Eerste Kamer houdt subsidie voor zonnestroom voorlopig in stand

De salderingsregeling blijft voorlopig bestaan. De Eerste Kamer zet definitief een streep door het plan van demissionair klimaatminister Jetten om deze subsidie vanaf 2025 af te bouwen. Bezitters van zonnepanelen kunnen dus de stroom die ze terugleveren blijven wegstrepen tegen de stroom die ze afnemen van het elektriciteitsnet. Vanmiddag zal een meerderheid van de senatoren tegen het wetsvoorstel van Jetten stemmen. De twee grootste fracties in de senaat, BBB en GroenLinks-PvdA, vinden dat de stimuleringsregeling moet blijven. Volgens GroenLinks-PvdA worden zonnepanelen nu net bereikbaar voor mensen met een laag inkomen, en dan moet je de subsidie niet afschaffen. BBB ziet de afbouw als een "pure belastingmaatregel" van het kabinet om de komende jaren 2,8 miljard euro op te halen. Voordat het salderen afgeschaft wordt, moet eerst de congestie op het net opgelost worden, vindt de partij. Eerder stemde de Tweede Kamer wel in met de wetswijziging. Jetten en het kabinet wilden van de subsidie af, omdat zonnepanelen inmiddels zo goedkoop zijn dat ze ook zonder overheidssteun een goede investering zijn. De regeling kost de schatkist bovendien honderden miljoenen per jaar aan gemiste belastinginkomsten en mensen zonder panelen betalen deels de rekening. Bekijk hier hoe dat zit: Jetten deed vorige week, tijdens het debat, nog een laatste oproep aan de senaat om wel in te stemmen met zijn plan. Hij noemde het "onverantwoord" om de salderingsregeling in stand te houden, vanwege de kosten voor de schatkist. Om de senatoren van met name GroenLinks-PvdA van gedachten te doen veranderen deed hij nog de toezegging om woningcorporaties te helpen om de uitrol van panelen op huurhuizen te versnellen. Die belofte was voor de fractie niet voldoende. Sommige energiebedrijven brengen nu al een 'terugleververgoeding' in rekening bij klanten met zonnepanelen. Jetten zei gisteren in het tv-programma Radar dat hij niet kan garanderen dat die kosten worden afgeschaft als de saldering verdwijnt.

Flevoland - LTO geschokt: 'Defensieplannen zijn klap voor agrarische sector'

Land- en tuinbouworganisatie LTO zegt compleet verrast te zijn over allerlei plannen van Defensie voor Flevoland. Deze week kwam naar voren dat er naar verschillende locaties wordt gekeken voor een legerkazerne en Dronten en Noordoostpolder in beeld zijn voor de opslag van munitie. "Dit is een grote klap", zegt voorzitter Arnold Michielsen van LTO Flevoland over de bekendmakingen. Hij zegt niet te begrijpen waarom de landbouwgrond in Flevoland moet worden opgeofferd. Locaties kazerne Duidelijk was al dat in deze provincie drie locaties voor een nieuwe legerkazerne in beeld waren. Tot zaterdag was alleen de Spiekweg in Zeewolde bekend en 'een plek' in de gemeente Dronten. Nu is duidelijk dat ook de Zuidlob en Oosterwold in Zeewolde opties zijn. De locatie in Dronten is Biddinghuizen-Noord. Hoewel uitbreiding van de bestaande locaties in Ermelo en Stroe een mogelijkheid is, heeft Zeewolde de voorkeur. Verder zijn er ideeën voor een extra munitieopslag in Dronten of Biddinghuizen en een depot voor NAVO-schietvoorraad op de grens van Noordoostpolder en Friesland. Verstrekkende gevolgen LTO Flevoland wil een milieueffectrapportage én een landbouweffectrapportage. "Omdat het verstrekkende gevolgen heeft voor de agrarische sector. En is het nog interessant voor toeleveringsbedrijven om zich te vestingen in Flevoland?" Michielsen zegt dat in de plannen ook een tegenstrijdigheid zit. De meeste plekken liggen namelijk onder het Normaal Amsterdams Peil (NAP). Bij een overstroming of een dijkdoorbraak zouden Zeewolde en Dronten onder water lopen. "Men spreekt de voorkeur uit om niet in diepliggende polders deze activiteiten te ontplooien en dat is tegenstrijdig." Dit argument werd begin dit jaar weerlegd door de staatssecretaris. Die gaf aan dat de belangrijkste onderdelen opgehoogd kunnen worden. Ook is de kans op een overstroming klein, zei hij. Agrariërs in onzekerheid Toch daalt ook de bodem in Zuidelijk Flevoland, stelt Michielsen. Dan is het volgens hem beter om naar de hogere zandgronden te gaan. LTO laat weten sowieso altijd gepleit te hebben om kazernes uit te breiden op bestaande locaties. Daar is ook genoeg ruimte, zegt Michielsen. De munitieopslagen komen er nu bij en een nieuw kabinet moet een besluit nemen over de plannen, zegt de organisatie. Daardoor zitten agrariërs nog langer in onzekerheid, aldus de land- en tuinbouworganisatie.

Het CowToilet boekt grote successen in de vermindering van ammoniakverliezen

Persbericht: Wageningen University en Research heeft met een case-control studie bewezen dat het CowToilet effectief werkt! Het CowToilet, ontwikkeld door Hanskamp, heeft zijn doeltreffendheid aangetoond volgens het meest recente meetrapport dat is uitgevoerd bij de Dairy Campus, hét onderzoeks- en praktijkcentrum voor de melkveehouderij van Wageningen Livestock Research. Ammoniakverlies wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door ureum in de uitgescheiden urine van melkkoeien. Het CowToilet biedt een innovatieve oplossing door een groot deel van de urine die een koe uitscheidt te verzamelen voordat deze de vloer bereikt. Hierdoor blijven urine en feces gedeeltelijk gescheiden, waardoor de belangrijkste bron van ammoniakemissie uit de stal wordt verwijderd. In de case-control studie, uitgevoerd door Wageningen University en Research, is aangetoond dat het CowToilet effectief werkt. Afhankelijk van de methodiek kan een reductie tot 47,2% minder ammoniakverlies worden gerealiseerd. Deze positieve resultaten zijn gebaseerd op gedetailleerde metingen uitgevoerd tussen 1 december 2020 en 30 november 2021 op de Dairy Campus, waarbij een stal met CowToilet ('case') werd vergeleken met een stal zonder CowToilet ('control'). Beide eenheden waren vergelijkbaar in opzet met betonnen roostervloeren en mestputten. De resultaten voldoen aan de eisen voor besluithuisvesting met betrekking tot vergunningverlening, emissiereducerende doelstellingen, en het ondersteunt veehouders bij gerichte mestafzet. Daarnaast kan de urine bij erkenning van ReNure in de kunstmestruimte worden geplaatst. Het CowToilet was al toegevoegd door de RVO aan de RAV-lijst, met een Voorlopige Emissie Factor (VEF) van 8,4 kg per dierplaats per jaar. In januari 2024 zal Hanskamp alle benodigde rapportages aanleveren om tot een Definitieve Emissie Factor te komen. Samen met het recent verschenen WUR mineralenrapport van het CowToilet en de borgingsprincipes van het systeem, hoopt Hanskamp vergunningverlening te bevorderen. Inmiddels wordt certificering in andere landen ook actief nagestreefd. Met de veelbelovende resultaten lijkt het CowToilet een duurzame oplossing te bieden voor het verminderen van ammoniakemissie in melkveestallen. Daarnaast levert het systeem diverse voordelen op voor de veehouder. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jochem Tolkamp via j.tolkamp@hanskamp.nl.

Provincie Drenthe zoekt honderd melkveehouders voor onderzoek naar inzaaien grasklaver

De provincie Drenthe is op zoek naar honderd melkveehouders in Drenthe die tegen een vergoeding mee willen doen aan een onderzoek naar de effecten van inzaaien van grasklaver. . Het gaat om het onderzoeksproject ‘100 Boeren bodemgezondheid’, dat als doel heeft inzicht te krijgen in het effect van een klaverrijk grasland op de gewasopbrengst, de bodemmicrobiologie en de praktische toepasbaarheid van grasklaver in de bedrijfsvoering. Elke deelnemer ontvangt hiervoor een vergoeding van €350,- Daarnaast meten de onderzoekers bij twintig van de deelnemende bedrijven op twee verschillende tijdstippen de bodemmicrobiologie (alle bacteriën en schimmels), de bodemchemie en de voederwaarde van grasklaver. Voor dit onderzoek wordt het ingezaaide perceel in twee zones verdeeld, waarbij op de ene helft 50% kunstmest wordt gestrooid en op de andere helft 0%. Als u aan dit onderdeel van het onderzoek deelneemt, ontvangt u in totaal een vergoeding van €1000,-. Deelnemende melkveehouders krijgen (online) enquêtes toegestuurd om de praktische toepasbaarheid van grasklaver te beoordelen. De vragen gaan onder andere over de hoeveelheid bespaarde kunstmest, opbrengst en de smakelijkheid van grasklaver voor het vee. Melkveehouders kunnen zich via een aanmeldformulier opgeven en ook aangeven of zij geïnteresseerd zijn in onderzoek naar bodemkwaliteit en bodemleven. Voor beide onderzoekstrajecten krijgen deelnemers een vergoeding. Meer informatie over het project kun je vinden op de website van Bioclear earth.

Extra koe kost € 1 per dag

KOSTEN EXTRA KOE Wat zijn de kosten voor die ene koe die u niet van uw eigen gras kunt voeren en waarvan u de mest niet kwijt kunt? En welke redenen zijn er om die koe toch niet te verkopen? Die vraag onderzochten de leden van onze economische studiegroep uit Alblasserwaard met Sjon de Leeuw. MINDER MEST KWIJT OP EIGEN LAND Door de afbouw van de derogatie en de invoer van de bufferstroken kunt u minder dierlijke mest kwijt op het land, maar de koeien maken er niet minder door! Veel melkveehouders moeten dus sinds dit jaar mest afvoeren. Dit jaar was afvoeren volgens de leden van de studiegroep nog geen probleem, maar volgend jaar komen er natuurlijk nog boeren de markt op met mest. Tabel kosten extra koeKOE VERKOPEN OF NIET? Om een goede afweging te maken om die ene koe wel of niet in de stal te houden waarvan de mest volledig moet worden afgevoerd en die niet van eigen land te voeren is, hebben ze in de studiegroep een berekening gemaakt. Is het nog rendabel om deze koe te houden? De leden rekenden met een melkprijs van 42,5 cent per kg melk en € 22,50 per kuub mest afvoerkosten. In de berekening werden gemiddelde opbrengst en veekosten zoals gezondheidszorg meegenomen (zie ook de tabel, klik voor een vergroting). Met deze melkprijs en mestafzetkosten kwamen ze tot de conclusie dat deze koe € 366 per jaar kost, een euro per dag dus. De melkveehouders schrokken niet van deze kosten. “We weten van de kosten, maar als de melkprijs omhoog gaat kun je toch weer aan deze koe verdienen”, zeggen ze. Daarnaast willen veel veehouders hun dieren houden vanwege de stikstofrechten. MEST AFVOEREN IN KOMENDE JAREN De afvoerkosten van mest gaan de komende jaren waarschijnlijk stijgen, omdat er meer steeds meer boeren op de markt komen. Deze berekening kan er over een jaar anders uitzien. Bent u ook benieuwd hoeveel de extra koe bij u kost? Maak onderstaande rekensom dan eens voor uw eigen bedrijf. Bij vragen kunt u contact opnemen met Sjon de Leeuw.

ted9


Foto's
0
Video's
0
Topics
0
Reacties
0
Stemmen
1.766
Volgers

Over mij

Leeftijd: onbekend
Laatst op Boeren.online: 2jr geleden
Laatst op Prikkebord: 2d geleden
Laatst op TractorFan: 4wk geleden

Bedrijven

Ervaring

Ik heb ervaring met de volgende machines:

Merk / type Waardering