomst op maandag 16 mei tijdens het jaarlijkse ISF World Seed Congress, dit jaar in Barcelona.

0 reacties


Vlaamse melkveehouders doen goede zaken in 2022

Vlaamse melkveehouders zagen de rentabiliteit van hun bedrijf in het eerste kwartaal van 2022 toenemen. Hoewel de kosten van onder meer voer en energie historisch snel toenamen, wist de stijging van de melkprijs dit meer dan te compenseren.

0 reacties


Derogatie blijft tot juni onzeker

Tot juni zal er geen zekerheid komen over de derogatie van de Nitraatrichtlijn.

0 reacties


Samasz Falco 2 bandhark terug in Nederland

In juni 2021 werd de bandhark voor het eerst in Nederland in gebruik genomen om ervaring op te doen in het Nederlandse gras. Bijna een jaar later is de Falco 2 terug in het land om de nieuwe aanpassingen aan de bandhark te testen.
Het bericht Samasz Falco 2 bandhark terug in Nederland verscheen eerst op Veehouderij Techniek.

0 reacties


Brons voor Nederland tijdens Scienceolympiade (EOES) in Tsjechië

Beide teams die voor Nederland uitkwamen voor de European Olympiad of Experimental Science (EOES) behaalden een bronzen medaille. De EOES werd georganiseerd door de Universiteit van Hradec Králové (Tsjechië) en gehouden van 8 t/m 14 mei. Ook in 2011 werd de voorloper van deze olympiade, de EUSO, al eens door deze universiteit georganiseerd. De nationale eindronde van de EOES vond 25 en 26 maart plaats op Wageningen Campus.

0 reacties


Landbouwminister: laatste jaren te weinig met boeren gepraat

De afgelopen jaren is er niet genoeg met boeren gesproken, ziet minister Staghouwer.

0 reacties


Brons voor Nederland tijdens Science olympiade (EOES) in Tsjechië

Beide teams die voor Nederland uitkwamen voor de European Olympiad of Experimental Science (EOES) behaalden een bronzen medaille. De EOES werd georganiseerd door de Universiteit van Hradec Králové (Tsjechië) en gehouden van 8 t/m 14 mei. Ook in 2011 werd de voorloper van deze olympiade, de EUSO, al eens door deze universiteit georganiseerd. De nationale eindronde van de EOES vond 25 en 26 maart plaats op Wageningen Campus.

0 reacties


Duitsers slachten in eerste kwartaal 10% minder varkens

De Duitse varkensvleesproductie loopt dit jaar fors terug.

0 reacties


Noteringen kalveren Purmerend gelijk

Na een periode van prijsstijgingen in de kalverhandel lijkt het deze week wat onzekerder.

0 reacties


DLV adviseert PAS-melders om zelf nieuwe vergunning aan te vragen

Zelf een nieuwe vergunning aanvragen is waarschijnlijk sneller dan wachten tot het legalisatieprogramma van de PAS-melders rond is.

0 reacties


Binnenlands eiwit?

Hoge prijzen voor eiwitrijke rantsoencomponenten roepen de vraag op of binnenlands geteelde vlinderbloemigen een vlucht gaan nemen.

0 reacties


Varkensprijs stabiel na daling

Hoewel er niet overdreven veel varkens geslacht worden, is er ruim voldoende aanbod om in de vraag te voorzien.

0 reacties


Neerslagtekort toegenomen, beregeningsverboden uitgebreid

Waterschappen moeten steeds meer maatregelen nemen tegen de aanhoudende droogte. Het aantal beregeningsverboden is daarom uitgebreid. Het neerslagtekort is toegenomen en ligt nu in heel Nederland op het niveau van 1976, het jaar met een recorddroogte. Dat meldt Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW).

0 reacties


ME-AT belevert retail met vleesvervangers van lokale herkomst

ME-AT the Alternative, een dochteronderneming van Vion, introduceert voor de retail vleesvervangers op basis van plantaardige eiwitten die gewonnen zijn uit Nederlandse veldbonen.

0 reacties


Video | Trekker John Deere 5075 E getest

Boerderij testte in de zomer van 2021 trekkers met 75 tot 80 pk motorvermogen. We zoomen in op de John Deere 5075 E.

0 reacties


Nog nooit kwamen er zoveel nieuwe windmolens op land bij als in 2021. Mede dankzij windmolenparken in Groningen en Drenthe groeit de hoeveelheid opgew

De hoeveelheid windenergie die op land wordt geproduceerd groeide in 2021 meer dan in voorgaande jaren. Ook de komende jaren worden er nog heel wat turbines op land bijgeplaatst.

0 reacties


Helmonds afvalverwerker wint principezaak tegen staatssecretaris en mag voorlopig teerhoudend asfalt exporteren

DEN HAAG/HELMOND – De Helmondse afvalrecycler I-BAS BV moest er de strijd met een staatssecretaris voor aangaan, maar heeft bij de Raad van State nu aan het langste eind getrokken. Het verbod op de export van teerhoudend asfaltgranulaat is voorlopig opgeheven.

0 reacties


Handel in ruwvoer loopt behoorlijk vlot door

Op de markt voor ruwvoeders is de situatie in grote lijnen gelijk aan die van vorige week. De handel loop behoorlijk door, zeker in kuilgras en snijmaïs. De vraag naar bierbostel blijft goed.

5 reacties


'Gebiedsgerichte aanpak' moet uitstoot terugdringen. Crisisberaad over stikstofaanpak van kabinet: 'Alle 12 provincies eisen opheldering'

Er is crisisberaad over de stikstofaanpak van het kabinet, dat grotendeels op het bordje van provincies terecht zal komen.

0 reacties


Zonnepanelen die uitschakelen als de zon schijnt, hoe kan dat? | 5 vragen

Schijnt de zon uitbundig, schakelen je zonnepanelen uit. Het overkomt tienduizenden Nederlanders geregeld. Vooral als het prachtig weer is, dreigt de netspanning in hun wijk te hoog op te lopen. Het ingebouwde veiligheidssysteem zet hun panelen daarom tijdelijk uit. Kunnen we nog meer zonnestroom wel aan?

0 reacties


Europese rente kan volgens DNB-president ook meteen met 0,5 procentpunt omhoog

Dat de Europese rente op 21 juli omhooggaat, daar twijfelt niemand meer aan. De vraag is nu meer: met hoeveel? Volgens Klaas Knot van De Nederlandsche Bank (DNB) hangt dat vooral af van of de inflatie nog verder oploopt. Als dat gebeurt, dan sluit hij een verhoging van 0,5 procentpunt niet uit. Dat zegt hij in de eerstkomende uitzending van College Tour, zo bevestigt DNB desgevraagd.

0 reacties


Vijf vragen: zonnepanelen uit als de zon schijnt, hoe kan dat?

Schijnt de zon uitbundig, schakelen je zonnepanelen uit. Het overkomt tienduizenden Nederlanders geregeld. Vooral als het prachtig weer is, dreigt de netspanning in hun wijk te hoog op te lopen. Het ingebouwde veiligheidssysteem zet hun panelen daarom tijdelijk uit. Kunnen we nog meer zonnestroom wel aan?

0 reacties


Prijs vollemelkpoeder zakt 4,9% op GDT

Vollemelkpoeder zakt 4,9% in prijs op de GDT-internetveiling van Fonterra en komt uit op $ 3.934 per ton.

0 reacties


VVD: sluit slachterij bij drie misstanden

De VVD wil dat slachterijen definitief gesloten worden als er drie keer sprake is van misstanden op het gebied van dierenwelzijn of voedselveiligheid.

0 reacties


Podcast - Nieuwe Vlaamse landbouwminister: 'Stikstof stopt niet bij de Vlaamse grens'

De nieuwe Vlaams minister van Landbouw Jo Brouns, die tot nu toe Vlaams Parlementslid en burgemeester van Kinrooi was, vindt zijn aanstelling een hele eer. Dat hij met grote meerderheid aangeduid wordt, geeft hem vertrouwen, zo zei hij.

0 reacties


Kamer wil debatteren over gevolgen stikstofuitspraken

Een overgrote meerderheid van de Tweede Kamer wil debatteren over de gevolgen van recente uitspraken van de rechtbank Overijssel over vergunningen van boerenbedrijven.

0 reacties


'Chinese Teslafabriek draait nog niet eens op halve kracht'

De grote productiefaciliteit van Tesla in Shanghai draait momenteel nauwelijks op halve kracht, terwijl de fabrikant had verwacht inmiddels weer op het niveau van voor de coronamaatregelen te produceren. Dit schreef de South China Morning Post.

0 reacties


Crisisberaad: alle twaalf provincies eisen opheldering over stikstofaanpak van kabinet

Er is een crisisberaad ingelast over de stikstofaanpak van het kabinet. Provincies zouden zelf plannen moeten maken voor een 'gebiedsgerichte aanpak' voor het terugdringen van stikstofuitstoot, maar verliezen de ene na de andere rechtszaak.

Het stikstofbeleid lijkt haast wel te zijn opgezet om op alle mogelijke manieren te falen. Er zijn al miljarden euro's voor beschikbaar gesteld, maar door de rekenmodellen en de wet- en regelgeving loopt praktisch alles spaak.

Zo'n beetje iedere sector die met stikstofuitstoot te maken heeft moet straks op de een of andere manier een bijdrage gaan leveren aan de stikstofreductie, maar niemand weet dus nog hoe.

0 reacties


Vastgelopen stikstofdossier verdient nieuwe start

Ons land zit op slot door de stikstofregels, die alle vooruitgang blokkeren en verstikken. Het verzet tegen het stikstofbeleid groeit en er dreigen allerlei rechtszaken. Al lang is duidelijk dat de modellen waarop dit beleid is gebaseerd in feite onbruikbaar zijn en dat er van een wetenschappelijke en onafhankelijke beoordeling geen sprake is. Daardoor is het vertrouwen van de burger in de overheid ook op dit beleidsterrein fors afgenomen. Rutger van den Noort zet in deze longread de zaken op een rijtje en pleit met tien concrete aanbevelingen voor een nieuwe start.

0 reacties


‘Zo ruimen wij oud kuilplastic op’

We hebben een eigen aanpak om oud plastic op te ruimen. En als ik alleen ben, zet ik de radio erbij aan.

0 reacties


Waterschapsverkiezingen op de schop: einde ‘ondemocratische’ boerenzetels in zicht

De verkiezingen voor het waterschap gaan op de schop. Een meerderheid in de Tweede Kamer lijkt een wetsvoorstel van D66 en GroenLinks te steunen. Boeren en natuurorganisaties krijgen geen vaste zetels meer.

0 reacties


Boer Rob krijgt volop brieven, ondanks negatieve imago: ‘Ze wilden er een geile Geert van maken of zo’

Kersenteler Rob Janssen uit Deest werd door televisieprogramma Boer zoekt Vrouw een bekende Nederlander. Maar wat hem bovenal overkwam: hij kreeg een heleboel narigheid over zich heen. ,,Ik ben door het programma weggezet als een soort geile Geert. Zo ben ik helemaal niet.”

0 reacties


‘Boeren doen er verstandig aan binnen de gebruiksnorm van 170 kilogram stikstof per hectare te blijven’

Ondanks de constatering dat de waterkwaliteit op derogatiebedrijven beter is dan op niet derogatiebedrijven blijft de EC bij haar standpunt dat de waterkwaliteit derogatie in de weg zit.

8 reacties


Stikstofstrijder Vollenbroek dreigt met rechtszaak tegen Schiphol en andere luchthavens, eist halvering van vliegverkeer

Het aantal vluchten op Schiphol en de luchthavens van Rotterdam en Eindhoven moet drastisch omlaag. De Nijmeegse milieuorganisatie MOB van voorzitter Johan Vollenbroek vraagt minister van Landbouw Slaghouwer in te grijpen. Doet hij dat niet, dan stapt MOB naar de rechter.

8 reacties


Tweede Kamer stemt voor uitstel ontpolderen Hedwigepolder

Als het aan de Tweede Kamer ligt, wordt de ontpoldering van de Hedwigepolder voorlopig uitgesteld. De Kamer stemde vanmiddag voor een motie van SP-Kamerlid Sandra Beckerman en D66-Kamerlid Kiki Hagen. Als het aan het duo ligt, wordt ontpoldering uitgesteld tot vaststaat dat ontpoldering geen schadelijke effecten heeft op natuurontwikkeling en een gezonde leefomgeving.


De dijk tussen de Hedwigepolder en het Sieperdaschor

Motie Beckerman - Hagen
De Kamer, gehoord de beraadslaging,
Constaterende dat de ontpoldering van de Hedwigepolder op korte termijn van start dient te gaan;
overwegende dat het water in de Westerschelde vervuild is met PFAS;
overwegende dat omwonenden zich zorgen maken over hun gezondheid of bedrijfsvoering;
verzoekt de regering, in overleg met de Vlaamse regering te zorgen dat het afgraven van de zeedijk van de Hedwigepolder pas wordt ingezet nadat de resultaten van de lopende onderzoeken naar PFAS bekend zijn en vaststaat dat geen negatieve effecten optreden voor de natuurontwikkeling en een gezonde leefomgeving,
en gaat over tot de orde van de dag.

1 reactie


Uitkomst stikstofcrisisoverleg: besef moet indalen

Van der Wal zegt na afloop dat volgende maand nieuwe doelen voor stikstofreductie naar buiten worden gebracht. „Dan wordt per provincie, per gebied, eigenlijk per boer duidelijk wat de impact is. Dan wordt het spannender”, sust de bewindsvrouw de gemoederen vooralsnog.

Stikstofminister Christianne van der Wal ziet ’oprecht geen knelpunten’ tussen het Rijk en de provincies in de nieuwe stikstofaanpak. Dat zei de VVD-bewindsvrouw na een urenlang crisisoverleg met de twaalf provinciebesturen. Wel denkt ze dat het ’besef’ bij haar partijgenoten in de provincies nog moet indalen dat „eerst de stikstofuitstoot moet worden teruggebracht voordat nieuwe vergunningen kunnen worden afgegeven.”

2 reacties

16 Mei 2022

Veehouder: ‘Stier had me bijna dood gedrukt, blijf alert.’

Het ging onwaarschijnlijk snel. De stier draaide zich om en drukte Geert van der Spoel tegen het voerhek. ‘Ik dacht: nu is het over.’

0 reacties


Culinair ontdekt: Barcelona

Ik ben terug van Barcelona voor een jaarlijks ritueel dat ik tot voor corona nog op wandelafstand van mijn voordeur kon beleven. Vandaag heb ik daarvoor tien uur trein nodig.

0 reacties


Tien jaar Europese bescherming van kinderen tegen eet- en drinkmarketing leverde weinig op

Overgewicht van kinderen is inmiddels een mondiaal probleem, dat door wereldorganisaties wordt erkend en bestreden. Maar halen al die mooie plannen en richtlijnen wel iets uit? De digitalisering van de levens van kinderen maakt de narigheid alleen maar groter. De EU komt enthousiast met een update van tien jaar oude aanbevelingen, maar elk land moet er wel zelf mee aan de slag. Volgens de WHO heeft het voedselmarketingbeleid van de afgelopen tien jaar niets opgeleverd.

0 reacties


​CBS-methode niet bruikbaar voor inschatting ammoniakemissie uit stallen

De methodiek die het CBS heeft gebruikt voor het bepalen van ammoniakemissies uit gangbare en emissiearme stallen is zeer gevoelig voor onjuistheden in de uitgangspunten. Daarom is deze methode niet bruikbaar om conclusies te mogen trekken over de we

0 reacties


Verdienen aan de zon

De huidige energieprijzen maken een investering in zonnepanelen op de bewaarschuur nog aantrekkelijker. Maar er is een hoop keus en veel aanbod. Waarop moet je letten bij de investering in zonne-energie? En wat komt er kijken bij het onderhoud als ze eenmaal op het dak liggen?

0 reacties


Zestig basisscholen doen mee aan Kok in de klas 2022

Deze week gaan zestig professionele koks op pad om een kookles te verzorgen op zestig basisscholen. De kooklessen vinden plaats op maandagmiddag 15 mei, dinsdag 16 mei of woensdag 17 mei.

0 reacties


‘Ruimte om te ondernemen nodig bij beleid stikstof’

Stikstofbeleid slaat elk initiatief plat.

0 reacties


I-VEE: ‘CBS-methode niet bruikbaar voor inschatting ammoniakemissie uit stallen’

De methodiek die het CBS heeft gebruikt voor het bepalen van ammoniakemissies uit gangbare en emissiearme stallen is zeer gevoelig voor onjuistheden in de uitgangspunten. Dat stelt I-VEE na onderzoek van drie emissie-experts.

0 reacties


Hybride rassen kunnen antwoord bieden op voedselvraagstuk en klimaatverandering

Hybride land- en tuinbouwgewassen kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan een betere wereldvoedselvoorziening. Ze geven hogere opbrengsten en zijn vaak beter bestand tegen ziekten en klimaatstress dan niet-hybride rassen. Toch bestaan lang niet alle gewassen in zo’n variant. Hoe komt dat?

0 reacties


AVP Italië: Meer geïnfecteerde wilde zwijnen vlakbij Rome

De vondst van een met Afrikaanse varkenspest besmet wild zwijn in de buurt van Rome, Italië, is geen toeval geweest.

0 reacties


Verzurend rantsoen houdt calciumstofwisseling op gang

In de droogstand voorkomen dat koeien na afkalven melkziekte krijgen, bereik je met een verzurend rantsoen.

0 reacties


‘Vogelaar als tuimelaar’

Jan Cees Vogelaar, een tuimelaar – een figuur dat omvalt, maar altijd terug komt met de kop omhoog – wil het stikstofbeleid stilleggen.

0 reacties


Kennis bijspijkeren over phytophthora en alternaria

Brancheorganisatie (BO) Akkerbouw en LTO Nederland verspreiden factsheets in de akkerbouw over de laatste stand van de wetenschap over Phytophthora infestans, Alternaria solani en Alternaria alternata.

0 reacties


1,1 miljoen bezoekers voor Keukenhof

Bloemenpark Keukenhof in Lisse ontving dit voorjaar in totaal 1,1 miljoen bezoekers uit meer dan honderd landen. Daarmee beleeft Keukenhof een succesvol seizoen, meldt het bloemenpark.

0 reacties


‘Weerbaarheid grond verbeteren met kruiden’

Rudi Hooch Antink gebruikt al vijf jaar kruiden in zijn grasland.

0 reacties


1,1 miljoen bezoekers Keukenhof

Bloemenpark Keukenhof in het Zuid-Hollandse Lisse ontving dit voorjaar in totaal 1,1 miljoen bezoekers uit meer dan honderd landen. Daarmee beleefde Keukenhof een succesvol seizoen, meldt het bloemenpark.

0 reacties


Fransen doen proef met vaccinatie vogelgriep

Frankrijk is begonnen met een proef met het vaccineren van eenden tegen hoogpathogene vogelgriep.

0 reacties


VIN-inslag (land)bouwvoertuigen door RDW kan op drie manieren

Na beoordeling van de aanvraag kan tot registratie van een landbouwvoertuig kan blijken dat er een Voertuigidentificatienummer (ook wel VIN of chassisnummer genoemd) in het voertuig moet worden ingeslagen. Dat kan op drie manieren.

3 reacties


Enquête: hoe heb je de droge koeien gehuisvest?

Huisvesting is een belangrijke factor van de droogstand. Je kunt de droge koeien op verschillende manieren huisvesten. Wat is voor jouw bedrijf van toepassing? Vul de korte enquête in.

0 reacties


​Warmtecamera op trekker redt weidevogels en reeën

Melkveehouder Joram Hofman wil warmtecamera’s optimaliseren, zodat boeren en loonwerkers meer dierenlevens kunnen sparen op de akker.

0 reacties


Ctgb: middelengebruik strokenteelt zelfde als gangbaar

Gewasbeschermingsmiddelen die veilig zijn voor de gangbare teelt zijn bij goed landbouwkundig gebruik ook veilig voor de strokenteelt.

0 reacties


Mooi weer blijft voorlopig, maar onweersbuien trekken vanmiddag over het land

Het mooie zonnige weer wordt deze middag hoogstwaarschijnlijk ruw onderbroken door een paar pittige onweersbuien met flinke windstoten en mogelijk lokaal hagel. Het KNMI heeft daarom code geel afgekondigd voor de provincies in het oosten en zuiden van het land.

0 reacties


Laatste Boer zoekt Vrouw trekt ruim 2,8 miljoen kijkers: ‘Gaan Maud missen’

Ruim 2,8 miljoen mensen keken gisteravond op NPO 1 naar de seizoensafsluiting van Boer zoekt Vrouw. Vooral de grote schare fans die Maud de afgelopen weken heeft opgebouwd, gaat het programma missen. Dat lieten de kijkers massaal weten op sociale media.

0 reacties


Gasprijs verder omlaag door EU-plan voor betalingen aan Rusland

AMSTERDAM (ANP/BLOOMBERG) - De Europese gasprijs is maandag opnieuw gedaald. Het plan van de Europese Unie om energiebedrijven een manier te bieden om voor Russisch aardgas te betalen zonder de sancties te schenden, zorgde voor opluchting bij de inkopers van Russisch gas.

0 reacties


Minister wil slimme stikstofmeter uit de Achterhoek met eigen ogen zien

Stikstofminister Christianne van der Wal komt deze maandag naar de stal van Arjan Prinsen in het Achterhoekse Haarlo om een slim apparaat te bekijken dat mogelijk kan helpen in de stikstofproblematiek.

8 reacties


Wijnboeren hebben geen last van de droogte, integendeel: 'Liever droog dan te nat.'

Het is te droog voor veel boeren, maar er zijn ook boeren die juist profijt hebben van het mooie weer: die met wijngaarden. Een rondje langs de Drentse druivenparadijsjes.

0 reacties


Valkuil 3 bij bedrijfsovername: onvoldoende tijd nemen voor overnameproces

Bedrijfsovernames in de land- en tuinbouw zijn niet meer vanzelfsprekend. Agrio maakte een overzicht van de vijf grootste valkuilen rondom bedrijfsovername. Valkuil 3: onvoldoende tijd nemen voor het overnameproces.

0 reacties


Het belang van een juist vliegenbestrijdingsplan

Onrust in de (melk)stal, en dat allemaal door vliegen! Begin vroeg met bestrijden en voorkom problemen.

0 reacties


Eetbaar-eiwitefficiëntie grasgevoerde koe is 350 procent

Koeien op een extensief grasrantsoen maken ruim 3,5 kilo eiwit voor menselijke consumptie (eetbaar eiwit) van iedere kilo eetbaar eiwit die ze opnemen. Ze produceren dus veel meer humaan eetbaar eiwit in de vorm van melk en vlees dan dat ze humaan eetbaar eiwit consumeren.Dit komt naar voren uit een berekening van de zogenaamde eetbaar-eiwitefficiëntie van de Belgische veehouderij, uitgevoerd door het Vlaamse onderzoeksinstituut ILVO in samenwerking met brancheorganisatie Belgian Feed Association (BFA).

1 reactie


Vegatarische kinderen lopen meer kans op ondergewicht

Kinderen die vegetarisch eten groeien net zo hard als leeftijdgenoten met vlees in het voedingspatroon. Maar ze lopen wel meer kans op ondergewicht. Zo blijkt uit een Canadese studie gepubliceerd in het tijdschrift Pediatrics 1).

0 reacties


Aspergeseizoen in volle gang

Het aspergeseizoen is in volle gang. Dat merkt ook Wilco van den Broek van de Veluwse Aspergeboerderij in het Gelderse Otterlo. De asperges gaan er gelijk van het land de eigen winkel in. 'Dagvers is onze kracht', licht de aspergeteler toe.

0 reacties


Wat ijsjes, dominostenen en waterbeheer gemeen hebben

Stel je voor dat je op een warme zonnige dag aan de rand van een meer zit. Je hebt een ijsje gehaald en zit daarvan te smullen, met je voeten in het water. En dan, whoops, valt het bolletje van het hoorntje in het water. Het is zo uit het zicht verdwenen. Waar zou het zijn gebleven? En kan het kwaad voor je favoriete zwemplas?

0 reacties


Appel Bouw gaat silo’s en bassins keuren

Verzekeringsmaatschappij Achmea heeft een naam toegevoegd op hun lijst van bedrijven die silo- en bassinkeuring mogen uitvoeren. Appel Bouw is een bekende naam in de landbouw, maar nieuw in de glastuinbouw. Achmea zag dat dit bedrijf alle kennis en kunde in huis heeft om de keuringen goed uit te kunnen…

0 reacties


Crisisupdate: LTO wil steun voor Nederlandse boer en tuinder, net als in buurlanden

Afgelopen vrijdag zijn de gasprijzen weer tot onder de 100-eurogrens gezakt. Daarmee is de piek van donderdag weer teniet gedaan. Vanochtend zakten de prijzen na 10.00 zelfs nog verder. In deze crisisupdate een nieuwe gasgrafiek, een nieuwe roep om steunmaatregelen in Nederland én een rapport van de…

0 reacties


CO2-plafonds 2018, 2019 en 2020 omhoog: "Snel inzicht krijgen in te betalen bedrag"

Na een proces van ruim een jaar is eind vorige maand bekendgemaakt dat ook het CO2-plafond van 2018 omhoog bijgesteld wordt. Eerder werd al duidelijk dat dit geldt voor de CO2 plafonds van 2019 en 2020. Alexander Formsma geeft op de website van Glastuinbouw Nederland tekst en uitleg bij het middels een…

0 reacties


Europese Commissie laat gevolgen oorlog voor economie zien

BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie maakt maandag nieuwe prognoses voor de economie van de eurozone bekend. Daarin zal het dagelijks bestuur van de Europese Unie aangeven wat voor gevolgen de oorlog in Oekraïne en de hoge inflatie hebben op de groei van de economie, maar ook voor de inflatie.

0 reacties


Onderzoekers trekken CBS-conclusies ammoniak in twijfel

Onderzoekers trekken de conclusies over ammoniak in het onderzoek 'Stikstofverlies uit opgeslagen mest' uit 2019 in twijfels. Dat werd opgesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

5 reacties


Leo den Hartog: ‘Koester de diversiteit in de landbouw’

De invloedrijke veehouderijdeskundige Leo den Hartog nam onlangs afscheid van veevoerconcern Nutreco. Maar hij is niet weg uit de sector. Graag deelt hij zijn visie.

0 reacties


Melkprijs Duitsland maart over € 45 per 100 kilo

De Duitse melkprijs bedraagt € 45,63 per 100 kilo in maart.

0 reacties


Cosun zoekt opvolger Dirk de Lugt

Cosun Beet Company is op zoek naar een nieuwe voorzitter van de raad van beheer. Huidige voorzitter Dirk de Lugt bereikt in juni 2023 zijn maximaal toegestane statutaire zittingstermijn en is daarom niet meer herkiesbaar.

0 reacties


Geen ophokplicht meer in België

De ophokplicht voor pluimvee in België is sinds 14 mei opgeheven. Het risico op besmetting is volgens het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV) nog wel aanwezig, maar flink minder dan de afgelopen maanden.

0 reacties


Rustige handel slachtkoeien Bunnik

De slachtkoeien in Bunnik blijven prijshoudend maandagochtend.

0 reacties


Duynie start met voorverkoop Perspulp en Cigarant

Duynie Feed heeft de prijsnoteringen van de voorverkoop van Perspulp en Cigarant bekendgemaakt. De voorverkoop met deze noteringen loopt tot en met vrijdag 3 juni 2022, 12.00 uur of zolang de voorraad strekt.

0 reacties


Melk van het Noorden organiseert nieuwe vakbeurs voor melkveehouders

Vakblad Melk van het Noorden organiseert in samenwerking met diverse partners van het blad een nieuwe vakbeurs: ‘Dag van Melk van het Noorden’ in Leeuwarden.

0 reacties


Internationaal onderzoeksteam gaat antimicrobiële resistentie in varkens bestrijden

Onderzoekers van Wageningen University & Research, universiteiten in Denemarken en de Verenigde Staten slaan de handen ineen om in de varkenshouderij bacteriële infecties te voorkomen en de behoefte aan antibiotica te verminderen.

0 reacties


Na droogte op meerdere plekken kans op gladheid door onweersbuien

UTRECHT (ANP) - Doordat het maandag, na een tijd van droogte, gaat regenen kan het op sommige plekken glad worden. Ook bestaat er kans op aquaplaning. Rijkswaterstaat waarschuwt daarom weggebruikers: "Ga je de weg op? Wees extra alert en pas je rijstijl aan. Bij regenbuien kan aquaplaning of zomergladheid ontstaan".

0 reacties


Sjoerd de Boer nieuwe Managing Director van Xclusive Uganda

Onlangs is Peter Benders, Managing Director van Xclusive Uganda overleden. Na de eerste schok heeft het team van Xclusive met man en macht gewerkt om te zorgen dat de zaken zo goed mogelijk voortgezet konden worden. Hans van Eijzeren was tijdelijk aangesteld als interim Managing Director.

0 reacties


Veiling Rhein-Maas heeft goede Moederdagweek gedraaid

Veiling Rhein-Maas heeft in 2022 voor alle verkoopkanalen een over het algemeen tevredenstellende Moederdagweek gedraaid. Het was wat omzet betreft de sterkste verkoopweek bij Veiling Rhein-Maas tot nu toe, ook al was de Moederdagweek 2022 niet te vergelijken met vorig jaar. Het zeer hoge prijsniveau van 2021 werd dit jaar op de veiling niet gehaald. Snijbloemen hebben niettemin een constant bevredigend prijsniveau met een hogere productbeschikbaarheid ten opzichte van 2021 behaald.

0 reacties


BIJ12 waardeert voorjaarsgras hoger

Uitvoeringsorganisatie BIJ12 van de provincies, die onder meer faunaschade uitkeert, heeft voor dit jaar de waarde van het voorjaarsgras vastgesteld op 31 cent per kilo droge stof. Voor biologisch voorjaarsgras is dat 57 cent.

12 reacties


Europees geld voor grondgebonden bedrijven met varkens of pluimvee

Nederland krijgt 8 miljoen euro uit de landbouwcrisisreserve van de Europese Unie. Dat gebeurt vanwege de effecten die de oorlog in Oekraïne op de landbouwsector heeft. Landbouwminister Henk Staghouwer wil het geld gebruiken om grondgebonden bedrijven met varkens en/of pluimvee te ondersteunen. Dat meldt hij aan de Tweede Kamer.

0 reacties


Foute tarwecijfers en gebrek aan organisatiekracht jagen honger aan

De wereld is behoorlijk van slag vanwege de hoge tarweprijzen. De 'gewone vrouw en man' denken inmiddels dat 30% van de wereldproductie uit Oekraïne komt. Dat is volstrekt onjuist (het gaat om minder dan 4%), maar door de berichtgeving in de media heeft dat geluid zich inmiddels gevestigd en wordt het - bijvoorbeeld dit weekend in de Volkskrant - steeds weer bevestigd. Dat heeft kwalijke gevolgen, zegt OECD-directeur Marion Jansen. Vele miljoenen Afrikanen zullen er door in hongersnood raken. Voor het Nederlandse parlement deed ze een oproep om het beeld te corrigeren.

0 reacties


Cor Bremmer Head of Commerce bij ErfGoed

Cor Bremmer is aangesteld als Head of Commerce bij ErfGoed. Bremmer was eerder commercieel directeur bij Beekenkamp. Geboren in een tuindersfamilie, was Bremmer voorbestemd voor een carrière in de tuinbouw. Hij volgde een opleiding gerelateerd aan de tuinbouw en bouwde zijn ervaring op in de boomkwekerij en uitgangsmateriaal van chrysanten, potplanten en perkgoed.

0 reacties


Willeam verliest zijn vrouw: ‘Ik wil een goede vader zijn, maar ben geen goede moeder'

Willeam en Ingrid hebben met hun drie kinderen een druk, maar prachtig leven op de boerderij. Totdat Ingrid kanker krijgt en overlijdt. Hoe moeten ze verder?

0 reacties


Exportverbod India laat tarweprijzen stijgen

India heeft plotseling en onverwacht een exportverbod ingesteld voor tarwe. Dat nieuws deed de tarweprijzen maandag 16 mei flink stijgen. De termijnmarktnotering van tarwe geleverd in september steeg in Parijs met bijna € 20 naar rond de € 435 per ton. Nog niet zo lang geleden verhoogde India zijn exportverwachtingen met 10 miljoen ton. Het land zag … Continued

0 reacties


Natuurorganisaties: gebruik stikstofgeld voor extensivering

Natuurorganisaties vinden dat geld uit het stikstoffonds moet worden overgeheveld naar de tweede pijler van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB).

0 reacties


€ 8 miljoen naar grondgebonden pluimvee- en varkensbedrijven

De € 8 miljoen die Nederland uit de Europese kas krijgt om de inkomenseffecten van de oorlog in Oekraïne te verzachten, komt terecht bij varkens- en pluimveebedrijven met grond.

0 reacties


Kan de robot aan de vraag naar arbeidskrachten voldoen?

Het wordt steeds moeilijker arbeidskrachten te werven, die goed oogstwerk kunnen verrichten. De vraag naar geschikt personeel is in bijna alle sectoren groot.

0 reacties


Onderzoek naar braakstroken in gebied Noardlike Fryske Wâlden gaat door

De braakstroken die vorig jaar zijn aangelegd in zes weidevogelgebieden van collectief Noardlike Fryske Wâlden worden ook dit jaar onderzocht. Eerder bleek dat braakstroken een positief effect hebben.

0 reacties


Varkenshouders wachten op uitspraak Tubbergense rechtszaak rendement luchtwassers

De Raad van State probeert binnen zes weken uitspraak te doen in een rechtszaak van de Geesterense varkenshouderij Oude Voshaar over tegenvallende rendementen van combi-luchtwassers.

0 reacties


Ann Jennen is de nieuwe Secretary General van Fleuroselect

Ann Jennen is de nieuwe Secretary General van Fleuroselect. Ook blijft zij verantwoordelijk voor de marketing en communicatie van de organisatie. Jennen neemt de functie over van Sally van der Horst, die onlangs haar 30-jarige dienstverband bij Fleuroselect vierde.

0 reacties


Aardappelprijzen redelijk stabiel rond € 25

Verschillende West-Europese aardappelnoteringen bewegen veelal op of boven € 25 per 100 kilo.

0 reacties


Forse stijging voorkoopprijs van perspulp

Distributeur Duynie heeft de prijsnotering van perspulp bekendgemaakt. In de voorkoop betalen veehouders voor perspulp 2,75 euro per procent drogestof per ton.

0 reacties


PAS-melders hoeven niet te vrezen voor GLB-korting

Veehouders die geen Natuurbeschermingswetvergunning hebben en tot de groep van zogenoemde PAS-melders behoren, hoeven niet te vrezen voor een korting op de directe betalingen.

0 reacties


Fungicidevrije ziektebestrijding mooi, maar lastig streven

Een fungicidevrije landbouw is een mooi streven, maar in de praktijk lastig haalbaar.

0 reacties


Nederlanders geven tuinieren gemiddeld een ruime 7

Woensdag 18 mei 2022 is het plantendag, oftewel Fascination of Plants day. Het is een initiatief van de organisatie EPSO. Door middel van deze dag proberen zij aandacht te vragen voor het belang van planten. Maar vinden mensen planten nog wel belangrijk of is tuinieren niet meer van deze tijd?

0 reacties


Eerste Belgische varkens geleverd aan biologisch Vion-concept De Groene Weg

De biologische varkenshouder Nico Vandendriessche uit Wallonië heeft maandag 16 mei de eerste varkens aan de Nederlandse biologische vleesproducent De Groene Weg geleverd.

0 reacties


Genomineerden GreenTech Innovation Awards 2022 bekendgemaakt

De organisatie van de GreenTech heeft de genomineerden voor de GreenTech Innovation Awards 2022 bekendgemaakt. De exposanten hebben 31 innovaties ingediend, waaruit blijkt dat de sector volop in beweging is.

0 reacties


Uitgelicht | Koeien vers gras voeren voor meer eiwit van eigen land

Melkveehouder William Nillesen uit Groesbeek (Gld.) doet drie jaar aan zomerstalvoeren en vertelt over zijn ervaring.

0 reacties


Broekhof wint HortiContact Innovatie Award 2022

Broekhof is de winnaar van de HortiContact Innovatie Award 2022. De producent van verpakkings- en decoratiematerialen won de award voor het innovatieve product Recy®100 folie. Er waren in totaal 19 innovaties door exposanten aangemeld bij de organisatie. Uit deze inzendingen waren onlangs drie innovaties genomineerd. Naast Broekhof ging het om innovaties van Signify en PATS-drones.

0 reacties


Livar staat volgens Staghouwer voor kringlooplandbouw met een ziel

Minister Staghouwer sprak op donderdag 12 mei waarderende woorden over varkenshouderij- en vleesbedrijf Livar. De bewindsman van LNV deed dat tijdens een bezoek aan Abdij Lilbosch, waar de varkens van Livar opgroeien.

0 reacties


31 Holstein-koeien wereldwijd die 200.000 liter melk gaven

Het aantal Holstein-koeien met een levensproductie van 200.000 liter en meer heeft behaald, stijgt wereldwijd. Inmiddels hebben 31 koeien deze grens overschreden.

0 reacties


Landbouwactiviteiten Bayer fors gegroeid in 2022

Bayer zag in het eerste kwartaal van dit jaar de landbouwactiviteiten fors groeien. 'Onze prognose voor dit jaar blijft vol vertrouwen, ondanks de grote onzekerheden, waaronder de stabiliteit van toeleveringsketens en energievoorziening', aldus voorzitter Werner Baumann van de raad van bestuur.

0 reacties


​CBS-methode niet bruikbaar voor inschatting ammoniakemissie

De methodiek die het CBS heeft gebruikt voor het bepalen van ammoniakemissies uit gangbare en emissiearme stallen is zeer gevoelig voor onjuistheden in de uitgangspunten. Daarom is deze methode niet bruikbaar om conclusies te mogen trekken over de we

0 reacties


Commotie om Duitse varkensprijs Vion

Vion heeft in Duitsland voor de nodige beroering gezorgd over de vaststelling en de hoogte van de varkensprijs.

0 reacties


Kan de vogelgriep de volgende bedreigende pandemie worden?

Je hoort vrij vaak dat kippen en ander pluimvee worden geruimd, omdat er vogelgriep heerst. Vooralsnog raken mensen vrijwel nooit besmet. Hoe komt dat?

0 reacties


​Kom a.s. vrijdag naar jaarvergadering VVK.

Vrijdag 20 mei houdt VVK haar jaarvergadering met als thema: Samen actief naar perspectief. Rob de Wijk (deskundige internationale betrekkingen) en Roy Meijer (voorzitter NAJK) laten hun licht schijnen op de huidige onzekere tijden in de (inter)natio

0 reacties


Pluimveebedrijf van Sijds was eerste met vogelgriep: ‘Elke ochtend angst als ik de deur van de stal open’

Zijn bedrijf had de twijfelachtige eer het huidige vogelgriepseizoen te openen. Maar vraag pluimveehouder Sijds Dijkstra (65) niet of hij zich schuldig voelt over de misère in pluimveeland. Dat is de meest stompzinnige vraag die hem in de afgelopen periode werd gesteld. ,,Alsof mijn bedrijf de verspreider is. Als ik niet de eerste was, was het wel een ander bedrijf.”

0 reacties


Vier wilde zwijnen in Rome gevonden met Afrikaanse varkenspest

Vier met Afrikaanse varkenspest besmette wilde zwijnen zijn in korte tijd gevonden in de Italiaanse hoofdstad Rome. Het totaal aantal besmettingen in Ligurië/Piemonte is opgelopen naar 117.

0 reacties


63 procent Nederlanders gebruikt tuinieren voor mentale welzijn

Ruim zes op de tien Nederlanders gebruiken tuinieren om het hoofd leeg te maken. Toch ziet 42 procent van de mensen het werken in de tuin als een verplichting.

0 reacties


Nationale Intensieve Veehouderijbeurs gepland voor november 2023

De eerste editie van de Nationale Intensieve Veehouderijbeurs in het Gelderse Arnhem is door ruim 3.900 bezoekers bezocht. CNO-Expo vindt de hoeveelheid beursbezoekers tegenvallend. Wel zijn de exposanten volgens de beursorganisatie positief over de kwaliteit van de gevoerde gesprekken. Toch krijgt de beurs volgend jaar een vervolg.

0 reacties


PAS-melders hoeven niet te vrezen voor GLB-korting - Boerderij

Veehouders die geen Natuurbeschermingswetvergunning hebben en tot de groep van zogenoemde PAS-melders behoren, hoeven niet te vrezen voor een korting op de directe betalingen. Dat meldt een woordvoerder van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

0 reacties


Achterhoeker Arjan is ‘een voorbeeldboer’, zegt stikstokminister Van der Wal, maar daar koopt hij niks voor

HAARLO - Hij scheidt de mest, bewerkt de mest en hij meet én beïnvloedt de stikstof in de stal. Een voorbeeldboer, zegt minister Christianne van der Wal van Stikstof en Natuur. Fijn om te horen, zegt koeienboer Arjan Prinsen, die haar maandag in zijn stal ontving. Maar nog altijd levert het hem niets op.

1 reactie


Liefde boerin Janine wil verhuizen

Fans vieren feestje met Fortuna-spelers, Pieter Meekels, boegbeeld Sittard-Geleen, neemt afscheid en meer Limburgs nieuws.

0 reacties


Tweede Nationale Intensieve Veehouderijbeurs in november 2023

De eerste editie van de Nationale Intensieve Veehouderijbeurs in het Gelderse Arnhem is bezocht door ruim 3.900 bezoekers. CNO-Expo vindt de hoeveelheid beursbezoekers tegenvallend. Wel zijn de exposanten volgens de beursorganisatie positief over de kwaliteit van de gevoerde gesprekken. De beurs krijgt volgend jaar een vervolg.

0 reacties

15 Mei 2022

Mijn jeugdtrekker: ‘Ik heb er nooit een deuk in gereden’

De Renault 56 draaide ooit nog vier jaar mee op het akkerbouwbedrijf van de gebroeders Terpstra.

0 reacties


Overijssel moet opnieuw kijken naar toestaan beweiden, bemesten en nieuwe stallen

De bestuursrechter van de rechtbank Overijssel verklaart 29 beroepen in de zogenaamde ‘stikstofzaken’ van Coöperatie Mobilisation for the Environment (MOB) en Vereniging Leefmilieu (VL) tegen de provincie Overijssel gegrond.

0 reacties


Gedeputeerde: "Rijk grijpt in als stikstofverlaging niet wordt gehaald"

Als onvoldoende boeren aan de oostrand van de Noordoostpolder meewerken aan de plannen om de stikstofuitstoot terug te brengen, zal het rijk ingrijpen. Ook bestaat bestaat dan het risico dat boerenbedrijven gedwongen worden te stoppen. Daarvoor waarschuwt gedeputeerde Harold Hofstra in het programma Over Flevoland Gesproken. De provincie probeert de boeren in het gebied te winnen voor een drastische vermindering van de stikstofoverlast in het nabijgelegen natuurgebied Weerribben-Wieden.
Van de ongeveer zeventig boeren hebben nog geen vijftien zich tot nu toe gemeld bij de provincie om mee te werken. "Een aantal van hen wil de stikstofuitstoot verlagen door te innoveren", vertelt Hofstra. "Er zijn ook agrariërs bij die geen opvolger hebben en die willen praten over het afstoten van hun bedrijf."
Hofstra merkt dat het grootste deel van de boeren nog afhoudend reageert. "Ze weten dat ze iets moeten, maar ze willen wel weten: wanneer is het genoeg?" De gedeputeerde wijst er op dat de boeren mogelijk slechter af zijn als ze niet meewerken aan het halen van de reductiedoelen. "Op 1 juli 2023 beoordeelt het rijk of wij die reductie kunnen halen. Als het niet lukt, neemt het rijk de regie over. Dan zou het rijk bepaalde plekken kunnen aanwijzen om op te kopen. Maar ik wel het echt niet zo ver laten komen."

131 reacties


‘Vrees voor bureaucratie door EU-beleid duurzaamheid’

De EU-taxonomie leidt straks tot ingewikkelde bureaucratie en is in de landbouw overbodig.

0 reacties


Video | Tulpen in alle kleuren van de regenboog

Rick Klink teelt met zijn vader Wim 100 hectare tulpenbollen in Zeewolde.

0 reacties


Wolf steeds vaker gespot in Brabant, en lijkt zelfs koe aan te vallen: vier vragen over het roofdier

Of je er nou blij mee bent, of niet: de wolf heeft zich gevestigd in Brabant en duikt steeds vaker op. Daarmee wordt de kans groter dat je een wolf tegenkomt, of dat schapen ten prooi vallen aan het grote roofdier. Afgelopen maandag bleek zelfs dat een koe in Heeze een vermoedelijke wolvenaanval niet heeft overleefd. Hoe het zit met wolven, en hoe we met ze om moeten gaan, beantwoorden we daarom in vier vragen.

0 reacties


Damherten mollen de boel op volkstuinencomplex in Haamstede

BURGH-HAAMSTEDE - Het was zaterdag open dag bij de Volkstuin Vereniging Haamstede. Maar 's nachts is het al langer open huis op het volkstuinencomplex aan de Dapperweg. Damherten komen er sinds een week in het donker hun maaltje bij elkaar scharrelen en vertrappen alles wat los en vast zit. ,,Het is een ramp. Het vertrappen is nog het ergste.” Naar verwachting volgende week zijn de tuinen omheind met schrikdraad.

0 reacties


Zo ziet Fords elektrische toekomst eruit - Vooruitblik

Nog acht jaar en dan verkoopt Ford in Europa geen enkele nieuwe personenauto met een verbrandingsmotor. Daarvoor moet het EV-aanbod flink groeien, de Mustang Mach-E staat er nu immers alleen voor. Niet lang meer, want tot aan 2024 komen er drie elektrische hoogpotige Fords bij.

0 reacties


Sandra is dierenarts: ‘Uiteraard moet je goed kunnen omgaan met dieren, maar ook met mensen’

Wie ons banenlandschap bekijkt, ziet bijzondere functies voorbijkomen. Een field service-engineer, een lab-technician of een assemblagemedewerker: we hebben ze blijkbaar hard nodig, maar waarvoor en waarom? In deze serie vertelt elke week iemand over zijn of haar beroep. Vandaag: Sandra Knapen-Müller (30) is dierenarts bij de Dierenkliniek Parkweg in Voorburg.

0 reacties


Wolken belemmeren waarschijnlijk zicht op maansverduistering

De kans is klein dat de totale maansverduistering maandagochtend vroeg is te zien. Op veel plekken in het land is er volgens Weeronline vrij veel bewolking.

0 reacties


Oud-deelnemers over ontknoping Boer zoekt Vrouw: ‘Rob en Wendy begint pijnlijk te worden’

De ontknoping nadert voor kijkcijferhit Boer zoekt vrouw. Vanavond ontvangt Yvon Jaspers de boeren voor de traditionele reünie: bij wie heeft Cupido raak geschoten? Oud-deelnemers Jos, Steffi en Henk filosoferen erop los.

0 reacties


Man (88) overleden bij botsing met tractor op Kreekweg bij Oud-Vossemeer

OUD-VOSSEMEER - Een man (88) uit Sint-Annaland die vanmiddag ernstig gewond raakte bij een botsing op de Kreekweg in Oud-Vossemeer, is aan zijn verwondingen bezweken. Dat meldt de politie.

0 reacties


Jonge boeren in India grijpen terug naar eeuwenoud gierst om droogte te trotseren | Analyse

India kreunt onder hitte en waterstress. Het land kan niet blijven teren op water-gulzige gewassen zoals rijst. Daarom is het goed dat Indiase landbouwsector naar andere gewassen kijkt, zeggen landbouwexperts van de Universiteit van Cambridge.

0 reacties


Ondernemende pachters zien snel ergens licht in

Hoe bepalend is pacht voor een bedrijf? Nogal, zo blijkt uit het verhaal van Johannes en Gerdy Oenema-Westendorp. Van reddingsboei tot remmende factor.

0 reacties


Column: Vion Duitsland schijt in eigen nest

Saai is het niet op de varkensmarkt. Actie betekent reactie en dan komt er weer actie. Oorzaak Vion Duitsland. Een brief die niet had mogen worden verstuurd, maar neem van mij aan dat deze doelbewust is verstuurd.

0 reacties


Beleggende gezondheidsactivisten pakken Britse supers aan

De Britse non-profit aandeelhoudersgroep ShareAction richt zijn vizier op de voedselindustrie en supermarktketens. Ze kopen aandelen en proberen door activisme bedrijven de gezonde richting op te duwen. Ze verwijten bedrijven winstdenken op korte termijn en wijzen op hun kwetsbaarheid voor regelgeving. In plaats van af te wachten, moeten bedrijven het voortouw nemen. Een nieuwe gezondheidsmeetlat kan daarbij helpen.

0 reacties

14 Mei 2022

Akkerbouwgewassen snakken naar water

Het neerslagtekort in Nederland loopt snel op. Op dit moment in het seizoen is het een stuk droger dan in het droogtejaar 2018. Hydroloog Niko Wanders maakt zich zorgen over de lage waterstand in de Rijn. De LTO-bestuurders Klaas Schenk, Hendrik Jan ten Cate en Pieter Evenhuis constateren dat de stand van de akkerbouwgewassen sterk wisselend is.

0 reacties


Nederland telt 175 wijndomeinen, België 237

De wijnproductie in Nederland en België viel in 2021 lager uit dan gehoopt. Klimatologische omstandigheden speelden een grote rol. De wijnproductie mag in onze contreien dan een druppel zijn in vergelijking met de grote wijnlanden Frankrijk, Italië en Spanje, de kwaliteitsaspiraties van de wijnmakers zijn er niet minder ambitieus om.

0 reacties


Biden wil meer graan om de democratie te voeden

President Joe Biden wil dat Amerikaanse boeren de productie opvoeren nu door de oorlog in Oekraïne voedselzekerheid op het spel staat. Daarom verdubbelde hij deze week de subsidie voor de productie van kunstmest naar $500 miljoen. Ook moedigt hij akkerbouwers in de VS aan om dit jaar een volgteelt in te zaaien.

0 reacties


Beursprijs varkens blijft op peil in onstuimige markt

Na de prijsdaling met 8 cent vorige week, zakt de DCA Beursprijs 2.0 niet verder.

0 reacties


Groenbemester-pionier in een land vol hindernissen

Teeltbegeleider Carl Bischoff heeft 33 jaar ervaring als akkerbouwer en helpt boeren met een lange termijn strategie om de grond te verbeteren.

0 reacties


Video: Gijmink realiseert flink hoger vet en eiwit met zwaardere eerste snede

De familie Gijmink uit Nieuwlande (DR) leverde afgelopen jaar per koe 55,5 kilo vet en eiwit meer af aan de fabriek dan het jaar ervoor. Hun voerleverancier, ForFarmers, beloonde dit met de Agroscoopbokaal.

0 reacties


Zeven miljoen kippen bezwijken elk jaar in de stal

Jaarlijks sterven zeker zeven miljoen vleeskuikens in de stal. Dit blijkt uit overheidsgegevens die Wakker Dier opvroeg via de Wet openbaarheid van bestuur. Door ziekte, stress, of hitte sterven de kippen nog voordat ze klaar zijn voor de slacht. “Doodgaan in de stal gaat vrijwel altijd gepaard met veel leed. Sterfte is het eindpunt van … Lees meer

0 reacties


Lichtenvoordse slagerij deels overgenomen door Brabantse varkenshandelaar

Slachterij Agri4+ uit Lichtenvoorde (GD) en het veehandelbedrijf VAEX (Reek, NB) gaan intensief samenwerken. Dat melden de bedrijven in een Facebookpost. VAEX wordt voor vijftig procent eigenaar van de Gelderse slachterij.  

0 reacties


de Dag van Melk van het Noorden

Mis ‘m niet: de Dag van Melk van het Noorden De partners van Melk van het Noorden bundelen hun krachten en organiseren voor alle betrokkenen om en rond de melkveehouderij ‘de Dag van Melk van het Noorden’. Op vrijdag 17 juni 2022 bent u, van 10.00 tot 22.00, welkom op deze beursdag in Leeuwarden aan […]

0 reacties


Veel microplastics op het land via rioolslib

In Europese landbouwgrond zitten enorme hoeveelheden microplastics. Dit komt uit rioolslib dat gebruikt wordt als meststof.

0 reacties


Mortellaro en uiereczeem bestrijden met ozonwater

Vader en zoon Van der Vegt zetten ozonwater in om huidaandoeningen bij koeien te bestrijden. Henk Mulder is er positief over.

0 reacties


Ook in Frankrijk stijgt melkprijs, biologisch daalt

De melkprijs in Frankrijk lag in maart 2022 met 39,5 cent per liter maar liefst 22,7 procent hoger dan in maart 2021. De prijs voor biologische melk daalde juist met 1,2 procent naar 45,3 cent. Voor specifieke melk voor streekproducten werd in februari 2022 gemiddeld genomen 8,8 procent meer betaald dan in februari 2021. Dit is 16,5 procent van alle opgehaalde melk.

9 reacties


POAH. Massey Ferguson 6475

Deze week in POAH!: Dit is de Massey Ferguson 6475 van Malte Waelen uit het Zuid-Limburgse Bocholtz. De trekker heeft 180 pk, is gebouwd in 2005 en heeft 6.200 draaiuren.

0 reacties


India verbiedt export tarwe, prijzen kunnen wereldwijd oplopen

India heeft de export van tarwe verboden. Een hittegolf heeft de productie beperkt en de binnenlandse prijzen zijn fors gestegen. Daardoor komt de voedselzekerheid in India in gevaar, volgens de autoriteiten. Het besluit zou de prijs van tarwe op de wereldmarkt verder kunnen opdrijven. De wereldmarkt had het Indiase graan dit jaar goed kunnen gebruiken. … Continued

0 reacties


Wakker Dier: 7 miljoen vleeskuikens sterven jaarlijks in de stal

AMSTERDAM (ANP) - Ieder jaar sterven in Nederland minstens 7 miljoen vleeskuikens in de stal door ziekte, stress of hitte. Dat meldt Wakker Dier op basis van cijfers die de dierenwelzijnsorganisatie via een Wob-verzoek opvroeg bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Volgens Wakker Dier blijkt uit de cijfers dat met name 'plofkippen' vaker doodgaan in de stal.
H

0 reacties


Rob van Lint wordt nieuwe collegevoorzitter Ctgb

0 reacties


Kieviten keren terug naar braakstroken Noardlike Fryske Wâlden

De aanleg van een braakstrook op grasland helpt om een beter leefgebied voor kievitkuikens te maken. Dit blijkt uit onderzoek dat bureau Altenburg en Wymenga van april tot en met juni vorig jaar heeft uitgevoerd.

0 reacties


Opvolger Annegré: ‘Liever gezonde gewassen dan laagste kostprijs’

Het huidige bouwplan is vrij rustig. Mochten de twee locaties ooit één worden, dan zou Annegré willen intensiveren.

0 reacties


Video | Mooie kwaliteit eiwitrijk gras

Geert Berenpas heeft een eerste snede gras met een goed eiwitgehalte.

0 reacties


​G7-landen roepen Rusland op Oekraïense graanexport te deblokkeren

De ministers van Buitenlandse Zaken van de G7-landen roepen Rusland op de blokkade van de Oekraïense graanexport op te heffen.

0 reacties


Vion Duitsland distantieert zich van brief en staat voor VEZG-notering van 1,80

Vion Duitsland distantieert zich van een brief aan boeren en berichtgeving in de media over dat het komende week 1,60 euro gaat uitbetalen. Dat laat de slachterij in een persbericht weten.

0 reacties


Kievit keert terug naar braakstroken Noardlike Fryske Wâlden

De aanleg van een braakstrook op grasland helpt om een beter leefgebied voor kievitkuikens te maken. Dit blijkt uit onderzoek dat bureau Altenburg en Wymenga van april tot en met juni vorig jaar heeft uitgevoerd.

0 reacties


Paasvuren, zwijntje tikken: steeds meer tradities liggen onder vuur

Paasvuren, het Limburgse ‘den-halen’ en zwijntje tikken. Tradities liggen onder vuur vanwege schade aan mens, dier en milieu. Hoe moet het verder m...

0 reacties


Kritiek op BZV: ‘Jammer dat we dit niet meer zien.’

Slecht nieuws voor alle fans van Boer zoekt Vrouw. Het seizoen zit er na zondagavond op. Dan blikt Yvon Jaspers met alle boeren terug op hun liefdesreis. Boer Geert en boer Geert Jan uit het vorige seizoen maken samen alvast de balans op en doen een voorspelling van hoe het afloopt voor Hans, Evert, Rob, Janine en Jouke. Foto’s in de video zijn afkomstig van KRO-NCRV.

0 reacties


Spoel je poep niet door, maar geef het aan boer Jan Dirk

Zaterdag kun je je eigen poep en plas in een pot met wat zaagsel doen en naar een deelnemende boer bij jou in de buurt brengen. Dat is onderdeel van de 'Give a Shit'-campagne. In poep zitten namelijk belangrijke stoffen die we nu doorspoelen, terwijl we tegelijkertijd dure kunstmest voor het land gebruiken.

0 reacties


LTO vindt stoppersregeling voor veehouders normaal, beslist niet woest aantrekkelijk

Stikstofminister Christianne van der Wal (VVD) beloofde met een ,,woest, aantrekkelijke’’ stoppersregeling te komen voor veehouders, maar volgens LTO Nederland heeft ze dat niet gedaan.

9 reacties


Miljoenen tonnen graan moeten Oekraïne uit, maar hoe?

De overvolle Oekraïense graansilo’s baren de wereld steeds meer zorgen. Vanuit Europa wordt met man en macht gewerkt aan meer export over land, nu ...

0 reacties


India verbiedt tarwe-export: vrees voor nog hogere graanprijzen

De regering in India heeft de export van tarwe uit het land verboden. Door hittegolven is de oogst beroerd en zijn de graanprijzen in het land hard gestegen. Daardoor kunnen de prijzen wereldwijd nog verder stijgen.

2 reacties


Getest: elektrisch 'vliegen' over het water

Bij hydrofoiling zorgt een draagvleugel onder een surfplank of boot dat de romp boven het water uitkomt. Zo ontstaat er veel minder wrijving. Bright probeerde de elektrische draagvleugelboot Candela C7 en de elektrische hydrofoil surfplank Fliteboard.

0 reacties


Er bestaat biobrandstof voor vliegtuigen, waarom vliegen we er dan niet (of amper) mee?

Sommigen hadden misschien gehoopt dat er na corona minder gevlogen zou worden, maar dat lijkt niet het geval. Maar naast minder vliegen is er een andere manier om 'groener' te zijn in de lucht. In deze eerste klimaatvraag van RTL Nieuws gaan we in op de vraag: waarom vliegen we (bijna) niet met biobrandstof in vliegtuigen?

0 reacties


Doorzaaien met meer dan alleen gras voor extra voederwaarde

Grasland doorzaaien beperkt zich inmiddels niet meer tot uitsluitend gras. Steeds meer veehouders proberen klaver in het gras te krijgen.

0 reacties


Foto | 150 Fendt-trekkers op oldtimershow in België

Verwoed Fendt-verzamelaar Willy Vandewalle showde zijn oldtimer Fendt-trekkers op 7 en 8 mei in Lichtevelde (B.).

0 reacties


Fotoserie: Boer Ayoub brengt biografie op de markt

Boer Ayoub, die afgelopen winter op zoek ging naar een boerderij en daarvan uitgebreid verslag deed op televisie, brengt een boek uit. „Alles doe ik, om geld te verdienen om mijn droom te verwezenlijken, namelijk een boerderij kopen."

0 reacties


Boeren: 'Schade ganzen moet goed gecompenseerd blijven worden'

De enorme schade die ganzen aanrichten op boerenland moet goed gecompenseerd blijven. Dat probeerden boeren zaterdag aan te tonen aan Statenleden en gedeputeerde Klaas Fokkinga.

0 reacties


Koe in Anderen mogelijk te grazen genomen door wolf

In Anderen is mogelijk een koe doodgebeten door een wolf. Boer Jos Ubels trof gisteravond in zijn weiland één van zijn koeien dood aan, met een "gigantisch gat in haar buik".

0 reacties

13 Mei 2022

Code geel in Limburg vanwege droogte; zandzakken in beken en waterlopen

Het Waterschap Limburg heeft code geel afgekondigd vanwege de droogte. Om water in de provincie vast te houden worden maatregelen genomen: zandzakken zijn in beken en waterlopen gelegd en stuwen worden in de hoogste stand geplaatst.
Sinds dit jaar werkt het Waterschap Limburg met kleurcodes. "Die gebruiken we om te signaleren wanneer er problemen zijn en het helpt ook bij het monitoren van de situatie op lange termijn", zegt een woordvoerder van het waterschap. Code geel betekent dat er 'beginnende droogte' is.
Vorig jaar is in Limburg begonnen met het plaatsen van zandzakken om oppervlaktewater vast te houden, als pilot. Dit jaar worden ze weer ingezet om het water tegen te houden op plekken waar geen stuwen zijn. "Dat is een relatief makkelijke manier om het water op peil te houden. Ze zijn snel te plaatsen, en als het straks niet meer nodig is halen we ze weg", zegt een woordvoerder van het Waterschap Limburg.
De komende twee weken worden er volgens het regionale waterschap geen grote regenbuien verwacht in Limburg. Daardoor kan de situatie nog verslechteren.
Niet alle waterschappen in Nederland voeren kleurcodes, zegt de Unie van Waterschappen. Dat heeft ermee te maken dat de verschillen per regio groot zijn. Hoger gelegen delen van het land, zoals Limburg en de Veluwe, zijn voor het (grond)waterpeil afhankelijk van regenwater. Als er geen regen valt, dan slaat de droogte daar sneller toe dan in lagere delen van het land, zoals het westen van het land.
Dat Limburg code geel afkondigt betekent volgens de unie wel dat er iets aan de hand is. "Het waterschap probeert op deze manier een duidelijk signaal af te geven. De droogte slaat daar hard toe en daarom is het volgens hen nodig om maatregelen te nemen."
'Voldoende drinkwater niet meer zo vanzelfsprekend'
In het hele land zijn deze week maatregelen genomen tegen de droogte. Zo is het Volkerak-Zoommeer bij Tholen extra doorgespoeld om verzilting van het water te voorkomen en krijgt het Veluwemeer extra water uit het Markermeer om te voorkomen dat het waterpeil te ver zakt.
Nederland krijgt steeds vaker te maken met droogte. Twee jaar geleden moest het grootste waterbedrijf van Nederland, Vitens, mensen vragen om minder lang te douchen en om geen zwembaden in de tuin te vullen. Het bedrijf zag toen piekmomenten in de watervraag die 70 procent hoger waren dan gemiddeld, vooral op warme dagen.
Gisteren waarschuwden drinkwaterbedrijven dat goed en voldoende drinkwater in Nederland niet meer zo vanzelfsprekend is. De voorziening staat onder druk vanwege de droogte, en de toenemende vraag. Ook gaat de kwaliteit van drinkwater achteruit vanwege vervuiling. De bedrijven gaan in heel Nederland met betrokken partijen praten over noodzakelijke maatregelen om de toekomst van het drinkwater veilig te stellen, meldt het ANP.
Mislukte oogst
Boeren hebben ook last van de droogte. Belangenvereniging ZLTO luidde vorige week de noodklok in Gelderland-Zuid, Noord-Brabant en Zeeland omdat de oogsten dreigen te mislukken. Omdat er geen regen valt, en de boeren in delen van Brabant niet mogen beregenen, ontkiemen de zaden niet.
Als de oogsten (deels) mislukken, is de vraag of er straks nog genoeg betaalbaar voedsel is, zegt ZLTO.
Boeren hopen op regen:

0 reacties


Zorgen over tarwe in veel landen, Rusland verwacht recordoogst

In veel delen van de wereld zijn er zorgen over de tarweoogsten. In Oekraïne zorgt de Russische inval voor grote problemen, doordat een deel van de landbouwgronden in onbruik is terwijl export van granen amper mogelijk is. Daarnaast kampen de Verenigde Staten, Frankrijk en India met weersomstandigheden die het verbouwen van de belangrijke graansoort bemoeilijken. Alleen in Rusland lijken de omstandigheden optimaal voor een goede oogst en spreekt president Vladimir Poetin van een recordoogst.

12 reacties


Goede sfeer en mooi weer maken Relatiedagen tot succes

Enkele duizenden melkveehouders en kalverhouders hebben van dinsdag tot en met donderdag de Relatiedagen van VanDrie Group in Uddel bezocht. De goede sfeer en het mooie weer maakten het als festival opgezette buitenevenement tot een groot succes. Sta

0 reacties


Deskundig advies via campagne Duurzame Duwtjes

Provincie Noord-Holland is de campagne Duurzame Duwtjes gestart. Doel daarvan is om goede ideeën tot ontwikkeling laten komen van ondernemers die streven naar een duurzamer land- en voedselsysteem.

0 reacties


Boeren afwachtend in ongrijpbare kunstmestmarkt

De afzet van kunstmest ligt door de extreem hoge prijzen op zijn gat. 'Veel boeren wachten tot het laatste moment in de hoop dat de prijzen zakken', stelt Robin Wolf, countrymanager Benelux bij Triferto Meststoffen. 'Ze dalen nu al licht door de teruglopende afzet en het prijsniveau is traditioneel richting de zomer lager.'

0 reacties


Hoe minder je eet, hoe ouder je wordt

Wat verlengt het leven van gisten, wormen en bananenvliegen? Die vraag zou ook op de mens van toepassing kunnen zijn. Zoveel verschillen we niet van het fruitvliegje (Drosophila Melanogaster). Maar ook een zoogdier is slechts een verzameling losse cellen. De Amerikaans-Italiaanse biogerontoloog Valter Longo werd geen rockster, maar wijdde zijn leven aan het onderzoek naar langlevendheid. En dat begint bij de gezondheid van elke cel.

0 reacties


‘Scherp zijn op harde termijn Belastingdienst’

Voor de MIA, EIA en VAMIL geldt dat de aanvraag binnen drie maanden na het aangaan van de verplichting bij het RVO binnen moet zijn.

0 reacties


Waarom tolereren we bedrijven die onze gezondheid vernaggelen?

Het Dagblad van het Noorden kopte vorige maand: Fastfoodketens McDonald’s, KFC en Burger King ontvangen miljoenen van zorgverzekeraars en miljarden aan premiegeld van pensioenfondsen. Het blijkt dat 8,5 miljoen euro van de zorgpremies van bijna tien miljoen Nederlanders door zorgver­zekeraars Achmea, VGZ, CZ en Menzis wordt geïnvesteerd in verschillende fastfood­ketens.

0 reacties


Compartiment maakt verschil bij brand

Compartimenten beperken brandschade en worden bij nieuwbouw geëist, al blijven er uitdagingen ten opzichte van de milieuvergunning.

0 reacties


Geen zestienwekentermijn bij dierziekte

Schrijft de overheid een ophokplicht voor vanwege een dierziekte, dan mogen vrije-uitloopeieren in de toekomst nog steeds als zodanig worden verkocht. Deze aanpassing gaat de Europese Commissie waarschijnlijk doorvoeren.

0 reacties


Satellietbeelden NASA voorspellen ruim 30 procent minder tarwe in Oekraïne

In Oekraïne zal dit jaar minstens 35 procent minder tarwe geoogst worden dan in 2021. Dat berekent het geolokalistatiebedrijf Kayrros op satellietbeelden van het Amerikaanse ruimtevaartagenstschap NASA.

0 reacties


Harrie Perdaems, Zeewolde – Suikergoed zaaien

Vlak voor Pasen zaait akkerbouwer Harrie Perdaems uit Zeewolde (Fl.) bij zijn buurman met een bijzondere combinatie een bijzonder gewas. Eerst maar even de combinatie: Perdaems heeft zijn veertig jaar oude Fiat 780 DT voor een Accord DL-zaaimachine gezet.

0 reacties


In eigen hand

Als het gras lang genoeg is en het weer bovendien goed lijkt, rijden we massaal het land in om het gras te maaien. We willen het ideale tijdstip benutten. Niet elk voorjaar kent immers zoveel droge dagen achter elkaar als het voorjaar van 2022.

0 reacties


Vleesvarkensprijzen dalen over gehele linie

De forse daling van de Duitse VEZG-notering voor week 19 met maar liefst 15 cent naar 1,80 euro heeft een daling van alle vleesvarkensprijzen ingezet. De DCA-notering ging vrijdag 6 mei met 8 cent omlaag naar 1,64 euro.

0 reacties


Waterschap De Dommel bezorgd over addendum Nitraatrichtlijn

Op verzoek van de categorie ongebouwd van waterschap De Dommel uit het dagelijks bestuur van het waterschap zijn zorgen over de gevolgen van het addendum van het zevende actieprogramma Nitraatrichtlijn.

0 reacties


HWodka experimenteert in POP3-project met grondwaterstand

Het meten van de grondwaterstand is nuttig om meer inzicht te krijgen in de bodemvochthuishouding van een perceel. Dat constateert de Zuid-Hollandse stichting De Hoeksche Waard op de Kaart (HWodka) dat bezig is met de HW2O-pilot Klimaatadaptief bodemvochtbeheer (POP3).

0 reacties


Stallucht ruikt naar tandpasta na behandeling met uv-licht

Lucht in stallen aangenamer en gezonder maken met uv-licht. Dit utravioletlicht inactiveert niet alleen ziekteverwekkers, het geeft ook de behandelde lucht een mentholachtige geur. Professor Jacek Koziel van de Amerikaanse Iowa State University experimenteert daar al jarenlang mee.

0 reacties


Ook Deense varkensstapel krimpt

De moeizame Europese varkensmarkt zorgt ook in Denemarken voor een krimp van het aantal varkens.

0 reacties


‘Het melkt nu mooi’

De melkprijzen duikelen over elkaar heen.

0 reacties


USDA verwacht hogere tarweprijzen voor 2022-’23

Kleinere voorraden, minder export en hogere prijzen. Dat zijn de verwachtingen van het Amerikaanse ministerie van landbouw USDA wat betreft het seizoen 2022-’23 voor tarwe in de Verenigde Staten.

0 reacties


Boeren gaan slenken Boetelerveld beheren

Drie agrarisch ondernemers gaan de komende jaren gezamenlijk het beheer van een slenk ten noorden van het Overijsselse Natura 2000-gebied Boetelerveld beheren.

0 reacties


Paardjes mogen niet blijven: verhuur weide gebeurde illegaal

Al decennia huren paardenbezitters een weide in het Ommoordse Veld, maar pas nu blijkt dat het al die tijd niet was toegestaan. De boer en later zijn knecht hadden de weide nooit mogen verhuren. De gemeente Rotterdam maakt een einde aan de onderhuur.

0 reacties


Deze boer is blij als je hem je poep komt brengen: ‘Kunstmest duur door de oorlog’

Lever je poep en plas in bij de boer. Een onsmakelijke grap? Boer Wim van den Hengel uit Achterveld is wel degelijk serieus. Waardevolle mensenpoep gooien we weg, om vervolgens dure kunstmest te kopen. Veelal uit Rusland. ,,We spoelen nu grondstoffen het riool in.”

10 reacties


Oproep LTO: breng accijnsverlaging en andere steunmaatregelen in lijn met buurlanden

Steeds meer Europese landen beschermen boeren en tuinders tegen de hevigste impact van de oorlog in Oekraïne. Steunmaatregelen blijven in Nederland uit. LTO Nederland pleit in een brief aan minister Staghouwer voor verschillende maatregelen.

0 reacties


Lokaal eten voor boeren, burgers en buitenlui

Marcin de Beaufort uit Cadzand is van origine een chef-kok. Hij kookte 25 jaar in de betere restaurants in binnen- en buitenland en geeft nu culinaire adviezen. Niet alleen over hoe je gerechten kunt bereiden en serveren maar ook over ingrediënten die koks kunnen gebruiken. Vooral over lokale producten. Daarom bedacht hij het project Foodregio West-Zeeuws-Vlaanderen. De gemeente Sluis participeert hier in.

0 reacties


Deense promovendus onderzoekt levensduur DanBred-zeugen

De Deense promovendus Bjarke Grove Poulsen onderzoekt de levensduur van DanBred-zeugen. Om een nog betere fokwaarde voor levensduur te krijgen, vergelijkt hij in zijn promotieonderzoek data over de levensduur van vermeerderingszeugen met die van zuivere foklijnen.

0 reacties


Bankengroep: wereldeconomie koelt af, Europa nadert recessie

WASHINGTON (ANP) - De wereldeconomie zal dit jaar veel minder hard groeien. Dat komt vooral doordat Europa in een recessie terechtkomt en de groei in China sterk zal vertragen. Wat ook meespeelt in de sombere prognoses zijn de hogere leenkosten en andere aangescherpte voorwaarden in de Verenigde Staten. Die voorspelling deed bankengroep IIF, die de belangen van honderden banken en financiële fondsen vertegenwoordigt.

0 reacties


Kan Oekraïne versneld toetreden tot de Europese Unie? Dat is moeilijker dan het klinkt

Oekraïne wil graag snel lid worden van de Europese Unie. Toch is het maar de vraag of dat ook kan: bij EU-lidmaatschap komt veel kijken en vaak duurt het jaren. We leggen je uit hoe het werkt en waarom het ook voor Oekraïne niet makkelijk zal worden.

0 reacties


Is huurgrond volgend jaar een schaars goed?

Met een tarweprijs die solide rond het €400 niveau beweegt – en daarmee ook andere granen meetrekt – wordt het gewas interessanter dan het de laatste 25 jaar is geweest. Dat geldt ook voor grondeigenaren die voorheen verhuurden. Betekent dit dat huurgrond schaars wordt in Europa? In deze analyse zetten we de trends uiteen per regio in Nederland en daarbuiten.

22 reacties


Bezwaren tegen huisvesting Oekraïense vrouwen bij groentekweker Oventje: ‘het riekt naar discriminatie’

DEN HAAG/OVENTJE – De bezwaren van een buurman tegen de huisvesting van 32 arbeidsmigranten op de boerderij en kwekerij van J. Nooijen aan het Voor-Oventje in Zeeland riekt naar discriminatie. Dat zei Nooijens raadsman donderdag bij de Raad van State.

0 reacties


Voor het eerst planten gekweekt in maangrond

Amerikaanse wetenschappers hebben voor het eerst planten laten groeien in grond die van de maan afkomstig is. De ontdekking dat planten kunnen ontkiemen in de buitenaardse bodem kan van groot belang zijn voor toekomstige ruimtemissies, maar heeft mogelijk ook toepassingen hier op aarde.
"Alles ontkiemde. We stonden er echt van te kijken", zegt een van de wetenschappers, Anna-Lisa Paul, enthousiast. "We stonden echt perplex, dit hadden we niet voorspeld."
De onderzoekers hadden eerder al eens planten laten groeien in aardse aarde die sterk lijkt op maangrond. Daarom kregen ze van NASA bij hoge uitzondering de kans om een volgend experiment met echt maanstof uit te voeren: het team kreeg 12 gram materiaal dat was verzameld tijdens Apollomissies 11, 12 en 17.
Het team gebruikte piepkleine bloempotjes ter grootte van een vingerhoed om de plantjes te laten ontkiemen. Daarin werd telkens 1 gram grond, voedingsstoffen, water en wat zaadjes van de bloem Arabidopsis gelegd. Er werd gekozen voor deze plant omdat hij stug is en het hele genoom ervan in kaart gebracht is.
Moeilijk
De zaadjes liepen binnen drie dagen uit. Tot een dag of zes ontwikkelden de plantjes zich zoals hun soortgenoten die in controlegrond waren geplant, vulkanische aarde die qua structuur en samenstelling het meest lijkt op maangrond.
Na zes dagen bleken de maanplantjes het toch wat moeilijker te krijgen. De plantjes bleven kleiner, blaadjes verkleurden en de worteltjes bleken minder diep te reiken. Het team redeneert dat dat onder meer kwam doordat de korrels van de maangrond, regoliet, scherper zijn dan die van grond op aarde. Dat bemoeilijkte het pad van de wortels.
Toch zijn de onderzoekers enthousiast. "In de toekomst willen we de maan misschien gebruiken als springplank voor langere ruimtemissies. Dan kunnen we grond die daar al is gebruiken", zegt mede-onderzoeker Rob Ferl. Maanakkers kunnen dan wellicht voedsel bieden, maar kunnen ook zuurstof opleveren. Hij sluit daarom niet uit dat NASA ooit maanboeren de ruimte in stuurt.
NASA zelf wijst erop dat niet alleen astronauten in de toekomst misschien iets hebben aan het onderzoek. Planten kweken in deze ruwe grond zou ook kunnen leiden tot inzichten in hoe planten op aarde in radicaal andere grond gekweekt kunnen worden.

0 reacties


Boer mist landbouwanalyse in gebiedsproces Fochteloërveen

Landbouwgedeputeerde Klaas Fokkinga (FNP) gaat na waarom voor het lopende gebiedsproces bij het Fochteloërveen geen landbouwanalyse is uitgevoerd, terwijl er wel een natuuranalyse kwam. Dat doet hij op aandringen van CDA-Statenlid Anne Schelhaas.

0 reacties


Droogtesituatie op de rand van nijpend

De Nederlandse akkerbouw houdt nog aardig stand tegen de droge omstandigheden van het voorjaar, maar de zorgen nemen toe.

0 reacties


Kijkje in 1940: op de knieën onkruid trekken

Onkruid stond slordig en het vormde concurrentie voor de gewassen.

0 reacties


Zelfde eisen middelentoelating in strokenteelt

Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) heeft besloten dat voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in strokenteelt geen aparte toelatingsaanvraag, -beoordeling of -besluit nodig is.

0 reacties


Oprichting producentenorganisatie aquacultuur straks mogelijk in Vlaanderen

In de toekomst zal de aquacultuursector ook een producenten- of brancheorganisatie kunnen oprichten. De Vlaamse regering heeft dit besloten.

0 reacties


Wat vind jij: Een mogelijke vergunningsplicht om koeien in de wei te laten lopen slaat nergens op

De rechter in Overijssel bepaalde dat de provincie boeren niet zomaar toestemming mag geven om de koeien in de wei te laten.

0 reacties


Slachtkoeien Vee&Logistiek goedkoper

Veehandelsorganisatie Vee&Logistiek verlaagde vrijdag de notering voor slachtkoeien met 5 cent.

0 reacties


België trekt ophokplicht in

De ophokplicht in België is vanaf zaterdag niet langer van kracht.

0 reacties


Oekraïne-vlogger Kees Huizinga: 'Dieseltekort grootste probleem'

In De week van Kees Huizinga vertelt deze Nederlandse boer in Oekraïne wat hij merkt van boeren in een land in oorlogstijd. Deze week geeft Huizinga aan dat het grootste probleem waar hij momenteel kampt een dieseltekort is.

0 reacties


Column: Welvaartscrisis

'Plots was er oorlog en opeens dreigt er voedselschaarste. De ideale situatie voor het narratief van de Nederlandse boeren die de wereld moeten voeden en die alle milieuproblemen in een ander daglicht zet.'

0 reacties


Boerin worstelt over toekomst bedrijf op ijsbaan Wergea

Worstelingen rond de verkoop van grond, het voortbestaan van het boerenbedrijf en bedrijfsovername worden deze dagen verbeeld op de ijsbaan in Wergea. Het is het decor van het theaterstuk Under Wetter (Onder Water) van Tryater waarin een boerin en haar zoon en beoogd bedrijfsopvolger belangrijke rollen vervullen.

1 reactie


Schade door aardbevingen aan mestkelders Groningse boeren nooit onderzocht

Het Centrum Veilig Wonen (CVW) wist jarenlang dat aardbevingen de oorzaak zouden kunnen zijn van schade aan mestkelders van Groningse boeren. Dat schrijft Pieter Lakeman van Stichting Onderzoek Bedrijfsinformatie.

0 reacties


Vogelhut en een automaat als de kers op de melk

De pont van Marken naar het vasteland en andersom is vervangen door een weg op een dijk. Toch voelt het voor de enige melkveehouder op het eiland alsof hij echt op een eiland boert.

0 reacties


Transportorganisaties: ‘Meer inzicht moet leiden tot minder CO2’

De Topsector Logistiek, Evofenedex en Transport en Logistiek Nederland hebben een website gelanceerd waar transportondernemers hun CO2-uitstoot kunnen berekenen. Meer inzicht in de uitstoot zou volgens de organisaties moeten leiden tot meer inspanning bij transportondernemers voor de vermindering van de uitstoot. De CO2-uitstoot in Nederland moet omlaag. ‘Die uitdaging geldt voor ons allemaal, dus ook […]

0 reacties


Het zout rukt op, verzilting is de harde werkelijkheid bij Firma Goodijk in Sexbierum: op bijna 2 hectare groeit helemaal niets meer

Voor veel boeren is het nog een dreiging, iets wat mogelijk te gebeuren staat. Voor de agrarische Firma Goodijk in Sexbierum is het al een aantal jaren de harde werkelijkheid: verzilting. Op een aantal hectares wil geen gewas meer groeien.

0 reacties


Landbouwministerie VS verwacht ook volgend jaar nog een graantekort

Het wereldwijde tekort aan graan zal voorlopig nog voor problemen zorgen. Vooral in Oekraïne zal minder geoogst worden door de oorlog. Maar ook in Australië, Marokko en India valt de oogst lager uit.

0 reacties


Er bestaat biobrandstof voor vliegtuigen, waarom vliegen we er dan niet (of amper) mee?

Sommigen hadden misschien gehoopt dat er na corona minder gevlogen zou worden, maar dat lijkt niet het geval. Maar naast minder vliegen is er een andere manier om 'groener' te zijn in de lucht. In deze eerste klimaatvraag van RTL Nieuws gaan we in op de vraag: waarom vliegen we (bijna) niet met biobrandstof in vliegtuigen?

0 reacties


Zo verrast Boer Zoekt Vrouw-boer Jouke Huitema uit Witmarsum Karlijn als ze wakker wordt

KRO-NCRV heeft een teaser vrijgegeven van de laatste aflevering van het seizoen 2021-2022 van Boer Zoekt Vrouw. De romantiek spat er vanaf bij Jouke en Karlijn.

0 reacties


Elektrische MAN Lions City 12 E doorkruist Europa in tien dagen tijd

MÜNCHEN - Acht landen, tien dagen en meer dan 2.500 kilometer: de MAN Lion's City 12 E heeft de ‘Electrifying Europe Tour’, die 29 april in München startte, met succes voltooid. Op zijn reis van Duitsl...Lees meer

0 reacties


Harbers: liever geld naar klimaataanpassing dan compensatie boer

DEN HAAG (ANP) - Minister van Infrastructuur en Waterstaat Mark Harbers geeft liever geld uit aan maatregelen om de Nederlandse waterhuishouding toekomstbestendig te maken dan aan een regeling voor boeren die schade leiden als gevolg van klimaatverandering. "Zeker in de landbouw geldt: je werkt met de natuur en de natuur is grillig. In principe is dat voor eigen risico."

0 reacties


Russische recordoogst tarwe, elders ter wereld zorgen

In veel delen van de wereld zijn er zorgen over de tarweoogsten, maar zo niet in Rusland. De omstandigheden in het land lijken optimaal voor een goede oogst. President Vladimir Poetin spreekt zelfs van een recordoogst.

0 reacties


Jurist: ‘CBb zat behoorlijk in zijn maag met deze zaak’

Een veehouder veroordelen voor een overtreding die een jaar later geen overtreding meer is.

0 reacties


Duitse melkprijs maart plust 1,74 cent

De gemiddelde melkprijs bij onze oosterburen lag in maart met 44,85 cent per kilo standaardmelk 1,74 cent hoger dan in februari.

0 reacties


Boerderij-test: secuurder strooien met Amazone Windcontrol

Amazone kan sinds kort het optionele Windcontrol leveren zonder ArgusTwin. Dit maakt de optie goedkoper en toegankelijker. Boerderij bekeek het systeem.

0 reacties


Hamletz gaat boerderijophaaldagen organiseren voor verkoop vlees

Hamletz gaat met slagerij Hofman uit Winschoten samenwerken om de online verkoop van Hamletz scharrelvarkensvlees een nieuwe impuls te geven en organiseert op 28 mei een eerste boerderijophaaldag waar klanten hun bestelde vlees kunnen ophalen.

0 reacties


Hamletz gaat boerderijophaaldagen organiseren voor verkoop vlees

Hamletz gaat met slagerij Hofman uit Winschoten samenwerken om de online verkoop van Hamletz scharrelvarkensvlees een nieuwe impuls te geven en organiseert op 28 mei een eerste boerderijophaaldag waar klanten hun bestelde vlees kunnen ophalen.

0 reacties


Video: Werk in stallen en buitenverblijven van varkens

Alle hokken en buitenverblijven moeten weer schoon; de varkens van Michelle kunnen net als de koeien naar buiten. Verder heeft de vlogster mooie stageplannen.

0 reacties


Doodgebeten koeien onderzocht op wolven-DNA

De afgelopen dagen waren er twee meldingen van doodgebeten koeien, melden diverse media. Of dit het werk is van de wolf, wordt nog onderzocht met DNA-monsters.

8 reacties


USDA voorspelt verdere daling van tarwevoorraden

Op basis van een lagere productie en een bijna gelijkblijvend verbruik voorspelt het Amerikaanse landbouwministerie USDA opnieuw een daling van de wereldvoorraden aan tarwe in seizoen 2022-2023.

0 reacties


Boerin worstelt met toekomst bedrijf op ijsbaan Wergea

Worstelingen rond de verkoop van grond, het voortbestaan van het boerenbedrijf en bedrijfsovername worden deze dagen verbeeld op de ijsbaan in Wergea. Het is het decor van het theaterstuk Under Wetter (Onder Water) van Tryater waarin een boerin en haar zoon en beoogd bedrijfsopvolger belangrijke rollen vervullen.

0 reacties


Column: ‘Woest aantrekkelijk’ aanbod blijft uit

De nieuwe opkoopregelingen gaat weinig boeren overhalen om hun bedrijf te verkopen. Helemaal nu duidelijk is dat een semi-overheidsorgaan gunstigere aanbiedingen doet.

0 reacties


Column: ‘Woest aantrekkelijk’ aanbod blijft uit

De nieuwe opkoopregelingen gaat weinig boeren overhalen om hun bedrijf te verkopen. Helemaal nu duidelijk is dat een semi-overheidsorgaan gunstigere aanbiedingen doet.

0 reacties


Het o-woord is geen politiek taboe meer

Onteigening is allang geen taboe meer.

0 reacties


Eiermarkt met meerdere gezichten

De eiermarkt was in week 19 aardig, matig, rustig. Scharreleieren liepen goed weg, maar kooi en biologische zijn moeilijker ‘te slijten’.

0 reacties


‘Boeren bewijzen dat er kansen voor de grutto zijn’

Het aantal grutto’s is afgelopen decennia enorm gedaald, ondanks miljoenen euro’s voor weidevogelbeheer. Maar er zijn positieve ontwikkelingen.

0 reacties


Gerrit van der Scheer neemt belang in Zweegers Equipment Group

Nu de landbouwtak van ZBG per 9 mei 2022 is ondergebracht in de Zweegers Equipment Group valt daaronder onder meer Mechan Groep, de importeur van A...

0 reacties


USDA voorspelt verdere daling tarwevoorraden

Op basis van een lagere productie en een bijna gelijkblijvend verbruik voorspelt het Amerikaanse landbouwministerie USDA opnieuw een daling van de wereldvoorraden tarwe in seizoen 2022-2023.

0 reacties


Onderzoeker: 'Aardbevingsschade mestkelders aan de kant geveegd'

Centrum Veilig Wonen (CVW) heeft veel Groningse boeren benadeeld door hun op mestkelderschade gebaseerde claims af te wijzen. Dat gebeurde zonder door deskundigen te laten onderzoeken of de betreffende schades door aardbevingen veroorzaakt waren. 'De meldingen zijn aan de kant geveegd', stelt onderzoeker Pieter Lakeman.

0 reacties


Boerin bezorgd over toekomst bedrijf op ijsbaan Wergea

Worstelingen rond de verkoop van grond, het voortbestaan van het boerenbedrijf en bedrijfsovername worden deze dagen verbeeld op de ijsbaan in Wergea. Het is het decor van het theaterstuk Under Wetter (Onder Water) van Tryater waarin een boerin en haar zoon en beoogd bedrijfsopvolger belangrijke rollen vervullen.

0 reacties


Al ruim 7 jaar maïs zaaien zonder te ploegen

Maïs telen zonder te ploegen. Loonwerker Juul ten Hove heeft er al jaren ervaring mee. Maïs telen op ruggen blijkt ook goed uit te pakken op de zavelachtige grond in Kamperveen. Beide machines werden gedemonstreerd.

0 reacties


Onderzoekers bestrijden gezamenlijk antimicrobiële resistentie

Hoe bacteriële infecties te voorkomen en de behoefte aan antibiotica te verminderen? Onderzoekers van Wageningen University & Research, universiteiten in Denemarken en de Verenigde Staten slaan de handen ineen in een nieuw project: PIG-PARADIGM. De Novo Nordisk Foundation financiert het project met 20,1 miljoen euro.

0 reacties


Respect centraal thema in publiekscampagne Vee&Logistiek

Vee&Logistiek Nederland start een publiekscampagne onder de titel ‘Respect’. De lancering vindt 13 mei plaats in het Van der Valk Theaterhotel in Almelo tijdens het jaarlijkse congres.

0 reacties


Respect centraal thema in publiekscampagne Vee&Logistiek

Vee&Logistiek Nederland start een publiekscampagne onder de titel ‘Respect’. De lancering vond13 mei plaats in het Van der Valk Theaterhotel in Almelo tijdens het jaarlijkse congres.

0 reacties


Moeizame vleesverkopen maar prijs blankvleeskalf blijft gelijk

Prijzen van blankvleeskalveren blijven gelijk op een niveau van gemiddeld € 5,38 per kilo geslacht gewicht (exclusief btw) voor O-/P+-kwaliteit.

0 reacties


Video | Trekker Claas Elios 210 getest

Boerderij testte in de zomer van 2021 trekkers met 75 tot 80 pk motorvermogen. We zoomen in op de Claas Elios 210.

0 reacties


Varkenshouder raakt ongebruikte stikstofruimte mogelijk kwijt

Varkenshouders raken ongebruikte stikstofruimte straks mogelijk kwijt. Het ministerie van Landbouw en Natuur en Voedselkwaliteit onderzoekt namelijk de mogelijkheid om onbenutte stikstofruimte van veehouders in te nemen.

9 reacties


Lichte druk aan afzetkant heeft geen invloed op prijs

Ondanks wat druk aan de afzetkant blijven de uitbetaalprijzen voor blank en rosé overeind. Er is ruim voldoende aanbod van blanke kalveren. Daar tegenover staat een licht afnemende vraag van blank kalfsvlees richting de zomer. Sommige onderdelen van

0 reacties


Ctgb krijgt nieuwe collegevoorzitter

Rob van Lint is door minister Henk Staghouwer van LNV met ingang van 1 juli 2022 benoemd tot voorzitter van het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb).

0 reacties


Vion Duitsland betaalt maandag al 1,60 euro, ongeacht wat VEZG woensdag doet

Vion Duitsland gaat aanstaande maandag al 1.60 euro betalen aan de varkenshouders, ongeacht wat de VEZG-notering woensdag gaat doen. Dit blijkt uit een brief die in handen is van de redactie.

0 reacties


Deze boer vond een slimme oplossing voor het tekort aan regenwater

Het is zonnig en droog: veel mensen vinden dat heerlijk, maar boeren in met name de Achterhoek zitten inmiddels te springen om wat hemelwater. De planten die nu net ontkiemen, snakken ernaar. Melkveehouder Mark Wenneger uit Groenlo heeft voor zijn grasland een oplossing gevonden: een drainagesysteem dat hij zelf kan regelen.

0 reacties


Slepend stikstofgevecht ligt op de loer. 'Onteigenen van boer vergt lange adem', zegt deze advocaat uit Groningen

Onteigening van boerenbedrijven tegen stikstof belooft een tijdrovend en ingewikkeld proces te worden. Daarvoor waarschuwen experts in agrarisch recht. Stikstofminister Christianne van der Wal dreigt met onteigening om boeren te dwingen mee te doen aan vrijwillige opkoop. Advocaat Piet Stehouwer uit Groningen schat de kans dat binnen haar ambtstermijn ook maar één veehouder om stikstof onteigend wordt op ’nihil’.

0 reacties


Boeren kunnen subsidie krijgen voor renovatie van hun historische daken

De provincie Fryslân stelt 600.000 euro beschikbaar voor een dakenregeling voor karakteristieke, monumentale boerderijen die een agrarische functie hebben.

0 reacties

12 Mei 2022

Toch vergunningsplicht weidegang: ’Zo kan er eigenlijk niets meer’

Veehouders hebben mogelijk toch een natuurvergunning nodig voor de weidegang van hun koeien. De rechtbank in Zwolle oordeelde woensdag dat de provincie Overijssel niet zomaar mag besluiten dat er geen vergunning nodig is. Eerst moet de provincie aantonen dat koeien in de wei geen extra stikstofuitstoot veroorzaakt die nabije natuur schaadt.

65 reacties


Olie slurpen en appel eten, zo proef je olijfolie

Een internationale olijfoliecompetitie in Nederland? Jazeker, zegt Gregor Christiaans, de organisator van de eerste editie van de Amsterdam International Olive Oil Competition (AIOOC). Christiaans vindt dat we veel te weinig weten van olijfolie. Als het aan hem ligt, gaan we veel meer van het vloeibare goud gebruiken én beter letten op de kwaliteit en herkomst ervan.

0 reacties


​Plan kenniscentrum kalverhouderij positief ontvangen

Het plan om in Barneveld te komen tot een kenniscentrum voor de kalverhouderij is door de raadscommissie Bestuur van de gemeente Barneveld goed ontvangen.

0 reacties


Steeds minder stikstof en fosfaat uit rioolwater in oppervlaktewater

In 2020 zuiverden Nederlandse rioolwaterzuiveringsinstallaties 1,94 miljard kubieke meter rioolwater, 2 procent meer dan een jaar eerder.

0 reacties


Terugwinning en hergebruik bij rioolwaterzuivering, 2020

Projecten bij rioolwaterzuiveringsinstallaties voor terugwinning en hergebruik in 2020.

0 reacties


‘Hebben ketenpartners meer bestaansrecht dan de boer?’

De rekening van kostenstijgingen komt altijd op het bord van de boer terecht.

0 reacties


Bever veroorzaakt steeds meer schade in Limburg

De bever rukt op in Limburg. Dat leidt op steeds meer agrarische bedrijven tot problemen. Het dier knaagt gewassen kapot en zorgt voor water- en ondergravingsschade. Volgens de LLTB is ingrijpen absolute noodzaak.

0 reacties


‘Afhaken bij het stikstofbeleid’

Een rit langs bossen en weiden met koeien.

0 reacties


Weet wat je voert aan mineralen

Mineralen zijn cruciaal voor gezond vee. Zowel tekorten als een overmaat ervan in de voeding kunnen schadelijk zijn voor het dier. Voer daarom op de CVB-norm en vul alleen daadwerkelijke tekorten aan.

0 reacties


Boerenbedrijven in Nederland openen staldeuren voor het publiek

Voor de vijftiende keer organiseert Campina de Open Boerderijdagen. Op de vrijdag na Hemelvaart (27 mei) en Tweede Pinksterdag (6 juni) laten 76 boerenfamilies in Nederland mensen kennis maken met het boerenleven.

0 reacties


1 op 5 consumenten ziet in actieweek af van vlees of zuivel

1 op de 5 Nederlanders (19 procent) nam deel aan de Nationale Week Zonder Vlees & Zuivel en consumeerde minder vlees of zuivel. De actieweek werd dit jaar gehouden van 7 tot en met 13 maart.

4 reacties


Ook Deense varkensstapel daalt

Deense varkenshouders hebben hun varkensstapel verkleind. In de afgelopen 12 maanden daalde het aantal varkens met ruim 5%. Het aantal mestvarkens daalde met 7%, biggen -4,7%, gespeende biggen 4,5%, drachtige zeugen 6,1% en niet drachtige zeugen 5,5%.

0 reacties


Goodness Paradox: duurzaamheid is een kwestie van data en durven kiezen

Standaarden, normen en keurmerken bepalen wie in de toekomst voor welke markt kan produceren, schreef ik eerder. Boeren, tuinders en telers raken gevangen in de netwerken van partijen die hen ‘ok’ verklaren. Dat beperkt hun afzetmogelijkheden omdat ze maar aan één standaard tegelijk kunnen voldoen, maar ook klanten hebben die nèt een andere willen. Omdat ze daar niet aan kunnen voldoen, wordt hun product nodeloos duur en worden goede inspanningen verspild. Achter dat probleem duikt een tweede vraagstuk op. De wetgever, NGO's, bedrijven, de wetgever en het publiek willen tegenstrijdige doelen tegelijk in hetzelfde product verwezenlijkt zien. Maar dat gaat niet. Is daar iets aan te doen?

0 reacties


New Holland T6 Methane Power bij Giro d’Italia

New Holland promoot de methaantrekkers langs de route van de Italiaanse wielerronde Giro d’Italia. Daarvoor heeft de fabrikant een T6 Methane Power gehuld in de kleuren van de maglia rosa, de kleur van de leiderstrui.

0 reacties


Boeren in onzekerheid door falende overheid

Het is onacceptabel dat de rechtszekerheid van boeren die zich netjes aan de regels houden voortdurend onder druk staat. Dat zegt LTO Nederland in reactie op een rechterlijke...

0 reacties


Dierlijk eiwit kan prima concurreren met plantaardig

De consumptie van dierlijke eiwitten moet meer verschuiven naar eiwit van planten want dan is er minder landbouwgrond nodig.

0 reacties


Britse varkenshouders sturen politiek en Tesco opnieuw wake-upcall

De Britse koepelorganisatie National Pig Association (NPA) heeft de Engelse overheid en retailer Tesco opnieuw een wake-upcall gestuurd. De boodschap van de oproep luidt: varkenshouders meer betalen of hen voorgoed kwijtraken.

0 reacties


Tips om kelderexplosies te voorkomen

Bij emissiearme vloeren kan zich methaangas ophopen in de mestkelder, waardoor het risico op explosies toeneemt. Met wat eenvoudige handelingen is het gevaar te verkleinen.

0 reacties


Column: De junibrief

Na een tegenvallende hoofdlijnenbrief die onzebeide ministers op 1 april naar de Kamer heb-ben gestuurd, kijken we nu al uit naar de junibrief van minister Staghouwer.

0 reacties


Wat is de invloed van bosherstel op watercycli?

Bosherstel is een doeltreffende manier om koolstof in de atmosfeer op te slaan en klimaatverandering tegen te gaan. Er bestaan veel initiatieven om het bosoppervlak op de wereld te vergroten. De invloed hiervan op watervoorraden wordt echter nog onvoldoende begrepen. Bosherstel zal plaatselijk voor meer verdamping zorgen. Maar de invloed op neerslag reikt veel verder dan landsgrenzen, of zelfs buiten continenten: bosherstel in het Amazonegebied kan bijvoorbeeld gevolgen hebben voor regenval in Europa en Oost-Azië. Een nieuwe studie onder leiding van Wageningen University & Research heeft de impact berekend van grootschalig bosherstel op watercycli, en op de mondiale beschikbaarheid van water.

0 reacties


Studenten winnen met sportdrank voor e-sporters

De Tiny van Boekelprijs 2022 is toegekend aan het studententeam GAME ON: The optimal supplement for athletes. De studenten van GAME ON ontwikkelden een sportdrank voor e-sporters. De jury werd aangenaam verrast door hun creativiteit en door de leesbaarheid en het wetenschappelijk fundament van het adviesrapport.

0 reacties


Jongeren kleuren Nationale Intensieve Veehouderijbeurs

Vooral jongeren gaven woendag de tweede dag van de Nationale Intensieve Veehouderijbeurs (NIVb) in Arnhem kleur. Johan Wolters hoopt als organisator donderdag de eerste editie met een klapper af te sluiten.

0 reacties


Zorgen over aanhoudende droogte nemen toe

Het is droog en naar verwachting zal die droogte de komende twee weken aanhouden. Met name in het zuiden is de verdroging van de bodem goed merkbaar. Waar het kan zijn boeren aan het beregenen.

0 reacties


Gejo Grading wint eerste Smart Farming Award

Met de Smart Grader als innovatie heeft landbouwmachinefabrikant Gejo Grading de eerste Smart Farming Award gewonnen. Deze optische sorteerder telt grote partijen knollen en bollen onder andere op aantallen.

0 reacties


Goede huisvesting arbeidsmigranten blijft prioriteit

“Boeren en tuinders gebaat bij goede bescherming arbeidsmigranten”, zo bevestigde LTO Nederland twee jaar geleden het advies ‘Geen tweederangsburgers’ van Emile Roemer. In...

0 reacties


Barbieri x-rot 80 – Hongerige berggeit

Nog een jaar en dan viert de Italiaanse machinefabrikant Barbieri zijn 65ste verjaardag. De fabrikant uit Sossano (tussen Verona en Venetië) bouwt...

0 reacties


Video: Workshop 'diagnostiek en bemonstering van PRRS'

Varkensdierenarts Marc Schyns van MSD Animal Health legt tijdens de Pig Business-bijeenkomst ‘Het kan! Vijf jaar varkens houden zonder PRRS’ ‘uit hoe je kunt toewerken naar een PRRS-vrij bedrijf.

0 reacties


Varkenshouder raakt ongebruikte stikstofruimte mogelijk kwijt

Varkenshouders raken ongebruikte stikstofruimte straks mogelijk kwijt. Het ministerie van Landbouw en Natuur en Voedselkwaliteit onderzoekt namelijk de mogelijkheid om onbenutte stikstofruimte van veehouders in te nemen.

0 reacties


Emissieprotocollen geven akkerbouwer houvast

Twee protocollen bieden akkerbouwers houvast voor het verminderen van de emissie van gewasbeschermingsmiddelen vanaf het erf of het perceel. Dat melden Brancheorganisatie (BO) Akkerbouw en LTO Nederland.

0 reacties


Agroscoopbokaal melkvee voor familie Gijmink

Harold, Sandra en zonen Thom en Finn Gijmink uit het Drentse Nieuwlande winnen de Agroscoopbokaal Melkvee 2022. Binnen de ForFarmers-veehouders wist de familie de grootste stijging in kilogrammen vet en eiwit te realiseren.

14 reacties


Ventilatoren verhogen de melkproductie én het bedrijfsresultaat

Hebben ventilatoren invloed op de melkproductie en de gezondheid van mijn koeien? En kan ik de investering terugverdienen? De temperaturen stijgen weer en dat heeft invloed op de melkproductie. Een goed ventilatieplan houdt de melkproductie op peil, maar dat kost geld. Maar hoe vul ik dat in en wat brengt het op. En kan ik … Continued

0 reacties


Serie zomerse dagen op komst: lokaal zelfs 30 graden mogelijk

De zomer zet door. Volgende week stijgt de temperatuur in het zuiden dagelijks naar 25 graden of meer. Ook in de rest van het land wordt het ruim boven de 20 graden. ,,Zonovergoten wordt het niet, want er zijn ook wolkenvelden en zo nu en dan is een stevige (zomerse) onweersbui mogelijk”, moet weerman Rico Schröder van Weeronline de pret meteen drukken.

0 reacties


Melkprijs april iets kalmer omhoog dan in maart

Na een reeks onstuimige melkprijsverhogingen in maart, zijn de meeste melkprijzen in april een klein beetje rustiger omhoog gegaan. In plaats van €2,05 kwam er volgens de Boerenbusiness Melkprijsvergelijker ditmaal €1,89 per 100 kilo bij, wat nog steeds een behoorlijke verhoging is.

0 reacties


Drones en giga waterbassins hard nodig om straks nog voldoende eten te hebben

2022 is hard op weg het droogste jaar ooit te worden. Boeren en tuinders, die heel veel water nodig hebben voor hun gewassen, proberen er zo zuinig mogelijk mee om te springen. Maar nog liever zouden ze dit probleem bij de wortel aanpakken. Letterlijk.

0 reacties


THE Impact Ranking: WUR klimt naar 65e plek

Wageningen University & Research (WUR) klimt naar plek 65 op de Times Higher Education (THE) Impact Ranking. De jaarlijkse ranglijst houdt bij hoe organisaties wereldwijd scoren op de 17 duurzaamheidsdoelen van de Verenigde Naties (VN). Deze zogeheten Sustainable Development Goals (SDG’s) zijn in 2015 door de Verenigde Naties in het leven geroepen. Voor de THE Impact Ranking werden dit jaar wereldwijd meer dan 1400 universiteiten gerangschikt op basis van hun bijdrage aan de SDG’s.

0 reacties


Ministerie trekt stekker uit super-ecocombi

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat geeft geen vervolg aan de verkenning van de super-ecocombi. Daarmee lijkt het wegdebuut van de extra lange trucks van de baan. Dat bevestigt het ministerie van IenW. Het was al enige tijd stil rond de verkenning van de SEC in Nederland. Een jaar geleden zette de RDW een streep […]

0 reacties


Uitdagend groeiseizoen duwt tarweprijs omhoog

Waarschuwingen voor lagere opbrengsten in Europa en Noord- en Zuid-Amerika geven de graannoteringen weer een zet naar boven. Op de Matif sloot tarwe van de nieuwe oogst voor het eerst boven de €400 per ton. Daarnaast nemen handelaren en speculanten hun posities in, in aanloop naar het Wasde-rapport dat vanavond Nederlandse tijd wordt gepubliceerd.

0 reacties


Satellietbeelden NASA voorspellen ruim 30 procent minder tarwe in Oekraïne

In Oekraïne zal dit jaar minstens 35 procent minder tarwe geoogst worden dan in 2021. Dat berekent het geolokalistatiebedrijf Kayrros op satellietbeelden van het Amerikaanse ruimtevaartagenstschap NASA.

0 reacties


Wordt de elektrische Manta Opel’s nieuwe vlaggenschip?

De Opel Manta is een auto die bij velen in het geheugen gegrift staat, of dit nu vanwege de New Kids films of uit pure nostalgie is. Voor liefhebbers hebben we in ieder geval goed nieuws: de Manta komt terug, waarschijnlijk als elektrische crossover SUV.

0 reacties


Die wolf in de Achterhoek, is die wel écht wild of een hybride? ‘Zwervende wolf is vanuit Duitsland zo hier’

NOORDIJK/WINTERSWIJK - Nu de wolf vaker wordt waargenomen in de regio, zijn er ook mensen die vraagtekens zetten bij de snelheid waarmee het roofdier terugkeert in Nederland. Sommigen beweren zelfs dat de dieren die vorige en deze week zijn gezien in de Achterhoek, geen wilde wolven zijn.

0 reacties


Graantekort stuwt explosieve omzetgroei kunstmestfabrikant OCI

Wereldwijde graantekorten en een grote vraag naar kunstmest hebben voor een omzet- en winstexplosie gezorgd bij OCI. Voor komende periode verziet de aan de Amsterdamse beurs genoteerde kunstmestproducent nog meer groei.

0 reacties


Vaart in plannen zonnepark bij Mariahout

MARIAHOUT - Plannen voor een grootschalig zonnepark aan de Vossenberg krijgen steeds meer gestalte.

0 reacties


Deense varkenshouderij krimpt nu ook fors

Waar in ons eigen land en omringende landen de varkensstapel al een aantal jaren krimp laat zien bleef de Deense varkensstapel lange tijd een licht groeiende tendens vertonen. De te lage biggen- en varkensprijzen zorgen er echter voor dat nu ook het aantal varkens in Denemarken fors daalt.

0 reacties


Gejo Grading wint eerste Smart Farming Award

Machinefabrikant Gejo Grading heeft met zijn optische sorteerder Smart Grader de eerste Smart Farming Award gewonnen. Het bedrijf uit het Flevolandse Luttelgeest kreeg de onderscheiding dinsdag uitgereikt door gemeente Noordoostpolder.

0 reacties


Fotoserie: Tulpen koppen met nieuwe Pink Innovation

Koos Kreuk uit Andijk (NH) is deze dagen druk met het koppen van de tulpen van zijn zoon Niels. Met een nieuwe Pink Innovation kopt hij op een perceel bij Zeewolde (FL).

0 reacties


Gedeputeerde verzekert: wij gaan geen boeren uitkopen voor stikstofreductie. Provinciale Staten zijn er niet gerust op

De provincie Fryslân denkt aan de doelstellingen van stikstofreductie rond kwetsbare natuurgebieden te kunnen voldoen zonder boerenbedrijven te onteigenen. Provinciale Staten is daar niet gerust op.

1 reactie


Megaclaim boeren in de maak voor schade door droogte: waterbedrijven voor 300 miljoen aangeslagen

AALTEN - Drinkwaterbedrijven kunnen een claim van honderden miljoenen euro’s verwachten van boeren die schade lijden door waterwinning. Landbouwbedrijven lijden jaarlijks voor miljoenen schade door de lage grondwaterstanden, zeggen ze, omdat drinkwaterbedrijven zoveel water nodig hebben.

0 reacties


Video: Een hoge voederwaarde geeft meer melkopbrengst

Het doel van ons graslandmanagement is om zoveel mogelijk smakelijk ruwvoer te winnen met een zo hoog mogelijke kwaliteit en voederwaarde: 3% hogere verteerbaarheid betekent ongeveer 2 liter melk per koe per dag extra.

0 reacties


Overdekte uitloopruimte bij kippenschuur mag: Drenthe komt boeren tegemoet om dierenwelzijn te verbeteren

Pluimveehouders kunnen aan de slag om overdekte vrije uitloopruimtes bij hun stallen te bouwen. De provincie Drenthe maakt het mogelijk dat ze hiervoor een vergunning kunnen krijgen.

0 reacties


Veehouderij Techniek verschijnt later

Het mei-nummer van het vakblad Veehouderij Techniek verschijnt niet op tijd. De drukkerij heeft grote capaciteitsproblemen. Naar verwachting verschijnt het blad, dat normaal gesproken op vrijdag 13 mei op de deurmat zou vallen, een paar dagen later.

0 reacties


Mari van den Heuvel: 'Glastuinders vinden keuzes maken lastig'

De nieuwe regiovoorzitter van Glastuinbouw Nederland Mari van den Heuvel constateert dat veel tuinders in Noord-Brabant en Zeeland stoeien met de vraag welke keuzes ze moeten maken voor de toekomst. Als voorzitter wil hij hun vooral ruimte bieden om te kunnen ondernemen.

0 reacties


CGN-appelbomen in de bloei

Wie de afgelopen weken in de Betuwe is geweest, heeft het ongetwijfeld gezien: de appelbomen bloeien weer prachtig! Zo ook de bomen van de CGN-appelcollectie. Hoe behouden en gebruiken we de genetische diversiteit van deze oude Nederlandse appelrassen?

0 reacties


Nuenen ontkomt niet aan voetbalvelden vol zonnepanelen; alleen daken zijn niet genoeg

NUENEN - Nuenen lijkt er niet onderuit te kunnen: tientallen hectaren grond moeten vol zonnepanelen gelegd worden. Daken alleen zijn niet genoeg om voldoende duurzame energie op te wekken.

0 reacties


Terughoudende vraag remt hogere uienprijzen

De teler wil een hogere uienprijs, maar de afzetmarkt accepteert het moeilijk. Baalprijzen staan licht onder druk.

0 reacties


Keenan vernieuwt Mechfiber voermengwagen

Voermengwagenfabrikant Keenan vernieuwt de Mechfiber 365 voermengwagen en doopt hem Mechfiber 365+. De machine vervangt de oude nog deze zomer. De fabrikant verbeterde naar eigen zeggen het ontwerp van de peddel die het voer mengt.

0 reacties


Eerste indruk opkoopregelingen

Op 10 mei publiceerde LNV twee conceptregelingen voor vrijwillige opkoop. Een goede regeling kan ruimte aan de blijvers bieden en zo boeren, economie en natuur vooruit helpen...

0 reacties


LandbouwMechanisatie Zomertour 2022: 30 mei t/m 4 juni

Over ruim twee weken gaan redacteuren Chris Vlaanderen en Jasper Lentz weer op Zomertour. Het doel? Interessante verhalen verzamelen voor vakblad LandbouwMechanisatie én van elke dag een videoverslag. Benieuwd met welke trekker de redacteuren gaan rijden? Houd de website in de gaten en volg LandbouwMechanisatie op Facebook of Instagram.

0 reacties


Notering oud rosé omlaag door groter aanbod in moeilijke markt

De voelbare druk van de afgelopen weken op de rosémarkt resulteert in een prijsdaling.

0 reacties


Grasland woelen is noodoplossing bij bodemverdichting

Bodemverdichting is op te heffen door woelen. Toch geldt: voorkomen is beter dan genezen. Grasland woelen mag geen routinewerk zijn.

0 reacties


Zweedse Ekobot bestrijdt onkruid met veldrobot

Het Zweedse Ekobot demonstreert dit seizoen twee veldrobots voor mechanische onkruidbestrijding in Nederland. Op het moment draaien er ook twee robots in Zweden. De elektrisch aangedreven veldrobot heeft een spoorbreedte van 2 meter en verwijdert onkruid in uienrijen. Volgend teeltseizoen zijn er ook andere spoorbreedtes beschikbaar.

0 reacties


Kan de Mekong Delta van verdrinking worden gered?

De Mekong Delta in Vietnam zal aan het eind van de eeuw bijna volledig verdronken kunnen zijn als er niet snel en voor het gehele stroomgebied actie wordt ondernomen. Op dezelfde voet doorgaan betekent dat 90% van deze agro-economische reus waar 20 miljoen mensen leven, onderloopt. Met enorme plaatselijke en internationale gevolgen.

0 reacties


Neerslagtekort zorgt voor wisselende stand in suikerbieten

Het neerslagtekort dat inmiddels richting recordhoogte gaat, zorgt voor een landelijk erg wisselende stand in suikerbieten. Het areaal overzaai is opgelopen tot 2.600 hectare, blijkt uit uitzaaigegevens van Cosun Beet Company.

0 reacties


Frankrijk begint vaccinatieproef tegen vogelgriep

Frankrijk is begonnen met een proef met vaccinatie tegen vogelgriep HPAI. Als de proef slaagt, zullen de resultaten worden aangeboden aan de Europese Unie. De ministers van landbouw moeten dan beslissen of de vaccinatie zal worden toegestaan. Dat kan op z'n vroegst volgend jaar.

0 reacties


Texelse akkerbouwer kijkt uit naar 'dikke buien'

Akkerbouwer en melkveehouder Mark Slot uit De Cocksdorp op Texel hoopt de komende jaren bij droogte vocht voor zijn gewassen uit de ondergrond te halen. Een eerste proef met zoetwaterinfiltratie is succesvol verlopen. 'Het ging om zo'n 100 tot 200 kuub water dat we op 12 meter diepte hebben opgeslagen. We weten nu dat de pompen werken. Het is nu wachten op dikke buien in het najaar.'

0 reacties


Samenwerking bij maaien cruciaal voor weidevogelkuikens

Het team van de Friese campagne Grutsk op ús Greidefûgels roept boeren, loonwerkers en vogelwachters op de komende tijd samen te werken bij het maaien van graspercelen.

0 reacties


Wat voor big loopt er morgen in jouw stal?

Elke varkenshouder wil een big die gezond is en goed groeit. Maar de uitdagingen die dat met zich meebrengt, zijn voor elke varkenshouder anders. Wat is er nodig op jouw bedrijf om in de (nabije) toekomst een nog betere big in de stal te hebben?

0 reacties


Lastig om peen verkocht te krijgen

Sommige peenspoelerijen hebben het druk en andere rustiger; over de hele linie is het niet veel wat er wordt gedaan. Er is nog steeds veel peen beschikbaar en daar staat weinig vraag tegenover. De beurs in Emmeloord noteert stabiel laag voor B-peen op € 7 tot € 11 per 100 kilo. De stemming is flauw. Het is … Continued

0 reacties


Frankrijk start vaccinatieproef tegen vogelgriep

Frankrijk is begonnen met een proef met vaccinatie tegen vogelgriep HPAI. Als de proef slaagt, zullen de resultaten worden aangeboden aan de Europese Unie. De ministers van landbouw moeten dan beslissen of vaccinatie wordt toegestaan. Dat gebeurt op z'n vroegst volgend jaar.

0 reacties


Nieuwe stichting wil stikstofbeleid stilleggen

Oud-melkveebestuurder Jan Cees Vogelaar heeft een nieuwe stichting opgezet in de strijd tegen het stikstof- en natuurbeleid.

0 reacties


Gelijke noteringen slachtkoeien

Op de veemarkten deze week stegen de noteringen voor slachtkoeien niet, ondanks een kleiner aanbod.

0 reacties


Varkensarts: vers gras als hokverrijking net zo effectief als luzerne

Handbreed vers gemaaid gras is zoeter dan luzerne. Varkens spelen er daarom niet alleen mee, maar ze vreten het ook op en in de mestkelder verteert het gemakkelijker dan luzerne. 'Daarom is vers gras ook prima geschikt als hokverrijking', zegt dierenarts Johan Hulzing van Coöperatie Varkensartsen.

0 reacties


Boeren roepen burgers op poep en plas te doneren

Burgers kunnen op 14 mei tussen 10.00 en 12.00 uur bij diverse boeren in heel Nederland hun eigen plas en poep doneren. Doel van deze ludieke actie is aandacht voor de kringlooplandbouw.

0 reacties


Vakbond pluimvee stapt uit overleg over nieuw beleid zoönosen

De Nederlandse Vakbond Pluimveehouders (NVP) is uit het overleg gestapt over het nieuwe zoönosenbeleid.

0 reacties


Factsheets met praktische kennis over Phytophthora en Alternaria en bestrijding ervan

Het afgelopen natte teeltseizoen kende heel veel problemen met schimmelziektes in aardappelen. Met twee factsheets kunnen akkerbouwers hun kennis bijspijkeren.

0 reacties


Emissieprotocollen bieden houvast voor nagenoeg gesloten erf en perceel

Twee protocollen bieden akkerbouwers houvast voor het verminderen van de emissie van gewasbeschermingsmiddelen vanaf het erf of het perceel.

0 reacties


Alarmbellen rinkelen over PFAS bij Westerschelde

PFAS is in en om de Westerschelde een hot item en de kwestie van de vervuilde dijk in Perkpolder sleept al jaren. Minister Mark Harbers van Infrastructuur en Waterstaat nam maandag poolshoogte. ZLTO wil harde garanties dat er geen risico's zijn voor de volksgezondheid en voedselveiligheid.

0 reacties


Aspergeprijs zakt verder weg

De zomerse temperaturen doen de aspergeprijzen geen goed. Voor de beste sortering ligt de veilingprijs inmiddels onder de € 2 per kilo. Bij ZON fruit & vegetables steeg de prijs sinds eind april voorzichtig tot € 4,45 per kilo op woensdag 4 mei, voor de sortering AA Extra Wit. Sindsdien is de prijstrend dalende als gevolg van … Continued

0 reacties


Kritiek stikstofprogramma Aerius bij Kamerleden laait weer op

Correspondentie van ambtenaren binnen en tussen de departementen van Infrastructuur en Waterstaat en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit deed de wenkbrauwen van onder meer Roelof Bisschop van SGP fronsen.

0 reacties


Operatie op OORLOGSCHAAL! Brussel zoekt duizenden transporteurs die extra vrachtwagens naar de Oekraïense grens kunnen sturen

Om Oekraïne te helpen zijn graanoogst zo snel mogelijk naar Europa uit te voeren roept de Europese Commissie transporteurs op met spoed extra vrachtwagens en mobiele graanladers naar de grenzen te sturen. Ze stelt voor een online platform op te zetten om dit logistiek te coördineren en ‘solidariteitsrijstroken’ aan de grenzen aan te leggen. "Binnen drie maanden moet 20 miljoen ton graan het land uit", zegt transportcommissaris Adina Vălean. De situatie bedreigt de voedselveiligheid, aldus de commissie.
Door de Russische invasie kan Oekraïne zijn havens aan de Zwarte Zee niet langer gebruiken. Normaal gaat 90 procent van de export van graan en oliezaden via die weg over zee naar het buitenland. Nu dat niet meer kan staan duizenden trucks aan de EU-grenzen te wachten op toelating en onder andere de douane is daar niet op berekend. De gemiddelde wachttijd bedraagt zestien dagen, zegt Vălean, en aan sommige grenzen zelfs dertig dagen.

112 reacties


Zuivelhandel maakt moeilijke week door

Voor vloeibare zuivelproducten begon de week heel moeizaam.

0 reacties


Video | 1e snede gras: melkveehouder Harmsen doet het helemaal zelf

Arjan Harmsen heeft met zijn ouders een melkveebedrijf in Harfsen met 56 hectare grasland.

0 reacties


Minder handel in Gouda-, Edam- en Maasdamkaas

Het wereldwijde handelsvolume van de handel in de Nederlandse kazen Gouda, Maasdam en Edam daalde in januari 7,4 procent opzichte van een jaar eerder. De prijzen stegen daarentegen juist 22,2 procent. De gemiddelde handelswaarde van deze kazen lag in januari op 4,35 euro per kilo. Dat blijkt uit een marktanalyse van data-analysebureau A-insights.

0 reacties


Tuinbouw wil geen permanente opvanglocatie aan de Voetakkers

LTO Noord West-Friesland heeft in een brief aan de Noord-Hollandse gemeente Stede Broec laten weten dat de opvanglocatie voor Oekraïners aan de Voetakkers niet ideaal is.

0 reacties


Kabinet wil geen herintroductie rode diesel

Het kabinet gaat geen rode diesel herinvoeren om de agrarische sector tegemoet te komen in de gestegen kosten.

0 reacties


Wierdense boeren verenigen zich voor verdienmodel

Boeren uit de Overijsselse gemeente Wierden verenigen zich in een collectief om te komen tot een ‘breder en veerkrachtiger verdienmodel’.

0 reacties


Vleeskuikenprijs valt in het slot

In grote lijnen ligt de vleeskuikenmarkt er hetzelfde bij als afgelopen weken.

0 reacties


Boer zoekt Vrouw aanstaande zondag op ander tijdstip te zien

Fans van 'Boer zoekt Vrouw' zullen wel even schrikken als ze zondag om 20.25 uur de tv aanzetten en er geen boer te bekennen is. Gelukkig is er geen reden voor paniek, want het programma wordt éénmalig op een ander tijdstip uitgezonden.

0 reacties


Kringlooplandbouw: Kelpense boer wil mensenmest

Menselijke poep is de ontbrekende schakel in de voedselkringloop. Om dat te veranderen zamelt melkboer Thieu Bongers in Kelpen-Oler zaterdag emmers met mensenpoep- en plas in.

0 reacties


Nauwkeurig schoffelen met stuurframe van Steketee

Machinefabrikant Steketee uit het Zuid-Hollandse Stad aan 't Haringvliet introduceert een stuurframe voor schoffelmachines. Dit kan met de camerabesturing IC-Light met verschillende groentinten of het RGB-kleurprofiel planten van onkruid onderscheiden.

0 reacties


Start bouw CO2-afvanginstallatie bij afvalverwerker Twence

Afvalverwerker Twence is gestart met de bouw van een nieuwe CO2-afvanginstallatie in het Overijsselse Hengelo. Deze installatie vangt CO2 op bij het opwekken van energie uit restafval. Een deel van de afgevangen CO2 wordt in vloeibare vorm toegepast in de glastuinbouw.

0 reacties


Natuurvergunningen Overijssel vernietigd

De provincie Overijssel moet opnieuw beslissen over 29 stikstofbesluiten. Coöperatie Mobilisation for the Environment en de Vereniging Leefmilieu waren in deze zaken in beroep gegaan.

0 reacties


Huh? EV-land Noorwegen wil mensen nu weer uit de elektrische auto halen

De maatregelen zijn te populair

0 reacties


Wolf doodt vermoedelijk voor het eerst in Nederland een koe, drie andere koeien gewond

HEEZE/SOMEREN - Het lijkt erop dat de wolf voor het eerst in Nederland een koe heeft gedood. DNA-onderzoek moet nog uitwijzen of de slachtpartij die zich in een weiland tussen Heeze en Someren heeft afgespeeld het werk is van een wolf, maar daar lijkt het wel op.

35 reacties


’Drijvende windparken volgende stap op zee voor meer energie ’

Burgers willen geen windmolens meer ’in de achtertuin’. Met straks vijf parken vol vastgeprikte windmolens op de Noordzeebodem, kijken energiebedrijven al verder uit de kust voor drijvende windparken. Een complexere maar ook profijtelijke klus voor Nederlandse offshorebedrijven. „Dat is goede business voor Nederland.”

0 reacties

11 Mei 2022

Onderzoek: moeraslanden slaan meer CO2 op dan bomen

Moeraslanden slaan grote hoeveelheden van het broeikasgas CO₂ op. Per vierkante meter nemen ze ongeveer vijf keer zoveel CO₂ op als bossen en 500 keer meer dan oceanen.

1 reactie


NVP stapt uit overleg zoönosen: 'Overheid zoekt argumenten om te dwingen tot krimp'

De Nederlandse Vakbond Pluimveehouders (NVP) schort haar deelname aan het overleg over zoönosen op. Dit doet het zolang een weging en prioritering van risicofactoren ontbreekt.

0 reacties


​750 miljoen beschikbaar voor beëindigingsregelingen

Stikstofminister Van der Wal stelt via twee regelingen 750 miljoen euro beschikbaar voor het vrijwillig beëindigen van veebedrijven. Het betreft de Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties (LBV) en de Maatregel gerichte aankoop en beëin

0 reacties


‘Groter of beter, welke keuze maakt u?’

Groot zijn is soms voordelig, maar zeker niet altijd zaligmakend.

0 reacties


Kritisch blijven kijken naar inzet hulpstoffen

De toepassing van hulpstoffen in de gewasbescherming groeit. Er komen er steeds meer van op de markt en het belang neemt toe. Telers zijn op termijn meer afhankelijk van groene middelen en hulpstoffen kunnen positief bijdragen aan de werking van deze middelen. Wel moeten telers er kritisch op zijn welke hulpstof ze inzetten in combinatie met welk middel. Het wil namelijk niet zeggen dat ze in iedere situatie het rendement verbeteren van een bespuiting, laten twee gewasbeschermingsspecialisten weten.

0 reacties


Verrassend: minder honger met een vetarm dieet dan met een koolhydraatarm dieet

De nodige diëten zijn gebaseerd op het beperken van (calorieën uit) koolhydraten. Een onderzoek het hongergevoel dat met verschillende diëten gepaard gaat, weerspreekt het nut daarvan. Een onderzoeksgroep met de befaamde Amerikaanse onderzoeker Kevin Hall in de gelederen toont aan hoe een dieet met veel koolhydraten en weinig vet het dopaminepeil in de hersenen verhoogt en daarmee het hongergevoel tempert.

0 reacties


Het kan beter, maar ook slechter

Voorjaar 2022 begon nat, maart was droog en begin april werd het weer nat en daarna bleef het droog. Voor de noordelijke aardappeltelers mooi op tijd om hun aardappelen te poten.

0 reacties


Boeren Dronten die buiten boot vielen bij plan Nieuwe Natuur naar de rechter

Zeven boeren uit Dronten willen met een rechtszaak bij de Raad van State bereiken dat ze alsnog kunnen aanhaken bij het project Nieuwe Natuur Oostkant Dronten.

0 reacties


Zeegrassen vangen koolstof af en slaan het op als suiker in de bodem

Een nieuwe studie werpt nieuw licht op de belangrijke functie van zeegrassen. Ze geven grote hoeveelheden suiker, grotendeels in de vorm van sucrose, af aan de zeebodem en leggen zo koolstof vast. Het gaat om het equivalent van jaarlijks meer dan 32 miljard blikjes cola, ontdekten wetenschappers van het Duitse Max Planck Instituut voor Mariene Microbiologie.

0 reacties


LTO Nederland zoekt vakgroepvoorzitter Vleesvee

LTO Nederland zoekt een vakgroepvoorzitter Vleesvee. Als voorzitter ben je het boegbeeld van de sector en kom je op voor en behartigt de belangen van de sector op alle niveaus. Je...

0 reacties


Stal met 30.000 kippen brandt af in Varsen

Op een pluimveehouderij in de Overijsselse buurtschap Varsen bij Ommen woedt sinds woensdagochtend 5 uur een grote brand.

0 reacties


Saldo zeugen op lange termijn hoger, vleesvarkens gelijk

Het overleg ‘Langetermijnprognoses varkenshouderij’ heeft nieuwe normen voor de bedrijfsbegrotingen vastgesteld. Het verwachte saldo is vastgesteld op 382 euro per aanwezige zeug per jaar en 68 euro per gemiddeld aanwezig vleesvarken per jaar.

0 reacties


Kurt Notteboom managing director ForFarmers België

Kurt Notteboom is benoemd tot Managing Director ForFarmers België. Hij neemt deze rol over van Tom Timmerman, die recentelijk afscheid nam van ForFarmers.

0 reacties


Boeren gefrustreerd over natuurplan Dronten

Zeven boeren uit het buitengebied oostelijk van het Flevolandse Dronten zijn naar de Raad van State gestapt uit onvrede over een herstructureringsplan. Ze voelen zich buitengesloten door gemeente Dronten.

0 reacties


Willen we minder melkveebedrijven in Nederland? Nee..

Nederlandse Melkveehouders Vakbond is faliekant tegen de landelijke opkoopregeling zoals die op 10 mei 2022 door het kabinet is gepresenteerd. We hebben in ons land geen melkoverschot. De consument is gek op de door Nederlandse koeien geleverde melk en zuivelproducten. Nederlanders houden van onze melkveehouderijbedrijven...
Het bericht Willen we minder melkveebedrijven in Nederland? Nee!! verscheen eerst op Nederlandse Melkveehouders Vakbond.

0 reacties


Column: Muziek voor varkens

Stel je eens voor, je zou het zonder muziek moeten doen. Muziek geeft rust, geeft afleiding. Soms is dat goed, soms ook niet. Muziek geeft troost, vreugde, verbindt mensen. Kortom een leven zonder muziek bestaat niet in mijn beleving.

0 reacties


Fotoserie: Eerste dag van de Intensieve Veehouderijbeurs Papendal

Voor het eerst wordt deze dagen de Nationale Intensieve Veehouderijbeurs gehouden in Papendal (GD). De eerste dag van de beurs op dinsdag 10 mei kwam rustig op gang.

0 reacties


Hackaanval legt Fendt fabriek al dagen plat

Een grootschalige hackaanval op het Amerikaanse Agco concern heeft de fabriek van Fendt in Zuid-Duitsland stilgelegd. Al sinds 5 mei kunnen er geen trekkers worden geproduceerd. Bijna alle 4.000 medewerkers zijn naar huis gestuurd.

Agco, het moederbedrijf van Fendt, Massey Ferguson en Valtra, huist in het Amerikaanse Duluth, maar het is de fabriek van Fendt in Marktoberdorf in Beieren die plat werd gelegd door een grootschalige hackaanval. Volgens de laatste berichten ligt de machineproductie na zes dagen nog steeds stil.

56 reacties


APV Vario VS – Tandje erbij steken

De markt voor precisieonkruideggen is flink gegroeid en dat geldt ook voor het aanbod. APV is een relatieve nieuwkomer die in korte tijd veel succes oogst met de Vario VS.

0 reacties


MyEasyFarm sluit zich aan bij Agrirouter

Agrirouter is in 2016 bedacht door DKE-Data, een collectief van tien machinefabrikanten (Agco, Amazone, Grimme, Horsch, Krone, Kuhn, Lemken, Pötti...

0 reacties


‘Supers gebaat bij lange ketens’

De meeste consumenten zijn zich nauwelijks bewust van de verduurzamingsinspanningen op onze agrarische erven.

0 reacties


Oproep om land te vernatten voor weidevogels vanwege droogte

Landbouw- en natuurpartijen, overheden en onderwijsinstellingen in Friesland roepen boeren op hun land te vernatten voor de weidevogels vanwege de droogte.

0 reacties


Melkproductie blijft achter in Nederland

De Nederlandse melkontvangst bedraagt in april van dit jaar 1,15 miljoen ton melk.

0 reacties


Cono Kaasmakers partner pilotproject Ben & Jerry's

Ben & Jerry's en Cono Kaasmakers willen de CO2-uitstoot fors verlagen. In pilotproject 'Mootopia' gaan vijftien melkveebedrijven in Nederland en de daarmee aan de slag.

0 reacties


Uit de hand gelopen groei maakt planten hongerig naar meer stikstof

De nieuwe studie lijkt een ‘tekort’ van stikstof aan te tonen, maar het gaat eerder om een overmaat aan CO2 – en wat dat doet met natuurgebieden. De vraag naar stikstof door planten wordt steeds groter naarmate CO2 in de atmosfeer toeneemt, terwijl de hoeveelheid stikstof in een natuurgebied gelijk blijft. De onderzoekers spreken daarom van een tekort aan ‘beschikbare stikstof’ – een subtiel verschil.

0 reacties


Column: voedselschaarste ineens prominent op agenda

Een financieel journalist leert goed omgaan met cycli. Eens in de zoveel jaar een crisis, werkloosheid, economische groei, personeelstekort enzovoorts. De verrassing zit vaak in welke gedaante alles terugkeert en welk beleid erop losgelaten wordt.

Quote:
Green deal, stikstofreductie en waterkwaliteit staan nog steeds hoog op de agenda. Maar nieuw is de roep dat dit niet ten koste mag gaan van onze voedselafhankelijkheid. Hoewel nieuw, helemaal nieuw is dat niet. Onder het mom van ’nooit meer honger’ van oud-landbouwminister Sicco Mansholt zijn we na de Tweede Wereldoorlog steeds intensiever eten gaan produceren en de wereld gaan voeden. Maar in cycli die ik als financieel verslaggever heb meegemaakt, zijn voedselafhankelijkheid en -schaarste nog niet voorgekomen.

0 reacties


Hogere grondstofprijzen: vergoeding faunaschade gestegen met 5 miljoen euro

De twaalf provincies hebben in 2021 bijna 37 miljoen euro aan tegemoetkomingen in faunaschade uitgekeerd. Dat is ruim 5 miljoen meer dan het jaar ervoor, meldt BIJ12, de uitvoeringsinstantie van de provincies.

0 reacties


Vijf hectare grond te koop voor een prikkie; maar wel met enorme waterberging van de gemeente

LEENDE - In Leende is 5,2 hectare grond te koop voor een wel heel laag bedrag: 158.500 euro. Maar woningen mogen er niet gebouwd worden; de nieuwe eigenaar moet natuur aanleggen. En er komt een waterberging voor 3.000 kuub (3 miljoen liter) regenwater.

0 reacties


Prijs verpakkingen gaat omhoog omdat recycling te langzaam gaat

De overgang naar goed recyclebare verpakkingen gaat niet snel genoeg, vindt het Afvalfonds Verpakkingen. Daarom komt de organisatie met nieuwe tari...

0 reacties


Verhuur dak voor zonnepanelen niet zonder risico

Tal van bedrijven vragen boeren om het dak van hun stal en/of schuur beschikbaar te stellen voor het plaatsen van zonnepanelen. Als tegenprestatie worden asbestdaken ‘gratis’ vervangen of wordt huur betaald. De periode van 20 jaar is een risico.

0 reacties


Agrifirm: ‘Soms beperkt kennis van luchtwassers’

Agrifirm verzorgt trainingen over luchtwassergebruik. Een juiste werking is goed voor de natuur en portemonnee.

0 reacties


Krone ontwikkelt gps-gestuurd automatisch systeem voor balenverzamelwagen

Met het gps-gestuurde balenaflegsysteem ontwikkeld voor de BaleCollect-balenverzamelwagen wordt balen opruimen efficiënter volgens Krone.

0 reacties


Aanhoudende droogte zorgt voor verzilte bodems en lege beken, ook de waterstand in de Rijn daalt snel

De aanhoudende droogte wordt zichtbaar en merkbaar in het Nederlandse watersysteem. De kleinste waterlopen in delen van Nederland vallen al droog door gebrek aan regen en lage grondwaterstanden.

0 reacties


"In het bollenvak is geen jaar hetzelfde"

Een saai seizoen bestaat niet in het bollenvak. Altijd gebeurt er wel weer iets waardoor het allemaal net weer even anders gaat dan het jaar ervoor. Zo is dit jaar de kwaliteit van de tulpen erg goed, maar gooien andere omstandigheden roet in het eten. Yorick van Leeuwen, teeltadviseur en teamleider bij…

0 reacties


Fryske Marren zat fout met verlenen vergunning sleufsilo

De Raad van State heeft woensdag de vergunning voor een sleufsilo op een veehouderij in Kolderwolde van tafel geveegd die de gemeente niet had mogen verlenen.

0 reacties


Nederlandse boer Guus lanceert verse biologische grasmelk

Zuivel - Verse grasmelk is uniek in de wereld en boer Guus van De Dobbelhoeve in Udenhout heeft de primeur. Hij geeft zijn koeien, in tegenstelling tot de meeste boeren, zowel binnen als buiten vers, kruidenrijk gras in de lente en de zomer. Hierdoor bevat de melk tijdens dit seizoen meer gezonde Omega 3-vetzuren.
Boer Guus werkt met de Oribter van Ley Industries, een mini-zuivelinstallatie, en produceert zijn eigen melk. De melk van de koe zit daardoor binnen 24 uur in de fles. Afnemers zijn lokale foodservicebedrijven en lokale supermarkten in Brabant en Limburg.

3 reacties


"Overaanbod zorgt voor duik in de prijzen van zowel asperges als aardbeien"

Tholen - Voor Groothandel De Vuyst en Square Melon (voorheen Van Landschoot) zijn de zaken weer terug op pre-corona niveau. "Het is weer vergelijkbaar met 2019 en zeker deze periode, met de feestdagen, is er veel vraag naar de asperges en aardbeien", vertelt Pasquino De Vuyst van beide bedrijven. "Vooral…

0 reacties


Aspergeteler kiest voor druppelirrigatie

"Wat wij nu in het open veld gaan doen, is al jaren standaard in de kassenteelt." Dat stelt Erik Verhoeven bij Omroep Brabant. De teler gaat zijn gewas vanaf volgend jaar met druppelslangen van water voorzien in plaats van door te sproeien. Door gebruik van een zestig kilometer slang mét gaatjes bespaart…

0 reacties


Afrikaanse varkenspest duikt op in Rome

Bij een dood dier is donderdag 5 mei in Rome Afrikaanse varkenspest (AVP) vastgesteld. Bewoners van de Italiaanse hoofdstad zijn blij dat het stadsbestuur eindelijk maatregelen treft tegen de overlast waar de zwijnen al jaren voor zorgen.

0 reacties


Chinese varkensprijs trekt onverwacht weer aan

De varkensprijzen in China trekken, na een mindere periode, weer aan. Met het oog op de lockdown lijkt dat bijzonder, maar die strenge lockdown is juist een van de prijsopdrijvende effecten. En zo zijn er nog een aantal.

0 reacties


Vee&Logistiek Nederland vraagt met campagne om respect

Het imago van veetransport kan beter en daar werkt Vee&Logistiek Nederland aan met de publiekscampagne Respect. Die wordt 13 mei gelanceerd tijdens het jaarlijkse congres van de brancheorganisatie.

0 reacties


"Verstoringen als de Oekraïne-oorlog zullen vaker voorkomen; krimp veestapel helpt niet"

De wereldvoedselsystemen zullen vaker verstoord worden door externe schokken als de Oekraïne-oorlog. Dat kreeg de Tweede Kamer te horen in een hoorzitting over mondiale voedselzekerheid. Maar de oplossing ligt niet in het verminderen van de veestapel.

0 reacties


Prijzen bijproducten stabiel

Op de bijproductenmarkt is het wat prijzen betreft redelijk rustig gebleven. Maar de ontwikkelingen op de grondstoffenmarkt wordt nauwlettend gevolgd. Energie stijgt in prijs en eiwit laat een dalende tendens zien. In Nederland zijn melkveehouders druk doende het gras van de eerste snede binnen te halen. De opbrengst lijkt normaal tot klein uit te vallen. … Continued

0 reacties


Van miniknol naar klasse S

Akkerbouwbedrijf `Hoeve de Hond` van de familie Van de Velde uit het Zeeuwse Dreischor legt zich toe op de teelt van pootgoed vanuit miniknollen.

0 reacties


Tarwenoteringen nieuwe oogst in de plus

Droog weer op het noordelijk halfrond is sterk van invloed op de graanmarkt.

0 reacties


CBb: niet de juiste vergunning betekent GLB-korting

Het ontbreken van de vereiste Wnb-vergunning zorgt ook bij intern salderen tot een korting op GLB-subsidies.

0 reacties


Duurzame vleesvarkensstal met lage kosten

Wiljo Kraaijenbrink en Mirjam Elburg bouwden een duurzame vleesvarkensstal voor ruim 1.500 dieren en kozen bewust voor tweedehandsmaterialen.

0 reacties


Droogte zet veehouders voor dilemma

De aanhoudende droogte roept bij veehouders de vraag op of ze nu moeten beregenen op maisland en grasland.

0 reacties


Video: Oproep bedrijven open te stellen voor Weekend van het Varken

„Meld je bedrijf aan voor het Weekend van het Varken.” Die oproep doet Desi Keurntjes uit Didam op social media. Het Weekend van het Varken vindt plaats in het weekend van 10-11 september.

0 reacties


Greenport Noord richt zich op energietransitie

De deze week officieel gestarte Greenport Noord gaat zich vooral richten op energietransitie, kennisontwikkeling en innovatie. Dat geldt ook voor de verbetering van de aansluiting van het groen onderwijs op de regionale tuinbouw. Greenport Noord is een samenwerkingsverband van 95 noordelijke tuinbouwondernemers en aan de tuinbouwsector verwante organisaties.

0 reacties


Van der Plas grijpt in bij ‘great resetverhaal’ FvD’er

Caroline van der Plas (BBB) vloert een vermeend ‘great resetverhaal’ van Pepijn van Houwelingen (FvD) tijdens een debat over het Europese coronaherstelfonds in de Tweede Kamer.

11 reacties


Staghouwer toont licht optimisme over derogatie

Landbouwminister Henk Staghouwer toont zich licht optimistisch over de derogatie van de Nitraatrichtlijn. In debat met de Tweede Kamer maakte hij duidelijk dat de vraag niet is of Nederland derogatie krijgt voor dit jaar, maar onder welke voorwaarden.

De minister zegt nog steeds grote zorgen te hebben, maar na afloop van het debat stelde Staghouwer dat hij “altijd optimist is”. In een toelichting maakt hij duidelijk dat hij er op koerst om in juni duidelijkheid te krijgen over een derogatie voor vier jaar, zodat boeren op dat moment weten waar ze aan toe zijn. In september zal dan de definitieve beschikking van de Europese Commissie komen.

8 reacties


Helft faunaschade 2021 door ganzen

Provincies hebben vorig jaar bijna € 37 miljoen aan faunaschade uitgekeerd aan boeren.

0 reacties


Kamer maakt gehakt van mogelijke vleestaks

De Tweede Kamer is tegen een vleestaks. Een motie van de PVV om geen vleestaks in te voeren in Nederland vond gisteren een brede meerderheid. LTO Nederland is geen voorstander van heffingen en taksen op eten. In ons verzet tegen een vleestaks vonden we zowel consumenten, producenten én wetenschappelijke waarschuwingen over de capaciteit van de […]

0 reacties


Waarom mag Schoondijkse fruitteler geen zonnepark aanleggen?: ‘Dit plan is wél geaccepteerd door buurt’

SCHOONDIJKE - Al sinds 2017 wil fruitteler Johan van Waes een zonnepark aanleggen op zijn land in Schoondijke. Tevergeefs. Hij is dan ook met stomheid geslagen dat even verderop wél een zonnepark komt, waar ook nog eens meer weerstand tegen is. ,,Er gaat iets helemaal verkeerd.”

0 reacties


Luchtvaart verbaast zich over plan CO2-plafond: ’Dit is driedubbelop’

De Nederlandse luchtvaartsector maakt zich ernstig zorgen over de verregaande plannen die het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft om een nationaal CO2-plafond in te stellen. Donderdag wil de Tweede Kamer al een briefing over het omstreden onderwerp, terwijl een onderzoek naar nut en noodzaak van het ministerie nog niet eens is afgerond.

0 reacties


'BMW werkt aan 30 procent goedkopere accu's'

BMW werkt volgens ingewijden aan accu's die fors goedkoper worden dan de huidige accu's die het in zijn EV's schroeft. De nieuwe accutechnologie wordt voor het eerst toegepast in de 'Neue Klasse'.

0 reacties


Duitse trekkerverkoop 5,7 procent gedaald

Het verkooptotaal in maart is 3.661. In dat cijfer zijn alle trekkers meegenomen uit de verschillende vermogensklassen meegenomen. Fendt heeft met ...

0 reacties


JA21: alleen steun voor Voorjaarsnota bij ander kabinetsbeleid

DEN HAAG (ANP) - JA21 vindt dat het kabinet bereid moet zijn om ander beleid te voeren op immigratie, klimaat en stikstof. Anders zal de partij niet meewerken aan nieuwe afspraken over de Voorjaarsnota, zeggen de fractievoorzitters Joost Eerdmans (Tweede Kamer) en Annabel Nanninga (Eerste Kamer). De coalitie heeft steun van een van de oppositiepartijen nodig voor een meerderheid in de senaat.

0 reacties


Rensa Family Company levert nu ook emissievrij met elektrische vrachtwagen

DIDAM - Rensa Family Company, met twee centrale distributiecentra in Didam en Doetinchem, bezorgt nu in de Achterhoek een deel van de leveringen van Rensa Verwarming & Ventilatie, Gévier en Gafco permanent emissievri...Lees meer

0 reacties


Noorwegen wil 1500 nieuwe windmolens op zee bouwen

De Noorse regering is van plan de komende twintig jaar ongeveer 1500 nieuwe windmolens op zee te bouwen. Het olie- en gasrijke land wil een exporteur worden van duurzame energie, zo maakte premier Jonas Gahr Støre bekend.

0 reacties


Energiespecialist Alfen merkt aanhoudende vraag naar laadpalen

ALMERE (ANP) - Energiespecialist Alfen blijft profiteren van de grote vraag naar laadinfrastructuur voor elektrische auto's. De onderneming zette over de eerste maanden van het jaar flink meer omzet in de boeken en verwacht over het hele jaar sterker te groeien dan eerder gemeld. Naast de groeiende vraag naar laadpalen werd ook meer geld verdiend met de divisie voor slimme elektriciteitsoplossingen.

0 reacties


Biologische conservenfabriek Machandel in Haulerwijk nu volledig in Britse handen

Oprichter Piet Glasbeek heeft de laatste aandelen van Machandel Organic Foods in Haulerwijk verkocht aan de Britse branchegenoot Windmill Organics.

0 reacties


Wordt dierlijke mest weer het bruine goud?

Het besef van mest als een onmisbaar product voor een goede landbouwproductie is al jaren ver weggezakt. Mestoverschotten en de negatieve gevolgen van mest voor het milieu en natuur domineren al een halve eeuw de politiek en de publieke opinie tot op de dag vandaag. Wordt 2022 het jaar van de omslag in denken over mest?

14 reacties


De aanvoer van landbouw-, bosbouw- en visserijproducten nam in 2020 9% toe

In 2020 kwam er 601 miljard kilogram aan goederen Nederland binnen. Dat is bijna 6 procent minder dan in 2019. Tegelijkertijd verliet 529 miljard kilogram aan goederen het land. Het afgevoerde goederengewicht daalde daarmee ruim 5 procent ten opzichte van 2019. Dit zijn de grootste dalingen sinds de…

0 reacties


Na twee kippenstalbranden nu al tien keer zoveel dode dieren als in heel 2021

Bij een stalbrand in het Overijsselse Varsen zijn woensdag 25.000 kippen omgekomen, meldt een woordvoerder van Veiligheidsregio IJsselland na vragen van NU.nl. Doordat een maand eerder 43.000 kippen omkwamen bij een brand in een megastal in het Noord-Brabantse Heusden, is het totale aantal bij stalbranden omgekomen dieren nu al vertienvoudigd ten opzichte van 2021.

0 reacties


Das veroorzaakt meeste faunaschade

Boeren in Limburg hebben vorig jaar bijna 670.000 euro gekregen als tegemoetkoming voor faunaschade. De grootste boosdoener was de das die voor ruim 2 ton schade aanrichtte aan land.

0 reacties


Zorgboerderij stuurde schutter Alblasserdam in 2017 weg om 'ongewenste' relatie

De 38-jarige schutter die vrijdag een meisje en een vrouw doodschoot op zorgboerderij Tro Tardi in Alblasserdam was daar in 2017 weggestuurd, meldt het AD. John S. mocht er niet langer werken vanwege een ongewenste relatie met een andere cliënt, bevestigen bronnen tegenover de krant.

0 reacties


Schuur met 30.000 kippen in Overijsselse Varsen afgebrand

VARSEN (ANP) - In een kippenschuur in de Overijsselse buurtschap Varsen woedt woensdag sinds 05.00 uur een grote brand. Een woordvoerster van de veiligheidsregio vreest dat alle 30.000 kippen in het gebouw zijn omgekomen. "Ik vrees dat er geen kip meer in leven is, want de schuur is grotendeels afgebrand."

0 reacties


Weerbericht: Volop zon, wolken op de Wadden, het blijft overal droog

Vooral in het noorden begint deze woensdag met wolken, maar al gauw breekt de zon bijna overal uitbundig door. Alleen op de Wadden blijven de wolken hangen.

0 reacties


Elektrische Volkswagen ID Aero in beeld

Een elektrische Passat komt er voorlopig niet, maar Volkswagen komt wel met een volledig elektrisch Passat-alternatief waarmee het merk auto's als de Tesla Model 3 en de op stapel staande Hyundai Ioniq 6 om de oren wil slaan. Die auto wordt vooralsnog aangeduid als ID Aero (B) en het is die elektrische middenklasser die op een nieuwe set spionagefoto's in beeld is verschenen.

1 reactie


Ganzenvraat in duur gras strop voor Faunafonds

De schade die wilde ganzen toebrengt aan landbouwgewassen is in het voorbije schadejaar met zo'n €5 miljoen gestegen tot €36,7 miljoen. Dit blijkt uit cijfers die BIJ12, die uitvoeringsdienst van de gezamenlijke provincies, heeft gepubliceerd. Ganzenvraat in duur gras had een flink aandeel.

1 reactie


Hoogleraar: aandacht genetica verschuift van productie naar welzijn

In de genetica en de fokkerij van dieren zal de aandacht meer en meer verschuiven van het verhogen van productie naar meer dierenwelzijn. Dat is de overtuiging van hoogleraar dierenwelzijn Bas Rodenburg van Universiteit Utrecht en Wageningen University & Research (WUR).

0 reacties


Plus voor boter, dikke min mageremelkpoeder

Bij de officiële Nederlandse zuivelnoteringen van ZuivelNL noteert verse boter deze week 3 euro hoger dan vorige week. Voor mageremelkpoeder is het een mindere week, zowel de notering voor consumptie als veevoer daalt ruim 10 euro.

0 reacties


Boeren Noord-Holland: 'Provincie houdt zich niet aan afspraken'

De landbouw in Noord-Holland blijft zich verzetten tegen de verhoging van het eigen risico voor faunaschade van 5 naar 20 procent. 'De provincie is onbetrouwbaar. Ze houdt zich niet aan eerder gemaakte afspraken.'

0 reacties


Klauwproblemen in najaar door vers gras

Aan klauwproblemen in het najaar liggen vaak voedingstekorten in de zomer ten grondslag.

0 reacties


Stress is in haren van de koe aantoonbaar

Tot nu toe is de objectieve beoordeling van dierenwelzijn een uitdaging. Nieuwe onderzoeksresultaten tonen aan dat het stressniveau gedurende een lange periode via de haren aantoonbaar is. Dit zou een nieuwe component kunnen zijn van toekomstige beoordelingen van huisvesting en welzijn.

0 reacties


Amerikaanse akkers vervuild door PFAS in mest van rioolslib

In de Verenigde Staten is mogelijk zo'n 20 miljoen hectare akkerland verontreinigd door met PFAS besmet rioolslib dat als meststof is gebruikt. Dat blijkt uit een nieuw rapport van de milieu-onderzoekers van de Environmental Working Group (EWG).

0 reacties


Zelf melk tappen is in trek, maar is het beter dan verpakte melk?

Melk rechtstreeks van de tap bij de boer: steeds meer mensen tappen rauwe verse melk. Dat zeggen boerenvereniging LTO en de Nederlandse Melkveehouders Vakbond. Volgens sommigen heeft het drinken van die onbewerkte melk gezondheidsvoordelen, maar is dat ook echt zo?

13 reacties


Overijsselse rechter: provincie moet natuurvergunningen opnieuw bekijken

De bestuursrechter van de rechtbank Overijssel vindt dat de provincie Overijssel natuurvergunningen opnieuw moet bekijken.

0 reacties


Nutreco presenteert duurzaamheidsverslag 2021

Om zijn eigen vastgestelde duurzaamheidsdoelstellingen te bereiken is Nutreco op de goede weg, maar tegelijkertijd is er nog veel werk te verzetten. Dat blijkt uit het duurzaamheidsverslag 2021 dat het bedrijf heeft gepresenteerd.

0 reacties


Geen boot om verkochte koeien naar China te brengen

Volgens een bericht op de website Dairy News lopen zo’n 300 Nieuw-Zeelandse melkveehouders geld mis. Ze verkochten dieren voor de export naar China, maar de boot die de koeien vervoert kan pas eind mei weer varen.

0 reacties


"Verstoringen als de Oekraïne-oorlog zullen vaker voorkomen; krimp veestapel helpt niet"

De wereldvoedselsystemen zullen vaker verstoord worden door externe schokken als de Oekraïne-oorlog. Dat kreeg de Tweede Kamer te horen in een hoorzitting over mondiale voedselzekerheid. Maar de oplossing ligt niet in het verminderen van de veestapel.

0 reacties


Belangenclubs hekelen blijvende focus op opkoop boeren

Belangenorganisaties hekelen de focus van de eerste stappen van de stikstofaanpak op opkoop van bedrijven.

0 reacties


ZLTO: binnen twee weken regen nodig

Als het binnen twee weken in delen van het land niet flink gaat regenen, kunnen oogsten voor een heel jaar mislukken.

0 reacties


Familie Veldsink winnaar Agroscoopbokaal pluimvee vermeerdering

Pluimveehouders Bert en Christien Veldsink uit De Krim (Overijssel) hebben de ForFarmers De Hoop Agroscoopbokaal vermeerdering pluimvee 2022 gewonnen.

0 reacties


Oekraïne verwacht 35 procent kleinere tarweoogst

Door de Russische invasie wordt de tarweproductie van Oekraïne 35 procent lager ingeschat dan vorig jaar. Dit meldt het Franse geo-analysebedrijf Kayrros op basis van recente satellietbeelden.

0 reacties


Varkensprijs zakt terwijl het eigenlijk niet kan

De Nederlandse varkensmarkt krijgt deze week de klap van de prijsval in Duitsland vorige week. Op de Duitse markt geen halve maatregelen: de prijs klapte ineens met € 0,15 per kilo omlaag. De grootte van de mutatie had een schokgolf tot gevolg waar ook de Nederlandse varkensmarkt niet aan kon ontkomen. Inkopers op de vleesmarkt kunnen … Continued

0 reacties


Video | Trekker Case IH Farmall 75A getest

Boerderij testte in de zomer van 2021 trekkers met 75 tot 80 pk motorvermogen. We zoomen in op de Case IH Farmall 75A.

0 reacties


ECB verhoogt rente waarschijnlijk in juli voor het eerst in elf jaar

De Europese Centrale Bank (ECB) stopt hoogstwaarschijnlijk in juli met zijn stimulusprogramma in het kader van de coronacrisis en zal "een paar weken later" voor het eerst in elf jaar de rente verhogen, zei voorzitter Christine Lagarde woensdag. De afgelopen maanden lag er door de hoge inflatie veel druk op de ECB om een renteverhoging door te voeren.

0 reacties


Biggenprijs fors omlaag

De biggenmarkt loopt erg moeizaam. Vaste relaties laten hun vermeerderaar niet in de steek, maar de verslechterende situatie op de varkensmarkt zorgt er toch voor dat er her en der stallen leeg liggen.

0 reacties


Zadeldieven actief in Gelderland: “Ze hebben een heel rondje hier in de buurt gedaan”

Op de nacht van dinsdag op woensdag zijn er op meerdere plaatsen in Gelderland zadels gestolen. Zo ook op Trainingsstal Chris Epskamp, waar dressuur- en Working Equitationruiter Henri Jacobsen een gedeelte van de stallen huurt. De dieven reden rond met een trekker oplegger met de afkorting ‘tls’ achterop.

0 reacties


'Extra geld nodig voor subsidiepot aanschaf elektrische voertuigen'

ZOETERMEER - De subsidiepot voor aanschafsubsidie Zero Emissie Trucks (AanZET), die afgelopen maandag open ging, was binnen Lees meer

0 reacties


Vleesvervangers zijn booming business. Laat je niet foppen en kies voor groente

Minder vlees eten is een heel goed idee, schrijft Karin Luiten. Een te goed idee om het aan de voedingsindustrie over te laten. Want heus, vegetari...

0 reacties


Europa wil de economie snel vergroenen. Mogelijk worden zonnepanelen op nieuwe gebouwen verplicht

Om sneller onafhankelijk te worden van Rusland overweegt Brussel het doel voor groene energie in 2030 verder aan te scherpen. Volgende week lanceert klimaatchef Frans Timmermans zijn strategie om in korte tijd het percentage hernieuwbare energie flink bij te plussen. Zelfs het verplicht installeren van zonnepanelen op nieuwe gebouwen zou een optie zijn.
9

0 reacties


Dieren Oostvaardersplassen krijgen extra voer vanwege droogte

Staatsbosbeheer gaat morgen beginnen met het bijvoeren van de heckrunderen en konikpaarden in de Oostvaardersplassen. Dat gebeurt normaal alleen in de wintermaanden, maar door de extreme droogte is het nu ook nodig.

18 reacties


Bijna een half miljoen euro aan faunaschade uitgekeerd aan boeren in Brabant

Boeren hebben in 2021 bijna 37 miljoen euro uitgekeerd gekregen als compensatie voor schade die dieren aanrichtten aan hun land, meldt BIJ12. Dat is ruim 5 miljoen euro meer dan in 2020 en het hoogste aantal sinds 2012. Vorig jaar bedroeg de compensatie in Brabant 473.412 euro.

0 reacties


M​inister Van der Wal houdt voet bij stuk

Veehouders bij natuurgebieden blijven voorlopig nog in grote onzekerheid. Zoveel is volgens kalverhouder Jan Troost uit Staphorst wel duidelijk na het gesprek dat hij maandag 9 mei heeft gehad met stikstofminister Christianne van der Wal. Wat het geb

0 reacties


‘Aerius is de kleuterschool van de kringloop’ | Agraaf.nl - Landbouwnieuws voor West-Nederland

Het wordt volgens Irene van der Marel hoog tijd dat het in Den Haag duidelijk wordt dat wat de regering bedacht heeft aan maatregelen om stikstof te reduceren helemaal niets oplevert.

0 reacties

10 Mei 2022

‘Bedrijven moeten niet té groot worden’

Mat Smeets kent liever de klant van naam dan als een klantnummer.

0 reacties


Agrarische Jongeren Friesland groeit tegen de stroom in

Agrarische Jongeren Friesland (AJF) is de grens gepasseerd van duizend leden. Voorzitter Hendrik Galema schat dat zo'n 70 tot 80 procent van de ruim 1.050 leden potentieel bedrijfsopvolger is.

0 reacties


Jumbo behandelt boeren niet langer als Coca-Cola

Vorige week hing een Jumbo-winkel in Brabant een briefje op. Door de droogte zouden Nederlandse boeren te weinig melk kunnen leveren. Omdat er 'te weinig vocht in het gras zit'. Van het aantal bestelde pakken kwamen er daarom maar een paar aan voor de klanten. Hilarische flauwekul, maar het hing serieus aan de lege schappen.

0 reacties


Landbouwgrond ophogen met slib lijkt kansrijk

Ophogen van landbouwgrond met slib kan vernatting en verzilting tegengaan. In de Eems-Dollard regio loopt een pilot om op die manier waardevolle landbouwgrond te behouden.

0 reacties


Vertrouwensloket: Lichte stijging meldingen in 2021  

Het aantal meldingen dat het Vertrouwensloket Welzijn Landbouwhuisdieren afgelopen jaar ontving van burgers, erfbetreders en NVWA is licht gestegen ten opzichte van 2020. Dat blijkt uit het jaarverslag 2021

0 reacties


Grondstofprijzen veevoer blijven historisch hoog

De grondstofprijzen voor veevoer blijven stabiel op een hoog niveau. Duitse bietenpulp laat een stijgende lijn zien. Tarwegries daalt in prijs. Sojaschroot blijft relatief gunstig geprijsd. Raapschroot is daartegenover ongekend duur.

0 reacties


Strip: Een boer kan overal aan de slag

Solliciteren? Genoeg banen voor een boer, zo ervaart Opa.

0 reacties


Nieuwe modellen in John Deere 5G-serie

De belangrijkste toevoeging aan de 5G-serie zijn volgens John Deere de nieuwe 5115-trekkers in de GF-, GN- en GV-modelseries. Die trekkers hebben e...

0 reacties


‘Fries beleid sleutel tot succes voor Nederlandse weidevogel’

Een brede delegatie van Friese weidevogelbeschermers biedt op 10 mei de evaluatie van het Fries weidevogelbeleid 2014-2020 aan de Tweede Kamer aan. Daarin staat dat er in gebieden met agrarisch natuurbeheer ook herstel te zien is.

0 reacties


Vion-notering zakt door wegblijvende vraag

De Vion-vleesvarkensnotering voor week 19 bedraagt 1,79 euro. Dat is 7 cent minder dan vorige week. De daling komt door een royaal aanbod in Europ, terwijl de vleesconsumptie nog niet toeneemt. In Europa kiezen consumenten voor alternatieven.

0 reacties


’Die koeien liepen er al voor Tata Steel en Schiphol’. Boeren gaan met provincie in gesprek over de uitstoot van stikstof

Op basis van ’verkeerde berekeningen’ krijgen boeren de rekening van stikstofuitstoot naar zich toegeschoven. Die boodschap gaan zij dinsdag in gesprek met de provincie overbrengen.

0 reacties


Anthony van der Ley, Lemken: ‘Trekker is een dom ding’

Omdat trekkerfabrikanten geen haast maken met een trekker die zich door de machine laat aansturen, hebben Lemken en Krone er samen zelf één ontwikkeld. ‘Diep in ons hart willen we geen trekker bouwen. We werden ertoe gedwongen. ’

0 reacties


Deutz-Fahr 5D TTV krijgt opfrisbeurt met Stage V-motor

Machinefabrikant Deutz-Fahr heeft zijn drie modellen in de 5D TTV-serie opgefrist en voorzien van nieuwe motoren.

0 reacties


Zelf geplante eiken oorzaak einde oude boerderij-abdij?

Ook België is in de ban van stikstof. Anders dan in Nederland, pakt de regering het dossier zonder gepolder of pardon aan en laat bedrijven weten dat ze moeten sluiten. Opvallende zijn de beelden van de Abt van Averbode in die in een wit habijt tussen de koeien staat. Ze gaan inmiddels de wereld rond. Eiken die de Witte Paters van de abdij met boerderij honderdvijftig jaar geleden zelf geplant hebben, bedreigen nu hun eeuwenoude boerderij. Averbode staat nota bene aan de bron van het Belgische natuurinclusieve boeren. Is er wel goed nagedacht over het stikstofbeleid?

0 reacties


Pellenc C35 en C45 – Snel snoeien

De C35 is het 720 gram wegende model dat met een 4 mm dik mes takken tot 35 mm dikte aankan. De C45 is een iets groter, weegt 865 gram en heeft een...

0 reacties


Familie Veldsink wint Agroscoopbokaal pluimvee vermeerdering

Rust, reinheid en vakmanschap leiden tot uitstekende resultaten bij Bert en Christien Veldsink in het Overijsselse De Krim. Het bedrijf wint volgens de jury daarom de Agroscoopbokaal vermeerdering pluimvee 2022 van ForFarmers De Hoop.

0 reacties


Vaste rijpaden in gras – Meer soorten, geen lager inkomen

Als de soortenrijkdom in gevaar komt, roepen beleidsmakers al snel: extensiever boeren. Maar wellicht kan met vaste rijpaden de biodiversiteit ook stijgen zonder dat het de veehouder geld kost.

0 reacties


Paniek om met Afrikaanse varkenspest besmette everzwijnen in Romeinse wijken en bossen

Nu er bij een dood dier de Afrikaanse varkenspest is vastgesteld, overweegt Rome om de wilde zwijnen – die vooral in het noorden van de stad hinder veroorzaken – te doden.

0 reacties


Tekort zonnebloemolie door oorlog in Oekraïne maakt koolzaad tot 'geel goud'

Door het tekort aan zonnebloemolie is er internationaal een enorme vraag naar alternatieve plantaardige oliën. Nederlandse koolzaadtelers zijn spekkoper, want het gewas brengt door de gestegen vraag naar koolzaadolie ineens het dubbele op. „Dat betekent niet dat akkerbouwers zomaar overstappen op de teelt van koolzaad.”

0 reacties


Honda ZR-V is nieuwe hybride SUV voor Nederland

Honda heeft een modelnaam gehangen aan de splinternieuwe SUV die het volgend jaar in Nederland op de markt komt. Het gaat om een hybride SUV-achtige die een stapje boven de HR-V, maar onder de CR-V een plek krijgt in de Honda-hiërarchie.

0 reacties


Dierenarts (63) uit omgeving Eindhoven aangehouden voor illegale puppyhandel

VELDHOVEN/EINDHOVEN - Een 63-jarige man uit de omgeving van Eindhoven is dinsdagochtend aangehouden voor mogelijke betrokkenheid bij illegale puppyhandel in Veldhoven. Hij vulde dierenpaspoorten verkeerd in en rommelde vermoedelijk met medicijnen die hij voorschreef.

0 reacties


Weiland offeren voor woningbouw? ’Hou ook een beetje ruimte voor de boer.’

Om ook in de toekomst genoeg monden te voeden, moeten beleidsmakers in Brussel en Den Haag veel meer kijken naar de economische impact van landbouwmaatregelen. Nu is de economische levensvatbaarheid van de boer vaak ondergeschikt, met groot gevaar voor de voedselzekerheid.

5 reacties


Grondstofprijzen veevoer blijven historisch hoog

De grondstofprijzen voor veevoer blijven stabiel op een hoog niveau. Duitse bietenpulp laat een stijgende lijn zien. Tarwegries daalt in prijs. Sojaschroot blijft relatief gunstig geprijsd. Raapschroot is daartegenover ongekend duur.

1 reactie


Stelling: Een heffing per vleesvarken om zo meer export te creëren, kan voor een betere varkensprijs zorgen

Stelling: Een heffing per vleesvarken om zo meer export te creëren, kan voor een betere varkensprijs zorgen

0 reacties


Roep om geld voor meer hekken tegen de wolf: ‘Schapen en geiten zijn geen snacks’

Tal van organisaties pleiten voor meer geld voor boeren om maatregelen te nemen tegen de wolf. Nu krijgen veeboeren alleen in bepaalde gebieden geld daarvoor óf pas geld nadat een wolf heeft toegeslagen. Dat moet veranderen, zegt Natuurmonumenten.

0 reacties


Drugsput Brabantse Wal ligt er nog altijd, provincie neemt opruimen over

Natuurorganisatie Brabants Landschap hoeft toch de portemonnee niet te trekken voor het opruimen van een enorme drugsafvalput in de bossen van Halsteren. De provincie neemt het opruimen over.

0 reacties


Inflatie blijft hoog: 'Energieprijzen sijpelen door naar voedsel'

Consumenten waren ook in april flink meer kwijt aan producten en diensten. De inflatie was 9,6 procent. Niet alleen energie werd fors duurder, maar ook voedsel. En dat belooft weinig goeds.

0 reacties


Stoppersregelingen: 100% vergoeding voor productiewaarde

Twee stoppersregelingen voor veehouderijbedrijven moeten extra stikstofruimte creëren voor natuurherstel.

0 reacties


Vrijwilligers zorgen voor afvalvrije eerste snede

Blik en plastic worden steeds vaker aangetroffen in weilanden waar koeien grazen of waar wordt gemaaid. Melkveehouder Stan Bosman uit het Overijsselse De Krim kreeg afgelopen zaterdag hulp van een groep vrijwilligers om samen in de weilanden langs de weg het nodige afval op te ruimen. Dat deden ze voordat de eerste snede van het land gaat.

0 reacties


Handelsbedrijf Eeuwling wil trendsetter zijn op aardappelmarkt

Aardappelhandelsbedrijf Landjuweel in het Groningse Oosternieland vierde afgelopen week zijn honderdjarig bestaan. Als leverancier van tafelaardappelen voor vooral de retail probeert het bedrijf steeds voorop te lopen bij nieuwe ontwikkelingen. Doel voor de toekomst is het werken aan een klimaatneutrale aardappelketen.

0 reacties


Boer Ayoub over pestverleden: 'Ik was een makkelijk doelwit'

Boer Ayoub Louihrani staat bekend als de eerste Marokkaanse boer in Nederland. Met zijn persoonlijkheid verovert hij in zijn realityserie voor KRO-NCRV de harten van de kijkers thuis. Het gaat Ayoub zo voor de wind dat er zelfs een autobiografie aankomt. Maar het succes van nu betekent niet dat hij het altijd makkelijk heeft gehad.

0 reacties


Bewolkt maar warm in Nederland, volgende week schijnt de zon uitbundig

Ondanks dat het in grote delen van Nederland niet bepaald zonnig is, voelt het dinsdag zomers aan in ons land. Onder de hoge bewolking kan het tot wel 27 graden worden, meldt Weeronline.

0 reacties


Eeuwling blijft trendsetter op aardappelmarkt

Aardappelhandelsbedrijf Landjuweel in het Groningse Oosternieland vierde afgelopen week zijn honderdjarig bestaan. Als leverancier van tafelaardappelen voor vooral de retail probeert het bedrijf steeds voorop te lopen bij nieuwe ontwikkelingen. Doel voor de toekomst is het werken aan een klimaatneutrale aardappelketen.

0 reacties


Enorme digitale wachtrij voor laatste kaarten, Zwarte Cross nu helemaal uitverkocht

LICHTENVOORDE - De Zwarte Cross 2022 is uitverkocht. Dinsdagochtend om 11.00 uur kwamen de laatste kaarten voor het festival in de Achterhoek in de verkoop, maar die toegangsbewijzen waren na een half uur alweer op. Direct na de start van de verkoop leidde de toeloop op kaarten tot grote drukte op de website van de Zwarte Cross.

0 reacties


Dit viel op bij het Ronde Tafelgesprek over gewasbescherming

Op 12 januari 2022 hield de Vaste Tweede Kamercommissie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit een rondetafelgesprek over gezonde gewassen en een gezonde bodem. Kamerleden gingen in gesprek met deskundigen, belangenorganisaties en het Ctgb. Nefyto werd vertegenwoordigd door directeur Jan Verschoor. Hij…

0 reacties


Oproep LTO: "Verlaag accijns op brandstof"

De stijgende brandstofprijzen leiden tot stijgende kosten voor boeren en tuinders. LTO pleit daarom voor een verlaging van accijns en terugkeer van rode diesel. De afgelopen dagen hadden verschillende media daar aandacht voor. In dit artikel op de website van LTO zet men een aantal…

0 reacties


Brabantse zitmaaier-bende jatte op grote schaal landbouwvoertuigen: zeven man opgepakt

SOMEREN - Een Brabantse bende zou op grote schaal landbouwvoertuigen hebben gejat door het hele land. Met het nodige machtsvertoon lichtte die dinsdagochtend zeven mannen van hun bed. Onder andere in Someren lag een van de negen locaties die grondig werd doorzocht.

0 reacties


Weer in Verenigde Staten brengt markt in beweging

Een verbetering van het weer in de VS zorgde de afgelopen handelssessie voor een correctie van de graanprijzen op de CBoT. De Europese Matif werd in dat zelfde sentiment meegezogen. Verder publiceerde het USDA het Crop Progress rapport. De stand van de wintertarwe is verbeterd ten opzichte van vorige week maar de vorderingen bij het zaaien van maïs en soja lopen nog steeds fors achter op het vijfjarige gemiddelde.

0 reacties


Aanhoudende droogte stimuleert aardappelmarkt

Op de aardappeltermijnmarkt en ook op de actuele markt stijgen de noteringen door de aanhoudende droogte en de toenemende koopbelangstelling.

0 reacties


Messenwals voor Amazone Cirrus 6003-2

Machinebouwer Amazone introduceert een messenwals als voorbouwwerktuig voor de Cirrus 6003-2 getrokken zaaicombinatie. De wals moet voor een extra verkruimeling van de grond en verkleining van gewasresten.

0 reacties


Eeuwling blijft trendsetter in aardappelketen

Aardappelhandelsbedrijf Landjuweel in het Groningse Oosternieland vierde afgelopen week zijn honderdjarig bestaan. Als leverancier van tafelaardappelen voor vooral de retail probeert het bedrijf steeds voorop te lopen bij nieuwe ontwikkelingen. Doel voor de toekomst is het werken aan een klimaatneutrale aardappelketen.

0 reacties


Gunstig weer en minder export drukt prijs sojabonen

De prijsindex voor sojabonen van de International Grains Council (IGC) stond 9 mei met 322 punten (januari 2000 = 100) 3% lager dan een week eerder.

0 reacties


Digitale aanval legt ook Europese trekkerfabrieken Agco stil

Donderdagochtend 5 mei legde gijzelsoftware om 10:30 uur een groot aantal Agco-fabrieken stil omdat de servers ontoegankelijk werden. Mechaman meld...

0 reacties


Landelijke beëindigingsregeling; dit zijn de voorwaarden

Het landbouwministerie trekt € 270 miljoen uit voor de opkoop van melkveebedrijven, € 115 miljoen voor kippen- en kalkoenenbedrijven en € 115 miljoen voor varkensbedrijven.

0 reacties


Gerrit van der Scheer aandeelhouder Mechan Groep

Heel veel details zijn nog niet bekend, maar de directrice van Mechan Groep, Stans van de Wetering, laat weten dat Van der Scheer inderdaad aandeel...

0 reacties


‘Stikstofplannen zijn desastreus’

Henry Fox voelt zich overvallen door de stikstofplannen uit Den Haag. De melkveehouder vertelde op Radio 1 wat het politieke beleid doet met boeren en met de leefbaarheid van een dorpje als het zijne. „We zien geen perspectief meer als boer.

0 reacties


‘Boer heeft grotere huiskavels nodig’

Het gebied rond Idzegea is één van de zes kansrijke gebieden in het veenweidegebied waar de provincie Fryslân en het Wetterskip het waterpeil willen verhogen, onder meer om de bodemdaling in de veenweide af te remmen.

0 reacties


‘Inzet swill als veevoer biedt enorm veel potentie’

Voeren van humane voedselreststromen (swill) aan varkens is in Europa al twintig jaar verboden. Met stijgende voerprijzen, grondstoffenschaarste en groeiende aandacht voor kringlooplandbouw rijst de vraag of het niet tijd is om dit verbod te heroverwegen.

0 reacties


Hogere kosten voor Europese landbouw

Enkele Europese landen, te weten Engeland, Ierland en Spanje, hebben de stijging van de prijzen voor agrarische bedrijfsmiddelen bekend gemaakt.

0 reacties


Stoppersregeling: Eenmalig honderd procent vergoeding voor productiewaarde

Het ministerie van LNV heeft twee stoppersregelingen voor veehouderijbedrijven gepresenteerd. Bij de eerste regeling komt er een vergoeding van 100 procent van de productiewaarde, later niet meer.

0 reacties


Fotoserie: Stof happen tijdens grond klaarmaken

Bij Erf, het grootste private biologische landbouwbedrijf van het land is het stof happen geblazen tijdens het klaarmaken van de grond.

0 reacties


Stoppersregeling: Eenmalig honderd procent vergoeding voor productiewaarde

Het ministerie van LNV heeft twee stoppersregelingen voor veehouderijbedrijven gepresenteerd. Bij de eerste regeling komt er een vergoeding van 100 procent van de productiewaarde, later niet meer.

0 reacties


Regenwater gaat Texelse grond in voor droge tijden

Texelse boeren kunnen straks hun land irrigeren met regenwater uit een ondergrondse opslag. Op het eiland is voor het eerst een succesvolle proef gedaan met een systeem om overtollig regenwater onder de grond op te slaan. Dat kan in droge periodes als deze worden gebruikt.

0 reacties


Friesland trekt 600.000 euro uit voor herstel boerderijdaken

Provincie Fryslân trekt 600.000 euro uit voor het herstel van daken van monumentale en karakteristieke boerderijdaken. Met de regeling Daken Fryske Pleatsen (Daken Friese Boerderijen) hoopt het provinciebestuur dat meer boeren en andere boerderijeigenaren hun daken restaureren.

0 reacties


d'Arta bouwt windturbine op bedrijventerrein

Op het bedrijventerrein van d'Arta in Ardooie zijn de funderingswerken van de nieuwe windturbine gestart. In juni starten ze dan effectief met de opbouw ervan, zodat ze de windturbine in het najaar al kunnen gebruiken.

0 reacties


Uniek internationaal testcentrum van ElaadNL geopend door de Koning

De Koning opent woensdagochtend 8 juni in Arnhem het laboratorium Elaad voor elektrische voertuigen en bijbehorende laadinfrastructuur in Arnhem. Naast personenauto's kan het lab ook grotere en zwaardere elektrische voertuigen testen, zoals bussen en vrachtwagens, en hun laadinfrastructuur. Nederlandse en internationale autofabrikanten, fabrikanten en beheerders van laadpalen, energiedienstverleners, netbeheerders en onderwijsinstellingen kunnen gebruik maken van de testfaciliteit. Er is een energiekwaliteitsmeter en een laadstation voor kortstondig opladen met hoge capaciteit.

Ook de gehele voertuigcommunicatieketen, laadstation en interactie met andere elementen zoals zonnepanelen kan in het testcentrum worden getest. Daarnaast is de digitale veiligheid van deze communicatie een aandachtspunt. Na de openingsceremonie geeft koning Willem-Alexander een rondleiding door het laboratorium. Tijdens de rondleiding geven we uitleg over de slimme samenwerking tussen elektrische apparaten die het energieverbruik in en om het huis optimaliseren en het duurzaam opladen van voertuigen in tijden van veel zonne- en windenergie. Een goede netwerkbeveiliging van laadpalen wordt ook genoemd om de stabiliteit van het stroomnetwerk te waarborgen.

Het Lab is onderdeel van ElaadNL, een kennis- en innovatiehub die de slimme en duurzame oplaadmogelijkheden van elektrische voertuigen onderzoekt en test. Dit is een initiatief van de Nederlandse algemene netbeheerders. Vanwege de invloed op het net is het van belang dat netbeheerders kunnen experimenteren met het opladen van elektrische voertuigen in alle soorten en maten.

0 reacties


Waterpeil ‘nationale regenton’ met 5 centimeter verhoogd, extra maatregelen niet uitgesloten

Rijkswaterstaat verhoogt het waterpeil van het IJsselmeer met vijf centimeter vanwege de droogte. Volgens waterexpert Harold van Waveren zijn er genoeg preventieve maatregelen genomen om de komende weken door te komen, maar alert blijven is de boodschap. ‘Als de droogte zich doorzet, kan er meer vraag dan aanbod zijn en zullen we toch keuzes moeten maken.’

10 reacties


Poten aardappelen vlot naar de eindstreep

Het stabiele, droge weer heeft ervoor gezorgd dat de meeste aardappelen begin mei gepoot zijn. Voor het aanfrezen van de ruggen is dit droge weer juist een probleem. Telers grijpen noodgedwongen naar het beregeningshaspel om vocht in de rug te houden.

0 reacties


Eerste levensbehoeften onder vuur: onmisbare koffie en bier fors duurder

Gelukkig voelen was nog nooit zo duur

23 reacties


Investeer in diversificatie voor mondiale voedselzekerheid in tijden van oorlog

Vandaag is er een rondetafelgesprek in de Tweede Kamer over “Mondiale voedselzekerheid in tijden van oorlog”. Hierbij kunnen wetenschappers, beleidsmakers en belangenorganisaties in gesprek gaan met Kamerleden, zodat zij hier hun meningen over kunnen vormen. Twee onderzoekers van Wageningen University & Research mogen ook deelnemen aan het debat tijdens de wetenschapssessie.

0 reacties


Ruim een derde minder Oekraïense tarwe verwacht

De Oekraïense tarweoogst valt in 2022 zeker 35% lager uit dan vorig seizoen.

0 reacties


Lammeren prijshoudend verkocht

De handel in wolvee is ten opzichte van vorige week niet veel veranderd. De handel in ramlammeren verloopt moeizaam tegen gelijke prijzen.

0 reacties


Project wijst uit: geen hapklare oplossingen weidevogelbehoud

Met één maatregel red je de weidevogel niet. Hiervoor is een combinatie van maatregelen nodig. Die begint met een goede afstemming tussen de wensen van weidevogels en melkveehouders. Dat blijkt uit project Winst & Weidevogels dat werd gefinancierd door provincie Zuid-Holland.

0 reacties


Melkprijsverwachting Fonterra daalt 30 dollarcent

Fonterra heeft zijn melkprijsverwachting naar beneden bijgesteld van $ 9,60 naar $ 9,30 per kilo milksolids.

0 reacties


EEX: Minimum melkprijs afzekeren

In de toekomst kan het voor melkveehouders mogelijk worden een minimumprijs voor melk af te zekeren aan de beurs middels handel in opties aan de warentermijnbeurs in Leipzig.

0 reacties


Vion-notering zakt door uitblijvende vraag

De Vion-vleesvarkensnotering voor week 19 bedraagt 1,79 euro. Dat is 7 cent minder dan vorige week. Die daling komt door een royaal aanbod in Europa, terwijl de vleesconsumptie nog niet toeneemt. Consumenten kiezen in Europa voor alternatieven.

0 reacties


Podcast | Beweiden en zomerstalvoeren

Hoe richt je de percelen in zodat je op een goede manier met zo weinig mogelijk verliezen goed kan beweiden?

0 reacties


Boeren op Texel slaan zoet water op in de grond

Boeren op Texel hebben een nieuw wapen in de strijd tegen droogte: zoet water in de grond injecteren op momenten dat er genoeg is.

0 reacties


Wageningen University & Research opent nieuw gebouw Omnia: een plek om elkaar te ontmoeten en kennis te delen

Afgelopen jaar verrees er op Wageningen Campus een nieuw markant gebouw; Omnia. Vandaag 10 mei opent Omnia fysiek haar deuren. Het nieuwe congrescentrum van Wageningen University & Research is bedoeld voor iedereen die elkaar wil ontmoeten en de dialoog aan wil gaan tijdens wetenschappelijke events en symposia. Het gebouw biedt een inspirerende plek voor bijeenkomsten, congressen, academische activiteiten en workshops in het Agrofood en Life Sciences domein.

0 reacties


750 miljoen euro voor uitkoopregeling veehouders

Het kabinet heeft de details van twee vrijwillige uitkoopregelingen voor veehouders bekendgemaakt. Er is een half miljard euro beschikbaar, om zo het stikstofprobleem kleiner te maken.
Melkveehouders die zich willen laten uitkopen moeten blijvend voor 95 procent afstand doen van de rechten om vee te houden. Voor varkens-, kippen- en kalkoenenhouders ligt dat percentage op 80 procent.
De subsidie die zij krijgen bestaat uit een compensatie voor het verlies van deze productierechten en een compensatie voor het waardeverlies van het bedrijf. Er is tot 270 miljoen euro voor het stoppen met melkvee, 115 miljoen voor kippen en kalkoenen en 115 miljoen voor varkens.
Daarnaast komt er een aparte regeling voor provincies die gericht veehouders in de buurt van door stikstofneerslag overbelaste Natura 2000-gebieden willen uitkopen. Voor deze regeling is nog eens 250 miljoen euro beschikbaar.
Verdeeld
De voorwaarden van de regeling zijn in concept openbaar gemaakt zodat burgers en direct betrokkenen op de voorstellen kunnen reageren. Tot nu toe reageren veehouders verdeeld op de uitkoopplannen van het kabinet.
Boerenactiegroepen en afdelingen van LTO trokken zich vorige maand terug uit het overleg met minister Van der Wal omdat zij vinden dat het te weinig over toekomstperspectief voor de sector gaat. Van der Wal zegt dat er ook veehouders zijn die juist nu willen stoppen, als zij maar voldoende worden gecompenseerd.

37 reacties


Droogte steeds meer zichtbaar, zorgen nemen toe

Voorjaar 2022 stijgt steeds hoger in de ranglijst van droogste jaren.

0 reacties


Aanvraag voor uitstel herbeoordeling glyfosaat

Vanwege de binnengekomen opmerkingen en reacties vraagt de Europese autoriteit voor voedselveiligheid Efsa een procedurele verlenging aan voor het herbeoordelingsproces van glyfosaat. Dat doet ze samen met het Europese agentschap voor chemische stoffen Echa.

0 reacties


Tweede Kamer stemt tegen vleestaks

Een meerderheid van de Tweede Kamer heeft een motie van de PVV gesteund, die het kabinet oproept om geen aparte consumentenbelang op vlees in te voeren.

0 reacties


Kalveren blijven in prijs stijgen

Het aanbod van kalveren blijft laag waardoor de prijs stijgt.

0 reacties


Tweede Kamer stemt tegen vleestaks

Een meerderheid van de Tweede Kamer heeft een motie van de PVV gesteund, die het kabinet oproept om geen aparte consumentenbelang op vlees in te voeren.

0 reacties


Kamermeerderheid tegen vleestaks

Met 92 zetels is een ruime meerderheid van de Tweede Kamer tegen de vleestaks.

0 reacties


Bijproductenprijzen zowaar eens een weekje stabiel

De prijzen van bijproducten maken deze week pas op de plaats, maar de piek is nog niet bereikt. De vraag blijft groot omdat alternatieven nóg duurder zijn.

0 reacties


Veevervoerders vragen respect in publiekscampagne

‘Respect’ is de titel van een publiekscampagne die Vee en Logistiek Nederland vrijdag start.

0 reacties


NVP wil weging en prioritering risico's pandemie

De Nederlandse Vakbond Pluimveehouders (NVP) heeft de deelname aan overleggen met betrekking tot het 'Actieplan versterken zoönosebeleid' opgeschort zolang een weging en prioritering van risicofactoren ontbreekt.

0 reacties


‘Loslaten is eng en het doet pijn’

Een opvolger hebben is iets heel moois, maar wat is het vaak moeilijk om de touwtjes uit handen te geven.

0 reacties


Plannen voor de ’vleestaks’ kunnen de gehaktmolen in

Plannen voor de ‘vleestaks’ kunnen wat de Tweede Kamer betreft de gehaktmolen in. Een grote meerderheid schaarde zich dinsdagmiddag achter een motie van de PVV waarin werd opgeroepen om de extra heffing op vlees niet in te voeren.

7 reacties


Vlees en melk worden nog altijd duurder, maar piek van de inflatie is bereikt, volgens ING-econoom

Ook de afgelopen maand was er sprake van inflatie volgens het CBS. Deze keer zijn het de boodschappen die een stuk duurder zijn geworden. Maar de piek is voorbij, denkt ING-econoom Marieke Blom.

0 reacties


Minister Van der Wal wijkt ook bij boeren in Staphorst niet af van harde boodschap

Minister Van der Wal ging maandag op bezoek bij kalverhouder Jan Troost en melkveehouderij Spiker VOF in Staphorst (OV). De twee boeren zitten vlakbij twee beschermde Natura 2000-gebieden.

3 reacties


Boeren 'lachen' om redenen van zuiveltekort bij supermarkten van Jumbo: "Flauwekul"

De lege zuivelschappen bij supermarktketen Jumbo zorgen voor de nodige commotie in West-Friesland en Alkmaar. Vooral de gegeven redenen van de supermarktketen doet menig melkveehouder de wenkbrauwen fronsen. "Het uitmergelen tussen zuivelfabrieken en supermarkten moet stoppen."

0 reacties

09 Mei 2022

Gestopte boeren zijn heel gewild in de techniek

Boeren die stoppen en een baan moeten zoeken, weten vaak niet hoe en waar.

0 reacties


Alles draait om de darmen bij de opfok van gezonde kwaliteitsbiggen

In de biggenopfok draait alles om gezonde darmen. Daarom is goede voeropname voor het spenen zo van belang. Dit zorgt voor een betere darmontwikkeling en een soepele overgang na het spenen, mits de biggen in elke fase het juiste voer krijgen natuurlijk.

0 reacties


Eén onnozel foutje en biologische chocolade is gangbaar

Hoe biologische chocolade opeens gangbaar werd en een boete kreeg omdat een formeel transportdocument één dag te laat in een internationaal computersysteem werd ingevoerd. De chocolade dreigt zelfs zijn BIO-certificaat kwijt te raken. Norbert Mergen krijgt er een meewarig en triest gevoel van wanhoop van.

0 reacties


Culinair ontdekt: plattekaas

Wat moet je eten bij een lambiek of een geuze? Plattekaas natuurlijk. Onze voorouders deden het ons voor.

0 reacties


DCA noteert 8 cent lager

Wat al weken in de lucht zat, gebeurde afgelopen week: de Duitse VEZG-notering verlaagde met 15 cent. Onder druk van het grote aantal slachtrijpe varkens, daalde de DCA-notering vrijdag met 8 cent.

0 reacties


Saldo zeugen op lange termijn hoger, saldo vleesvarkens gelijk

Het overleg ‘Langetermijnprognoses varkenshouderij’ heeft nieuwe uitgangspunten en normen voor de bedrijfsbegrotingen vastgesteld. Het verwachte saldo is vastgesteld op 382 per aanwezige zeug per jaar en 68 per gemiddeld aanwezig vleesvarken per jaar.

0 reacties


‘Leren leven met voorjaarsdroogte’

Belang van verstandig waterbeheer neemt alleen maar toe.

0 reacties


​RVO geeft uitleg over subsidie voor alternatieve kalverketens

RVO organiseert op donderdag 12 mei een bijeenkomst voor belangstellenden die deel willen nemen aan de subsidieregeling voor alternatieve kalverketens. RVO geeft tijdens deze dag uitleg over een subsidieregeling die op 16 mei eenmalig wordt opengeste

0 reacties


Staking bij CNH Industrial in VS

CNH Industrial laat weten teleurgesteld te zijn dat de partijen niet tot overeenstemming zijn gekomen en dat de vakbond een staking heeft uitgeroep...

0 reacties


‘Frans Timmermans staat in zijn hemd’

Frans Timmermans moet stoppen met wensdenken over biologische landbouw, aldus Vergaderboer.

0 reacties


Geschiedenis Friese veehandel in boek en beeld

In het Fries Landbouwmuseum in Leeuwarden is een expositie geopend over de geschiedenis van de veehandel en -markten in de provincie. Bij de publieksopening op 2 mei waren ook oude en moderne veetransportwagens te bezichtigen.

0 reacties


Prijzen blank kalfsvlees blijven in de benen

De blankvleeskalveren blijven gelijk op een niveau rond € 5,38 per kilo geslacht gewicht (exclusief btw) voor O-/P+-kwaliteit.

0 reacties


Coach helpt antibioticagebruik varkens terug te brengen

Coachen van varkensbedrijven met een structureel te hoge dierdagdosering (ddd) helpt om de diergezondheid te optimaliseren. Dat brengt het antibioticagebruik omlaag. Dat is een eerste conclusie uit het meerjarige onderzoek van Heleen Prinsen van LTO Diergezondheid.

0 reacties


Subsidie emissievrije trucks nu aan te vragen

Vandaag, maandag 9 mei, is de Aanschafsubsidieregeling Zero-Emissie Trucks (AanZET) voor batterij-elektrische of waterstofvrachtwagens open. Het is nu dus direct...

0 reacties


’Klusjesman’ Ruinerwold-boerderij: ’Ik heb niemand van zijn vrijheid beroofd’

Maandag is in Assen de strafzaak tegen Josef B. De Oostenrijker (61) is een volgeling van Gerrit Jan van D., die met zijn gezin in het geheim leefde in een boerderij in Ruinerwold. B. zou hem hebben gefaciliteerd bij de vrijheidsberoving en mishandeling van alle negen kinderen. Klopt niets van, vindt hijzelf: „Ik heb een rein geweten. Ik heb niemand van zijn vrijheid beroofd.”

0 reacties


'Coronageitjes' moeten wennen aan drukte op de boerderij

Geitenboerderij Ridammerhoeve in het Amsterdamse Bos wordt weer druk bezocht door geitenliefhebbers. Het mooie weer en de meivakantie zorgen voor veel bezoekers. Voor de geiten die in de coronaperiode geboren zijn, is dat even wennen.

0 reacties


Wat kost de Subaru Solterra?

Eindelijk gaan er van gerenommeerde merken als Toyota, Lexus en Subaru ook elektrische auto’s komen. Voor de eerste EV hebben Toyota en Subaru samengewerkt. Toyota kwam met de bZ4X en Subaru heeft nu de Solterra.                               

1 reactie


Al 400.000 kippen preventief geruimd in Gelderse Vallei

Bijna 400.000 stuks pluimvee zijn in de maand april in de Gelderse Vallei uit voorzorg geruimd om verspreiding van het vogelgriepvirus te voorkomen.

0 reacties


Nog nooit kreeg een boer zoveel geld voor zijn melk, maar van euforie is geen enkele sprake

WINTERSWIJK - Nog nooit verdienden melkveehouders in de Achterhoek en Liemers zoveel eurocent per kilo melk. Maar hoewel de melkprijzen historisch hoog zijn, is van een vetpot voor melkboeren absoluut geen sprake.

1 reactie


Boer Sietze kocht tientallen hectares land niet voor zijn vee, maar om bedreigde vogels te beschermen

Het gaat niet goed met de weidevogel in Nederland. De Friese boer Sietze Henk Haytema viel dat ook op en daarom kocht hij speciaal een stuk grond waar de vogels veilig kunnen broeden. Met behulp van drones zoekt hij naar nesten om deze te beschermen.

4 reacties


Lagere CO2-emissies in heel Europa (-40% in Amsterdam) door lockdown

Twee recente internationale onderzoeken van Europese wetenschappers benadrukken het belang van het menselijk gedrag bij het terugdringen van CO2-emissies. Tijdens de lockdown namen de emissies in Amsterdam met 40% af en ze bleven zelfs nadat de beperkingen werden opgeheven verrassend laag. Beide onderzoeken zijn dan ook zeer relevant in het kader van de benodigde energietransitie voor het halen van de doelen van het klimaatverdrag van Parijs.

0 reacties


Raakt granenmarkt door weerberichten oververhit?

Droogte is samen met een krappe voorraad de drijvende kracht achter de rally op de tarwemarkt. Daarnaast wachten spelers op de markt ook vol spanning op de nieuwe editie van het Wasde-rapport. Welke richting zal het Amerikaanse ministerie van Landbouw de markt op proberen te duwen?

0 reacties


Afrikaanse varkenspest vastgesteld bij wild zwijn in Rome

In Rome is voor het eerst Afrikaanse varkenspest vastgesteld bij een wild zwijn. Dat meldt de Wereldorganisatie voor Diergezondheid. Daarmee is de dierziekte verder zuidwaarts Italië ingetrokken.

0 reacties


Neerslagtekort richting record, wat wil dat zeggen?

De droogte neemt toe. Het neerslagtekort gaat recordjaar 1976 voorbij en nadert het all time record voor mei. Wat wil dat zeggen?

0 reacties


Klaver en luzerne zijn echte alleskunners

Vlinderbloemigen zijn stikstofbinders én natuurlijke bronnen van eiwit.

0 reacties


Jumbo geeft geen openheid van zaken over melktekort in filialen

Supermarktketen Jumbo hult zich in nevelen over hoe het recente tekort aan zuivel in diverse filialen zich heeft voor kunnen doen. Jumbo gaat desgevraagd niet in op de vraag of het probleem dusdanig is getraceerd dat het niet meer voor zal komen.

0 reacties


‘Maak het bedrijf op tijd klaar voor overname’

Bedrijfsovernames in de land- en tuinbouw zijn niet meer vanzelfsprekend. Agrio maakte een overzicht van de vijf grootste valkuilen. Valkuil 2: Het bedrijf is niet klaar voor de overname.

0 reacties


"De toekomst van tuinbouw en voedselbewerking – AI in voedings- en tuinbouwautomatisering"

Beeldverwerking kan worden gebruikt om processen te versnellen, te controleren en te optimaliseren. Wanneer kunstmatige intelligentie in het spel komt, wordt het scala aan toepassingen nog breder. Dit geldt vooral voor de tuinbouw en de voedingssector, omdat sterk variërende objecten en processen…

0 reacties


Grote paprikateler zet vol in op eigen huisvesting voor medewerkers

In de tuinbouw is er een groot tekort aan kwalitatieve huisvesting voor internationale werknemers. 4Evergreen – specialist in duurzaam geteelde paprika’s – werkt hard aan een oplossing voor dit probleem.
In april zijn zij begonnen met de bouw van 20 studio`s aan de Zoekweg in Steenbergen. In totaal kunnen…

0 reacties


Kees Wantenaar neemt afscheid als voorzitter van GroentenFruit Huis

GroentenFruit Huis organiseert op dinsdag 17 mei haar Algemene Ledenvergadering (ALV). De ALV zal in het teken staan van het afscheid van Kees Wantenaar, die na twee termijnen afscheid neemt als voorzitter van GroentenFruit Huis. Cathy van Beek zal door het bestuur worden voorgedragen voor benoeming als…

0 reacties


Stadslandbouw: Antwerpse dakboerderij wil band tussen landbouw en burger herstellen

Op de daken van een oude fabriekssite in Antwerpen boeren 200 stadslandbouwers. Zij betalen gemiddeld 25 euro per maand voor een abonnement en krijgen er rust, sociale contacten, tuiniermogelijkheden en educatie voor in de plaats. De boerencoöperatie van PAKT wil de oeroude band tussen landbouw en…

0 reacties


Bloemen – en plantenexport in aanloop naar Moederdag op peil

De exportvraag naar bloemen en planten blijft op peil ondanks hoge productprijzen als gevolg van de energiecrisis. “De hoge inflatie lijkt de consument in de aanloop naar Moederdag (vooralsnog) voor lief te nemen”, aldus directeur Matthijs Mesken (VGB). De omzetcijfers over april beloven met een kleine…

0 reacties


Sensus: beoordeel nu veldopkomst en plantaantal cichorei

Het is voor cichoreitelers belangrijk om nu het plantaantal van cichorei te bepalen. Dat laat cichoreiverwerker Sensus weten. Voor een maximale inulineopbrengst zijn minimaal 120.000 planten nodig. Dat blijkt uit plantdichtheidsproeven die de afgelopen drie jaar door kennisinstituut IRS zijn uitgevoerd.

0 reacties


Fors hogere omzet en winst De Heus in Nederland

De Heus Voeders boekte vorig jaar in Nederland 25 procent meer omzet en 30 procent meer winst. Zo steeg de omzet in Nederland naar 1,38 miljard euro en bedroeg de nettowinst 23,3 miljoen euro.

0 reacties


Waterbeheerders nemen extra maatregelen tegen droogte

Rijkswaterstaat en de waterschappen nemen deze week meer maatregelen tegen de droogte. In het zuidoosten van Noord-Brabant geldt een verbod op het oppompen van water uit beken en sloten in de buurt van de Keersop om planten en dieren in en rond het water te beschermen.

1 reactie


EU-27: ook in maart minder melk

De melkproductie in de EU-27 lag in maart 0,5 procent onder het leveringsniveau van maart 2021. Over het eerste kwartaal werd in totaal 0,1 procent minder melk geleverd.

4 reacties


​RVO geeft uitleg over subsidie alternatieve kalverketens

RVO organiseert op donderdag 12 mei een bijeenkomst voor belangstellenden die deel willen nemen aan de subsidieregeling voor alternatieve kalverketens. RVO geeft tijdens deze dag uitleg over een subsidieregeling die op 16 mei eenmalig wordt opengeste

0 reacties


Nederland kan de voedselcrisis helpen oplossen

Tot drie maanden geleden stonden de schappen nog vol met zonnebloemolie en we merken in onze portemonnee dat brood en andere graanproducten steeds duurder worden. Buiten onze grenzen nemen schaarste en inflatie veel ernstiger vormen aan. Morgen, op dinsdag 10 mei, spreekt de Tweede Kamer over mondiale voedselzekerheid in tijden van oorlog.

0 reacties


Water onttrekken uit deel Brabantse beken en sloten verboden

Rijkswaterstaat en de waterschappen nemen meer maatregelen tegen de droogte. In het zuidoosten van Noord-Brabant geldt een verbod op het oppompen van water uit beken en sloten in de buurt van de Keersop en Beekloop om planten en dieren in en rond het water te beschermen.

0 reacties


116 meldingen ontoereikende dierzorg in 2021

Bij het Vertrouwensloket Welzijn Landbouwhuisdieren kwamen vorig jaar 116 meldingen binnen van situaties waarin de dierzorg niet op orde was. Iets meer dan in 2020, toen 104 meldingen binnenkwamen en minder dan de 129 meldingen uit 2019.

2 reacties


Amper meldingen over varkens bij Vertrouwensloket Welzijn Landbouwhuisdieren

Het Vertrouwensloket Welzijn Landbouwhuisdieren ontving in 2021 meer meldingen van burgers. In totaal werden er 116 meldingen gedaan. Bij slechts vier procent van die meldingen ging het over varkens.

0 reacties


CGN-appelbomen in de bloei

Wie de afgelopen weken in de Betuwe is geweest, heeft het ongetwijfeld gezien: de appelbomen bloeien weer prachtig! Zo ook de bomen van de CGN-appelcollectie. Hoe behouden en gebruiken we de genetische diversiteit van deze oude Nederlandse appelrassen?

0 reacties


Aangepaste dosering onkruidbestrijding bieten noodzakelijk

Door de weersomstandigheden dit voorjaar is de opkomst van suikerbieten onregelmatig. Zeker op kleigronden zijn de plantaantallen lager, meldt gewasbeschermingsspecialist UPL.

0 reacties


Krone presenteert gps-gestuurde balenafleg

Wanneer de chauffeur voor het eerst over een perceel rijdt, slaat hij tot maximaal vijf A-B-lijnen op. Alle tot dan toe verzamelde balen worden hie...

0 reacties


Franse Terrena trekt € 15 miljoen uit voor pluimveehouders

Het Franse voedings- en agrarische bedrijf Terrena heeft € 15 miljoen uitgetrokken voor bij haar aangesloten pluimveehouders die getroffen zijn door de vogelgriep.

0 reacties


Langetermijnverwachting melkprijs € 38,50

De gemiddelde melkprijs tot en met 2032 komt uit op € 38,50 per 100 kilo melk.

0 reacties


‘Leveringsprobleem’ zuivel bij Jumbo opgelost

Zuivel is weer beter verkrijgbaar bij Jumbo. Eind vorige week was er volgens mededelingen in de winkels sprake van leveringsproblemen voor melk en andere zuivelproducten bij meerdere supermarkten van Jumbo. Op Twitter circuleerden foto’s van lege melkschappen. Daarbij stonden verschillende verklaringen met leveringsproblemen als rode draad. In ieder geval in één Jumbo-filiaal werd zelfs de … Continued

0 reacties


Kleijwegt: 'Voedselzekerheid in gevaar zonder chemie'

Groentetelers overhandigden een petitie aan de Tweede Kamer om aandacht te vragen voor de krimp van het middelenpakket. Ze verwachten dat door wetgeving binnen vijf jaar zo'n 70 procent van de chemische middelen verdwijnt. 'Maar dezelfde wetgeving remt de komst van alternatieven', stelt voorzitter Kasper Kleijwegt van het spruitencollectief.

0 reacties


Toekomst met stadsboerderij aan rand Deventer (5)

Christian en Sanne Klein Koerkamp laten de eerste vrijlevenstal in Nederland bouwen. Koeien lopen er op drainagezand. Boerderij volgt de bouw.

0 reacties


Stabiele noteringen slachtkoeien Bunnik

Van een daling van de slachtkoeienprijs was op de veemarkt in Bunnik geen sprake.

0 reacties


Stijgende voerkosten nemen flinke hap uit saldo’s

De saldo’s in de zeugen- en vleesvarkenshouderij staan zwaar onder druk door de stijgende voerkosten.

0 reacties


Extra voorzorgsmaatregel om vogelgriep bij eenden op te sporen

Eendenbedrijven in de gehele Gelderse Vallei (regio 7 en 10) moeten iedere week gestorven eenden opsturen naar Royal GD. Met deze extra voorzorgsmaatregel wil het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit voorkomen dat vogelgriep te laat wordt ontdekt.

0 reacties


Pilot Ben & Jerry’s om CO2-uitstoot melkveebedrijven te halveren

Moederbedrijf Unilever investeert daarvoor bijna € 9 miljoen in het project ‘Mootopia’. Ben & Jerry’s wil tijdens een pilot de uitstoot van broeikasgassen op vijftien melkveehouderijen tegen het eind van 2024 hebben teruggebracht tot de helft van het sectorgemiddelde in 2015.

17 reacties


Grote markt voor zelfrijders in Brazilië

Op de Agrishow in Brazilië zie je dat het land een markt is voor eenvoudige gedragen spuitmachines en anderzijds een markt voor zelfrijders.

0 reacties


Tweede editie Food Challenge Noord Oost Nederland van start

Met de Food Challenge ontdekken ruim 1500 onderbouwleerlingen uit Noord- en Oost Nederland van 15 vmbo- en praktijkonderwijs scholen waar jun eten vandaan komt.

0 reacties


Tarweprijzen laten nog rek naar boven zien

De rek is er nog steeds niet uit in de tarweprijzen.

0 reacties


Compacte gewilde Deutz-Fahr met traploze bak – Roofgoed

De TTV 400-serie is een veelzijdige compacte alleskunner. Wie er één heeft, koopt er eerder één bij dan dat hij hem inruilt.

0 reacties


Dierenarts voor de rechter na mengen van diergeneesmiddelen

Bij de behandeling van 8 koeien gebruikte de dierenarts drie verschillende geneesmiddelen met elkaar vermengd.

0 reacties


Meer meldingen van burgers bij vertrouwensloket

Het vertrouwensloket welzijn landbouwhuisdieren heeft afgelopen jaar 116 meldingen gekregen van mogelijke misstanden.

0 reacties


Brandstofprijs treft keten en consument

De stijgende brandstofprijzen leiden tot stijgende kosten voor boeren en tuinders. LTO pleit daarom voor een verlaging van accijns en terugkeer van rode diesel. De afgelopen...

0 reacties


Wetland onderstel – Op brede voet

Het Friese bedrijf De Vries Cornjum is landelijk bekend als specialist voor werk op drassige ondergronden. Het heeft daarvoor een imposant machinep...

0 reacties


Zeer vaste aardappelmarkt met hogere prijzen

De fysieke aardappelmarkt blijft positief gestemd.

0 reacties


Meer maatregelen waterschappen tegen droogte

Rijkswaterstaat en de waterschappen nemen deze week meer maatregelen tegen de droogte. In het zuidoosten van Noord-Brabant geldt een verbod op het oppompen van water uit beken en sloten in de buurt van de Keersop. Dat gebeurt om planten en dieren in en rond het water te beschermen.

0 reacties


Mechaman serveert: vijf berichten die je moet lezen

De LM Zomertour komt eraan!


De LandbouwMechanisatie Zomertour kon door corona twee jaar lang niet doorgaan. Eindelijk staat de roadtrip met een ...

0 reacties


Uitgelicht | Natuurinclusieve kringlooplandbouw De Goede Gevulde

De varkens en kippen krijgen bij De Goed Gevulde alleen reststromen van supermarkten, bakkerijen, kaasmakerijen en groentezaken te eten.

0 reacties


Global Dairy Trade: gemiddelde prijs 8,5 procent gedaald

Op de eerst mei-veiling (Global Dairy Trade) is de gemiddelde prijs van alle verhandelde zuivelproducten op het internationale handelsplatform halverwege met 8,5 procent gedaald tot 4.419 dollar per ton.

0 reacties


Innova Canada: zorgen voor een stabiele en betrouwbare stroom van genetische vooruitgang

Innova Canada is de nieuwste uitbreiding in de fokkerijstructuur van Topigs Norsvin en wordt de hoofdlocatie voor het fokken van de Z-lijn, een van de lijnen van de TN70 zeug. Klanten over de hele wereld zullen hiervan profiteren.

0 reacties


Steketee EC-steer maakt schoffel cameragestuurd

Met het EC-Steer parallelstuurframe van Steketee is van een gangbare schoffelmachine zonder eigen besturing een schoffelwerktuig met camerabesturing te maken.

0 reacties


Vion verlaagt varkensnotering met zeven cent

De vleesvarkensnotering van Vion is maandagmiddag met zeven cent gezakt van 1,86 naar 1,79 euro (incl. BTW). De onbalans tussen vraag en aanbod zijn de reden om de varkensprijs te verlagen voor Vion.

0 reacties


Staphorst staat nu in Van der Wals geheugen gegrift

Minister Christianne van der Wal bezocht op uitnodiging van Kamerlid Roelof Bisschop de gemeente Staphorst.

0 reacties


Dassen en Omtzigt willen strengere regels voor lobby

Dassen en Omtzigt stellen voor dat drie dagen na een nieuw lobbycontact hierover informatie moet worden opgenomen in een openbaar register.

0 reacties


Varkensprijs gaat omlaag

Na een aantal weken prijshoudend gaat de vleesvarkensnotering van Vion nu toch verder omlaag.

0 reacties


Kaasnotering volgt hoge melkprijs niet meer

De notering van kaas gemaakt op de boerderij is voor de maand mei gelijk gebleven. De notering kan de huidige melkprijs niet meer volgen, omdat ze zich anders uit de markt prijst. Dat zegt de noteringscommissie van boerderijkaas. Voor eerstekwaliteit kaas van 16 kilo ligt de notering daarom op 5,75 euro per kilo.

0 reacties


Eerste zomerse dag is een feit: 25,1 graden in Limburg

De eerste zomerse dag van Nederland is een feit: bij het KNMI-weerstation in Ell-Haler steeg het kwik maandagmiddag tot boven de 25 graden.

0 reacties


Is het gras te slecht of jokte Jumbo over melktekort? ‘Dit deugt voor geen millimeter’

Jumbo kampt al een paar dagen met lege melkschappen. Verschillende Jumbo-supermarkten hebben briefjes opgehangen waarin het probleem wordt uitgelegd, maar ze lijken hier allemaal hun eigen draai aan te geven. Dit zorgt voor verwarring en verontwaardiging bij verschillende partijen. ,,Wat mij betreft winnen ze de prijs voor onhandigheid van de maand.”

41 reacties


'Oekraïne kan 90 miljoen ton niet exporteren'

Oekraïne kan ongeveer 90 miljoen ton aan landbouwproducten niet exporteren vanwege de zeeblokkade Rusland. Dat heeft premier Denis Shmygal van Oekraïne gezegd in een interview met RBK-Oekraïne.

0 reacties


Verdachte schietpartij zorgboerderij Alblasserdam blijft twee weken langer vast

De 38-jarige verdachte van de bloedige schietpartij vrijdag in een zorgboerderij in Alblasserdam blijft twee weken langer vastzitten. Dat laat het Openbaar Ministerie (OM) van Rotterdam weten.

0 reacties


Eerste lokale zomerse dag van 2022 genoteerd in Limburgs dorp Ell

In het Limburgse dorp Ell is maandag om 16.10 uur een temperatuur van 25,1 graden gemeten. Daarmee is de eerste lokale zomerse dag van 2022 een feit, meldt Weerplaza.

0 reacties


Hoe Nederland kan bijdragen aan oplossing voedselcrisis

Meer voedsel produceren op de grootschalige en uitputtende manier waarop dat tegenwoordig bijna overal ter wereld gebeurt, is juist níet de oplossing.

0 reacties


Tarwe stijgt door maïs en soja doen stapje terug

Op de tarwemarkt zet de trend van vorige week door, met ook vandaag (maandag) stijgende noteringen op zowel de Matif als op CBoT. Zorgen over droogte en de voortdurende oorlog in Oekraïne blijven de markt in zijn greep houden. De koersen van maïs en soja staan daarentegen wat onder druk.

0 reacties

08 Mei 2022

Energieneutraal met zonnepanelen en warmte uit melk en mest

Maatschap Meijerink benut warmte van melk en mest voor opwarming van woningen en fokzeugenstal.

0 reacties


‘Quality Livestock Transport-certificaat vergroot draagvlak’

Limburgs varkenstransportbedrijf als eerste in zijn sector gecertificeerd.

0 reacties


EFSA ontkent streep door Nutri-Score

Eind april dook een bericht op van de Federalimentare, de koepelorganisatie waarin de Italiaanse levensmiddelenindustrie is verenigd. De koepel is tegen de Nutriscore, het voedingskeuzelogo dat los van eetgewoonten in landen producten een kleurcode van groen via geel en oranje naar rood geeft. Hoe roder hoe slechter, hoe groener hoe beter.

0 reacties


Column: Varkenshouderij in zwaar weer

De vooruitzichten voor de komende week lijken niet best. De druk in Duitsland werd de VEZG te groot en zij verlaagde de varkensprijs met 15 centen. Een flinke stap terug. Al was het ook wel weer logisch met het forse overaanbod van varkens daar.

0 reacties


‘Twijfel slaat toch toe over effecten stikstof’

Natuurgebieden hebben tekort aan stikstof.

0 reacties


Gebruikte regenhaspels maar beperkt beschikbaar

Regenhaspels worden maar weinig ingeruild. Het grootste aanbod is of héél jong, of echt oud.

0 reacties


Stemmen maar: welke Boer zoekt Vrouw-koppels blijven bij elkaar?

De boeren uit 'Boer zoekt Vrouw' hebben hun keuze gemaakt en het is tijd voor de citytrip. Groeien de stellen dichter naar elkaar toe of blijkt in het verre buitenland dat ze toch niet voor elkaar gemaakt zijn? Stem mee op onze poll!

0 reacties


Pluimveebedrijf van Sijds was eerste met vogelgriep: ‘Elke ochtend angst als ik de deur van de stal open’

Zijn bedrijf had de twijfelachtige eer het huidige vogelgriepseizoen te openen. Maar vraag pluimveehouder Sijds Dijkstra (65) niet of hij zich schuldig voelt over de misère in pluimveeland. Dat is de meest stompzinnige vraag die hem in de afgelopen periode werd gesteld. ,,Alsof mijn bedrijf de verspreider is. Als ik niet de eerste was, was het wel een ander bedrijf.”

0 reacties


Brand verwoest leegstaande boerderij in Wijster, perceel langs het spoor was lange tijd inzet van conflict tussen eigenaar en ProRail

Een leegstaande boerderij aan het Looveen in Wijster is de nacht van zaterdag op zondag verwoest door brand. Het vuur werd even na 02.00 uur ontdekt.

0 reacties


Hoe verlopen de stedentrips van boer Evert en boer Jouke? En waar zijn ze naartoe gegaan? Bekijk de teaser die een tipje van de sluier oplicht

Evert en Maud lijken naar een iets warmer oord te zijn gegaan dan Jouke en Karlijn. Weet jij waar de nieuwe koppels heen zijn gereisd? En gaan deze relaties slagen?

0 reacties


‘Groene varkensmest’

Monovergisting ontziet portemonnee en milieu.

0 reacties

07 Mei 2022

Eet vlees van schimmels

Levenscyclusanalyses tonen aan dat van de mogelijke vleesvervangers microbieel eiwit de meeste milieuwinst oplevert. Het wordt gemaakt in roestvrijstalen bioreactoren met suiker als grondstof en kan 20% van de rund-, lams- en geitenvleesproductie vervangen in 2050. Dat verlaagt de CO2-uitstoot en ontbossing met ongeveer 50%. Ook de methaanuitstoot neemt significant af.

0 reacties


Met AVP besmet wild zwijn gevonden in Rome

Ook in het Italiaanse Rome is nu een geval van Afrikaanse varkenspest (AVP) vastgesteld in een wild zwijn.

0 reacties


Beursprijs varkens zwicht voor de druk

Prijsdaling in Duitsland zet de zaak op scherp. DCA Beursprijs 2.0 zakt naar €1,64 per kilo.

0 reacties


Biggentekort dreigt als gesloten bedrijf lichter levert

Om de voerkosten te verlagen, denken varkenshouders nu al snel aan de optie om biggen lichter te leveren. Voor gesloten bedrijven of zij die zitten in een vaste combinatie, geldt dan echter dat op een gegeven moment geen biggen meer voorradig zijn.

0 reacties


ForFarmers zet minder varkensvoer af in eerste kwartaal

ForFarmers zette flink minder varkensvoer af in het eerste kwartaal van dit jaar.

0 reacties


Waarom vinden we iets lekker?

We beschikken over een aangeboren voedselkeuze-intelligentie die onze eetgewoonten beïnvloedt. Dat suggereert nieuw onderzoek. Onbewust zouden we kiezen voor voedingsstoffen die we nodig hebben. De levensmiddelenindustrie zou die gezonde instincten gebruiken om ons ongezond te laten eten.

0 reacties


Betere bioveiligheid voor een hele coöperatie

De Spaanse landbouwcoöperatie Coren voert een megaproject uit om de bioveiligheidsniveaus op elk bedrijf te verhogen.

0 reacties


Landbouw van strategisch belang, wereldwijd

De hartverscheurende oorlog in Oekraïne leidt al maanden tot onmenselijk leed. Voor ons als Nederlandse boeren en tuinders hebben de veiligheidssituatie in Europa en de slachtoffers prioriteit. Tegelijkertijd heeft de Russische invasie het strategische belang van landbouw pijnlijk duidelijk gemaakt.

0 reacties


Picnic bezorgt alleen nog verse kip mét ster

Picnic bezorgt vanaf vandaag alleen nog verse kip met minimaal één Beter Leven-ster van de Dierenbescherming. Dat heeft de bezorgdienst aan Wakker Dier laten weten. Daarmee is Picnic de eerste die dit voor het verse kippenvlees weet te bewerkstelligen, hun kipvleeswaren krijgen later dit jaar een ster. “Het is geweldig om te zien dat woorden … Lees meer

0 reacties


Dierenbescherming: Jaarlijkse vogelgriepuitbraken onhoudbare situatie

Dierenbescherming noemt de jaarlijks terugkerende uitbraken van vogelgriep een onhoudbare situatie. De organisatie geeft aan dat het de hoogste tijd is dat serieus werk wordt gemaakt van structurele oplossingen. Waarin ook knelpunten met betrekking tot stikstof, water, klimaat, zoönosen en dierenwelzijn worden meegenomen.

0 reacties


Koeien in de tuin, burgers in de stal (1)

Familie van Esch gaat vanaf deze zomer de tweede koeientuin in Nederland bouwen. De koe én de burger staan centraal. Boerderij volgt de bouw.

0 reacties


Ruimte voor gerobotiseerde kas binnen geurcirkel mestverwerker in America

Een kas die zo is ingericht dat er een minimale inzet van personeel nodig is, mag ontwikkeld worden binnen de geurcirkel van een veehouderijbedrijf dat ook mest verwerkt in America. Dat stelt de Raad van State in een uitspraak op woendsdag 28 april.

0 reacties


‘30 cent per kuiken aan energiekosten’

Op donderdag kuikens afgeleverd en op vrijdag krijgen we bericht dat de prijs maandag 3 cent omhoog gaat. Net of wij de afgelopen negen weken geen last gehad hebben van prijsverhogingen van onze leveranciers. En dan hoor je ook nog geruchten dat inkopers zouden zeggen “We kunnen niet meer vragen van de consument.” Voer- en … Continued

0 reacties


Voeding zomer belangrijke factor klauwgezondheid melkvee

Uit onderzoek van onder andere Royal GD blijkt dat er een verband bestaat tussen de mineralen zink, mangaan, biotine en klauwgezondheid. 'Vaak blijkt pas in de herfst dat het gras in de zomer niet helemaal voldeed', stelt klauwgezondheidsexpert Menno Holzhauer van GD.

1 reactie


Milcobel mag kaas uit Moorslede opnieuw in handel brengen

De kaasvoorraad van Milcobel, die uit voorzorg tijdelijk geblokkeerd werd na een listeriabesmetting in de fabriek in het West-Vlaamse Moorslede, mag opnieuw in de handel gebracht worden. Dat melden Milcobel en het Belgische Voedselagentschap.

0 reacties


POAH. Steyr 650

Deze week in POAH!: deze Steyr 650 heeft Rik van Leussen uit het Overijsselse Dalfsen van zijn opa geërfd. Zijn opa gebruikte de trekker altijd voor de trekkertrek en ook die hobby neemt Rik nu over.

0 reacties


Oekraïense boer vertelt over horror tijdens Russische bezetting

Een Oekraiense veehouder vertelt dat Russische ‘orks’ 110 koeien op zijn bedrijf afmaakten. Hij is vast van plan zijn bedrijf weer op te bouwen.

0 reacties


Wat doen droogte en stikstof met het Dwingelderveld? Herder Johan Coelingh loopt er al 35 jaar rond en ziet de veranderingen

De schaapskudde Achter ’t Zaand bestaat deze maand 35 jaar. Al die tijd loopt herder Johan Coelingh (51) ook met de schapen mee over het Dwingelderveld. Hij ziet van dichtbij wat stikstofneerslag en verdroging met het nationaal park doen.

0 reacties


De Nieuwe Winkel in race voor beste biologische en beste groenterestaurant van Nederland

NIJMEGEN - Sterrenrestaurant De Nieuwe Winkel in Nijmegen is in de race voor twee prijzen in de jaarlijkse Restaurant Awards: de horecazaak aan het Gebroeders van Limburgplein dingt mee naar de prijs voor het beste biologische restaurant en het beste groenterestaurant van Nederland.

0 reacties


‘Hoge graanprijzen komen hard aan in Afrika’

Als één continent last heeft van de hoge graanprijzen dan is dat Afrika. Daarnaast heerst in de Hoorn van Afrika, met landen als Somalië en Sudan, de grootste hongersnood in jaren. Marco Schouten (52), sinds oktober vorig jaar CEO van ontwikkelingsorganisatie Agriterra, is net terug van een Afrikaanse trip.

0 reacties


Geheime stukken voeden twijfel stikstofmodel Aerius

Vrijgegeven ambtelijke stukken die gaan over het Aerius-model en de adviezen van de commissie-Hordijk, werpen nieuw licht op de vraag wat kwalificeert als 'significant effect' van emissies. Ook maken ze duidelijk hoezeer de overheid verdeeld was over de adviezen van de commissie en probeerde om ze zodanig te buigen dat het ingezette beleid er niet te veel door verstoord raakte..

63 reacties


Bedrijfsopvolger Kate-Lynn: ‘Ik ga er gewoon voor’

Kate-Lynn slaapt soms slecht door de onzekerheid rondom de regelgeving. Dat geeft stress.

0 reacties


Video | 100 hectare gras gemaaid en ingekuild

Bij melkveebedrijf Berghorst werd afgelopen week de eerste snede gras gemaaid en ingekuild.

0 reacties


Melkveehouders Maismeetnet zaaien massaal mais

De deelnemende melkveehouders aan het Maismeetnet van Nieuwe Oogst waren behoorlijk druk de afgelopen dagen. Ze trokken met de ploeg of rotorkopeg door het perceel om het piekfijn in orde te maken voor het zaaimoment. Bij een groot deel van de twaalf deelnemers zit het maiszaad er in of gebeurt dat volgende week.

9 reacties


Marco Heijblok: 'Paar weken terug stond water in rijsporen'

Een van de deelnemers aan het Maismeetnet is Marco Heijblok. Hij melkt honderd koeien in het Noord-Hollandse Hippolytushoef. Voordat hij mais kon zaaien, moest het perceel worden hersteld.

4 reacties


Boer Zoekt Vrouw-boer Jouke Huitema uit Witmarsum doet op citytrip een opmerkelijke bekentenis over Karlijn

In de nieuwste aflevering van Boer zoekt Vrouw gaan alle boeren met hun uitgekozen liefde op citytrip.

20 reacties


Te koop: Frans bedrijf met melkvee en kuikens voor € 1,34 miljoen

Een middelgroot Frans melkveebedrijf met een sterke vleeskuikentak is te koop voor ruim € 1,34 miljoen.

0 reacties


Een nieuw leven voor Groningse gasvelden, opslag waterstof en CO2 zou mogelijk zijn

De Groningse gasvelden zijn synoniem geworden met bodemverzakking en aardbevingen. Geoloog Johannes Miocic onderzoekt of de oude gasvelden van nut kunnen zijn.

0 reacties


Tekort aan melk door droogte? ‘Onjuist’, zegt Jumbo nu ook zelf

DEN BOSCH - Door gebrek aan regen hebben wij geen melk om te verkopen. Een briefje van die strekking om lege schappen in de Jumbo te verklaren, maakt de tongen los. De supermarkt noemt de uitleg nu zelf onjuist en zegt dat de leveringsproblemen zijn opgelost.

37 reacties


Vanaf maandag mag landbouwverkeer over de Rondweg om Winschoten: 'Een goede zaak, voor de veiligheid en voor wegen in de stad'

Landbouwverkeer krijgt vanaf maandag toegang tot de Oostelijke Rondweg om Winschoten. Wethouder Jurrie Nieboer van Oldambt is er blij mee.

0 reacties


Vlammen slaan uit brandende schuur bij Wierden, paarden op tijd in veiligheid gebracht

WIERDEN - In een schuur met paarden aan de Nijverdalsestraat in Wierden is zaterdag brand ontstaan. De brandweer sprak van een uitslaande brand.

0 reacties


KNMI: Zware buien en onweer op komst, code geel voor zuidoosten

Het KNMI heeft code geel afgeroepen voor de provincies Limburg, Brabant en Gelderland. In het zuidoosten van het land kunnen er enkele stevige onweersbuien voorkomen, aldus het weerbureau. Plaatselijk kan het daarbij ook hagelen.

7 reacties


Code geel voor zware onweersbuien in zuidoosten opgeheven, windhoos gespot bij Doetinchem

Het KNMI heeft de kleurcode geel die gold voor de provincies Limburg, Brabant en Gelderland weer opgeheven. In het zuidoosten van het land konden er enkele stevige onweersbuien voorkomen. Bij het dorp Wehl, in de buurt van Doetinchem, heeft een windhoos plaatsgevonden.

0 reacties

06 Mei 2022

​Mengvoerbedrijf ziet oorlog terug in resultaten

Mengvoerbedrijf ForFarmers heeft het afgelopen kwartaal een fors lagere brutowinst gerealiseerd. Naast hogere inkoopkosten, zijn ook de aanvoerkosten, productiekosten en transportkosten naar de boer fors hoger door stijgende energieprijzen. ForFarmer

0 reacties


‘Beter voedsel heeft te weinig vertrouwen’

Minder dan de helft van de Europeanen heeft vertrouwen in de integriteit van het voedselsysteem. Dat blijkt uit een nieuwe pan-Europese studie onder meer dan 20.000 consumenten.

0 reacties


Markt profiteert van kleiner areaal fritesaardappelen

Het afzetseizoen voor fritesaardappelen van oogst 2021 wordt gekenmerkt door een goede balans tussen vraag en aanbod. Dat resulteert tot dusver in gemiddelde beursnoteringen bij PotatoNL van 17,15 euro voor fritesaardappelen in categorie I en 20,30 euro voor categorie II.

0 reacties


Mestvergisting wordt aantrekkelijk gemaakt

De seinen staan op groen voor het vergisten van varkensmest op het bedrijf. De energieprijzen zijn hoog en de subsidies royaal.

0 reacties


Pinterest, een stand van zaken #blog

Ik ben toch wel benieuwd wie de uitdaging van de vorige blog is aangegaan. Wie heeft er meer aandacht besteed aan bewegende beelden? Dit keer even heel iets anders. Een platform dat mijzelf na aan het hart gaat is Pinterest. Het prikbord vol inspiraties. Het platform om te laten ervaren hoe je producten er uit zien en wat je er zoal mee kan doen. Ik denk dat velen van de lezers wel eens op het platform hebben gekeken. Voor de gebruikers van het platform is er veel te halen en te bekijken.

0 reacties


Kosten biologisch ei stijgen sneller dan prijs

De hogere prijzen die biologische legpluimveehouders krijgen voor eieren zijn niet toereikend om de snel stijgende kosten te dekken. De Biologische Pluimveehouders Vereniging (BPV) houdt er rekening mee dat pluimveehouders kiezen voor (tijdelijke) leegstand.

0 reacties


Langetermijnverwachting melkprijs: 38,50 euro

Het panel ‘Langetermijnprognoses melkveehouderij’ schat de gemiddelde melkprijs tot en met 2032 in op 38,50 euro per 100 kg melk. Dit is een inschatting van de melkprijs voor de komende 8 tot 10 jaar op basis van de voorspelde ontwikkelingen van de zuivelmarkt door de EU Agricultural Outlook en de invloed van deze ontwikkelingen op de melkprijs in Nederland. Dat stelt het panel van financieel deskundigen uit de zuivelsector.

0 reacties


Gelderse teler oogst pioenrozen voor Moederdag

Glastuinder Cor Neijenhuis uit het Gelderse Huissen kwam woensdag handen tekort bij de oogst van zijn pioenrozen voor Moederdag.

0 reacties


Langetermijnverwachting melkprijs: 38,50 euro

Het panel ‘Langetermijnprognoses melkveehouderij’ schat de gemiddelde melkprijs tot en met 2032 in op 38,50 euro per 100 kg melk. Dit is een inschatting van de melkprijs voor de komende 8 tot 10 jaar op basis van de voorspelde ontwikkelingen van de zuivelmarkt door de EU Agricultural Outlook en de invloed van deze ontwikkelingen op de melkprijs in Nederland. Dat stelt het panel van financieel deskundigen uit de zuivelsector.

0 reacties


POV: Maak bezwaar tegen mededeling en boete van NVWA bij transport 'oranje' dieren

Maak bezwaar tegen mededeling en boete van NVWA bij transport 'oranje' dieren. Dat adviseert de Producentenorganisatie Varkenshouderij (POV) aan varkenshouders.

0 reacties


Bloemen- en plantenexport in aanloop naar Moederdag op peil

De exportvraag naar bloemen en planten blijft op peil ondanks hoge productprijzen als gevolg van de energiecrisis. De omzetcijfers over april beloven met een kleine plus positief uit te pakken, meldt Floridata die de exportstatistieken genereert. Nederlandse handelaren boekten vorige maand een kwartaal exportrecord van 2,1 miljard euro. Handelaren maken zich op voor onzekere tijden door de energiecrisis.

0 reacties


Overheid wist in 2010 al van wetenschappelijke twijfels over combi-luchtwasser

De overheid heeft jarenlang niks gedaan met signalen over de slechte werking van combi-luchtwassers. Dat geeft staatssecretaris Vivianne Heijnen van Infrastructuur en Waterstaat toe in Zembla.

0 reacties


‘PVV is anti-boer’

Hoe de partij van Geert Wilders echt over de landbouw denkt, is mij een raadsel. Duidelijk is wel dat ze voor krimp van de veestapel zijn, en tegen geborgde zetels in de waterschappen.

0 reacties


Tropische vegetatie profiteert minder van atmosferische CO2-stijging dan gedacht

Het vastleggen van atmosferisch koolstof in tropische vegetatie wordt gezien als een verzachtend effect van de verhoogde atmosferische CO2-concentraties op aarde door toedoen van de mens. Een nieuwe studie toont nu echter aan dat op de lange termijn de tropische vegetatie meer wordt beïnvloed door veranderingen in vocht dan in atmosferische CO2-concentraties. Deze onderzoeksresultaten hebben grote gevolgen voor de ontwikkeling van effectieve strategieën om klimaatverandering tegen te gaan en zijn nu gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift Science.

0 reacties


Verhuur/opstalrecht dak voor zonnepanelen niet zonder gevaar

Tal van bedrijven vragen agrariërs om het dak van hun stal- en/of schuur beschikbaar te stellen voor het plaatsen van zonnepanelen. Als tegenprestatie worden asbestdaken ‘gratis’ vervangen of wordt huur betaald. De periode van 20 jaar is een groot gevaar.

0 reacties


​Agroscoopbokaal voor rosékalverhouders Peerden

Rosékalverhouders Johan en Mark Peerden uit Ulicoten (NBr) zijn de winnaars van de Agroscoopbokaal 2022. Deze jaarlijkse prijs van ForFarmers krijgen ze voor het ondernemerschap dat ze de laatste jaren aan de dag hebben gelegd. Tijdens de coronacris

0 reacties


Topman Shell: vervanging van Russisch gas is niet eenvoudig en wordt duur: 'Lng is geen wondermiddel'

Gasreus Shell gooit de knuppel in het hoenderhok. Bij een Russische gasboycot moet ons land ongekend besparen op het energieverbruik. Een alternatief voor Russisch gas is er met het sluiten van het Groningen-veld nu nog onvoldoende in de markt. En wat er te koop is wordt schreeuwend duur, zegt de Nederlandse topman Ben van Beurden van het inmiddels volledig Britse concern.

0 reacties


Topman Shell: vervanging van Russisch gas is niet eenvoudig en wordt duur: 'Lng is geen wondermiddel'

Gasreus Shell gooit de knuppel in het hoenderhok. Bij een Russische gasboycot moet ons land ongekend besparen op het energieverbruik. Een alternatief voor Russisch gas is er met het sluiten van het Groningen-veld nu nog onvoldoende in de markt. En wat er te koop is wordt schreeuwend duur, zegt de Nederlandse topman Ben van Beurden van het inmiddels volledig Britse concern.

0 reacties


Export bloemen op recordniveau in aanloop naar Moederdag

ZOETERMEER - De buitenlandse vraag naar bloemen en planten blijft op recordniveau in de aanloop naar Moederdag. Dat meldt de Vereniging van Groothandelaren in Bloemkwekerijprodukten (VGB) op basis van de exportstatistieken...Lees meer

0 reacties


Man die varkenshart kreeg waarschijnlijk overleden aan varkensvirus

Een Amerikaanse patiënt die in januari een harttransplantatie met een varkenshart onderging, is waarschijnlijk overleden aan een varkensvirus. Dat blijkt uit onderzoek van de University of Maryland, schrijft MIT Technology Review woensdag.

0 reacties


Man die varkenshart kreeg waarschijnlijk overleden aan varkensvirus

Een Amerikaanse patiënt die in januari een harttransplantatie met een varkenshart onderging, is waarschijnlijk overleden aan een varkensvirus. Dat blijkt uit onderzoek van de University of Maryland, schrijft MIT Technology Review woensdag.

0 reacties


Bij toelaten van landbouwgif telt nieuwste kennis niet altijd mee

Het Europese hof buigt zich over de vraag of Nederland strenger moet zijn bij het toelaten van giftige bestrijdingsmiddelen. Nu tellen de laatste i...

0 reacties


Nederland heeft weer gastarbeiders nodig

Mijn opa kwam als gastarbeider en gelukzoeker naar Nederland. Mijn vader was vrachtwagenchauffeur, mijn moeder werkte in een kruidenfabriek in Rotterdam. We woonden te midden van alle kleuren van de samenleving. Van Kaapverdianen, Marokkanen en Turken tot Hindoestanen en Surinamers. Iedereen was op zijn manier aan het overleven in kansenland Nederland. Als kind verslond ik boeken. In mijn eentje nam ik de metro van Coolhaven naar de Blaak om bij de grote bieb boeken te lenen. Soms nam ik er wel zeven tegelijk mee. Door alle verhalen in die boeken kon ik wegdromen, van een kansarme wereld naar een fantasiewereld.

0 reacties


Analyse gasboycot: race tegen de klok richting de winter

De zon schijnt, de zorgen over gezinnen kleumend in de kou ebben weg. Het is verraderlijke stilte: Nederland moet in een historisch ongekend tempo zorgen dat het voldoende energiebronnen krijgt. Daarbij is een blokkade door president Poetin van Russisch gas iedere dag een reële dreiging.

0 reacties


Juist nu focussen op technisch resultaat bij vleeskuikens

Vleeskuikenhouders worden op dit moment geconfronteerd met sterk gestegen voerprijzen waarvan het einde nog niet in zicht is. Voorspelbare resultaten met een structureel scherpere voederconversie leveren juist nu een welkome kostenbesparing op.

0 reacties


Veengebieden zijn veel betere CO2-sponzen dan tropisch oerwoud

Zolang koolstof in de natuur is opgeslagen kan het geen broeikasgas worden. Voor die natuurlijke opslag van CO2 wordt vaak naar tropisch oerwoud ge...

1 reactie


Royal A-Ware gaat in Belgie ook weidemelk ophalen na overname Hollebeekhoeve

LOPIK - Vanaf 1 juni 2022 start Royal A-ware in België met een tweede melkstroom. Naast gangbare melk zal de zuivelverwerker ook weidemelk gaan ophalen. In de opstartfase zal een beperkt aantal melkveehouders weidemelk kun...Lees meer

1 reactie


Meer omzet en veel beter resultaat voor DeltaMilk

Coöperatie DeltaMilk, eigenaar van kaasmaker De Graafstroom, heeft vorig jaar een fors hogere omzet gerealiseerd dan één jaar eerder. Ondertussen werkt de zuivelcoöperatie aan een verdere versterking van het vermogen.

0 reacties


Fokke de Jong aardt 'als een speer' Bildstars aan

Akkerbouwer Fokke de Jong in het Noordwest-Friese Ternaard aardde deze week onder ideale omstandigheden consumptieaardappelen aan.

0 reacties


Belgapom-prijs Fontane springt naar € 25

De Belgische Belgapom-notering voor Fontane-aardappelen schiet met € 3 omhoog naar € 25 per 100 kilo. Daarmee liggen de aardappelprijzen op het hoogste niveau sinds juni 2019. De hoge prijzen van € 25 tot € 30 per 100 kilo waren toen het gevolg van een tegenvallende oogst door de droogte in 2018. In de eerste helft van dit seizoen … Continued

0 reacties


Ventilatie kraamstal vraagt nu extra aandacht

Door de grote temperatuurschommelingen van dit moment bestaat het risico dat biggen het te koud krijgen in het biggennest.

0 reacties


Brede coalitie vraagt aan minister 'gecontroleerd beheer' wolf mogelijk te maken

Op initiatief van de Federatie Particulier Grondbezit (FPG) heeft een brede coalitie van 24 organisaties een position paper aangeboden aan Christianne van der Wal, minister voor Natuur en Stikstof.

0 reacties


Nieuwe compacte EV's van Volkswagen, Skoda en Cupra in beeld

De Volkswagen Groep heeft een reeks nieuwe compacte elektrische auto's in het vat zitten die een stap onder auto's als de Volkswagen ID3 en Cupra Born komen te staan. Van de nieuwe kleinere EV's van Volkswagen, Skoda en Cupra krijgen we nieuwe designschetsen te zien!

0 reacties


Wolven vielen in maart 45 schapen aan

ARNHEM (ANP) - In maart zijn 45 schapen in Nederland door een of meer wolven gedood. De wolven sloegen toe in het hele noorden en oosten van het land en in Zeeland. De meeste wolven zijn gezien op de Noord- en Midden-Veluwe, waar het eerste wolvenpaar van Nederland zich vestigde.

0 reacties


Hoe de asperge bijna helemaal uit Kessel verdween, maar er toch toekomst is voor het ‘Spargeldorf’

KESSEL - Het Duitse grensplaatsje Kessel bij Goch, dat decennialang in trek was als ‘aspergedorp’, is de magie een beetje kwijt. Van de achttien boeren en zes restaurants die er in de hoogtijdagen waren, is er welgeteld één over: Spargelhof Ophey van Johannes en Kersten Ophey.

0 reacties


Grondprijs Zuid-Holland iets onder landelijk gemiddelde

Zuid-Holland kent een verscheidenheid aan bedrijven. Ondanks de sterke verstedelijking zijn er mooie landbouwgebieden.

0 reacties


Gezocht: bestuurslid LTO Nederland vakgroep Akkerbouw en Vollegrondsgroente

Sta op voor de belangen van ondernemers in de akkerbouw en vollegrondsgroententeelt. Bepaal de agenda en werk mee aan het oplossen van diverse maatschappelijke vraagstukken.

0 reacties


Ook de prijs van melk stijgt: zo kun je (een beetje) besparen

De prijzen stijgen, ook die van onze boodschappen. Elke week bekijken we één product. Betaal je er meer voor en is er een manier om te besparen? Vandaag: verse melk.

5 reacties


Belgapom-prijs Fontane springt naar € 25

De Belgische Belgapom-notering voor Fontane-aardappelen schiet met € 3 omhoog naar € 25 per 100 kilo.

0 reacties


Flevoland wil weer stikstofoverleg

Provincie Flevoland waarschuwt voor de gevolgen van het uitblijven van vervolgoverleg tussen de sectoren en de overheid over de provinciale stikstofaanpak. 'Als dat niet weer wordt opgepakt, wordt het perspectief in de regio landelijk bepaald.'

0 reacties


HZPC houdt ondanks oorlog winstverwachting overeind

Pootgoedhandelaar HZPC houdt zijn winstverwachting na drie kwartalen in het boekjaar 2021-2022 overeind. Dat doet HZPC ondanks het feit dat de oorlog in Oekraïne invloed heeft op de omzet van het bedrijf uit het Friese Joure.

0 reacties


Twee doden door schietpartij bij zorgboerderij Alblasserdam

Door een schietpartij in Alblasserdam zijn twee doden gevallen, meldt de politie. Ook raakten twee anderen ernstig gewond. Er is een verdachte aangehouden. De schietpartij zou hebben plaatsgevonden bij een zorgboerderij, maar de politie heeft dit niet bevestigd.

0 reacties


Stemming op de peenmarkt blijft in de mineur

De handel in peen blijft stroef en moeizaam verlopen. Je moet er erg hard aan trekken om wat gedaan te krijgen volgens handelaren. Het is lastig om voldoende werk voor de week naar binnen te harken.

0 reacties


Duitsland schakelt G7 in voor Oekraïense export

De Duitse landbouwminister Cem Özdemir wil de zeven rijke westerse industrielanden (G7) inschakelen om de export van Oekraïens graan overeind te houden. Duitsland is momenteel voorzitter van de G7-landen.

0 reacties


Prijsdaling in matige markt

De eiermarkt was deze week matig, de handel was vrij rustig tot heel matig en ‘taai’.

0 reacties


Video: Vakantie op de trekker

Hoe anders dan op de trekker, breng je als boerenzoon een vakantie het liefst door? Robin bewerkt Duitse akkers op een jonge trekker.

0 reacties


Teler legt lat hoog met suikerbietenteelt

Akkerbouwer Arjan Timmerman uit Roswinkel (DR) zaaide eind maart 50 hectare suikerbieten in. Net voor de zware regenval. Hij heeft geluk gehad.

0 reacties


Niesziektevirus nekt patiënt met varkenshart

Het niesziektevirus heeft waarschijnlijk een rol gespeeld bij het overlijden van de eerste patiënt ter wereld die een genetisch gemodificeerd varkenshart kreeg.

0 reacties


Twee doden en twee zeer zwaargewonden na dramatische schietpartij op een zorgboerderij

Twee doden en twee zeer zwaargewonden vormen de trieste balans van een dramatische schietpartij op een zorgboerderij aan het eind van de morgen in Alblasserdam. Een 34-jarige vrouw en een 16-jarig meisje werden bruut uit het leven gerukt. Een 20-jarige vrouw en een 13-jarige jongen liggen zwaargewond in het ziekenhuis. De politie hield kort na het incident een verdachte aan. Het gaat om de 38-jarige John S., een inwoner van Alblasserdam, melden bronnen rondom het onderzoek. Wat heeft hem bezield? ,,Het is gestoord dat zoiets gebeurt op een zorgboerderij. Dit moet een veilige plek zijn voor mensen.”

1 reactie


Video: Stappenplan naar PRRS-vrij varkensbedrijf

Varkensdierenarts Marc Schyns van MSD Animal Health legt tijdens de Pig Business-bijeenkomst ‘Het kan! Vijf jaar varkens houden zonder PRRS’ ‘uit hoe je kunt toewerken naar een PRRS-vrij bedrijf.

0 reacties


‘Herbezinning op pluimveehouderij onontkoombaar’

Naast vaccinatie is er volgens Lisanne Stadig van de Dierenbescherming meer nodig in de strijd tegen de vogelgriep.

0 reacties


FAO verlaagt oogstprognose tarwe licht

De wereldvoedselorganisatie FAO heeft haar oogstraming voor tarwe in 2022-’23 met 2 miljoen ton verlaagd.

0 reacties


Deze 5 elektrische stationwagens komen eraan

Opvallend fenomeen: door de opkomst van de SUV en de cross-over lijkt uitgerekend de praktische stationwagen een soort liefhebbers-product te worden. Elektrische stationwagens zijn gezien de heersende trend al helemaal geen vanzelfsprekendheid meer, maar toch zijn er een paar op komst. We lichten er vijf uit.

0 reacties


Aantal stalbranden daalt: Nederweert landelijk tweede

Met acht stalbranden in de afgelopen acht jaar staat Nederweert op een gedeelde tweede plek, als het gaat om gemeenten waar de meeste stalbranden voorkomen.

Nederweert deelt deze twijfelachtige eer met Hardenberg in Overijssel. Sinds 2014 telde Barneveld maar liefst tien stalbranden, die gemeente spant daarmee de kroon.

5 reacties


Epidemioloog: 'Samenwerking cruciaal bij aanpak zoönosen'

De aandacht voor van dieren op mensen overdraagbare ziekten kreeg in de coronatijd een impuls. Na de Q-koortsepidemie is er veel verbeterd, maar de vogelgriepuitbraken maken een stevigere aanpak van zoönosen actueel. 'Een nulrisico bestaat niet', stelt Gerdien van Schaik. 'Onze goede veterinaire infrastructuur en het snel acteren zijn sterke troeven.'

0 reacties


Agco aangevallen door hackers

Welke fabrieken dat zijn, geeft Agco niet aan. Wel is duidelijk dat hackers zogenoemde gijzelsoftware hebben geïnstalleerd op de computersystemen ...

0 reacties


Staldeuren weer open tijdens Campina boerderijdagen

In totaal 76 boerderijen openen op 27 mei en 6 juni de staldeuren voor publiek. Het is de vijftiende keer dat Campina de Open Boerderijdagen organiseert en mensen de kans geeft om kennis te maken met het boerenleven.

37 reacties


Stabiele export van uien houdt stand

De Nederlandse uienexport verkeert sinds maart in rustiger vaarwater en die trend houdt in april stand. Dat stelt GroentenFruit Huis op basis van cijfers van het kwaliteitscontrolebureau (KCB). In week 14 (eerste week april) is bijna 17.000 ton uien afgezet naar in totaal 69 landen.

0 reacties


Agractie kiest voor dialoog: debattour langs boeren in verschillende provincies

Voorlopig geen grote manifestatie in Den Haag, maar een tour langs verschillende provincies. Boerenactiegroep Agractie gaat 'de boer op' en de dialoog aan. De bespreekpunten zijn uiterst serieus.

0 reacties


Trekkertest: deze zes 75-pk-trekkers verschillen fors in prestatie

Boerderij testte in samenwerking met het Duitse vakblad Top Agrar trekkers met 75 tot 80 pk motorvermogen.

0 reacties


VIDEO: Mechaman Maandoverzicht | april 2022Beluister hier de podcast van het maandoverzicht:soundcloud.com/mechaman/…...

0 reacties


Opvangzeehond Jet test nieuwe zender

Ecomare gaat in samenwerking met Wageningen Marine Research dit jaar bij tien opvangzeehonden een nieuw type zender testen. Hierdoor kunnen de bewegingen en het duikgedrag van de dieren na vrijlating in detail worden gevolgd. Jet, de eerste zeehond die zo’n geavanceerde zender meekrijgt, is op vrijdag 6 mei teruggegaan naar zee.

0 reacties


Agroscoopbokaal voor kalverbedrijf Peerden uit Ulicoten

Rosékalverhouders Johan en Mark Peerden uit het Brabantse Ulicoten zijn bij vleesvee de winnaars geworden van de ForFarmers Agroscoopbokaal 2022. Die prijs krijgen ze, omdat ze volgens de jury uitblinken in ondernemerschap in de rosésector. Ze voeren efficiënt en produceren met zonnepanelen en een mestvergister energie voor 460 huishoudens.

0 reacties


Wolven vielen in maart 45 schapen aan

In maart zijn 45 schapen in Nederland door wolven gedood.

0 reacties


Niesziektevirus nekt patiënt met varkenshart

Het niesziektevirus heeft waarschijnlijk een rol gespeeld bij het overlijden van de eerste patiënt ter wereld die een genetisch gemodificeerd varkenshart kreeg.

0 reacties


Rozen, pioenrozen en tuinplanten gaan hard voor Moederdag

Moederdag staat voor de deur en dus heeft bloemenveiling Plantion in Ede een goede week achter de rug. "Mensen kopen gelukkig in een impuls weer bloemen, meer dan in de coronajaren", zegt commercieel directeur Guus van Logtestijn. Moeders kunnen zondag vooral rozen, pioenrozen en tuinplanten verwachten.

0 reacties


Arnold (32) uit Hengevelde is professioneel duivenmelker: 'Mijn beste duif levert minstens 30.000 euro op’

HENGEVELDE - Arnold Paalman studeerde ruimtelijke ordening en planologie aan Saxion. Maar hij werd professioneel duivenmelker, in dienst van de bekende meubelzaak Eijerkamp in Zutphen. „Een Chinees heeft 30.000 tot 40.000 euro voor mijn succesvolste duif over.”

0 reacties


Expo ‘Boeren in de suiker’, poffert en het Proathuus. Landbouw- en streekmuseum ’t Rieuw in Nuis opent het nieuwe seizoen

De grote partytent is inmiddels weer opgezet, zodat er ook buiten consumpties gebruikt kunnen worden en is de traditionele poffert als vanouds verkrijgbaar. Het Proathuus is natuurlijk ook weer geopend.

0 reacties


Drone in het Witte Veen: ‘Boven een kudde Schotse Hooglanders, hoe haal je het in je hoofd?’

BUURSE - Je kind in de nek van een Schotse hooglander zetten of met een drone boven een kudde vliegen omdat die beelden het zo goed doen op sociale media? Simone Damhof, boswachter bij Natuurmonumenten, gruwelt ervan. „Mensen doen zo gek. Alles voor het perfecte plaatje.”

0 reacties


Waterschap inspecteert veendijken op droogteschade

DELFT (ANP) - Het hoogheemraadschap van Delfland gaat de veendijken in het werkgebied controleren op scheuren die mogelijk ontstaan door de aanhoudende droogte. Om de controles te kunnen uitvoeren worden de dijken vanaf vrijdag vervroegd gemaaid, aldus het schap. De dijken die het meest gevoelig zijn voor droogteschade liggen in Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp en Berkel en Rodenrijs.
Het bericht Waterschap inspecteert veendijken op droogteschade verscheen eerst op Nieuws.nl.

0 reacties

05 Mei 2022

‘Slingerziekte in de vleesvarkensstal’

Ongeveer tien dagen na opleg trof de betreffende vleesvarkenshouder dieren aan met zenuwverschijnselen.

0 reacties


Ziekenboeg op varkensbedrijven is vaak niet schoon genoeg

De ziekenboeg of restafdeling is op veel bedrijven een ondergeschoven kindje. Onderzoek op HyCare-proefbedrijf De Raamloop laat zien dat de technische resultaten verbeteren als de aandacht voor hygiëne in de restafdeling toeneemt.

0 reacties


‘Gering oorlogseffect voor Nederlandse boer’

0 reacties


Britse koningen aten net zo plantaardig als hun onderdanen

Net als hun onderdanen aten de vroeg-middeleeuwse Britse koningen en edelen vooral plantaardig. Alleen als ze door hun rijk rondtrokken, trakteerden de boeren hen tijdens grote feesten op grote hoeveelheden vlees. En dan aten die boeren zelf een hapje mee.

0 reacties


‘Opbrengstprijzen Nederlandse boer moeten 15-20% omhoog’

0 reacties


Gezonde transitie levert veel euro’s op

Een gezonde transitie levert € 8.500 tot € 12.000 per jaar op bij honderd afkalvingen.

0 reacties


Stalstof helpt allergieën te voorkomen

Bezoek aan een koeienstal helpt mensen om allergieën te voorkomen. Dit komt doordat het stalstof beta-lactoglobuline bevat. De bescherming door deze stof werkt in een straal tot 300 meter rond de boerderij.

0 reacties


Video: Poes in de mand om weidevogels te beschermen

Het weidevogelseizoen is weer in volle gang. Eieren worden uitgebroed en de eerste kuikens zijn al uit het ei gekropen. Vandaar dat de campagne ‘Kuikens in het land, poes in de mand’ weer gestart is.

0 reacties


Stalstof melkveehouderij helpt allergieën voorkomen

Bezoek aan een koeienstal helpt om allergieën te voorkomen. Stalstof uit de melkveehouderij bevat namelijk beta-lactoglobuline en deze biedt bescherming in een straal tot 300 meter rond de boerderij. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit voor Diergeneeskunde in Wenen.

2 reacties


EP veegt 25 procent verplichting biologische landbouw van tafel

De 25 procent verplichting voor biologische landbouw is van tafel. Het Europees Parlement (EP) stemde dinsdag met grote meerderheid tegen het voorstel van EU-vicevoorzitter Frans Timmermans.

0 reacties


Raad van State redt melkveestal en zet streep door woonbestemming

Melkveehoudermaatschap Bannink uit Dalerveen is met succes bij de Raad van State in beroep gegaan tegen het bestemmingsplan Kernen van de gemeente Coevorden.

0 reacties


Geld besparen door netjes te bemesten

Door mest dieper in de zode te brengen en daardoor netter te bemesten, kunnen melkveehouders 70 euro per hectare aan kunstmest besparen. Dat zegt adviseur Albert Jan Bos van DLV Advies namens de Commissie Bemesting Grasland en Voedergewassen (CBGV) .

0 reacties


Video: Melkwagen in brand bij op A32 bij Oldeholtwolde

Donderdagochtend vroeg heeft een melkwagen van AB Texel vlam gevat op de A32 Oldeholtwolde. De vrachtwagen reed op gas waardoor de brandweer snel opschaalde en de weg werd afgesloten.

1 reactie


Voorzitter LTO Melkveehouderij: 'Wat is het toekomstperspectief?'

Veel uitdagingen komen tegelijkertijd op de melkveehouderij af. De kersverse melkveevakgroepvoorzitter Erwin Wunnekink van LTO Nederland ziet een grote 'herstructurering' op de sector afkomen. Verandering is volgens hem van alle tijden, maar de huidige onzekerheid is voor veel ondernemers te groot. 'We hebben perspectief en duidelijkheid nodig.'

25 reacties


Middelenafzet in Europese Unie redelijk stabiel

De verkoop van gewasbeschermingsmiddelen is in de periode 2011 tot en met 2020 in de Europese Unie (EU) redelijk stabiel gebleven. Die fluctueerde in die tien jaar tussen 330.000 en 370.000 ton.

0 reacties


Drenthe overweegt maximum aan draineren en beregenen bij natuur

Provincie Drenthe wil een grens instellen aan het draineren en oppompen van grondwater rond Natura 2000-gebieden. Niet langer wordt gekeken naar de individuele belasting die dat oplevert voor de natuur, maar naar de totaalbelasting.

0 reacties


ForFarmers ziet voerafzet met ruim 7% dalen

ForFarmers heeft de totale voerafzet gedurende het eerste kwartaal van 2022 met 7,3% zien dalen ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder. De ebitda (winst voor rentekosten, belastingen, afschrijving en afboekingen) daalde met 47,2%.

0 reacties


Inflatie drukt vlees uit winkelmand Britse consument

In een maand tijd daalde de verkoop van vlees, vis en gevogelte in Engeland met 13 procent. Op die manier besparen zij op de kosten voor levensonderhoud, meldt Reuters.

0 reacties


Zo voorkom je opkomstproblemen in maïs

Let op verstorende factoren die het kiemingsproces en de veldopkomst drastisch kunnen verstoren.

0 reacties


Proefveld mais inzaaien voor PPS Innovatieve maisteelt

Op dit proefveld in het Drentse Ruinerwold wordt mais ingezaaid. Het is een van de vijf locaties van onderzoeksproject PPS Innovatieve maisteelt. 'We proberen alternatieven te bieden voor veehouders', meldt onderzoeker duurzame veehouderij en agrobiodiversiteit Pieter Struyk.

0 reacties


Stikstof maakt van Waalwijkse haven een zorgenkindje: ‘Het is verschrikkelijk dat alles stil ligt’

WAALWIJK - Waalwijk ziet de nieuwe insteekhaven als een paradepaardje, maar voorlopig is het een zorgenkindje van formaat. De aanleg is jaren vertraagd, en de kosten lopen fors op. Nu liggen wéér tegenvallers op de loer. Hoe stikstof een miljoenenproject lam legt.

1 reactie


Maud droomt van samenwonen met Evert: 'Zou jij dat al aankunnen?'

Maud is verliefd op Evert en iedereen mag het weten. Tijdens de citytrip bespreekt het stel de toekomst, want Maud ziet het eigenlijk wel zitten om naar Drenthe te verhuizen. Je ziet 'Boer zoekt Vrouw' elke zondag om 20.25 uur bij KRO-NCRV op NPO 1.

0 reacties


Shell boekt forse winst door hoge energieprijzen en handelsactiviteiten

Het energieconcern profiteerde van de hogere energieprijzen, veroorzaakt door de aantrekkende economie na twee jaar coronapandemie en de oorlog in Oekraïne.

0 reacties


Opbrengst Nederlandse teler moet met 20% omhoog, maar onderzoekers verwachten daling

Een gemiddelde Nederlandse glasteler krijgt dit jaar te maken met een stijging van zijn kosten, in het 'beste' geval, van 9 euro per vierkante meter. Om de stijgende kosten te dekken heeft een gemiddelde teler een stijging van de opbrengsten met 20% nodig.
Keiharde cijfers die het het ministerie van…

0 reacties


Opbrengst Nederlandse teler moet met 20% omhoog, maar onderzoekers verwachten daling

Een gemiddelde Nederlandse glasteler krijgt dit jaar te maken met een stijging van zijn kosten, in het 'beste' geval, van 9 euro per vierkante meter. Om de stijgende kosten te dekken heeft een gemiddelde teler een stijging van de opbrengsten met 20% nodig.
Keiharde cijfers die het het ministerie van…

0 reacties


Maud bestookt Evert met vragen: ‘Kun je dat aan, mij 24 uur per dag om je heen?’

Ziet boer Evert het zitten om Maud 24 uur per dag om zich heen te hebben? En heeft Maud het voor hem over om haar hondenuitlaatdienst op te geven en bij de melkveehouder in te trekken? Het zijn brandende vragen bij kijkers van Boer zoekt Vrouw, maar óók bij het datende koppel zelf, zo blijkt uit een teaser op de website van het liefdesprogramma.

0 reacties


Dit viel op bij het Ronde Tafelgesprek over gewasbescherming

Op 12 januari 2022 hield de Vaste Tweede Kamercommissie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit een rondetafelgesprek over gezonde gewassen en een gezonde bodem. Kamerleden gingen in gesprek met deskundigen, belangenorganisaties en het Ctgb. Nefyto werd vertegenwoordigd door directeur Jan Verschoor. Hij…

0 reacties


Sla en uien telen op drijvend eiland

Telen op water, zoals we dat kennen in kassen met bijvoorbeeld sla, is niet nieuw. Toch valt een project bij de Floriade in Almere met teelt op water wel op. Dinsdagochtend werd een groot drijvend eiland te water gelaten. Het gaat om een experiment van Floating Future, Wageningen Universiteit en…

0 reacties


Steeds meer grote land- en tuinbouwbedrijven in Nederland

Het totale aantal land- en tuinbouwbedrijven in Nederland daalt al enkele decennia. Het aantal grote bedrijven (met een standaardopbrengst van 500 duizend euro en meer) is echter toegenomen van 7,7 duizend in 2000 tot 12,9 duizend in 2021, zo deelt het Compendium voor de Leefomgeving in een bericht op…

0 reacties


Zo verliep de stikstofcrisis sinds de uitspraak van de Raad van State 3 jaar geleden

Het is bijna 3 jaar geleden dat de hoogste rechter het stikstof- en natuurbeleid onderuit haalde. Duizenden bouwprojecten kwamen stil te liggen en boeren gingen massaal in protest. Dit gebeurde er verder in de stikstofcrisis.

0 reacties


ForFarmers incasseert nieuwe dreun in prestaties

Veevoergigant ForFarmers heeft flink last van de gestegen kosten van met name grondstoffen en energie. De beursgenoteerde onderneming uit Lochem ziet de resultaten behoorlijk kelderen doordat het de prijsstijgingen niet geheel aan veehouders kan doorberekenen. Dat meldt het concern in een operationele voortgangsrapportage over het eerste kwartaal.

0 reacties


Wat komt er terecht van mooie plannen met zonnepark Mikkelhorst?

Het zonnepark De Mikkelhorst zou een duurzaam paradijs worden. Er werd een miljoen aan subsidies en investeringen van Harenaars opgehaald met het verhaal dat de cliënten van de aanpalende, gelijknamige zorgboerderij er aan de slag zouden kunnen. Dieren zouden tussen de panelen grazen, bezoekers zouden fruit kunnen plukken in het zonnepark. Inmiddels is het park operationeel, maar er staat een hek omheen. Met een bord: verboden toegang.

0 reacties


BMW-topman: 'Geen loze beloften doen over actieradius'

De actieradius van een elektrische auto is één van de belangrijkste eigenschappen waarop men een eventuele aankoop baseert. Dan is het wel zo fijn als de auto in de praktijk niet ineens veel minder ver komt. Frank Weber, technisch topman bij BMW, kraakt hierover een kritische noot.

0 reacties


Spoor oorzaak melk lekken op om mastitis te voorkomen

Bij melk lekken bij koeien spelen verschillende zaken een rol, zoals voeding, huisvesting en fokkerij.

0 reacties


Kippenboer uit Aardenburg versnelt voor websupermarkt Picnic de omschakeling naar Beter Leven-kip

Online supermarkt Picnic verbant vanaf zaterdag kip zonder keurmerk uit het assortiment. Picnic verkoopt uitsluitend nog kippenvlees met een 1 ster Beter Leven-Keurmerk van de Dierenbescherming. Eén van de hofleveranciers is pluimveehouder Bert de Bruijckere uit Aardenburg.

0 reacties


"Vrachttarieven veranderen wekelijks, waardoor de prijzen van Israëlische kruiden ook moeten worden aangepast"

Het feit dat de luchtvrachttarieven wekelijks veranderen maakt het moeilijk voor het Israëlische exportbedrijf Bless om stabiele prijzen te hanteren voor de export van kruiden naar klanten in zowel Oost-Europa als Azië. De onberekenbare vrachttarieven als gevolg van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne…

0 reacties


De teelt van leliebollen leidt tot zorgen en verdeeldheid. Onderzoeksbureau HLB in Wijster werkt hard aan een schonere teelt

De teelt van leliebollen leidt tot zorgen en verdeeldheid. Onderzoeksbureau HLB in Wijster werkt hard aan een schonere teelt. Wat is er allemaal mogelijk?

0 reacties


Hogere kosten tasten inkomen boer niet aan

Hogere grondstofkosten door de oorlog baren de landbouwsector zorgen. Van dalende inkomsten is echter nog geen sprake.

0 reacties


Stabiele prijs slachtkoe door stroeve handel

Een O-koe staat stabiel genoteerd op € 4,80 tot € 5,25 per kilo geslacht gewicht.

0 reacties


Vandaag en zaterdag mogelijk een paar buitjes voor het stof

Zover de betrouwbare weersverwachting reikt, is er geen zicht op regen van betekenis. Wel vallen er vandaag in Zuid-Nederland en zaterdag verspreid over het land mogelijk een paar buitjes.

0 reacties


Noteringen rosékalveren gelijk; starters iets duurder

Noteringen blijven net als vorige week op een niveau van € 5 per kilo voor jongrosé en € 5,04 per kilo voor oudrosékalveren.

0 reacties


Oorlog drukt kwartaalcijfers ForFarmers

ForFarmers merkt de gevolgen van de inval van Rusland in Oekraïne. De totale voerafzet daalde in het eerste kwartaal 7,3 procent ten opzichte van jaar eerder. Deze daling was in alle landen te zien, met uitzondering van Polen. Wel lag de brutowinst hoger dan in het zwakke eerste kwartaal van 2021.

0 reacties


Proefveld inzaaien voor PPS Innovatieve maisteelt

Mais wordt op het proefveld in het Drentse Ruinerwold gezaaid. Het is een van de vijf locaties van onderzoeksproject PPS Innovatieve maisteelt. 'We proberen alternatieven te bieden voor veehouders', meldt onderzoeker duurzame veehouderij en agrobiodiversiteit Pieter Struyk.

0 reacties


Brede vraag naar sluitkool, transport is lastig

De prijs voor witte kool in de maat 9 -10 ligt op zo’n 34 cent. Dat is inclusief verpakking.

0 reacties


Schat aan data voor betere bedrijfsvoering

Farm24 automatiseert de registratie van werkzaamheden op landbouwbedrijf Nivu in het Zuid-Hollandse Achthuizen. Die informatie tilt de opbrengst en kwaliteit naar een hoger niveau, weet akkerbouwer Gerard van Nieuwenhuijzen.

0 reacties


Uientelers positief gestemd bij hogere prijzen

De stemming onder uientelers is goed. De prijzen zitten in een opwaartse tendens.

0 reacties


Stikstof op een bierviltje

Het stikstof top100- lijstje heeft nog niet het beoogde effect gehad.

0 reacties


BFA: Productie van 7,1 miljoen ton voeders in 2021

Met een productie van 7,1 miljoen ton voeders in 2021 bekleedt België de achtste plaats binnen Europa. België importeerde vorig jaar 1,7 miljoen ton voeders en exporteerde 1,4 miljoen ton. Dat heeft BFA bekend gemaakt tijdens de algemene vergadering. “Deze globale cijfers omvatten zeer grote

0 reacties


Al ruim 2.400 hectare suikerbieten overgezaaid door korstvorming

De veldopkomst van suikerbieten valt door het droge weer vooral in de noordelijke kleigebieden niet mee. Dit weerbeeld lijkt de komende tijd aan te houden en daarom verwacht Cosun Beet Company dat er nog meer bieten worden overgezaaid.

0 reacties


Raad van State eens met dwangsom stal en hooiberg ex-Statenlid Jirnsum

De gemeente Leeuwarden heeft terecht een dwangsom tegen een hobbyboer in Jirnsum opgelegd, omdat hij zonder vergunning een veestal heeft uitgebreid en een hooiberging heeft gebouwd.

0 reacties


Zeugenprijs zakt met Duitse varkensnotering mee

Na 5 weken van stabiele prijzen zakt de zeugenprijs deze week weer.

0 reacties


Precies bemesten bespaart op aankoop kunstmest

De hoge kunstmestprijzen nopen veehouders ertoe hun mest zo goed mogelijk te benutten. Er zijn wel degelijk mogelijkheden.

0 reacties


Geen ruimte voor prijsverhoging op peenmarkt

Het aanbod peen is momenteel zo groot dat er geen ruimte is voor prijsverhogingen.

0 reacties


Vraag en aanbod vleeskuikenmarkt in evenwicht

Nadat de prijs van vrije kuikens deze week 3 cent terugliep, is de markt weer in balans. De noteringen van vrije kuikens liggen op of net onder het prijsniveau van de contracten.

0 reacties


Belgische eiwitefficiëntie in kaart gebracht

Voor het eerst is door BFA met medewerking van het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (Ilvo) de eetbare eiwitefficiëntie van de Belgische veehouderij in kaart gebracht.

0 reacties


Nieuwe agrarische vakbeurs in Arnhem

Beursorganisatiebureau CNO Expo organiseert van dinsdag 10 mei tot en met donderdag 12 mei 2022 de eerste editie van de Nationale Intensieve Veehouderijbeurs.

0 reacties


Bommen belemmeren boeren te maaien op vliegbasis Deelen

Melkveehouder en akkerbouwer Arthur van Roekel kijkt vanaf zijn erf uit op 40 hectare grasland dat momenteel ideaal erbij ligt om snel gemaaid te worden. Hij moet dat gras echter laten staan. Sterker nog: hij mag het hele jaar niets meer op zijn weiland doen.

0 reacties


Tweedehandsmarkt floreert door stoppersregeling

Waar de meeste varkenshouders alles nieuw kopen, zoekt een beperkte groep het in de handel van tweedehands materialen en stalinrichting.

0 reacties


Autonome Case IH Magnum met cabine rijdt in Brazilië

Op de Agrishow in Brazilië werd vorige week de autonome trekker van Case IH met cabine voor het eerst aan het publiek getoond.

0 reacties


Vogelbeschermer: 'Kiekendief is in Flevoland een mysterie'

De bruine kiekendief is hét symbool van Flevoland, maar hoeveel er precies rondvliegen, is in grote delen van de provincie een mysterie. Daarom start Landschapsbeheer Flevoland een inventarisatie. Boeren zijn daarbij onmisbaar.

0 reacties


Dalende mengvoerafzet ForFarmers in eerste kwartaal

ForFarmers heeft de afzet van mengvoer in het eerste kwartaal van 2022 zien dalen met 8,2%. De brutowinst steeg met 9,3%. De onderliggende Ebitda daalde met 47,2%..

0 reacties


Bodem 1,5 graad warmer, beregenen is ook: wortelkoeling

De bodem in Nederland warmt op, met gevolgen voor bodemprocessen en gewassen. Beregenen dient daarom niet alleen om vocht toe te dienen, maar ook om wortels van gewassen te koelen.

0 reacties


Zuivelprijzen doen een stapje terug

De zuivelprijzen staan ook deze week onder druk. De aanvoer van melk piekt seizoensmatig en er is wat meer product beschikbaar.

0 reacties


“Obesitas behandelen begint met de erkenning als chronische ziekte”

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) presenteerde onlangs haar WHO European Regional Obesity Report 2022. Hierin staat het nogmaals klip en klaar: overgewicht en obesitas zijn een gigantisch probleem. Ze vormen een van de belangrijkste doodsoorzaken in Europa, met naar schatting 1,2 miljoen sterfgevallen per jaar. Bovendien hebben zwaarlijvigen een grotere kans op het krijgen van onder andere kanker, hart- en vaatziekten, diabetes en luchtwegaandoeningen.

0 reacties


Regeling subsidie wolvenschade buiten Gelders leefgebied

Schapen en geitenhouders kunnen vanaf 2 mei subsidie ontvangen om vee te beschermen tegen zwervende wolven.

0 reacties


Lockdowns China hinderen export vlees en zuivel

Het Chinese zero-tolerance beleid inzake corona levert steeds meer belemmeringen voor de handel op. In sommige landen zien exporteurs zich voorlopig zelfs genoodzaakt de export van onder andere rund- en varkensvlees op te schorten. Analisten zien bovendien ook een link tussen de flinke prijsval op de Global Dairy Trade en de lockdowns in China. Vleesexporteurt Vion herkent de vertragingsproblematiek, maar zegt de situatie wel goed onder controle te hebben.

0 reacties


Maïsdemo met drie unieke zaai-, bemest- en grondbewerkingscombinaties

Maïs telen zonder te ploegen, minimaal gebruik maken van gewasbeschermingsmiddelen en het terugdringen van het kunstmestgebruik. Loonbedrijf Ten Hove in Kamperveen gaat samen met Evers Agro en Healthy Soil de uitdaging aan.

0 reacties


Foto & video

De redacteuren van Boerderij schrijven niet alleen artikelen, maar houden je ook via fotoreportages en video’s op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de agrarische sector. Meer foto’s en video’s vind je hier.

0 reacties


LTO Noord: besluit geborgde zetels schiet ernstig te kort

Het besluit van provincie Zuid-Holland, om de geborgde zetels van de waterschappen te verlagen van negen naar het wettelijk minimum van zeven, schiet ernstig tekort. Dat vindt LTO Noord-regio West.

0 reacties


Video: In 10 stappen de zomer door.

Bereid je voor op de warme dagen! De komende week loopt de temperatuur voor het eerst dit jaar zomers op met temperaturen rond de 26 graden. Ben jij al goed voorbereid tegen hittestress? Met deze 10 stappen bereid jij je varkens voor op de zomer!

0 reacties


Drenthe wil draineren en beregenen bij natuurgebieden beperken

Provincie Drenthe wil een grens stellen aan het draineren en oppompen van grondwater rond Natura 2000-gebieden. Niet langer wordt gekeken naar de individuele belasting die dat oplevert voor de natuur, maar naar de totale belasting.

0 reacties


Raad van State redt melkveestal en zet streep door woonbestemming

Melkveehoudermaatschap Bannink uit Dalerveen (DR) is met succes bij de Raad van State in beroep gegaan tegen het bestemmingsplan Kernen van de gemeente Coevorden. De uitspraak van de hoogste bestuursrechter betekent dat de melkveehouder een nieuwe stal kan bouwen en dat de woonbestemming voor de voormalige bedrijfswoning van de buren is vervallen.

Bannink heeft een melkveebedrijf met 110 koeien aan de Hoofdstraat in Dalerveen. In september 2020 nam de gemeenteraad in het bestemmingsplan een woonbestemming op voor een voormalige bedrijfswoning op enkele tientallen meters van de boerderij. De gemeenteraad had niet in de gaten dat Bannink een paar maanden eerder in juli 2020 een omgevingsvergunning had aangevraagd voor een nieuwe stal.

2 reacties


Maïsdemo met drie unieke zaai-, bemest- en grondbewerkingscombinaties

Maïs telen zonder te ploegen, minimaal gebruik maken van gewasbeschermingsmiddelen en het terugdringen van het kunstmestgebruik. Loonbedrijf Ten Hove in Kamperveen gaat samen met Evers Agro en Healthy Soil de uitdaging aan.

27 reacties


Drenthe wil draineren en beregenen bij natuurgebieden begrenzen

Provincie Drenthe wil een grens stellen aan het draineren en oppompen van grondwater rond Natura 2000-gebieden. Niet langer wordt gekeken naar de individuele belasting die dat oplevert voor de natuur, maar naar de totale belasting.

0 reacties


Agrifirm: niet te snel ingrijpen in dierlijke productieketen vanwege oorlog

Agrifirm vindt dat overheden in de huidige oorlogssituatie niet te snel moeten willen sturen op minder dierlijke productie.

0 reacties


Opbrengstprijs varkens moet minimaal 20-30 procent stijgen voor gemiddeld inkomen

De varkensopbrengstprijzen moeten minimaal tussen de 10 en 15 % stijgen om de negatieve gevolgen van de gestegen kosten op een gemiddeld varkensbedrijf te compenseren. Bij een verdere stijging van de kosten moet de opbrengstprijs minimaal 20%.

0 reacties


LTO Noord: besluit geborgde zetels schiet ernstig tekort

Het besluit van provincie Zuid-Holland, om de geborgde zetels van de waterschappen te verlagen van negen naar het wettelijk minimum van zeven, schiet ernstig tekort. Dat vindt LTO Noord-regio West.

0 reacties


Stikstofschaamte: al drie jaar crisis en nóg geen oplossing in zicht

0 reacties


Boeren zijn verbaasd over ganzenuitspraak van de Raad van State. 'Als tegen de Raad van State beroep mogelijk was zouden we dat doen.'

De uitspraak van de Raad van State (RvS) dat de provincie Fryslân terecht zes boeren met 20 procent heeft gekort op hun ganzenvraatschade heeft hun juridisch adviseur Peter van Kempen verbaasd. ,,Als tegen de Raad van State beroep mogelijk was zouden we dat doen.”

0 reacties

04 Mei 2022

Koeien meest efficiënt met eiwit

Koeien die veel gras vreten, geven meer eetbare eiwitten in de vorm van melk of vlees dan dat ze eetbaar eiwit vreten. Op basis van de voersamenstellingen hebben de onderzoekers het eetbaar eiwitgehalte van elk van de verschillende grondstoffen bepaa

0 reacties


John Deere vergrendelt door Russen gestolen landbouwmachines

Landbouwmachinebouwer John Deere heeft op afstand door Russen in Oekraïne gestolen landbouwvoertuigen onklaar gemaakt. Dat melden meerdere Oekraïense, Duitse en Amerikaanse nieuwsbronnen, waaronder CNN.

0 reacties


Wijnen Square Crops jaar lang ambassadeur tuinbouw

Wijnen Square Crops in Egchel is de winnaar van de 35ste editie van de Tuinbouw Ondernemersprijs. Met de uitverkiezing mogen de Limburgse telers zich één jaar lang ambassadeur van de tuinbouwsector in Nederland noemen.

0 reacties


‘Gesuikerde cereals gezond vanwege de melk’

0 reacties


Grazende melkkoe eet duurzamer dan kip

Er is veel maatschappelijk debat over de concurrentie tussen voeder voor dieren en voedsel voor mensen. Een nieuwe studie van het Belgische onderzoeksinstituut ILVO en de Belgian Feed Association (BFA) berekende hoe efficiënt dieren omspringen met plantaardige eiwitten, die ook voor menselijke consumptie geschikt zijn. Niet de kip, maar de koe blijkt de kampioen van de voederconversie.

0 reacties


Obesitas in EU ‘epidemisch, maar omkeerbaar’

0 reacties


Mierzoete eerste grassnede

De eerste snede die de afgelopen week is ingekuild, is er eentje met bijzonder veel suiker. Ook het VEM-gehalte is hoog. De opbrengst lijkt gemiddeld.

1 reactie


Neerslagtekort: Brabantse Delta stelt onttrekkingsverbod in

Waterschap Brabantse Delta heeft sinds 3 mei de eerste onttrekkingsverboden van oppervlaktewater van het jaar ingesteld. In vijf stroomgebieden geldt vanaf dinsdag 3 mei een onttrekkingsverbod: Dongevallei (verbod op grasland), Brandse Vaart en zijbeken, Kibbelvaart , Lokkervaart en Bosloop, De Wouwse Gronden Oost, Bleekloop en Zoom.

0 reacties


Nieuwe graanfungiciden sterkst in de markt

De nieuwe generatie graanfungiciden met nieuwe actieve stoffen is sterker op septoria dan de oudere generatie graanfungiciden, blijkt uit Brits onderzoek.

0 reacties


WUR: Nederlandse bodems 1,5 graad warmer dan veertig jaar geleden

Nederlandse bodems zijn nu zo'n 1,5 graad warmer dan veertig jaar geleden. Dat concluderen wetenschappers van Wageningen University & Research (WUR) op basis van een inventariserend onderzoek. Ook hebben ze onderzocht wat dit betekent voor biotische en abiotische omstandigheden.

48 reacties


105 wilde zwijnen met Afrikaanse varkenspest in Italië

In Italië zijn 105 met Afrikaanse varkenspest besmette wilde zwijnen gevonden sinds de eerste uitbraak op 7 januari dit jaar. In Duitsland zijn 721 besmette zwijnen gevonden en in Polen 992.

0 reacties


Europees Parlement: meer biologische boeren, maar met mate

In 2030 moet minstens een kwart van de boeren in de Europese Unie biologisch zijn. Een meerderheid van het Europees Parlement is het met dit streven eens, maar wil zich niet vastpinnen op een getal.

0 reacties


Toekomst met stadsboerderij aan rand Deventer (4)

Christian en Sanne Klein Koerkamp laten de eerste vrijlevenstal in Nederland bouwen. Koeien lopen er op drainagezand.

0 reacties


'Onvolkomenheden Aerius-rekenmodel achtergehouden voor Tweede Kamer'

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) heeft in de zomer van 2020 bewust de aanbevelingen van de commissie Hordijk over het Aerius-stikstofrekensysteem niet duidelijk gecommuniceerd aan de Tweede Kamer.

0 reacties


'Onvolkomenheden Aerius-rekenmodel achtergehouden voor Tweede Kamer'

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) heeft in de zomer van 2020 bewust de aanbevelingen van de commissie Hordijk over het Aerius-stikstofrekensysteem niet duidelijk gecommuniceerd aan de Tweede Kamer.

0 reacties


Vier opties om te kunnen investeren in zonne-energie als je zelf geen plek hebt voor panelen

Met de hoge energieprijzen en de verlengde salderingsregeling is nu hét moment om zonnepanelen te plaatsen. Maar wat doe je als je zelf geen geschikt dak hebt?

0 reacties


Kruzenga van uit elkaar gevallen partij: ‘Meegaan in coalitie niet nodig’

Volgens Nette Kruzenga wilden de vijf opgestapte leden uit de partij Leefbaar Midden-Groningen te graag in de coalitie vanwege de macht. „Ik denk dat we als oppositiepartij meer kunnen betekenen.”

0 reacties


Prins Charles pro methaanmasker voor koeien

0 reacties


Pladdet-kuilvoerhapper met grote haphoogte en kleine hapdiepte

Pladdet-kuilhappers kenmerken zich door de grote haphoogte en kleine hapdiepte. Dit zorgt voor een kort snijvlak.

0 reacties


Denemarken voert strijd tegen PRRS verder op

Deense varkensbedrijven moeten eind 2022 een verklaring hebben van de aan- of afwezigheid van PRRS-antistoffen. Daarnaast wordt het verplicht voor varkenshouders en dierenartsen om een uitbraak van het virus te melden.

0 reacties


Melkprijs Leerdammer stijgt € 3,53

De melkprijs van Lactalis Leerdammer stijgt in mei met € 3,53 tot € 50,03 per 100 kilo melk.

0 reacties


Eigen risico ganzenschade boeren blijft 20 procent bepaalt Raad van State

De provincie Fryslân mag boeren buiten ganzenfoerageergebieden die ganzenschade claimen een eigen risico van 20 procent in rekening brengen. Dit besliste de Raad van State woensdag in een einduitspraak.

0 reacties


De LM Zomertour komt eraan.

Redacteuren Jasper Lentz en Chris Vlaanderen rijden begin juni door België, Noord-Frankrijk en Nederland om verhalen op te halen bij akkerbouwers,...

0 reacties


Moeizaam aardappelen poten door taaie Zeeuwse grond

Pootgoedteler Hans Risseeuw in Oostburg was twee weken eerder begonnen met het poten van zijn aardappelen maar moest stoppen vanwege de nattigheid onderin. Nu wordt met vereende freeskracht het pootgoed alsnog in de Zeeuwse grond gestopt.

0 reacties


Maximaal rendement uit gras halen met Puur-brok van De Heus

Jan en Betty Bijker melken ongeveer 70 koeien in het Friese Sint Johannesga. Sinds 2 jaar voeren ze van De Heus. Met 100% gras in het rantsoen is het voor Jan de uitdaging om zijn eigen gras zo goed mogelijk te benutten.

0 reacties


HET KOMT. Zomertemperaturen des doods.

Broek uit op je hoofd

0 reacties


“In Noord-Holland is het stikstofgesprek veel opener”

In overleg met de boeren werkt de provincie Noord-Holland aan de stikstofopgave. Nico Verduin van boerenbelangenorganisatie LTO Noord en gedeputeerde Esther Rommel belichten de samenwerking. “Het is spannend, ingewikkeld en het voelt soms als dansen op eieren.”

1 reactie


Oorlog heeft grote gevolgen voor mechanisatiesector

De oorlog in Oekraïne gaat bepaald niet ongemerkt voorbij aan bedrijven in de landbouwmechanisatiesector. Ruim 70% van de bedrijven geeft aan grote tot zeer grote gevolgen te ondervinden van het conflict.

0 reacties


Zes tips om zo lang mogelijk te rijden in je elektrische auto zonder deze opnieuw te hoeven laden

Met elektrische auto’s die steeds verder kunnen rijden, en met steeds meer openbare laadpunten, is het voor automobilisten met een elektrisch voertuig bijna niet meer nodig zorgen te hebben over een lege accu. Maar hoe rijd je zo ver mogelijk?

0 reacties


Opinie| Wat is er met de tulpen gebeurd?

Elke week een bosje tulpen! Elk jaar weer kijkt men ernaar uit, want dat is het aantoonbare bewijs, dat de lente het land weer herboren laat worden. Dit jaar is het vleugje lente bij tulpen toch anders uitgevallen.

0 reacties


Vraaguitval tackelt melkpoederprijzen

Kortgeleden konden de melkpoederprijzen maar één kant op, en dat was omhoog. Ondertussen is de markt spontaan uit vorm geraakt. Waarschijnlijk hebben de prijzen in de afgelopen maanden teveel voorschot genomen op de schaarste.

2 reacties


Waarschuwing voor voedselschaarste vanwege voorjaarsdroogte

Boerenbelangenvereniging ZLTO luidt de noodklok vanwege het droge voorjaar. Omdat er geen regen valt dreigen oogsten te mislukken, wat kan leiden tot voedseltekorten.

ZLTO vertegenwoordigt 12.000 boeren en tuinders in Gelderland-Zuid, Noord-Brabant en Zeeland. Volgens bestuurslid Janus Scheepers ontkiemen de zaden niet omdat ze droog in de grond liggen. "We kunnen de gepote en gezaaide planten niet boven krijgen of in leven houden, zo vroeg in het jaar al", zegt hij.

Als de oogsten deels mislukken, is de vraag of er straks nog genoeg betaalbaar eten is, zegt Schepers. "Voor onze mensen maar natuurlijk ook voor onze dieren. Want we maken ook producten voor de dierlijke consumptie."

Gisteren heeft het waterschap Brabantse Delta besloten dat in delen van Brabant niet meer beregend mag worden met water uit de sloot, beken of kanalen. Het waterschap heeft door de droogte zogenoemde onttrekkingsverboden ingesteld.

Het gemiddelde neerslagtekort is nu zo'n 60 millimeter, blijkt uit de neerslagmonitor van het KNMI. Daarmee is dit jaar een van de droogste sinds het begin van de metingen in 1906. De komende twee weken wordt er geen regen verwacht, waardoor het neerslagtekort kan oplopen tot 90 millimeter.

Het neerslagtekort dit jaar tot nu toe:
In februari viel er veel regen in Nederland, maar de maand maart was extreem droog en ook in april bleef noemenswaardige neerslag uit. De lage waterstand die daardoor ontstond kan behalve tot voedseltekorten, ook leiden tot schade aan oevers en kaden. Daarnaast kunnen dieren en planten in het water doodgaan.

108 reacties


Tilburg trekt jaarlijks 2 miljoen uit voor verjonging van bomen, ‘Het meeste geld gaat onder de grond’

TILBURG - In de gemeente Tilburg staan ruim 100.000 bomen, de bossen nog niet meegeteld. Een groot deel van die bomen is verouderd en langzaam aan vervanging toe. Het college wil er structureel meer dan 2 miljoen euro per jaar voor uittrekken.

0 reacties


Mechanisatiebedrijven ondervinden grote gevolgen oorlog Oekraïne

Ruim 70% van 200 geënquêteerde mechanisatiebedrijven ondervindt grote gevolgen van de oorlog in de Oekraïne.

0 reacties


Minder varkens geslacht dan vorig jaar

Het aantal varkensslachtingen ligt duidelijk lager dan vorig jaar.

0 reacties


Case IH RB 344 rondebalenpers vernieuwd

Machinebouwer Case IH heeft de RB 344 rondebalenpers onder handen genomen. Naast het uiterlijk zijn er ook onder de kappen wat veranderingen doorgevoerd. De RB 344 is er in twee versies: de Rotor Feeder en de Rotor Cutter.
Het bericht Case IH RB 344 rondebalenpers vernieuwd verscheen eerst op Veehouderij Techniek.

0 reacties


Teler koopt bos om kap te voorkomen

De minst groene gemeente van Nederland kan wel wat meer bomen gebruiken, moet tuinbouwondernemer René van der Arend gedacht hebben. Hij heeft onlangs een bos van zo'n drie voetbalvelden groot gekocht om te voorkomen dat de hakbijl erin gaat. Het bos was ooit van een mysterieuze man waar de wildste…

0 reacties


Nieuwe tanker neemt 30 keer meer waterstof mee dan huidige schepen

C-Job Naval Architects en LH2 Europe ontwikkelen gezamenlijk een nieuwe tanker voor het grootschalige vervoer van waterstof. Het eerste exemplaar moet in 2027 gaan varen tussen Schotland en Duitsland. Het nieuw te bouwen schip krijgt de naam ‘Gaia’ en kan 37.500 kubieke meter aan waterstof vervoeren, dat is 30 keer zoveel als nu gebruikelijk is. […]

0 reacties


JCB belooft met nieuwste verreiker meer power, snelheid en productiviteit

Met 173 pk motor en topsnelheid van 50 km/uur is de JCB 542-70 Agri Pro-verreiker de sterkste en snelste van de Britse machinefabrikant.

0 reacties


OPINIE Bart Kemp, voorzitter Agractie Nederland

Het kabinet trekt €60 miljard uit voor de aanpak van stikstof en klimaatverandering. Bart Kemp legt de wat hem betreft retorische vraag voor of deze aanpak de natuur gaat helpen. „Den Haag is de boerenstand in recordtempo aan het decimeren ten gunste van andere belangen.”

We leven in een overvol landje. We willen voldoende plaats om te wonen, recreëren, te werken en een aantrekkelijk platteland waar we voldoende veilig voedsel produceren. Dat botst.

Daarom heeft het kabinet een rigoureuze aanpak bedacht die, samen met de klimaataanpak, minimaal €16.000 per huishouden van vier personen gaat kosten – in totaal €60 miljard. Maar gaat deze aanpak de natuur ook verder helpen? En willen Nederlanders dit beleid?

Nee. Deze extreem dure aanpak gaat voorbij aan de kennis dat veel meer factoren, zoals onder meer vocht- en bodemtoestand, van grote invloed zijn op de kwaliteit en ontwikkeling van de natuur. Bovendien zal veel van de vermindering van stikstof weer ingevuld gaan worden door economische groei en vliegverkeer. Zowel de commissies Remkes en Hordijk als het Planbureau voor de Leefomgeving hebben in hun adviezen uitgesproken dat je ammoniak en stikstof niet kúnt uitruilen, dat het huidige rekenmodel Aerius niet geschikt is, en dat de stikstofneerslag op zichzelf niets zegt over de staat van de natuur. Er is zelfs geen doorrekening gemaakt óf het uitgeven van deze miljarden van úw geld de natuur ook maar iets gaat helpen.

Hoe kunnen we dit wél oplossen? De landbouw kan en wil daaraan een grote bijdrage leveren. De afgelopen twintig jaar hebben we door allerlei maatregelen onder meer de stikstofemissie al meer dan 65% verminderd. En we kunnen de uitstoot met nieuwe technische methodes nogmaals halveren. Dit is ruim zeven keer goedkoper dan uitkoop van boerengezinnen én we blijven veilig en betaalbaar voedsel produceren in deze tijd van oorlog en inflatie.

Stoppen

Daarnaast willen boeren die de komende tien jaar gaan stoppen een bijdrage leveren en er zijn boeren dicht bij een Natura2000-gebied die vrijwillig willen verplaatsen naar een andere plek. Want we begrijpen dat er (stikstof)ruimte nodig is voor de bouw van woningen en andere economische ontwikkeling.

Daar horen wel wat vragen bij. Willen we als samenleving accepteren dat we in een tjokvol land met straks 20 miljoen inwoners en alle economische activiteiten bepaalde stukjes door onszelf gecreëerde ’wensnatuur’ niet volgens het boekje op natuurlijke wijze in stand kunnen houden? Dat dit soms beter kan in de vele gebieden in Europa waar de bevolkingsdichtheid veel lager is? Gunnen we ook nog ruimte aan een vitale gewaardeerde boerenstand die de ruimte krijgt te zorgen voor een aantrekkelijk platteland en veilig en betaalbaar voedsel kan produceren met een minimum aan emissies?

Vruchtbare delta

Wij pleiten voor realistische, houdbare natuur met oog voor het natuurlijke proces van verrijking in een vruchtbare delta die op veel gebieden het ’afvoerputje van Europa’ is. Met daarnaast volop ruimte voor een aantrekkelijk en gevarieerd platteland met ’boerennatuur’. Geef de boer de financiële ruimte om dit in stand te kunnen houden.

Daar horen wel andere keuzes bij dan die de overheid nu maakt. Nu is Den Haag de boerenstand in recordtempo aan het decimeren ten gunste van andere belangen. Hierdoor wordt ook de schaalvergroting versneld doorgezet; immers alléén de sterkste en grootste bedrijven overleven.

Bart Kemp is voorzitter van Agractie Nederland en schapenhouder in Ede, Gelderse Vallei.

Bron: Telegraaf

35 reacties


Grazende melkkoe eet duurzamer dan kip

Quote:
Door te grazen en te herkauwen valoriseren runderen de eiwitten in gras die niet door de mens gegeten kunnen worden. Het extensieve rundveesysteem – met een hoog aandeel aan ruwvoeder en gras - scoort zowel voor vlees –als melkvee het hoogst in eetbaar eiwit efficiëntie.

'Koe netto producent van eetbare eiwitten'

Er is veel maatschappelijk debat over de concurrentie tussen voeder voor dieren en voedsel voor mensen. Een nieuwe studie van het Belgische onderzoeksinstituut ILVO en de Belgian Feed Association (BFA) berekende hoe efficiënt dieren omspringen met plantaardige eiwitten, die ook voor menselijke consumptie geschikt zijn. Niet de kip, maar de koe blijkt de kampioen van de voederconversie.

1 reactie


LNV fors in de fout met vaststellen fosfaatrechten

Het gerommel met de toekenning van de juiste aantallen kilo’s fosfaatrechten blijkt een dure grap voor LNV te worden.

0 reacties


Weidevogelbeheerders: 'Met enthousiasme stuwen we elkaar op'

Nestbescherming wordt een hele opgave dit jaar, schrijft Jacob Willig begin deze maand op Facebook bij een satellietfoto vol met genummerde pins voor alle nesten. 'Een mooie score, mede te danken aan het vossenraster.'

0 reacties


Lichte min voor zuivelnoteringen

Bij de officiële Nederlandse Zuivelnoteringen van deze week laten de meeste producten een lichte min zien. Enkel mageremelkpoeder voor veevoerdoeleinden bleef stabiel ten opzichte van vorige week en komt uit op 398 euro.

0 reacties


Glastuinbouw krijgt grootste tik van oorlog in Oekraïne

De glastuinbouw krijgt van alle agrarische sectoren de hardste klap door de oorlog in Oekraïne. Ook de varkenshouderij krijgt het moeilijk. Bij andere sectoren worden kostenstijgingen gecompenseerd met hogere inkomsten. Dat blijkt uit een analyse van Wageningen Economic Research (WEcR) in opdracht van het ministerie van LNV.

0 reacties


Minder vraag naar oude tarweoogst drukt prijs

De graannoteringen op de lokale markten daalden veelal afgelopen week.

0 reacties


Voor het eerst meer melkrobotbedrijven dan visgraat melkstallen

Voor het eerst telt Nederland meer melkveebedrijven met een melkrobot dan bedrijven met een visgraatmelkstal.

31 reacties


AirForestry wil bomen rooien met drone

Het Zweedse AirForestry heeft de ambitie om de impact van het uitdunnen van bossen te reduceren. Voor het rooien van bomen zijn normaal gesproken g...

0 reacties


Raad van State akkoord met frackingverbod gasveld Pieterzijl-Oost

De Raad van State gaat vandaag in een einduitspraak geheel akkoord met een frackingverbod voor het gasveld Pieterzijl-Oost.

0 reacties


Kans op ratten- en muizenplagen in Brabant neemt toe: ‘Brabantse gemeenten moeten meer handhaven’

WAGENINGEN - Brabantse gemeenten moeten zich actiever inzetten om ratten en huismuizen te bestrijden. Als dat niet gebeurt, zullen er vaker plagen ontstaan. Daarvoor waarschuwt directeur Bastiaan Meerburg van Stichting Kennis- en Adviescentrum Dierplagen (KAD).

0 reacties


Zwakbegaafde persfotograaf was opvallend vaak als eerste bij autobrand, schuurbrand en hooibrand

Een 20-jarige zwakbegaafde jongen uit Hoogland is door de rechtbank veroordeeld voor het stichten van vier branden in Leerdam en omgeving. Door zijn toedoen gingen een auto, een elektrische fiets, een hooibaal en een schuur in vlammen op.

0 reacties


'Poetin werkt aan verbod olie en gas voor niet-bevriende landen'

De Russische president Poetin is bezig met een oekaze die het mogelijk gaat maken dat Russische producenten niet meer aan 'niet-bevriende' landen mogen leveren. Daardoor zou de EU zonder olie en gas komen te zitten. Dat zegt sanctierechtadvocaat Heleen over de Linden. Mogelijk komt de oekaze al op 9 mei.

0 reacties


"Na twee aspergeseizoenen die getekend werden door Corona, knallen we nu nog meer dan voorheen"

Tholen - Bij horecaleverancier Rungis wordt er elk jaar weer uitgekeken naar het Hollandse aspergeseizoen. "Omdat het product een deel van het jaar niet uit Nederland beschikbaar is, kijken gasten echt uit naar het aspergeseizoen. Bij groene asperges wordt het op de één of andere manier meer geaccepteerd…

0 reacties


Waterschappen: noem grondstoffen uit rioolwater geen afval meer

Uit het vieze water worden tal van nuttige grondstoffen gehaald, zoals cellulose, fosfaat en het bindmiddel Kaumera, dat van rioolslib wordt gemaakt. Om dat hergebruik verder te bevorderen, is het volgens de Unie van Waterschappen nodig dat de wet- en regelgeving over afval wordt aangepast. Veel regels stammen nog uit de jaren 70 “toen men nog uitging van de gedachte dat een product een afvalstof zou worden”, schetst de koepelorganisatie.

Het blijft belangrijk om mens en milieu te beschermen tegen vervuiling door afvalstoffen, erkennen de waterschappen, maar ze wijzen erop dat Nederland grote ambities heeft om de economie helemaal circulair te maken tegen 2050. Dat wil zeggen dat grondstoffen telkens weer opnieuw worden gebruikt.

Voor twee stoffen is het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat al een tijd bezig de afvalstatus op te heffen. “Deze procedure duurt al bijna zes jaar”, aldus de waterschappen. Ze zouden dit graag nog zien gebeuren met zestien andere grondstoffen. “Een hoger tempo is dus noodzakelijk.”
Volgende week woensdag vergadert een commissie van de Tweede Kamer over de circulaire economie.

6 reacties


Aanzienlijke daling AVP-besmettingen in Europa

Het aantal geregistreerde AVP-besmettingen bij wilde zwijnen in Europa vertoont een duidelijk dalende tendens. In de maand april werd het gevreesde virus aangetroffen bij in totaal 381 wilde zwijnen tegen 1.179 in maart en 1.173 in de maand februari 2022.

0 reacties


Pootgoedprijs Agrico bijna kwart hoger dan vorig jaar

De indicatieve pootgoedprijs van Agrico valt bijna een kwart hoger uit dan vorig jaar.

0 reacties


Zelfs de kievit heeft het nu zwaar op het boerenland

Iedere week schrijft Caspar Janssen over een dier in zijn habitat. Wat typeert het dier en waarom doet het juist nu van zich spreken?

0 reacties


Indicatieprijs pootgoed fors gestegen bij Agrico

Pootgoedhandelshuis Agrico heeft vandaag (woensdag 4 mei) de gemiddelde indicatieprijs voor pootgoed bekend gemaakt. Voor het tweede jaar op rij heeft corona een zware wissel getrokken op de pootgoedmarkt. Desondanks komt voorlopige prijs fors hoger uit dan vorig jaar.

0 reacties


Redelijk stabiele uienafzet in april

De Nederlandse afzet van uien schommelt sinds maart minder hard en die tendens houdt in april stand.

0 reacties


Vinger aan de pols voor economische impact oorlog Oekraïne

Als boeren en tuinders de kostprijsstijgingen als gevolg van de Oekraïne-crisiskunnen doorberekenen dan vallen de inkomenseffecten voor hen mee. Een vinger aan de pols is...

0 reacties


Agrico behaalt verwachte afzet voor pootaardappelen

Agrico heeft in 2021 de verwachte afzet voor pootaardappelen behaald. De gemiddelde indicatieprijs voor pootgoed uit dit jaar is 31 euro per 100 kilogram. Dat heeft de aardappelcoöperatie bekendgemaakt aan haar leden.

0 reacties


Raad van State blijft bij 20 procent eigen risico ganzenschade

Provincie Fryslân mag boeren een eigen risico van 20 procent van ganzenschade buiten foerageergebieden. Dat blijkt uit een einduitspraak die de Raad van State woensdag deed.

0 reacties


Polen vergroot aandeel in koolzaadproductie EU

Stijgende hectare-opbrengsten tillen de koolzaadproductie in Polen naar het niveau van Duitsland en Frankrijk.

0 reacties


Piet Vijverberg sluit jubileumjaar af met nieuwe website en bedrijfsfilms

Piet Vijverberg heeft een nieuwe website en nieuwe bedrijfsfilms gelanceerd als afsluiting van het 75-jarige jubileum. Beide onderstrepen het innovatieve karakter van de jubilerende kwekerij. De look & feel is gelijkgetrokken met de recentelijk vernieuwde huisstijl en er is speciale aandacht voor duurzaam ondernemen.

0 reacties


Duitse varkensprijs hard onderuit

De Duitse varkensprijs glijdt deze week hard onderuit. Producentenkoepel VEZG verlaagt zijn toonaangevende Vereinigungspreis van € 1,95 naar € 1,80 per kilo geslacht gewicht.

0 reacties


DSV neemt Canadese Northstar Seed over

Deutsche Saatveredelung AG (DSV) uit Duitsland, moederbedrijf van DSV zaden Nederland, neemt 100 procent van de aandelen van het Canadese Northstar Seed over. De koop werd op 7 april gesloten, de komende maanden wordt de overname afgerond.

0 reacties


ErfGoed deelt kennis over plantgezondheid

De afgelopen maanden heeft ErfGoed twee whitepapers gepubliceerd rondom het thema plantgezondheid. De eerste whitepaper zoomt in op de basis van de plant: waar reageert een plant op en welke gevolgen heeft dat? In de tweede whitepaper ligt de focus meer op de techniek. De centrale vraag hierbij is: hoe zetten we de plant in zijn kracht?

0 reacties


Delfland inspecteert dijken Midden-Delfland vanwege droogte

Hoogheemraadschap Delfland start half mei met het inspecteren van de meest droogtegevoelige dijken in Midden-Delfland. Het gaat om ongeveer 20 kilometer. Hiervoor moet het gras vervroegd worden gemaaid.

0 reacties


Vogelgestuurd maaien om kuikens en nesten te beschermen

Op veel plekken wordt de eerste snede gras gemaaid. Goed om extra rekening te houden met weidevogelnesten en kuikens door vogelgestuurd te maaien. Hoe werkt dat?

0 reacties


Middelengebruik in EU blijft al jaren stabiel

Het pesticidengebruik in de Europese Unie stabiliseert de laatste tien jaar op een niveau van rond de 350.000 ton.

0 reacties


Glastuinbouwbeurs HortiContact 2022 in de startblokken

De deuren van de glastuinbouwbeurs HortiContact gaan volgende week eindelijk weer open in de Evenementenhal Gorinchem. Nieuw dit jaar is De Lounge, een centrale plek op de beursvloer waar elk uur inspirerende sessies worden gehouden. Verder wordt op de eerste beursdag de Innovatie Awards uitgereikt en is er op de tweede beursdag (woensdag 12 mei) een Studentendag. Daarnaast is op HortiContact 2022 veel te vinden op het gebied van duurzaamheid.

0 reacties


Podcast 'de Veerkrachtige Veehouder' over PR-cursus POV

Hoe ga je om met de kritische burger en welkefoto's zet je wel of niet op Facebook? Desi en Marije delen hun ervaringen in de podcast 'De Veerkrachtige Veehouder'.

0 reacties


Fosfaatrechten nét onder plafond

In Nederland zijn op 1 mei voor 84.898.852 kilo aan fosfaatrechten op de markt, dat is minder dan 1.200 kilo onder het gestelde plafond van 84,9 miljoen.

0 reacties


Minder bloemen en planten verhandeld in april

In april zijn minder bloemen en tuinplanten verhandeld via FloraHolland en waren de prijzen gemiddeld lager dan dezelfde maand in 2021. De plantenomzet daalde harder dan die van bloemen. Dit blijkt uit de statistieken van de bloemenveiling.

0 reacties


Video | Goede kwaliteit eerste snede gras in Grashoek

Bij fok- en melkveebedrijf K.I. Samen in Grashoek werd afgelopen week de eerste snede gras gemaaid.

0 reacties


Variërende prijzen bij aardappelsnippers

Bij verschillende aanbieders van aardappelsnippers varieert de prijs tussen € 55 per tot € 65 per ton.

0 reacties


Hoogheemraadschap inspecteert dijken Midden-Delfland vanwege droogte

Hoogheemraadschap Delfland start half mei met het inspecteren van de meest droogtegevoelige dijken in Midden-Delfland. Het gaat om ongeveer 20 kilometer. Hiervoor moet het gras vervroegd worden gemaaid.

0 reacties


Varkensnoteringen onveranderd, maar prijsdruk stijgt

De Nederlandse varkensprijs blijft deze week opnieuw onveranderd.

0 reacties


Te dikke geiten en schapen in Bosch’ dierenpark krijgen gezelschap van groot matrixbord: ‘Niet voeren’

DEN BOSCH - Het is een hardnekkig probleem voor dierenparken in deze tijd van het jaar: mensen die schapen, geiten en andere dieren met alle goede bedoelingen willen voeren, maar waardoor de beesten ziek worden. Reden genoeg voor de gemeente om daar aandacht voor te vragen door met een lichtkar langs dierenparken in Den Bosch te gaan.

0 reacties


Nu al zorgen bij boer om droogte. 'Wat staat ons nog te wachten?'

Zijn de aardappelen en uien straks nog wel te betalen? En mogen we straks de auto nog wel wassen, het zwembad vullen en de tuin sproeien? Of zorgen watertekorten door extreme droogte voor een mislukte oogst en domper op ons zomerplezier? „Zo droog als nu is het grofweg ééns in de twintig jaar”, aldus droogte-onderzoeker Niko Wanders.

21 reacties


De grootste exporteur van palmolie exporteert niet meer: wat zijn de gevolgen?

Vanwege de extreem hoge voedselprijzen in het land exporteert Indonesië geen palmolie meer. Indonesië is de grootste producent en exporteur van pal...

0 reacties


Melkprijzen voor boeren met meer dan de helft gestegen

De prijs die landbouwers krijgen voor hun melk is het afgelopen jaar met de helft gestegen, van 30 naar 46 cent per liter. Eindelijk goed nieuws voor de melkveehouders. Zo krijgen ze een redelijke prijs en komen ze uit de kosten.

10 reacties


Onttrekkingsverboden in Brabant vanwege droogte

In verschillende delen van West-Brabant is een onttrekkingsverbod op oppervlaktewater afgekondigd vanwege droogte.

0 reacties


Biggenmarkt kind van de rekening

De biggenmarkt is slecht. Al weken hapert de doorstroom in de keten waardoor leveringen worden uitgesteld. En op de exportmarkt is de koper koning. De prijs die voor exportbiggen geboden wordt loopt ook week op week terug. Grote koppels die ineen stop de vrachtauto vullen hebben daarbij de meeste slagingskans, met verzamelkoppels is het leuren. … Continued

0 reacties