BBB geluid klinkt volop in akkoord met pvv vvd en nsc

BBB-geluid klinkt volop in akkoord met PVV, VVD en NSC Gepubliceerd op: 16-05-2024 DEN HAAG - Caroline van der Plas en Henk Vermeer (BBB) vooral bekend gemaakt wordt dat een concept-hoofdlijnenakkoord tussen onderhandelaars van PVV, VVD, NSC en BBB over een nieuwe coalitieregering met informateurs Van Zwol en Dijkgraaf bereikt is. Het onderhandelaarsakkoord wordt voorgelegd aan de vier fracties. COPYRIGHT DIRK HOL BBB gaat samen met PVV, VVD en NSC het nieuwe Kabinet formeren. Donderdagochtend, vroeg in de nacht, bereikten de vier partijen een hoofdlijnenakkoord waarin het BBB-geluid volop klinkt. Dankzij de inzet van BBB wordt onder meer het eigen risico in de zorg gehalveerd, is er jaarlijks 600 miljoen euro beschikbaar voor de ouderenzorg, komt er een streng asiel- en migratiebeleid, vervalt de verplichte warmtepomp, blijft de accijnsverlaging op brandstof volgend jaar in stand en keert voor de boeren en loonwerkers de rode diesel terug. Dit scheelt boeren en loonwerkers 28 cent per liter diesel. De naam van het ministerie van Landbouw wordt veranderd in Landbouw, Visserij, Voedselkwaliteit en Natuur (LVVN). Hiermee keert de naam Visserij na 21 jaar weer terug in het ministerie. “De vissers verdienen serieuze aandacht en wij zijn trots op onze vissers. Zij zijn onlosmakelijk deel van de Nederlandse cultuur en zorgen elke dag voor gezond voedsel en een gezonde zee. Door Visserij weer volwaardig onderdeel te laten zijn in het ministerie worden de vissers niet meer genegeerd”, zegt partijleider Caroline van der Plas. “Wij zijn heel blij. Wie had drie jaar geleden gedacht, toen we met 1 zetel in de Kamer kwamen, dat we nu al in een Kabinet zouden deelnemen en zoveel BBB-punten zouden binnenhalen? Het roer gaat in Nederland echt om. Ik ben mega-trots op onze partij en iedereen die binnen onze partij heeft meegeholpen dit resultaat te bereiken”, zegt Van der Plas. Het coalitieakkoord heeft als titel “HOOP, LEF EN TROTS”. BBB is blij dat met het akkoord recht is gedaan aan de verkiezingsuitslag van 22 november. De kiezer heeft zich heel duidelijk uitgesproken voor een centrumrechts kabinet. En daar heeft BBB gehoor aan gegeven. “Wij hebben ons in deze hele periode constructief en positief opgesteld, iets wat ook door de informateurs en de andere drie partijen zeer werd gewaardeerd. Met onze instelling heeft BBB een grote rol gespeeld in het bereiken van dit akkoord”, zegt Van der Plas. Een groot deel van ons verkiezingsprogramma is tot uiting gekomen in dit akkoord. Het ministerie van LVVN gaat volle bak aan de slag met het aanpakken van de mestcrisis, er alles aan doen om de pulsvisserij te laten terugkeren en er wordt – in tegenstelling tot de laatste jaren niet gestuurd op krimp van de veestapel en er komt geen gedwongen onteigening. Op alle onderwerpen klinkt het BBB-geluid. Zo worden de regio’s en het platteland versterkt door te investeren in betere bereikbaarheid met bus en trein, wordt ingezet op behoud van scholen op het platteland en gaan we zorgen voor voldoende woningen in de sociale en middenhuur. Statushouders krijgen niet meer automatisch voorrang op huurwoningen op basis van het feit dat ze statushouder zijn. We beperken asiel en migratie stevig door de invoering van de Asielcrisiswet en het intrekken van de Spreidingswet. Ook wordt ingezet op behoud van streekziekenhuizen. We zetten daarnaast in op lastenverlichting voor jong en oud, ondernemers, middeninkomens en mensen die worstelen met bestaanszekerheid. Daarnaast verhogen we de maximumsnelheid naar 130 km/u op de snelwegen waar dat veilig kan. De aanleg van de Lelylijn wordt voortgezet, waarbij met de aanleg wordt gestart in Groningen indien dit uitvoeringstechnisch mogelijk is. Voor BBB is dat belangrijk omdat de aanleg starten in Amsterdam het risico in zich houdt dat bij Emmeloord het geld op is en de bereikbaarheid van Noord-Nederland daarmee niet verbetert. “Vandaag is een prachtige dag. BBB’ers lopen niet weg als het moeilijk is. Juist dán zetten wij door”, aldus Van der Plas. Een greep uit de verdere belangrijke BBB-punten waarop wordt ingezet: Financieel Geen extra btw-verhoging op campings Geen extra btw-verhoging op bioscopen en dagrecreatie Lastenverlichting voor ondernemers en op arbeid Forse lastenverlichting voor burgers Asiel en migratie Acute noodsituatie asielinstroom in het algemeen en in Ter Apel direct aanpakken Invoering Asielcrisiswet en intrekken spreidingswet Geen automatische voorrang voor statushouders bij toewijzing woningen Infrastructuur en Openbaar Vervoer Maximumsnelheid naar 130 km/u Regio’s krijgen prioriteit bij aanleg openbaar vervoervoorzieningen Bereikbaarheid van het landelijk gebied wordt verbeterd door busvervoer tussen dorpskernen op het platteland te versterken Beter openbaar vervoer op het platteland Bij treinverbindingen niet alleen focussen op grote steden maar op wat regio’s nodig hebben Wonen Stop voorrang sociale huurwoningen via de huisvestingswet Bestaande woningvoorraad beter benutten Permanent wonen in recreatiewoningen gedogen Structureel 100.000 woningen per jaar Woningbouw krijgt voorrang op windmolens 30% procent sociale huur en betaalbare woningen middeninkomens Land- en tuinbouw en visserij Hoogwaardige landbouwgrond wordt beschermd Aanpak mestcrisis zodat er geen sprake is van generieke korting Geen nationale koppen op Europees beleid en bestaande koppen worden zo maximaal mogelijk geschrapt Geen sturing op gedwongen krimp van de veestapel, en geen gedwongen onteigening Aanpassing van de Nitraatrichtlijn door Nederland niet meer geheel als kwetsbaar gebied te bestempelen. Instandhouding van natuur, in plaats van stikstof, wordt leidend in beleid Derogatievrije zones rondom Natura2000 gebieden worden beperkt Bufferstroken verkleinen 170 kilo stikstof uit dierlijke mest per hectare uit de Nitraatrichtlijn schrappen. Niet importeren wat we niet mogen produceren Rode diesel komt terug voor agrarische sector en loonwerk Alles op alles zetten om de pulsvisserij weer toe te staan Ruimte voor vissers op zee Het ministerie van LNV wordt Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur Energie Geen verplichte warmtepomp Meer inzet op kerncentrales Zorg Eigen risico halveren tot 165 euro in 2027 600 miljoen euro per jaar voor ouderenzorg Regio en platteland Meer politie en politieposten in dorpen en wijken Behoud scholen op platteland en behoud streekziekenhuizen Nationale veiligheid Nederland zet zich in voor de defensie-industrie in eigen land Uitgave defensie naar NAVO-norm 2% BBP, verankerd in de wet Harde aanpak criminaliteit, jihadisme, antisemitisme en terrorisme Aanpak veiligheid in openbaar vervoer

Hoe kijkt Brussel naar de Nederlandse veehouderij, een route naar een oplossing, deel1..

De laatste weken valt alles en iedereen over elkaar heen met een mening en of plannen over de gevolgen van het verlies van de derogatie. We hebben een heuse mestcrisis. En dat is niet goed. Alleen de term mestcrisis zorgt al voor onrust. De afgelopen weken/maanden hebben enkele personen van Staf en SSC druk in de weer geweest met een EU WOB en een data base van de EC, de Joint Research Centre. Dat levert een ander inzicht op en ook een route tot een oplossing. Ik zal in een aantal stappen uitleggen wat wij tegen kwamen en waar er ruimte is. Want ruimte is er om de mestcrisis te verzachten. De Nitraatrichtlijn stamt uit 1991. Doel is het monitoren van nitraten uit agrarische bronnen in grond en oppervlaktewater. Gasvormige emissies zijn uitgesloten. Dat is al het eerste punt. De Derogatiebeschikking bevat elementen die het Nederlandse kabinet heeft laten optekenen die niets met de Nitraatrichtlijn te maken hebben. De Nitraatrichtlijn verlangt van een lidstaat dat zij daar waar nitraten uit agrarische bronnen een risico tot norm overschrijding veroorzaken, zij die gebieden aanwijzen als kwetsbare zone. Nederland heeft er van begin af aan (1994) voor gekozen om het gehele oppervlak van Nederland aan te wijzen als kwetsbare zone. Vervolgens wordt een lidstaat verplicht om voor die kwetsbare zones elke 4 jaar een actie programma op te stellen. Buiten die kwetsbare zones hoeft er geen actie programma te komen. Dit is een route hoe een lidstaat denkt de norm van 50 mg nitraat/11.3 mg N per liter water te halen. Er zijn nu 7 actie programma s geweest. Hebben ze effect gehad? Nee, de waterkwaliteit is niet of nauwelijks gewijzigd in die drie decennia. Voorafgaand aan zo'n actie programma behoort er een landenrapportage opgesteld te worden , een verslag legging van het resultaat van de afgelopen periode. Brussel kijkt naar de volgende zaken: - Grondwater onder de 50 mg nitraat per liter - Oppervlaktewater onder de 11.3 mg N per liter water. Wat we tegen komen in de landenrapportage is dat Nederland per waterschap haar eigen norm kiest (tot 5 keer scherper dan de Brusselse norm) en ook fosfor betrekt in de Nitraatrichtlijn, terwijl die fosfor norm nergens door Brussel wordt gesteld. - voorkomen van eutrofiëring waarbij er drie categorieën zijn , eutroof (biologische waterkwaliteit is ondermaats boven de chemische waterkwaliteit, potentieel eutroof (chemische waterkwaliteit veroorzaakt hier de eutrofiëring boven de biologische kwaliteit), niet eutroof ( chemische en biologische waterkwaliteit zijn in orde) Ook kijkt Brussel naar de veedichtheid, waarbij de focus op kg N per ondergeschikt is. Let wel, een focus op veedichtheid op basis van mestplaatsing niet op basis van limitering staarten per ha. Hieronder want screenshots die relevant zijn.

Dronten - Landbouwminister Adema tegen studenten in Dronten: "Ik voel me niet demissionair"

"Ik zie boeren die gaan omvallen." Dat zei demissionair landbouwminister Piet Adema tegen studenten van Aeares Hogeschool Dronten. De minister was uitgenodigd om op de hogeschool met studenten in gesprek te gaan over hun toekomst. Zijn boodschap was daarentegen niet pessimistisch. Hij moedigde de studenten juist aan om hun opleiding in Dronten af te maken en wanneer het kan om verder te studeren. Het gesprek tussen de studenten en de minister vond plaats in een lokaal dat was ingericht als TV-studio. Met zo'n honderd studenten in het publiek en de minister als gast op een podium in een leren fauteuil. Het gesprek werd geleid door Esther de Snoo, hoofdredacteur Nieuwe Oogst, een vakblad voor boeren en tuinders. De setting leek op het tv-programma Collegetour. Het werd in dit geval College Boer genoemd en zal binnenkort via YouTube te bekijken zijn. Problemen zijn niet demissionair Het gesprek ging onder meer over onderwerpen waar de landbouwsector stuk op loopt zoals het mest- en stikstofbeleid. Daar ziet de minister dat bedrijven het niet gaan redden. En dat is niet het enige. "De problemen met de visserij wil ik ook benoemd hebben", sprak hij. Als minister van een demissionair kabinet kan hij geen nieuw beleid en nieuwe regels maken die gunstiger zijn voor de gehele sector. Daar legt hij zich niet bij neer liet hij de studenten weten. "De problemen zijn niet demissionair en daarom voel ik mij ook niet demissionair." Maar veel kan hij nu niet doen. Behalve dan de verhalen die hij heeft gehoord en de zorgen die er zijn overdragen aan een nieuwe minister.[image:https://d5ms27yy6exnf.cloudfront.net/pictures/B97732B66B3A920BC1258AE40076A7B920240318_152448_56A97D05E7264EB7C1258AE40076A7CC.jpg]"Toonaangevende tuinbouwtechnieken "Mijn vraag ging over de toonaangevende positie van Nederland in de wereld op het gebied van tuinbouwtechnologie", zegt een studente. "Hoe kunnen we deze leidende rol behouden?", wil ze weten. Over het antwoord is ze tevreden. De minister vertelde dat hij zich actief bezig houdt met nieuwe technieken in de tuinbouwsector. Hij verwacht niet dat Nederland de wereldpositie zomaar zal verliezen. Jonge tuinders die zich voor deze sector blijven inzetten zijn volgens de minister nog steeds hard nodig. Rustig Ondanks de grote zorgen die in de vragen van de stunten klinken bleef de sfeer rustig en heel beheerst. Geen hoogoplopende emoties of felle discussies en ook geen spandoeken met harde leuzen. De studenten waren juist vereerd dat de minister de moeite nam om naar hun school te komen om met ze in gesprek te gaan.[image:https://d5ms27yy6exnf.cloudfront.net/pictures/240318_CollegeBoer1_453EF0B0DE7E091DC1258AE400787E50.jpg]"Het ging wel prettig, de studenten hadden goede vragen", zegt Esther de Snoo. Aeres Hogeschool Dronten en Nieuwe Oogst organiseren College Boer al zo'n drie jaar. Het idee daarachter is om studenten die midden in hun opleiding en ontwikkeling zitten in contact te brengen met mensen waar ze normaal gesproken niet zo snel mee in contact komen. Dat ze persoonlijk de landbouwminister vragen konden stellen zagen ze dan ook als een buitenkans. "Ik vond het mooi", zegt de minister Piet Adema over de gesprekken die hij voerde met de studenten. Hij kan zich goed voorstellen dat jongeren zich afvragen of er nog een toekomst is voor de land- en tuinbouw in Nederland. "Kan ik nog wel het bedrijf van mijn ouders overnemen?" Maar ook "zijn we nog gewenst in Nederland?" Wat de huidige minister betreft zeker wel. Maar ook dat is straks aan de nieuwe minister van landbouw.

Extra koe kost € 1 per dag

KOSTEN EXTRA KOE Wat zijn de kosten voor die ene koe die u niet van uw eigen gras kunt voeren en waarvan u de mest niet kwijt kunt? En welke redenen zijn er om die koe toch niet te verkopen? Die vraag onderzochten de leden van onze economische studiegroep uit Alblasserwaard met Sjon de Leeuw. MINDER MEST KWIJT OP EIGEN LAND Door de afbouw van de derogatie en de invoer van de bufferstroken kunt u minder dierlijke mest kwijt op het land, maar de koeien maken er niet minder door! Veel melkveehouders moeten dus sinds dit jaar mest afvoeren. Dit jaar was afvoeren volgens de leden van de studiegroep nog geen probleem, maar volgend jaar komen er natuurlijk nog boeren de markt op met mest. Tabel kosten extra koeKOE VERKOPEN OF NIET? Om een goede afweging te maken om die ene koe wel of niet in de stal te houden waarvan de mest volledig moet worden afgevoerd en die niet van eigen land te voeren is, hebben ze in de studiegroep een berekening gemaakt. Is het nog rendabel om deze koe te houden? De leden rekenden met een melkprijs van 42,5 cent per kg melk en € 22,50 per kuub mest afvoerkosten. In de berekening werden gemiddelde opbrengst en veekosten zoals gezondheidszorg meegenomen (zie ook de tabel, klik voor een vergroting). Met deze melkprijs en mestafzetkosten kwamen ze tot de conclusie dat deze koe € 366 per jaar kost, een euro per dag dus. De melkveehouders schrokken niet van deze kosten. “We weten van de kosten, maar als de melkprijs omhoog gaat kun je toch weer aan deze koe verdienen”, zeggen ze. Daarnaast willen veel veehouders hun dieren houden vanwege de stikstofrechten. MEST AFVOEREN IN KOMENDE JAREN De afvoerkosten van mest gaan de komende jaren waarschijnlijk stijgen, omdat er meer steeds meer boeren op de markt komen. Deze berekening kan er over een jaar anders uitzien. Bent u ook benieuwd hoeveel de extra koe bij u kost? Maak onderstaande rekensom dan eens voor uw eigen bedrijf. Bij vragen kunt u contact opnemen met Sjon de Leeuw.

Opening onderzoekscentrum sensoren voor meten stalemissies melkvee

Persbericht Op 8 december aanstaande wordt het landelijk onderzoekscentrum voor het meten van stalemissies met sensoren geopend. De onderzoekslocaties voor melkvee, varkens en pluimvee hebben als doel continue (sensor)meetsystemen in de praktijk te beproeven en waar mogelijk met de fabrikanten door te ontwikkelen.. De ontwikkeling van dit soort continue (sensor)meetsystemen is een belangrijke stap om het beleid te verschuiven van maatregel-gestuurd naar doel-gestuurd. Bij de opening zullen onder andere Jan-Kees Goet, Secretaris-Generaal van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), Harold Zoet, gedeputeerde van Provincie Gelderland en John Koeleman, voorzitter van Vruchtbare Kringloop Oost (VK Oost), de nieuwe meetsystemen officieel activeren. De nieuwe onderzoekslocatie voor melkvee wordt ingericht op Agro-innovatiecentrum De Marke. Zowel de veehouderijsector als Nederlandse overheden streven naar een verschuiving van vergunningenbeleid op basis van maatregelen en vaste emissiefactoren, naar beleid dat emissiedoelen op bedrijfsniveau voorschrijft. Voor de realisatie van zo'n verschuiving moeten veehouders nauwkeurig inzicht krijgen in de uitstoot. Wageningen Livestock Research richt daarom drie landelijke onderzoekslocaties in: één voor melkvee op De Marke, één voor varkens bij De Hoeve Innovatie in Valkenswaard en één voor pluimvee bij pluimveehouder Verbeek in Woudenberg. De sensoronderzoekscentra worden gefinancierd vanuit het Ministerie van LNV. De onderzoekslocatie voor melkvee zal zich vestigen op Agro-innovatiecentrum De Marke van Wageningen University & Research. Op deze locatie staat het monitoren van de nutriëntenkringloop van melkvee al 30 jaar centraal. “Daarnaast zijn wij al vijf jaar bezig met het doorlopend meten van de emissies in onze stal. Vanaf december zullen wij ons hier ook gaan richten op het beproeven van nieuwe en verbeterde meetsystemen met sensoren,” aldus Fleur Brinke, manager van Agro-innovatiecentrum De Marke. De nieuwe meetsystemen zullen op 8 december 2023 officieel in werking worden gesteld door Jan-Kees Goet, Secretaris-Generaal van het ministerie van LNV. Daarnaast zullen Harold Zoet, gedeputeerde van Provincie Gelderland en John Koeleman, voorzitter van VK Oost hun visie over het belang van doelsturing en continu meten delen. De ochtend wordt afgesloten met een rondleiding en toelichting door verschillende (meet-)experts op het terrein van stalemissies, waarbij zij de nieuwste meetapparatuur en -methoden presenteren.

Nieuwe reacties

Einde Vertrekregeling leden-melkveehouders van FrieslandCampina

Was achteraf voor veel melkveehouders een mooie gouden handdruk: De Vertrekregeling die door de Europese Commissie als voorwaarde is gesteld voor de fusie is per 9 november 2023 beëindigd. De Vertrekregeling was bedoeld als stimulans voor leden-melkveehouders van FrieslandCampina om over te stappen naar een andere koper van boerderijmelk in Nederland. De beschikbare hoeveelheid melk voor de vertrekregeling bedroeg 1,2 miljard kg en is thans geheel verbruikt. Einde Regeling Beschikbaarstelling Melk De Regeling Beschikbaarstelling Melk betreft de andere voorwaarde die aan de fusie was verbonden. De regeling voorzag in de levering door FrieslandCampina van boerderijmelk aan de twee in het kader van de fusie verkochte bedrijven (Nijkerk en Bleskensgraaf) en aan derden die melk verwerken tot consumptiemelk(producten) of Nederlandse natuurkaas. Voor deze regeling was sinds 1 maart 2019 alleen nog melk beschikbaar voor levering aan de twee verkochte bedrijven. Als gevolg van het bereiken van de 1,2 kg miljard melk is ook de Regeling Beschikbaarstelling Melk per 9 november 2023 tot een einde gekomen. Einde fusiemaatregelen Met het einde van de Vertrekregeling en de Regeling Beschikbaarstelling Melk zijn de fusievoorwaarden van de Europese Commissie uit 2008 aangaande de fusie tussen Friesland Foods en Campina beëindigd. Voor de Vertrekregeling geldt alleen dat de verplichting tot terugbetaling van (een deel van) de vertrekpremie blijft bestaan indien gedurende drie jaar na vertrek niet aan de gestelde voorwaarden wordt voldaan.

Boeren zeggen lidmaatschap Nationale Postcode Loterij op

"Nationale Postcode Loterij doneert Wakker Dier 500.000,00 Euro; boeren zeggen lidmaatschap op". Standaard Reactie Nationale Postcode Loterij: “Wakker Dier zet zich in voor een beter leven voor dieren in de vee-industrie en daarom ontvangen zij steun” http://pictures.nieuwsgrazer.nl/groot/2014/07/868-wegens-wat-dreigberi.jpg (Wegens wat dreigberichtjes foto aangepast. Maar we weten allemaal om wie het gaat, toch?? :-) ) Zo, hé..... Geld schenken aan een organisatie waarvan de leden tijdens nachtelijke “bezoekjes” bij boeren zelfs zover gaan dat ze illegaal stroom in de stal aftappen voor hun camera’s, waardoor niet alleen het gevaar bestaat dat stalventilatie word uitgeschakeld, maar wat ook tot kortsluiting en wat nog erger is, brand kan leiden. Deze aktivisten die met eenzijdige “bewijzen” het nieuws halen, beïnvloeden door genoeg te blijven herhalen mensen die geen enkele band met, en notie meer hebben van, het boerenbedrijf en die op hun beurt weer klakkeloos het hen voorgekouwde overnemen, ja dan gaat de meerderheid het vanzelf geloven. Zoveel hebben “we” dus niet geleerd de afgelopen 90 jaar... Missielijkmakend Wakker Dier Naar aanleiding van de vragen van Mia Jaspers-Janssen aan Wakker Dier, zijnde: Als er direct "overleg" met de veehouders zou komen zouden jullie dan bereid zijn om concessies te doen? En zo ja welke standpunten van jullie zijn onderhandelbaar? En ook nog: Welke stappen zijn jullie bereidt te zetten om de boeren "tegemoet" te komen? Wat leveren jullie in? Of geldt er maar één uitkomst voor jullie? Samenwerking vraagt vertrouwen. Boeren laten massaal weten dat ze geen vertrouwen (meer) hebben in Wakker Dier. Wat gaat Wakker Dier doen om dat vertrouwen te herstellen? Geeft Wakker Dier als antwoord: “Beste Mia, wij gaan niet in overleg met boeren en doen geen concessies. Wij proberen via massa media mensen, en vooral supermarkten en bedrijven, wakker te schudden en diervriendelijkere keuzes te laten maken. Wij zetten daarbij voorlopers in het zonnetje en spreken achterblijvers publiekelijk aan. Dit is onze missie: http://www.wakkerdier.nl/over-wakker-dier/missie Duidelijke taal lijkt me. Er valt met deze eenrichting-organisatie niet te praten. Ze zullen alles aan blijven pakken en gebruiken om wat zij noemen de vee-industrie in Nederland te laten verdwijnen. Mia Jaspers-Janssen richt zich ook tot de Postcode Loterij zelf met onderstaande tekst: Beste mensen, Wakker Dier ontvangt dit jaar tot mijn grote spijt en die van velen, een eenmalige bijdrage van 500.000 euro van de Postcode Loterij. De Postcode Loterij was in de veronderstelling dat Wakker Dier dit bedrag zou besteden aan campagnes die ertoe moeten leiden dat supermarkten boeren meer zouden gaan betalen voor hun producten. Jammer genoeg heeft de Postcode Loterij blijkbaar Wakker Dier niet goed begrepen of hebben ze zich niet voldoende in de werkelijke bedoelingen van Wakker Dier verdiept. In tegenstelling tot wat Wakker Dier beweert hebben de meeste dieren in de Nederlandse veehouderij al een heel goed en dierwaardig leven. Dat de boeren te weinig voor hun producten krijgen is waar. Maar dit weerhoudt de meeste boeren er toch niet van om iedere dag weer hun dieren alle nodige en goede zorg te geven. Wakker Dier heeft nagelaten om de Postcode Loterij te vertellen dat ze vinden dat 98% van de boeren niet aan de overdreven eisen van Wakker Dier voldoet. In de ogen van Wakker Dier zouden deze bedrijven moeten verdwijnen of over moeten schakelen naar biologisch. En dat is een utopie. Ook heeft Wakker Dier nagelaten om de Postcode Loterij te vertellen dat ze geen concessies willen doen en dat ze niet in overleg willen gaan met de boeren. Wakker Dier laat daarmee (ondanks hun mooie praatjes) zien totaal geen respect voor de boeren te hebben. Dan is het ook nog zo dat Wakker Dier regelmatig leugenachtige teksten verspreidt en manipulerende en stemming makende foto’s plaatst. Enkel met de bedoeling om boeren zwart te maken. Ik denk dat de Postcode Loterij zich onvoldoende gerealiseerd heeft dat het steunen van een anti-boeren organisatie, niet verstandig is. Een grote groep hardwerkende boeren voelt zich hierdoor diep gekwetst. Het zou de Postcode Loterij sieren als ze hun vergissing in deze toegeven en er naar de boeren toe excuses kwamen. Dat zou op zijn plaats zijn. Je bent nooit te oud om te leren. Ook de Postcode Loterij niet. Je kunt niet altijd alles weten, maar nu ze dat wel doen, mag en moet er ook een andere reactie volgen en kan de Postcode Loterij niet telkens met hetzelfde riedeltje aan komen zetten. Ik lees dat boerin Arja Nuiver heeft begrepen dat Wakker Dier al helemaal niet in de lijst van goede doelen staat. Dat klopt, zie foto onder. Ze vraagt zich af wat de reden is dat deze is toegevoegd. “je besluit toch mee te doen aan de loterij op basis vande gegevens en op basis van de doelen??? we worden dus ook bedonderd door de Postcode Loterij die Wakker Dier zomaar toevoegt!” http://pictures.nieuwsgrazer.nl/groot/2014/07/866-zoekplaatje-site-nat.jpg Zoekplaatje: Waar staat Wakker Dier? Een aantal boerinnen heeft op facebook de koppen bij elkaar gestoken en hebben gezamenlijk een voorbeeld opzeggingsbrief aan de Nationale Postcode Loterij geschreven, terug te vinden op de facebooksites van Anti Wakker Dier en Voor Boeren door Boeren, onder “Recente berichten van anderen”.

Politiek spel....?

Daar ik meer met de politiek bezig ben dan met fosfaatrechten of melkprijs... Heb ik getwijfeld onderstaande bericht hier te gaan plaatsen. Het is een theorie/scenario maar het zet mij in elk geval wel aan het denken. Door de prive berichtjes van afgelopen jaren weet ik dat er ook andere boeren verder willen kijken dan het waarom. Met het oog op de komende verkiezingen wil ik hem hier dan toch plaatsen. Laat het eens in je opgaan het weekend. (al zou de helft al zo uitkomen...) Niets is wat het lijkt (of wat ze willen dat wij denken dat het is). Op 27 juni stemde de Milieucommissie in het Europees Parlement de ‘Natuurherstelwet’ weg. Op datzelfde moment werd het CDA onder druk gezet door de boeren om partij te kiezen. Het CDA stond op een tweesprong en kon als enige partij het kabinet laten klappen door de stekker eruit te trekken en Nederland van de ondergang redden. Na de stemming van 27 juni in het Europees Parlement begon Frans Timmermans de zwakke broeders die zich tegen de ‘Natuurherstelwet’ uitspraken te bedreigen, te manipuleren en om te kopen, om voor de komende plenaire stemming op 12 juli, die definitief zou zijn, de ‘Natuurherstelwet’ veilig te stellen. Ondertussen moest Rutte het CDA terug in het gareel zien te krijgen en kondigde aan door te willen gaan met een kabinet Rutte 5. Een opmerkelijke uitspraak met de verkiezingen nog lang niet in zicht maar een duidelijke boodschap naar het CDA. Nu de stekker eruit trekken zou de doodsteek voor het CDA zijn. Even vóór 7 juli is het duidelijk dat Frans Timmermans de ‘Natuurherstelwet’ heeft veilig gesteld. De komende stemming van 12 juli zal geheel volgens plan van de WEF-agenda verlopen. De rollen van Rutte en Kaag zijn in Nederland uitgespeeld, wat hen nog rest is een weg banen voor Groenlinks/PvdA en BBB die als taak hebben Nederland geheel onder het bewind van de EU te brengen en Nederland om te bouwen tot Tristate-City en af te rekenen met de CU en het CDA. 7 Juli laat Rutte het kabinet klappen op migratie en schakelt hiermee zowel de CU als het CDA volledig uit. De prijs die beide partijen moeten betalen voor hun geflirt met de duivel. De oppositie kondigt aan op 10 juli een motie van wantrouwen in te dienen waarbij het direkte ontslag van Rutte geëist wordt waardoor hij niet demissionair door kan gaan. Het is uitermate belangrijk dat de komende coalitie bestaat uit Groenlinks/PvdA, BBB en eventueel PVV. Om dit te bereiken zal er een enorm poppenkastspel opgezet moeten worden waar álle boeren blind intrappen en dat spel kan alleen geleid worden door Rutte om het 100% geloofwaardig te maken. Rutte besluit zelf zijn ontslag in te dienen om de motie van wantrouwen om zeep te helpen en demissionair aan te kunnen blijven. Het telefoontje van Kaag was voor de buhne. 12 Juli, In de plenaire stemming in het Europees Parlement wordt de ‘Natuurherstelwet’ van Frans Timmermans aangenomen. De ‘Natuurherstelwet’ is definitief en betekent het einde van de land- en tuinbouw, de veeteelt, de visserij, de pluimveehouderij en de paardenhouderij in Nederland. 13 Juli. Kaag kondigt haar vertrek uit de Nederlandse politiek aan. Haar laatste taak in het demissionaire kabinet is nóg meer verdeeldheid zaaien onder de Nederlandse bevolking. Ze vertrekt zogenaamd om de bedreigingen. De zogenaamde dreiging van fakkeldrager Max en de fakkeldragende boeren die met Kaag in gesprek zijn gegaan zal ze enorm uitvergroten om de totale groep verzetstrijders van Nederland weg te kunnen zetten als vrouwonvriendelijke complotdenkers. De manier waarop ze dat doet zal zo geraffineerd zijn dat de meeste boeren zich af zullen keren van de groep strijders die Kaag wegzet als complotdenkers waardoor ze de boeren met zachte hand onder de vleugels van Caroline van der Plas drijft. Ondertussen hebben Amerikaanse multinationals álle olievelden en winplaatsen van kostbare grondstoffen in Oekraïne in handen. Belangrijk voor de globalisten is om deze, op misdadig criminele wijze veroverde bronnen, veilig te stellen door Oekraïne versneld als NAVO-lid toe te laten. De belangrijke rol die Rutte hierin speelt is een stuk makkelijker geworden doordat Rutte nu demissionair is, daardoor álle macht heeft en Oekraïne een lopende zaak is die hij gewoon mag afhandelen. Voor Ursula von der Leyen zal de toelating van Oekraïne tot de EU tot haar laatste aktie behoren. Ook haar taak zit er dan op. In de periode dat het kabinet demissionair is zal de PvdA met Groenlinks fuseren en een enorme groei-impuls ervaren door financiële steun van de globalisten. De rol van Frans Timmermans in de EU is met succes uitgespeeld. Voor hem is er een rol weggelegd in de Nederlandse politiek als lijsttrekker van de gefuseerde partijen Groenlinks en de PvdA om de klimaatagenda in Nederland verder uit te rollen. Alles zal in het werk gesteld worden om Frans Timmermans Minister President te maken. De taak van Caroline van der Plas is de boeren aan zich te binden met beloftes die ze nooit waar kan maken omdat de EU anders beslist. De rolverdeling van de nieuwe coalitie zal als volgt zijn. Groenlinks/PvdA zal bakken geld uitgeven, de agenda doordrukken en Nederland omvormen tot Tristate-City. BBB heeft als taak de afwachtende houding van boeren en burgers in stand te houden door momenten van hoop en rechtvaardiging te bieden. De aandacht wordt van Oekraïne afgeleid, prijzen voor basisbehoeften dalen een weinig waardoor het merendeel van het volk de conclusie trekt dat BBB het toch wel goed doet maar helaas belemmerd wordt door wet- en regelgeving van de EU wat Caroline niet aangerekend kan worden. De PVV gaat gechanteerd worden door zowel Groenlinks/PvdA als BBB met immigratiebeleid. Wilders zal wat immigratie betreft op bepaalde punten zijn zin krijgen mits hij voor de globalistische klimaat- en stikstofplannen stemt. De rol van de PVV is niets anders dan op cruciale momenten voor een meerderheid in de Tweede Kamer te zorgen. De val is dichtgeklapt. We staan er slechter voor dan we er de afgelopen drie jaren voor hebben gestaan. Met het aannemen van de ‘Natuurherstelwet’ heeft de EU een wet in handen die alle boeren kan verbieden te boeren, alle vissers kan verbieden te vissen, alle automobilisten kan verbieden auto te rijden of zelfs te bezitten, huiseigenaren kan verbieden te stoken, een moestuin te hebben en/of klein vee te houden, burgers te verbieden een huisdier te hebben, gezinnen te verbieden veel kinderen te krijgen en zelfs mensen te verbieden oud te worden. Wie nu feest viert om het vertrek van Rutte en Kaag, berg je toeters maar op. De val is zorgvuldig opgezet en afgelopen week dichtgeklapt. We zitten in de val en als we nu niet opstaan en zelf een nieuw staatsbestel maken om ons land zelf te regeren komen we er nooit meer uit. We zullen niets bezitten en terugdenken aan hoe happy we ooit waren.´

Hoe oa Zuivelnl bijdraagt aan krimp 1000den melkveebedrijven

Gisteren kwam middels een kamerbrief het langverwachte onderzoek naar buiten over de werking emissie arme huisvesting. Dit gaat grote gevolgen hebben voor vele bedrijven. Ik had nog een belofte in te lossen van gisteren. https://www.prikkebord.nl/topic/310573/#p2150880 Onder invloed van wetgeving is de sector al jaren bezig met emissie reductie via huisvesting. Industrie investeerde in technieken om aan die behoefte te voldoen. Er werd een idee bedacht, op basis van een berekende emissie per dierplaats werd er een proefstalstatus bij ministerie van I en W aangevraagd. I en W had een protocol op gesteld hoe stalsystemen een definitieve status konden krijgen. Middels een protocol moest de industrie metingen laten uitvoeren. I en W verantwoordelijk voor het protocol en de definitieve registratie maar niet voor de metingen. Meten van ammoniak in een open rundveestal is bijna ondoenlijk. Invloeden van buitenaf beïnvloeden de resultaten. Om een voorbeeld te geven, de gangbare emissie factor is ontstaan op het voormalige IMAG in Duiven. 15 droge koeien werden gehouden in een gasdichte bunker waarbij alle input en output gemeten werd. Dus meten in een open stal is nogal een issue. De definitieve erkenning met de meetresultaten werden opgenomen in de RAV lijst. Zonder een waarde oordeel er aan te vellen, zien we dat industrie systemen gingen produceren op basis van licentie en de licenties onder gebracht werden bij lege BV's Van begin af aan was er twijfel over de behaalde reductie. Een CDM rapport uit 2021 wakkerde dat aan. Vooral in de pluimvee en varkenshouderij werd op basis van een mineralen balans een enorm stikstofgat geconstateerd. Tegelijkertijd deed het CBS een niet wetenschappelijke data studie op basis van de verhouding N en P in mestmonster van diverse stalsystemen. Deze laatste twee onderzoeken worden veel in rechtszaken de door de MOB aangehaald om nieuwe projecten met emissie arme technieken onderuit te halen. WUR wilde in 2021/2022 de data studie van CBS valideren. Zij deden een data verzoek bij het bestuur van Zuivelnl om de KLW data base te gebruiken. Het benoemde bestuur van Zuivelnl (die geen verantwoording schuldig is aan de melkveehouders) besloot de database van de KLW te delen. Het resultaat had ik in concept in april hier al geplaatst en de minister gisteren middels de kamerbrief. Conclusie, de N/P methode is valide en de resultaten hebben inmiddels een wetenschappelijke significantie. De minister zegt nu dat dit geen gevolgen heeft voor bestaande stallen. Dat is onzin. Elke (onherroepelijke) vergunning waar de emissie arme huisvesting in opgenomen is, is vogelvrij en kan door de MOB met succes aangevochten worden op basis van een arrest nov 22. Directe gevolgen: Bedrijven die een nieuwe vergunning (moeten, IOV NB) aanvragen hebben direct problemen met hun al bestaande emissie arme huisvesting. Indirectie gevolgen: Onherroepelijke vergunningen met emissie arme huisvesting vogelvrij. En met de wetenschap van licenties in lege BV's en de grote risico's voor vergunningen had het benoemde bestuur zonder toestemming van de boer nooit deze data mogen delen!!!!! En zo kom ik bij mijn stelling: Zuivelnl en MOB hebben 1 ding gemeen, de ene onbedoeld, de ander bewust, maar ze dragen beide bij aan forse krimp in de melkveehouderij. En waar zit de verantwoordelijkheid in dit debacle? Procotolhouder I en W? Licentiehouders met lege BV's? Domme bestuurders? Misschien is het wat voor het benoemde bestuur van Zuivelnl om hun geweten schoon te poetsen en dat ze een bodemprocedure starten door de schade van de disproportionele last te verhalen...........

Het kabinet gaat verzuipen in de stront ( en de veehouders ook) De analyse....

Het 7de actie programma nitraat en het addendum gaan er voor zorgen dat we over enkele jaren verzuipen in de stront. Oud zuivelbaas Tjeerd is zeer effectief geweest om zijn oud broodheren het mes in de rug te steken. De analyse; We hebben nu nog 1.750.000 ha landbouwgrond. Tot 2027/2030 verliezen we daar het volgende areaal ( als plaatsingsruimte) door diverse gecreëerde opgaven. Ik benoem: Bufferstroken: 55000 ha 4% verplichte braak: 20.000 ha Bossenstrategie, middels sector plan: 125.000 ha Klimaatadaptatie: 125.000 De komende jaren blijft er 1.425.000 ha landbouwgrond over voor mestplaatsingsruimte (mits overgangsgebieden achterwege blijven) Het actie programma nitraat, wat eigenlijk bedoeld is voor de Nitraatrichtlijn maar nu zelfs gebruikt wordt voor coalitie afspraken, zorgt dat we naar een plaatsingsruimte gaan van 170 kg N per ha voor 695000 ha en 136 kg N per ha voor 730.000 ha. De totale plaatsingsruimte mest wordt over 3 jaar nationaal 217 miljoen kg N De productie in 2022 was 465 miljoen kg..... Met in acht neming dat er 3 miljoen kg N in de pilot mineralen concentraat gaat en toegepast wordt als kunstmest vervangers. En in BMC Moerdijk wordt er rond de 11 miljoen kg N verbrandt. Slotconclusie: Er is meer dan de helft van de mestproductie, 234 miljoen kg N, over 3 jaar niet meer te plaatsen. BASISVOORWAARDE NUMMER 1 EN 2 VOOR EEN LANDBOUW AKKOORD ZIJN: METEN EN TOESTEMMING VOOR GEBRUIK RENURE (met bijbehorende vergunning) Anders komt hongersnood dichterbij dan dat de meeste voor mogelijk houden!!!!

'GVE-norm van de baan, wel graslandnorm vanaf 2027'

Het kabinet is afgestapt van de norm voor grootvee-eenheden (GVE) voor een meer grondgebonden melkveehouderij. In plaats daarvan wordt nu een graslandnorm uitgewerkt vanaf 2027. at bevestigen Haagse bronnen aan Nieuwe Oogst. Het kabinet heeft na het overleg van afgelopen woensdag 'huiswerk' meegenomen op dit gebied. De graslandnorm zou moeten gaan gelden vanaf 2027. Vanaf 2030 moet dan een afrekenbare stoffenbalans worden ingevoerd waarmee melkveehouders een strengere norm kunnen voorkomen. De graslandnorm is bedoeld voor melkveehouders. Het kabinet wil dat voor hen de norm de komende tien jaar telkens wat lager wordt. Een graslandnorm is voor melkveehouders makkelijker om aan te voldoen dan een GVE-norm die veel meer statisch is. Vanaf 2027 zou een norm gelden van 0,25 hectare per GVE (grootvee-eenheid oftewel één koe of twee kalveren). In 2030 gaat een strengere graslandnorm gelden van 0,30 hectare per GVE en vanaf 2035 geldt een norm van 0,35 hectare per GVE. Dit staat gelijk aan 2,8 GVE per hectare. Het vertrekpunt van het kabinet bij aanvang van de onderhandelingen van het Landbouwakkoord was 1,7 tot 2,3 GVE per hectare. Omgerekend naar een GVE-norm zou dan nu worden gewerkt aan 4 GVE per hectare in 2027 en uiteindelijk 2,85 in 2032. Dit is vooral een tegemoetkoming aan boeren met veel grasland. Voor boeren met relatief weinig grond is het een ander verhaal. Zij moeten dan kiezen tussen vee wegdoen, maisland omzetten in grasland of investeren in het bijkopen van grasland. Het kabinet wil graag meer grasland in plaats van maisland, omdat gras CO2 vastlegt in de bodem en mais uitspoelingsgevoelig is en daarom meer belastend voor het milieu. Het kabinet werkt aan flankerend beleid voor speciale regio's zoals het Brabantse De Peel, een gebied dat relatief veel intensieve melkveehouderijen kent. Dit aanvullende beleid moet deze groep boeren helpen om ook te kunnen voldoen aan de nieuwe graslandnorm.

Nieuwe reacties

Rekentool piekbelasters stuurt op gewenst resultaat

Door Geesje Rotgers Onderzoeksjournalist in de agrarische sector Deze week kwam de speciale Aerius-calculator beschikbaar, die piekbelasters aanwijst. Heb hem meteen bekeken. In dit stuk een aantal bevindingen. De overheid heeft de Aerius-calculator zodanig ingericht, dat die stuurt op gewenste uitkomsten. In de afgelopen jaren kwamen wetenschappers al met een reeks verschillende uitgangspunten, om piekbelasters aan te wijzen (grootste emissie, grootste depositie-vracht, hoogste depositie-piek, maximaal doelbereik). Uit een vergelijking bleek dat de gekozen uitgangspunten in hogere mate de uitkomsten bepaalden. Het ministerie had dus veel ruimte om eerst de gewenste uitkomsten te bepalen, en daar vervolgens de uitgangspunten bij te kiezen die zouden leiden tot die uitkomsten. De ministeriële keuzes en hun consequenties op een rij. Nadeel voor bedrijven met weinig of geen grond Het ministerie heeft ervoor gekozen alleen de stikstof die vrijkomt uit stallen mee te tellen. En niet de stikstof die vrijkomt uit de bemesting van de akkers. De 'normale' versie van Aerius rekent bij grondgebonden bedrijven ongeveer evenveel stikstof uit de stal als vanuit de bemeste percelen. Door stikstof uit bemesting in deze speciale calculator niet mee te tellen, hebben grondgebonden bedrijven een voordeel. En bedrijven met weinig of geen grond een nadeel. Aanvankelijk werd een andere definitie voor piekbelaster gehanteerd. Het ging steeds om bedrijven op korte afstand van natuurgebieden, op pakweg maximaal één tot twee kilometer. Deze keer koos het ministerie voor een veel ruimere afstandsgrens, van maar liefst 25 kilometer. Vrijwel alle veehouderijen in Nederland hebben wel een stikstofgevoelig natuurgebied binnen deze afstand. Deze ruime afstand zorgt ervoor dat grote bedrijven, op grotere afstand van natuurgebieden, tóch kunnen worden aangemerkt als piekbelaster. Kleine bedrijven niet veilig voor calculator Het meest in het oog springt de keuze voor een 'depositievracht' van minimaal 2.500 mol/jaar op overbelaste stikstofgevoelige natuur. Dit is omgerekend 35 kilo stikstof per jaar. Een uitstoot van 35 kilo wordt gerealiseerd door een kudde van 50 schapen, een groep met 7 paarden, een stal met drie of vier koeien. Ook kleine bedrijven zijn dus niet bij voorbaat veilig voor de piekbelaster-calculator. Welke bedrijven lopen de meeste kans om als piekbelaster te worden aangewezen? Dat zijn de bedrijven met de meeste hectares stikstofgevoelige natuur binnen de straal van 25 kilometer. Met andere woorden: boeren die een groot natuurgebied in de regio hebben (dit zijn veel hectares). Het meest in het oog springt de Veluwe. Neem een bedrijf dat een minimale depositie van 0,3 mol/ha veroorzaakt op een gebied van 10.000 hectare. Door de vele hectares natuur komt dit bedrijf in de calculator uit op 3.000 mol/ha, en is dus 'piekbelaster'. Geen beveiliging van ingevoerde data Wat je in het rekenmodel stopt, bepaalt de uitkomst. Zo ook bij deze piekbelaster-calculator. Er zijn duidelijk politieke keuzes verwerkt in deze rekentool. Het ministerie richtte deze calculator zodanig in, dat bepaalde groepen boeren eerder als piekbelaster worden aangewezen: boeren bij grote natuurgebieden en boeren met weinig of geen grond. Met sturen op 'de staat van instandhouding van de natuur' heeft dit weinig te maken. Met selectief saneren van de veehouderij des te meer. Tot slot de beveiliging van de Aerius-calculaties. Ik zag bezorgde berichten van veehouders, die bang zijn dat derden kunnen meekijken met hun rekenwerk. Zij hebben een terecht punt. Ik heb me er al vaker over verbaasd hoe gemakkelijk je Aerius-uitdraaien van anderen kunt openen, en tot in detail de ingevoerde gegevens kunt bekijken. Er zit geen beveiliging op.

Wat brengt ons de afrekenbare stoffenbalans.....

In een artikel van de boerderij wordt de afrekenbare stoffenbalans als de oplossing gezien voor alle problemen. https://www.boerderij.nl/here-bartlema-rvo-kan-morgen-beginnen-met-afrekenbare-stoffenbalans Mocht er een landbouw akkoord komen dan zal naast een gve norm van 1.7 gve per ha, misschien een ruimere gve norm bij grasland, de afrekenbare stoffenbalans er onderdeel van wezen. Daarnaast zal er in het LbA iets staan over ruimere vergoedingen voor landschapsbeheer, hoewel het unieverdrag daar problemen op werpt. Vergoedingen boven een schadeloosstelling voor gederfde inkomsten wordt al snel aangemerkt worden als staatssteun. Maar de afrekenbare stoffenbalans, wat betekent dat voor onze bedrijven. Met de afrekenbare stoffenbalans wil men politiek bestuurlijk vastgestelde doelen halen en verliezen terug dringen. Dat klinkt leuk , maar wat betekent het op bedrijfsniveau. Een ammoniak emissie per ha of een stikstof bodemoverschot werden door de KLW bestempeld als verlies, maar als de afrekenbare stoffenbalans gaat sturen om deze posten verder terug te dringen dan worden we allemaal heel snel bio . En dat geeft weer afzetproblemen. En het is de vraag of ammoniak emissie en stikstof bodemoverschot werkelijk verliezen zijn. Er wordt volledig voorbij gegaan aan processen als denitrificatie, vastlegging in het C/N complex in de bodem en gedrag van ammoniak in de lucht. In de bijlage een screenshot van een Minas boekhouding. Afrekenbare stoffenbalans is vergelijkbaar. Maar als we naar nul emissie gaan en ik vergelijk dat met de Minas boekhouding dan zal aanvoer van kunstmest en gedeeltelijk krachtvoer wel tot het verleden behoren. Waarom komen sector partijen niet met een fatsoenlijke uitleg over het fenomeen afrekenbare stoffenbalans? Laat LTO, NAJK en Nmv maar eens uitleggen wat het voor ons bedrijven betekent!! Zij bieden immers de afrekenbare stoffenbalans aan ( Bleker heeft namens alle melkveehouderij partijen de afrekenbare stoffenbalans aan het kabinet aangeboden)

klant


Foto's
0
Video's
0
Topics
0
Reacties
21
Stemmen
3
Volgers

Over mij

Leeftijd: onbekend
Laatst op Boeren.online: onbekend geleden
Laatst op Prikkebord: 5u geleden
Laatst op TractorFan: 2jr geleden

Bedrijven

Ervaring

Ik heb ervaring met de volgende machines:

Merk / type Waardering